Bi tp a Vit tng sau thnh tch

  • Slides: 11
Download presentation
Bµi tËp a) ViÕt tæng sau thµnh tÝch: 5+5+5= b) ChuyÓn tÝch sau thµnh

Bµi tËp a) ViÕt tæng sau thµnh tÝch: 5+5+5= b) ChuyÓn tÝch sau thµnh tæng råi tÝnh kÕt qu¶: 4 x 3=

® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc lÊy

® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc lÊy 2 lÇn, ta cã 3 x 2 VËy: = 33 x+23==6 6 3 x 1=3 3 x 2=6

3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc

3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc lÊy 2 lÇn, ta cã 3 x 2 =3 + 3 = VËy: 3 6 x 2 = 6 3 ® îc lÊy 3 lÇn, ta cã VËy: 3 x 3=3 3 x +3 3= +9 3 = 9 3 x 1=3 3 x 2=6 3 x 3=9

3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc

3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc lÊy 2 lÇn, ta cã 3 x 2 =3 + 3 = VËy: 3 6 x 2 = 6 3 3 x x 1 1= =3 3 3 x 2 2= =6 6 3 x 3 x 3=9 So s¸nh kÕt qu¶ 3 x 3 =3 + 3 = phÐp tÝnh: 3 x 2 vµ 3 x 1 VËy: 3 9 x 3 = 9 3 ® îc lÊy 3 lÇn, ta cã 3 ® îc lÊy 2 lÇn h¬n 3 ® îc lÊy 1 lÇn lµ mÊy lÇn 3 ?

3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc

3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc lÊy 2 lÇn, ta cã 3 x 2 =3 + 3 = VËy: 3 6 x 2 = 6 3 ® îc lÊy 3 lÇn, ta cã 3 x 3 =3 + 3 = VËy: 3 9 x 3 = 9 3 x 1=3 3 x 2=6 3 x 3=9 3 x 4 =12 ? 3 x 5 =15 ? 3 x 6 =18 ? 3 x 7 =21 ? 3 x 8 =24 ? 3 x 9 =27 ? 3 x 10 =30 ?

B¶ng nh©n 33 3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3

B¶ng nh©n 33 3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc lÊy 2 lÇn, ta cã 3 x 2 =3 + 3 = VËy: 3 6 x 2 = 6 3 ® îc lÊy 3 lÇn, ta cã 3 x 3 =3 + 3 = VËy: 3 9 x 3 = 9 3 x 1=3 3 x 2=6 3 x 3=9 3 x 4 =12 3 x 5 =15 3 x 6 =18 3 x 7 =21 3 x 8 =24 3 x 9 =27 3 x 10 =30

LuyÖn tËp 1 TÝnh nhÈm: 3 x 3= 9 3 x 8 = 24

LuyÖn tËp 1 TÝnh nhÈm: 3 x 3= 9 3 x 8 = 24 3 x 1= 3 3 x 5 = 15 3 x 4 = 12 3 x 10 = 30 3 x 9 = 27 3 x 2= 6 3 x 6 = 18 3 x 7 = 21

2 Mçi nhãm cã 3 häc sinh, cã 10 nhãm nh vËy. Hái cã

2 Mçi nhãm cã 3 häc sinh, cã 10 nhãm nh vËy. Hái cã tÊt c¶ bao nhiªu häc sinh ? Bµi gi¶i: Sè häc sinh 10 nhãm cã lµ: 3 x 10 = 30 (häc sinh) §¸p sè: 30 häc sinh

3 3 §Õm thªm 3 råi viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 6

3 3 §Õm thªm 3 råi viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng: 6 9 12 15 18 21 24 27 30

b¶ng nh©n 3 3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3

b¶ng nh©n 3 3 ® îc lÊy 1 lÇn, ta viÕt: 3 x 1=3 3 ® îc lÊy 2 lÇn, ta cã 3 x 2 =3 + 3 = VËy: 3 6 x 2 = 6 3 ® îc lÊy 3 lÇn, ta cã 3 x 3 =3 + 3 = VËy: 3 9 x 3 = 9 B¶ng nh©n 3 3 x 1=3 3 x 2=6 3 x 3=9 3 x 4 =12 3 x 5 =15 3 x 6 =18 3 x 7 =21 3 x 8 =24 3 x 9 =27 3 x 10 =30

KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c « gi¸o m¹nh khoÎ ! Chóc c¸c con

KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c « gi¸o m¹nh khoÎ ! Chóc c¸c con häc sinh ch¨m ngoan häc giái ! Tr êngtiÓu häc A Xu©n Hång Xu©n Tr êng– Nam §Þnh