BI TP BI TON V THUT TON Gio

  • Slides: 9
Download presentation
BÀI TẬP BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Thuỷ LỚP

BÀI TẬP BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Thuỷ LỚP 10 A 3

KIỂM TRA BÀI CŨ Cho dãy các thao tác và sơ đồ khối sau,

KIỂM TRA BÀI CŨ Cho dãy các thao tác và sơ đồ khối sau, em hãy nối nội dung các thao tác vào sơ đồ khối để có thuật toán hoàn chỉnh 1 ai = k 2 33 4 Đưa ra thông báo i mà ai = k rồi kết thúc a i i+1 Thông báo dãy không có số hạng có giá trị bằng k rồi kết thúc 5 i>N 6 Nhập N và a 1, a 2, a 3, . . . , a. N; k 7 i 1 b d Đúng c Sai e Sai f Đúng g SƠ ĐỒ KHỐI

SƠ ĐỒ KHỐI - THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ Nhập N và a

SƠ ĐỒ KHỐI - THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ Nhập N và a 1, a 2, …, a. N; k i 1 ai = k Đúng Sai i i + 1 Sai i>N Đúng Thông báo dãy không có số hạng có giá trị bằng k rồi kết thúc Đưa ra i mà ai = k; kết thúc

BÀI TOÁN 1: Đếm các số có giá trị bằng k Cho N, dãy

BÀI TOÁN 1: Đếm các số có giá trị bằng k Cho N, dãy số gồm N phần tử: a 1, . . . an, một số nguyên k. Hãy thông báo trong dãy có bao nhiêu số hạng có giá trị bằng k? Em hãy xác định bài toán; trình bày ý tưởng; diễn tả thuật toán giải bài toán trên bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối.

THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ LIỆT KÊ B 1: Nhập N, a 1,

THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ LIỆT KÊ B 1: Nhập N, a 1, . . , a. N ; k; B 2: i ← 1; B 3: Nếu ai =k, thông báo chỉ số i rồi kết thúc; B 4: i ← i+1; B 5: Nếu i >N, dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, kết thúc; B 6: Quay lại bước 3; SƠ ĐỒ KHỐI Nhập N và a 1, a 2, …, a. N; k i 1 ai = k Đúng Đưa ra i; kết thúc Sai i i + 1 Sai i>N Đúng Thông báo dãy A không có số hạng có giá trị bằng k rồi kết thúc

Đếm các số có giá trị bằng k B 1: Nhập N và dãy

Đếm các số có giá trị bằng k B 1: Nhập N và dãy a 1, …, a. N; khóa k Nhập N và dãy a 1, …, a. N; k B 2: Dem 0; i 1; B 3: Nếu ai = k thì Dem + 1; Dem 0 ; i 1 ai = k? B 4: i i+1 B 5: Nếu i > N thì đưa ra Dem rồi kết thúc; B 6: Quay lại bước 3 Đưa ra Dem rồi kết thúc S Đ Dem+1; i i + 1; Đ i >N? S

BÀI TẬP 2: Cho thuật toán sau a) Chuyển thuật toán liệt kê sang

BÀI TẬP 2: Cho thuật toán sau a) Chuyển thuật toán liệt kê sang sơ đồ khối? b) Cho biết thuật toán thực hiện công việc gì? B 1: Nhập N và dãy a 1, …, a. N; B 2: Tong 0; i 1; B 3: Nếu ai là chẵn thì Tong + ai; B 4: i i+1 B 5: Nếu i > N thì đưa ra Tong rồi kết thúc; B 6: Quay lại bước 3

BÀI TẬP 2: Cho thuật toán sau Nhập N và dãy a 1, …,

BÀI TẬP 2: Cho thuật toán sau Nhập N và dãy a 1, …, a. N Tong 0 ; i 1 ai � 2? S Đ Tong+ ai; i i + 1; Đưa ra Tong rồi kết thúc Đ i >N? S

Bài tập về nhà Em hãy xác định bài toán; trình bày ý tưởng

Bài tập về nhà Em hãy xác định bài toán; trình bày ý tưởng diễn tả thuật toán giải bài toán sau bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ khối. Cho N và dãy số nguyên a 1, . . . an, hãy tính trung bình cộng các số có giá trị là chẵn và tính trung bình cộng các số có giá trị là lẻ; Đưa thông báo ra màn hình các kết quả đó.