Bilimsel Aratrmada Kullanlan lme Aralar ve Bilimsel Aratrma

  • Slides: 62
Download presentation
Bilimsel Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği

Bilimsel Araştırmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği

Konu Başlıkları • • • Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Ölçme Kavramı ve Bileşenleri

Konu Başlıkları • • • Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Ölçme Kavramı ve Bileşenleri Ölçme Türleri Ölçme Bileşenleri Ölçmede Hata Türleri Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler Ölçekler Araştırma Raporu Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimin Tanımı: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimin Tanımı: Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir. (TDK Güncel Türkçe Sözlük)

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimin Tanımı Evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney,

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimin Tanımı Evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünüdür. (Oxford Sözlüğü)

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimsel Araştırma: Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimsel Araştırma: Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan düzenli çalışmadır. (TDK Eğitim Terimleri Sözlüğü)

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimsel Araştırma Bilimsel araştırma sorunlara güvenilir çözümler bulmak üzere

Bilim ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Bilimsel Araştırma Bilimsel araştırma sorunlara güvenilir çözümler bulmak üzere sorunu tanımlama, soruna ilişkin verilerin toplanması, bunların analiz edilmesi, sorunun nasıl çözüleceğinin önerilmesi ve bütün bunların rapor edilmesini ifade eder. (Doç. Dr. Hüseyin BAL)

Bilimsel Araştırmalarda Ölçme ve Ölçme Türleri Ölçme Kavramı Bilimsel araştırmalarda bilimselliğin temel şartı araştırılan

Bilimsel Araştırmalarda Ölçme ve Ölçme Türleri Ölçme Kavramı Bilimsel araştırmalarda bilimselliğin temel şartı araştırılan kavramların konuların veya değişkenlerin ölçülebilir olmasıdır. Belli bir varlığa ait belli bir niteliğin, uygun bir ölçü aracı kullanılarak belirli birim cinsinden ifade edilmesidir.

Ölçme Bileşenleri Ölçme, birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar kullanılarak gözlenip, gözlem sonuçlarının

Ölçme Bileşenleri Ölçme, birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar kullanılarak gözlenip, gözlem sonuçlarının sembollerle ifade edilmesidir. Yapılacak bu eylemler bütünü, bir süreç gerektirir. Bir ölçme süreci üç temel bileşenden meydana gelir. Bunlar; 1. Ölçülecek Nitelik 2. Ölçme Aracı 3. Sayısal Sonuç

Ölçme Bileşenleri 1. Ölçülecek Nitelik Bir ölçme işleminin söz konusu olabilmesi için öncelikle ortada

Ölçme Bileşenleri 1. Ölçülecek Nitelik Bir ölçme işleminin söz konusu olabilmesi için öncelikle ortada ölçülebilecek bir nitelik olmalıdır. Bu nitelikler; somut ya da soyut varlıklarla ilgili olabilir. Ölçülecek Nitelik Somut Varlıklarla İlgili (Uzunluk, Ağırlık , Direnç vb. ) Soyut Varlıklar İlgili (Zeka, Sosyal Statü, Kaygı Düzeyi vb. )

Ölçme Bileşenleri 2. Ölçme Aracı Varlıkların çeşitli özelliklerini ölçmek amacıyla üretilen, kullanılan ve geliştirilen

Ölçme Bileşenleri 2. Ölçme Aracı Varlıkların çeşitli özelliklerini ölçmek amacıyla üretilen, kullanılan ve geliştirilen araçlardır. ÖLÇME ARAÇLARI Metrik Ölçme Araçları Zamana, mekana ve kişilere bağlı olmayan ölçme araçlarıdır. Bu tür ölçme araçları gerçeğe daha yakın sonuçlar verir. (Metre, Kg vb. ) Metrik Olmayan Ölçme Araçları Duruma göre değişkenlik gösteren ölçme araçlarıdır. (Örnek: Adım, Karış vb. )

Ölçme Bileşenleri 3. Sayısal Sonuç Varlık üzerinde, ölçme araçları kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda ortaya

Ölçme Bileşenleri 3. Sayısal Sonuç Varlık üzerinde, ölçme araçları kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda ortaya çıkan değerler bütünüdür.

Ölçme Türleri Ölçülecek özelliğin gözlemlenmesine göre ölçme; 1. Doğrudan Ölçme 2. Dolaylı Ölçme 3.

Ölçme Türleri Ölçülecek özelliğin gözlemlenmesine göre ölçme; 1. Doğrudan Ölçme 2. Dolaylı Ölçme 3. Türetilmiş ölçme olarak üç başlıkta toplanabilir.

Ölçme Türleri 1. Doğrudan Ölçme ya da Temel Ölçme : Herhangi bir kavramın doğrudan

Ölçme Türleri 1. Doğrudan Ölçme ya da Temel Ölçme : Herhangi bir kavramın doğrudan kendisi ile aynı özellikteki bir araçla sembolleştirilmesine denir. Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliğin aynı olduğu ölçmedir. Örneğin; iki nokta arasındaki uzaklığın çelik şerit metre ölçülerek 20 metre bulunması.

Ölçme Türleri 2. Dolaylı Ölçme ya da Gösterge ile Ölçme: Ölçülen özellik ile ölçmede

Ölçme Türleri 2. Dolaylı Ölçme ya da Gösterge ile Ölçme: Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın özelliği birbirinden farklı ise bu tür ölçmelere dolaylı ölçme denir. Örneğin; zeka seviyesi, kaygı, stres, ilgi-tutum, yetenekler gibi değişkenler doğrudan gözlenemediği için testler aracılığı ile ölçülmeye çalışılır.

Ölçme Türleri 3. Türetilmiş Ölçme : İki veya daha fazla değişken arasından matematiksel bir

Ölçme Türleri 3. Türetilmiş Ölçme : İki veya daha fazla değişken arasından matematiksel bir işlem sonucu elde edilen işlem türüne denir. Örneğin; Üniversitelerde ders geçme notunun vize ve final notlarının belirli oranlarda alınıp toplanması ile elde edilmesidir. Bir başka örnek ise bir bölgede bulunan nüfus yoğunluğunun kişi sayısının yüz ölçümüne oranı olarak bulunmasıdır.

Ölçmede Hata: Ölçülmek istenilen özelliğe ait gözlenen değer ile özelliğe ilişkin gerçek değer arasındaki

Ölçmede Hata: Ölçülmek istenilen özelliğe ait gözlenen değer ile özelliğe ilişkin gerçek değer arasındaki fark ‘’Hata’’ olarak adlandırılır. Ölçme Hatası: Aynı koşullarda, ancak birbirinden bağımsız olarak yapılan ölçme sonuçlarından hesaplanan değer ile ölçülen özelliğin gerçek değeri arasındaki farktır. Gerçek Değer: Doğadaki varlıkların gerçeklikteki değeridir. Teorik anlamda hatasız ölçü yapılamayacağı için, ölçülerin gerçek değerleri genelde bilinemez. Bu nedenle bir hassasiyet belirlenir ve belirlenen hassasiyetteki değer gerçek değer kabul edilir. Örneğin; bir düzlem üçgenin iç açıları toplamı her zaman 180 derecedir. Buradaki 180 derece değeri gerçek değerdir.

Hata Kaynakları Ölçmede hatalar aşağıdaki nedenlerden dolayı kaynaklanabilir; —Ölçmeyi gerçekleştiren kişi (Dikkatsizlik, bilgi yetersizliği

Hata Kaynakları Ölçmede hatalar aşağıdaki nedenlerden dolayı kaynaklanabilir; —Ölçmeyi gerçekleştiren kişi (Dikkatsizlik, bilgi yetersizliği vb. ) —Ölçme aracı (Ölçüm aracının hatalı ölçmesi) —Ölçmenin yapıldığı ortam (Basınç durumu, temizlik vb. ) —Ölçülen varlık (Ölçülen kişinin heyecanı vb. )

Hata Türleri Hatalar genel olarak üç başlık altında toplanır. Bunlar; 1. Kaba Hatalar 2.

Hata Türleri Hatalar genel olarak üç başlık altında toplanır. Bunlar; 1. Kaba Hatalar 2. Sistematik Hatalar 3. Rasgele Hatalar

Hata Türleri 1. KABA HATA: Ölçme işlemi sırasında yapılan, genelde gözlemcinin dikkatsizliğinden dolayı oluşan

Hata Türleri 1. KABA HATA: Ölçme işlemi sırasında yapılan, genelde gözlemcinin dikkatsizliğinden dolayı oluşan hatadır. Bu tür hatalar tekrarlı ölçülerle giderilebilir. Bu hatalar genelde, kontroller sırasında kolaylıkla fark edilebilen büyüktedirler. Örnek olarak; Bir öğrencinin ‘’ 6’’ olan sınav notunun öğretmen tarafından ‘’ 66’’ olarak sisteme girilmesidir. Bir başka örnek vermek gerekirse, ölçümler sonucu 200 derece olarak bulunan sonucun 200 grad olarak işleme sokulmasıdır.

Hata Türleri 2. SİSTEMATİK HATA: Aynı koşullar altında, aynı büyüklüklerde meydana gelen hatalardır. Bu

Hata Türleri 2. SİSTEMATİK HATA: Aynı koşullar altında, aynı büyüklüklerde meydana gelen hatalardır. Bu hatalar genelde küçük miktarda olup, tekrarlı ölçümlerle düzeltilemez. Bu tür hatalardan kaçınmak veya düzeltmek için, ölçüm aracındaki hatanın tespit edilip, kalibre edilmesi , iyileştirilmesi gerekir.

Hata Türleri 3. RASGELE HATA: —Kaynağı, miktarı ve yönü iyi bilinemeyen ölçme sonuçlarına rasgele,

Hata Türleri 3. RASGELE HATA: —Kaynağı, miktarı ve yönü iyi bilinemeyen ölçme sonuçlarına rasgele, tesadüfi, düzensiz hatalar denir. —Bu tür hatalar ölçü araçlarının hassasiyetinden kaynaklanan ve insan duyu yeteneklerinin sınırlı olmasından doğan, pozitif veya negatif yönlü kendini gösterebilen minimal hatalardır. Rasgele hatalar normal dağılımdadır. —Bu hatalar tamamen giderilemez ancak gereğinden fazla yapılan ölçümlerle, sonuca etkileri azaltılabilir.

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler Ölçmedeki hatalar her türlü bilimsel çabayı değersiz kılabilir. Bu

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler Ölçmedeki hatalar her türlü bilimsel çabayı değersiz kılabilir. Bu nedenle ölçme araçlarında istenilen niteliklerin belirlenmesi ve bunları sağlayıcı önlemlerin alınması önemlidir. İyi bir ölçme için ölçme araçlarında aranan temel nitelikler; 1. Güvenirlik 2. Geçerlik 3. Kullanışlılık olmak üzere üç tanedir.

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 1. Güvenirlik : Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır.

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 1. Güvenirlik : Aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır. Ölçme aracının doğru ve duyarlı olması olarak da tanımlanabilir. Bir ölçme aracının doğru olması ölçme hatasının en az ya da hiç olmaması demektir. Duyarlık ise bir niteliğin birden fazla ölçülmesinde hep aynı benzer ya da yakın sonuçlar elde edilmesi olarak tanımlanır.

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 1. Güvenirlik : Güvenilirlik, bilimsel çalışmanın ilk koşullarındandır. Araştırmalarda

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 1. Güvenirlik : Güvenilirlik, bilimsel çalışmanın ilk koşullarındandır. Araştırmalarda aynı süreçlerin izlenmesi ile aynı sonuçların alınabilmesi istenir. Aksi halde, hangi sonucun güvenilir olduğuna karar verilemez.

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 2. Geçerlik: Ölçmede geçerlik, ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 2. Geçerlik: Ölçmede geçerlik, ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma derecesidir; ölçmek istenenin, başka şeylerle karıştırılmadan ölçülebilmesidir. (Karasar, 2012) Geçerlik, bir testin kullanış amacına uygunluk derecesi olarak tanımlanabilir. Bir testin ölçmek istediği niteliği gerçekten ölçme derecesi biçiminde de ele alınabilir. (Sönmez V, 2013) Örneğin; Türkçe dersinde yazılı anlatım becerisini ölçen bir test bu amaca hizmet ettiği sürece geçerlidir. Aynı testi matematik testi için kullanamayız.

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 3. Kullanışlılık : Bir ölçme aracı kullanışlı olmalıdır. Kullanışlı

Ölçme Araçlarında Bulunması İstenilen Nitelikler 3. Kullanışlılık : Bir ölçme aracı kullanışlı olmalıdır. Kullanışlı olmanın ölçütleri kolaylık sağlamalı, hızlı hazırlanmalı, uygulanabilir olmalı ve ekonomik olma başlıkları ile ele alınabilir. (Sönmez V. , 2013)

Ölçekler Bilimsel araştırmalarda ölçme işlemi sonucunu sayı ve sembol şeklinde elde edebilmek için ölçekler

Ölçekler Bilimsel araştırmalarda ölçme işlemi sonucunu sayı ve sembol şeklinde elde edebilmek için ölçekler kullanılır. Bilimsel araştırmalarda yapılan ölçmelerde oluşan karışıklıkları giderebilmek için bir takım ölçeksel sınıflandırmalara gidilmiştir. Ölçmede kullanılan araçlar dört grupta toplanır. Bunlar; 1. 2. 3. 4. Sınıflama (Nominal) Ölçekleri Sıralama (Ordinal) Ölçekleri Aralıklı (Interval) Ölçekler Oransal (Ratio) Ölçekler

Ölçekler 1. Sınıflama (Nominal) Ölçeği: Bu ölçek türünde, varlıklar belli bir özelliğe sahip olup

Ölçekler 1. Sınıflama (Nominal) Ölçeği: Bu ölçek türünde, varlıklar belli bir özelliğe sahip olup olmama durumuna göre sınıflandırılır. Bu ölçekte geçerli tek matematiksel işlem eşitlik bağıntısıdır. Sınıflama ölçeği mevcut şeyler eşit ya da değil diye kesinlikle kararlaştırabilen sınıflara ayrılır.

Ölçekler 1. Sınıflama (Nominal) Ölçeği: Örneğin ; — İnsanların cinsiyet durumlarına göre Kadın/Erkek —

Ölçekler 1. Sınıflama (Nominal) Ölçeği: Örneğin ; — İnsanların cinsiyet durumlarına göre Kadın/Erkek — Medeni durumlarına göre Evli/Bekar — Dini inançlarına göre Müslüman/Hrıstiyan vb. Son örnekten yola çıkarak iki Müslüman bireyden hangisinin daha Müslüman olduğu söylenemez çünkü elimizde bunu söyleyebilmek için herhangi bir ölçü yoktur. Apartman cadde numaraları sınıflama ölçeklerine örnek gösterilebilir fakat kategori ya da sınıfları belirten bu sayılarla herhangi bir matematiksel işlem yapılamaz. Sınıflama ölçeği ile elde edilen verilerin frekans ve yüzdeleri verilebilir, bu şekilde ölçülen dağılımların modu (tepe değer) hesaplanabilir.

Ölçekler 2. Sıralama (Ordinal) Ölçeği:

Ölçekler 2. Sıralama (Ordinal) Ölçeği:

Ölçekler 2. Sıralama (Ordinal) Ölçeği: Örneğin; — İnsanların gelir grubuna göre alt, orta ve

Ölçekler 2. Sıralama (Ordinal) Ölçeği: Örneğin; — İnsanların gelir grubuna göre alt, orta ve üst şeklinde sıralanması — Öğrencilerin başarılı, orta, başarısız olarak sıralanması Boy sırasına dizilmiş bir grup öğrenciden en uzun boylusuna 1 numara onu izleyenlere de sıra ile 2, 3, … gibi numaralar verilebilir. Temel ölçüt birinden büyük ya da küçük olmaktır, ne kadar büyük olduğu önemli değildir. Birden çok sanat eserinin değerlendirecek olan jürinin eserleri, belli bir ölçüte göre sıralamasıdır. Birinci eser ikinciden ne kadar güzel sorusuna sayısal bir cevap verilemez.

Ölçekler 3. Aralık (Interval) Ölçeği: Aralıklı ölçekte, ölçülen özelliğin birimleri arasındaki fark birbirine eşittir.

Ölçekler 3. Aralık (Interval) Ölçeği: Aralıklı ölçekte, ölçülen özelliğin birimleri arasındaki fark birbirine eşittir. Eşit aralıklı ölçekte üç kural vardır. Bunlar; 1. Ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir. (Sınıflama) 2. Ölçülen şeyler, belli bir ölçüte göre sıraya dizilir. (Sıralama) 3. Ölçekteki aralıklar birbirine eşittir. Bu ölçekte, kullanışlı olan bir başlangıç noktası seçilir ve bu başlangıç noktası sıfır olarak kabul edilir. Bu tip ölçeklerde kaydedilen ölçümlerde sıfır, yokluk anlamına gelmez. Örnek olarak termometredeki sıfır noktası verilebilir. Hava sıcaklığının sıfır olarak ölçülmesi ölçülecek özelliğin olmadığı anlamına gelmez.

Ölçekler 3. Aralık (Interval) Ölçeği: Bu örnekte ‘’ 0’’ suyun donma noktasını, ‘’ 100’’

Ölçekler 3. Aralık (Interval) Ölçeği: Bu örnekte ‘’ 0’’ suyun donma noktasını, ‘’ 100’’ kaynama noktasını ifade edecek olursa, yüz ile sıfır arasında yüz eşit ara oluşturulmuştur. Burada, 20 derece ile 30 derece arasında 10 derecelik bir fark vardır. Aynı şekilde 50 derece ile 60 derece arasında 10 derecelik bir fark vardır. Ancak 60 derece 30 derecenin iki katı kadar sıcaktır denilemez. Bunun nedeni başlangıç olarak alınan sıfırın, ısı bakımından yokluğu ifade etmemesidir.

Ölçekler 3. Aralık (Interval) Ölçeği: Aralık ölçeğinde sıfır, o noktada ölçülen özelliğin mutlak yokluğunu

Ölçekler 3. Aralık (Interval) Ölçeği: Aralık ölçeğinde sıfır, o noktada ölçülen özelliğin mutlak yokluğunu göstermediği için, bu ölçekteki noktaların belirttiği değerler arasında toplama ve çıkarma işlemleri yapılmakla beraber, çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz.

Ölçekler 4. Oran (Ratio) Ölçeği: Aralık ölçeğindeki itibari sıfır noktası yerine gerçek sıfır noktası

Ölçekler 4. Oran (Ratio) Ölçeği: Aralık ölçeğindeki itibari sıfır noktası yerine gerçek sıfır noktası konulabilir ise elde edilen ölçeğe oran ölçeği denir. Başlangıç noktası sabit olmakla beraber ölçek üzerindeki noktalar birbirinin katı olarak ifade edilebilir. Oran ölçeğinde dört kural vardır bunlar; 1. Ayrı semboller, ayrı şeyleri belirtir. (Sınıflama) 2. Ölçülen şeyler, belli bir ölçüte göre sıraya dizilir. (Sıralama) 3. Ölçekteki aralıklar birbirine eşittir. (eşit aralıkta) 4. Ölçekte, gerçek sıfır(yokluk) noktası vardır.

Ölçekler 4. Oran (Ratio) Ölçeği: Bu ölçekle ölçülmüş verilere tüm matematiksel ve istatistiksel işlemler

Ölçekler 4. Oran (Ratio) Ölçeği: Bu ölçekle ölçülmüş verilere tüm matematiksel ve istatistiksel işlemler uygulanabilir. En fazla bilgi içeren ölçek oran ölçeğidir. Örneğin; — Ağırlık ölçümünde kilogram kullanılması — Uzunluk ölçümünde metre kullanılması Söz gelimi bir şeyin uzunluğu sıfır metredir demek, aslında ortada ölçülecek bir uzunluk yok demektir. Fen Bilimlerinde bu ölçeğin kullanımı çok yaygın iken Sosyal Bilimlerde oranlı ölçek kullanma olanağı yok denecek kadar azdır.

Araştırma Raporu Rapor: Herhangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek

Araştırma Raporu Rapor: Herhangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. Bilimsel Araştırma Raporu: Araştırma sürecinin aşamaları ile birlikte yazıya dökülmüş ürünüdür. Bu raporun amacı; 1. Araştırmanın problemini tanıtmak 2. Okuyucuyu bilgilendirmek 3. Toplanan verilerin değerlendirilmesi ve tartışılmasını sağlamak 4. Yeni araştırmalara olanak sağlamak 5. Bilginin birikimini ve sürekliliğini sağlamaktır.

Bilimsel Araştırma Raporu araştırmanın —Bir bilimsel nitelik kazanabilmesi kurallar belli veiçin yöntemler çerçevesinde yapılması

Bilimsel Araştırma Raporu araştırmanın —Bir bilimsel nitelik kazanabilmesi kurallar belli veiçin yöntemler çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda bu kurallara uymalıdır. Araştırmanın raporlaştırma sürecinde de belli bir formatı kullanmak gerekir. —Bu format; Gerek basılı, gerekse dijital ortamda yayım yapan binlerce kurum, kuruluş, medya organı bulunmakta olduğundan, değişkenlik göstermektedir.

Bilimsel Araştırma Raporu yayımlayacaklarsa, o yayın organının formatına göre hazırlamak zorundadırlar. Bu çalışmalar başka

Bilimsel Araştırma Raporu yayımlayacaklarsa, o yayın organının formatına göre hazırlamak zorundadırlar. Bu çalışmalar başka bir yayın organında yayımlanmak istendiğinde yeniden düzenlemek gerekmektedir. Bu durum hem araştırmacı kişi hem de okuyucu açısından sorun oluşturmaktadır. —Bu sorunları en aza indirmek için akademik camianın önde gelen bazı yayın organlarının benimsemiş olduğu yazım kuralları standartlaştırılmıştır.

Bilimsel Raporlarda Kullanılan Bazı Yazım Standartları • APA Formatı: — American Psychological Association (Amerikan

Bilimsel Raporlarda Kullanılan Bazı Yazım Standartları • APA Formatı: — American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği) — Yazar soyadını ve yapıt yılını öne çıkarmaktadır. • MLA Formatı: — Modern Language Association (Modern Dil Birliği) — Yazar ve yapıt adlarını öne çıkarmaktadır. • CMS Formatı: — Chicago Manual of Style (Chicago Stil El Kitabı) — Turabian Style olarakta adlandırılır. — Metindeki alıntılara numara verilerek dipnot olarak gösterilir.

Bilimsel Araştırma Raporları konuya, bir yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik

Bilimsel Araştırma Raporları konuya, bir yenilik getirmek, özgün bir buluşu ortaya koymak ve akademik amaçlı bir toplantıda sunmak üzere, bilimsel bir dille hazırladıkları yazıya bildiri denir. Makale: Herhangi bir konuda, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılara denir.

Makalelerin Özellikleri; • Her konuda yazılabilir. • Nesnel bir nitelik taşır. • Öne sürülen

Makalelerin Özellikleri; • Her konuda yazılabilir. • Nesnel bir nitelik taşır. • Öne sürülen düşünce kanıtlanmaya çalışılır. • Anlatım yalın ve yoğundur. Süslü anlatımdan uzak durulur. • Konu ile ilgili daha önceki yazımlardan farklı olmalıdır. • Basılı ya da dijital yayın organlarında yayımlanır.

Makaleler yayımlandığı medyaya ve yayım esaslarına göre iki grupta incelenir. Bunlar; 1. Gazete/Popüler Dergi

Makaleler yayımlandığı medyaya ve yayım esaslarına göre iki grupta incelenir. Bunlar; 1. Gazete/Popüler Dergi Makaleleri 2. Bilimsel Dergi Makaleleri 1. Gazete/ Popüler Dergi Makaleleri: Bu tür makalelerde, araştırmacıların ortaya attıkları problemi ele alış biçimi, bilimsel araştırma dergilerindeki yayımlanan makalelere göre farklılık gösterir. Bu yayın organlarında yayımlanan makaleler, genellikle güncel ve popüler konuları işler ve herhangi bir konuya dikkat çekerek okuyucusunun aydınlanmasını amaçlar.

Makale Gazete/Popüler dergi makalelerini bilimsel makalelerden ayıran temel farklar; • Gazete/Popüler dergi makaleleri belirli

Makale Gazete/Popüler dergi makalelerini bilimsel makalelerden ayıran temel farklar; • Gazete/Popüler dergi makaleleri belirli bir araştırma yöntemine bağlı kalmaksızın yapılabilir. • Bu tip makalelerde ithaf yapma, kaynak gösterme gibi zorunluluklar yoktur. • Yazar, genelde araştırmasına ait bulguları nasıl ve ne şekilde ettiğini açıklamaz.

Makale 2. Bilimsel Dergi Makaleleri: Bilimsel bir alanda araştırma yapan bilim insanlarının araştırma sonuçlarını

Makale 2. Bilimsel Dergi Makaleleri: Bilimsel bir alanda araştırma yapan bilim insanlarının araştırma sonuçlarını yayımlayan dergilere bilimsel dergi denir. Bu dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerde araştırmacı; • Alanında tespit ettiği herhangi bir problemi ortaya koyar. • Bu problemle ilgili yapılmış olan önceki çalışmalar hakkında bilgi verir. • Daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile kendi araştırmasında elde ettiği bulguları kıyaslar ve bir sonuca varır. • Yaptığı çalışmanın araştırma evrelerine raporunda detaylı olarak yer verir. • Araştırma sürecinde faydalandığı, esinlendiği kaynakları belirterek araştırmasının bilimsel yönünü kuvvetlendirir.

Makale • Bilimsel makaleler, bilimsel dergilerde yayımlanır. Araştırmanın raporlaştırılması sonrasında, bilimsel dergide yayımlanıp yayımlanmayacağına

Makale • Bilimsel makaleler, bilimsel dergilerde yayımlanır. Araştırmanın raporlaştırılması sonrasında, bilimsel dergide yayımlanıp yayımlanmayacağına o derginin yayın kurulunda yer alan hakemler karar verir. • Bir araştırmanın, bilimsel makale olarak nitelendirilmesindeki en önemli kriter; yayımlandığı medya aracından ziyade, çalışmanın belirli bir yöntem ve kıstaslara göre yapılıp yapılmadığıdır.

Tez

Tez

Tez Akademik Anlamda Tez Üniversitelerde, öğrenciler veya öğretim üyeleri tarafından bir problemin çözümü için

Tez Akademik Anlamda Tez Üniversitelerde, öğrenciler veya öğretim üyeleri tarafından bir problemin çözümü için ortaya atılan, içerisinde problemin ne olduğunu tanıtan, problemin çözümü ile ilgili o güne kadar yapılmış çalışmaları barındıran ve bu çalışmalardan yola çıkılarak yapılan araştırmalar sonucu, probleme yeni bir çözüm getiren bilimsel eserdir. Genellikle jüri önünde savunulur. Tezin, makaleden temel farkı; Tez, daha derin araştırmalara dayanır ve daha kapsamlıdır.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği Bilimsel araştırma raporunun içeriği; ön kısım, ana metin kısmı ve

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği Bilimsel araştırma raporunun içeriği; ön kısım, ana metin kısmı ve son kısım olmak üzere üç kısma ayrılır. A. Ön Kısım Bir araştırma raporunun ön kısmında aşağıdaki ögeler yer alır; • Kapak • Başlık • Ön söz ve Teşekkür • Kısaltmalar Listesi • Özet ve abstract • İçindekiler • Şekil ve Çizelge Listeleri

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği Ön Kısım • Kapak: Bilimsel bir çalışmanın kapağı çalışmanın başlığının,

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği Ön Kısım • Kapak: Bilimsel bir çalışmanın kapağı çalışmanın başlığının, yazarın adı ve soyadının, araştırmanın yapıldığı veya ilişkili olduğu kurumun adının ve araştırmanın yapıldığı il ve tarihinin yazıldığı kısımdır. • Başlık: Her bilimsel araştırmada, probleme uygun olarak düzenlenmiş bir başlık bulunur.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği • Ön söz ve Teşekkür: Bu bölümde araştırmacı, araştırma sürecinde

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği • Ön söz ve Teşekkür: Bu bölümde araştırmacı, araştırma sürecinde yaşadığı olumlu ve olumsuz durumlardan bahseder, araştırma ile ilgili ek bilgiler sunar ve araştırma sürecine katkıda bulunan kişi veya kurumlara şükranlarını bildirir. • Kısaltmalar Listesi: Raporda kullanılan kısaltmaların açılımları ile birlikte bulunduğu kısımdır.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği • Özet: Bu bölümünde tezin konusu, kapsamı, ele alınan sorunun

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği • Özet: Bu bölümünde tezin konusu, kapsamı, ele alınan sorunun niteliği belirtildikten sonra tezin sonuçlarından kısaca bahsedilir. • Abstract: Bu bölümünde tezin konusu, kapsamı, ele alınan sorunun niteliği ‘’İngilizce’’ olarak belirtildikten sonra tezin sonuçlarından kısaca bahsedilir.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği • İçindekiler: Araştırma konusuna ait ana ve alt başlıkların isimlerinin

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği • İçindekiler: Araştırma konusuna ait ana ve alt başlıkların isimlerinin ve bulunduğu sayfa numaralarının listelendiği bölümdür. • Şekil ve Çizelge Listeleri: Araştırma ile ilgili bir konuyu daha iyi açıklamak için oluşturulan çizelgelerin ve çizilen şekillerin numaralarıyla birlikte listelendiği kısımdır.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği B. Ana Metin Kısmı Bu kısım araştırmanın ana gövdesini oluşturur.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği B. Ana Metin Kısmı Bu kısım araştırmanın ana gövdesini oluşturur. Ana metin, ön kısmı kapsamaz. Girişle başlar, sonuçla biter. Ana metin kısmı genelde beş başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; 1. Giriş 2. Kuramsal Çerçeve 3. Yöntem 4. Bulgular 5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 1. Giriş: —Bir araştırmanın ana metin kısmı ‘’Giriş’’ ile başlar.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 1. Giriş: —Bir araştırmanın ana metin kısmı ‘’Giriş’’ ile başlar. Girişi ön söz ile karıştırmamak gerekir. Giriş bölümünde, araştırmacının çözmeye çalıştığı sorun ortaya konur. Araştırmanın konusu, amacı, yöntemi ve kapsamından söz edilir. —Giriş bölümünün ilk sayfası, metnin ilk sayfası olarak numaralandırmada ‘’ 1’’ rakamı ile gösterilir.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 2. Kuramsal Çerçeve: — Bu bölüm için, ‘’Kavramsal çerçeve’’ ,

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 2. Kuramsal Çerçeve: — Bu bölüm için, ‘’Kavramsal çerçeve’’ , ‘’Kuramsal değerlendirme’’ gibi başlıklar da kullanılmaktadır. — Her araştırma, kuramsal bir çerçeveye oturmak durumundadır. Bu bölüm, araştırma konusunun kuramsal temellerinin oluşturulduğu bölümdür. Daha önce üretilmiş kuramsal birikimler burada yer alır. — Bu bölümde ele alınan konular araştırma konusu ile sınırlandırılmalı, gereksiz bilgi ve ayrıntılara yer verilmemelidir. Başvurulan ve atıf yapılan tüm kaynaklar, bilimsel alıntı gösterim kurallarına uygun biçimde belirtilmelidir.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 3. Yöntem: —Bu bölümde araştırmacı, problemi çözmek için izlediği yöntemi

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 3. Yöntem: —Bu bölümde araştırmacı, problemi çözmek için izlediği yöntemi (yolu) ve neden bu yöntemi kullandığını belirtir. — Araştırmada kullanılacak yöntem amaca uygun olmalıdır. — Bu bölümde verilecek bilgiler, yöntemin gerçekleşmesindeki izlenecek ayrıntılardır. —Veri toplama yöntemleri ve verilerin analizine ilişkin kullanılan istatistiki yöntemler açıklanır.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 4. Bulgular: — Bulgular bölümü, verilerin analizi ile elde edilen

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 4. Bulgular: — Bulgular bölümü, verilerin analizi ile elde edilen bilgiler ve ulaşılan sonuçların verildiği bölümdür. Bulgular, nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır. — Araştırmacının, bulguları mümkünse çizelgeler ve/veya şekiller hâlinde sunması, anlaşılırlık ve ekonomiklik açısından önemlidir.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler — Sonuç ve öneriler öznel

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler — Sonuç ve öneriler öznel olmalıdır. Araştırmacı, elde edilen bulgular doğrultusunda özgün düşüncelerini ortaya koymalı, buna bağlı olarak ulaştığı sonuçları ve önerilerini belirtmelidir. — Araştırmacının ulaştığı sonuçların, diğer araştırmaların sonuçları ile benzerlikleri ve farklılıkları, bunun olası nedenleri ayrıntılı bir şekilde tartışılmalıdır. — Öneri ve yorumlar genel olmamalı, araştırma bulgularıyla birebir ilişkilendirilmelidir.

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği C. Son Kısım Araştırma raporunda ana metne ait olmayan, ana

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği C. Son Kısım Araştırma raporunda ana metne ait olmayan, ana metinden sonra gelen bu kısım genelde iki alt başlık içerir. Bunlar; 1. Kaynakça 2. Ekler

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 1. Kaynakça: — Ana metinde gönderme yapılan kaynakların alfabetik olarak,

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 1. Kaynakça: — Ana metinde gönderme yapılan kaynakların alfabetik olarak, kaynak gösterme kurallarına uygun olarak listelendiği bölümdür. — Ana metinde doğrudan veya dolaylı olarak gönderme yapılmamış hiçbir eser, kaynak olarak belirtilmemelidir. APA 6 Standartlarına göre kaynakçada alıntı gösterimi şu şekildedir; Yazar Soyadı, Adının Baş harfi. Eserin yayım yılı, Eserin Adı. Yayınevi, Yayım yeri Örnek: Atasoy, V. (2016). Arazi Ölçmeleri. Ekin Yayınevi, Bursa

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 2. Ekler: — Ana metinde yer alması istenmeyen bazı belge

Bilimsel Araştırma Raporu İçeriği 2. Ekler: — Ana metinde yer alması istenmeyen bazı belge ve dokümanlar, bu başlık altında araştırma raporunun son kısmında verilebilir. —Ekler, araştırmanın amacı ve içeriği ile tutarlı olmalıdır. — Ana metinde, ekteki bu dokümanlara gönderme yapılmalıdır.