BI PHP CNG Gio vin Nguyn Th Thu

  • Slides: 12
Download presentation
BÀI: PHÉP CỘNG Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thủy

BÀI: PHÉP CỘNG Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thủy

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán Kiểm tra bài cũ Viết

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán Kiểm tra bài cũ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 4085 4 tấn 85 kg = ………. . kg 130 2 phút 10 giây = ……. . giây Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 275; 684 752; 684 725 A. 684 257 B. 684 275 C. 684 752 D. 684 725

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG 1. Ví dụ:

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG 1. Ví dụ: a) 48352 + 21026 = ? 6 9 37 8 48352 + 21026 = 69378 Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 2 cộng 6 bằng 8, Viết 8 5 cộng 2 bằng 7, Viết 7. 3 cộng 0 bằng 3, Viết 3. 8 cộng 1 bằng 9, Viết 9. 4 cộng 2 bằng 6, Viết 6.

. Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG b) 367859

. Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG b) 367859 + 541728 = ? + 367859 541728 90 9 5 8 7 367859 + 541728 = 909587 Cộng theo thứ tự từ phải sang trái. 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9 viết 9.

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 TOÁN PHÉP CỘNG Khi cộng các

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 TOÁN PHÉP CỘNG Khi cộng các số tự nhiên ta thực hiện như thế nào ? Khi cộng các số tự nhiên ta thực hiện như sau - Đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau. - Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG Bài 1: Đặt

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG Bài 1: Đặt tính rồi tính a/ 4682 + 2305 6987 5247+2741 5247 2741 7988 + b/2968 + 6524 9492 3917+5267 3917 + 5267 9184

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG Bài 3 Một

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG Bài 3 Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ? Tóm tắt Cây lấy gỗ : 325 164 cây Cây ăn quả : 60 830 cây ? Cây Giải Số cây huyện đó trồng được tất cả là : 325164 + 60830 = 385994 (cây) Đáp số : 385994 cây

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG Bài 2: Tính

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán PHÉP CỘNG Bài 2: Tính a) 4685 + 2347 7032 b) 186954 + 247436 186954 +247436 434390 57696 + 814 793575 + 6425 57696 +814 58510 793575 +6425 800000

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 To¸n PHÉP CỘNG Bài 4: Tìm

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 To¸n PHÉP CỘNG Bài 4: Tìm x a/ x – 363 = 975 b/ 207 + x = 815 Muốn tìm số bị trừ ta làm như thế nào ? Muốn tìm số bị trừ ta ta lấy hiệu cộng với số trừ. Muốn tìm số hạng ta làm như thế nào ? Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán : PHÉP CỘNG Muốn cộng

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán : PHÉP CỘNG Muốn cộng các số tự nhiên ta thực hiện như thế nào ? Muốn cộng các số tự nhiên ta thực hiện như sau: - Đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau. - Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán : PHÉP CỘNG 1. Ví

Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2017 Toán : PHÉP CỘNG 1. Ví dụ: a) 48352 + 21026 = ? 48352 + 21026 69378 b) 367859 + 541728 = ? 367859 + 541728 909587 Khi cộng các số tự nhiên ta thực hiện như sau: - Đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau. - Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Bài học kết thúc CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Bài học kết thúc CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI