BI GING MN TON LP 4 TIT 4

  • Slides: 7
Download presentation
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4 TIẾT 4: BIỂU THỨC CÓ CHỨ MỘT CHỮ

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4 TIẾT 4: BIỂU THỨC CÓ CHỨ MỘT CHỮ Giáo viên thực hiện: Lê Văn Vinh Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hồng Thái Tây

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tính nhẩm: 12000 +

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tính nhẩm: 12000 + 400 = 12400 25000 - 3000 = 22000 12000 + 600 = 12600 25000 - 5000 = 20000 12000 + 200 = 12200 25000 - 1000 = 24000

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức có chứa một chữ a)Biểu thức có chứa một chữ. Ví dụ: Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm. . . quyển vở. Lan có tất cả. . . quyển vở. Có Thêm Có tất cả 3 1 3+1 3 2 3+2 3 3 3+3. . 3 a 3+a 3 + a là biểu thức có chứa một chữ * Nếu a = 1 thì 3 + a = 3? + 1 = 4 ; 4 là giá trị của biểu thức 3 + a * Nếu a = 2 thì 3 + a = 3? + 2 = 5 ; 5 là giá trị của biểu thức 3 + a * Nếu a = 3 thì 3 + a = 3? + 3 = 6 ; 6 là giá trị của biểu thức 3 + a Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 +a

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức có chứa một chữ a)Biểu thức có chứa một chữ. b)Thực hành. Bài 1 ( Trang 6 ) Nếu a = 5 thì 12 + a = 12 + 5 = 17 giá trị của biểu thức 12 + a với a = 5 là 17 a) Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + 10. . . = 75 Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là 75 b) Nếu b = 7 thì 185 – b = 185 - 7. . . = 178 Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là 178 c) Nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + 6. . = 429. . Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429 5 =. . . 37 d) Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : . . Giá trị của biểu thức 185 : 5 với n = 5 là 37

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức có chứa một chữ Bài 1. ( trang 6 ) Bài 2. ( trang 6 ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là 390. . . b) Giá trị của biểu thức 860 – b với b = 500 là 360. . . c) Giá trị của biểu thức 200 + c với c = 4 là 204. . . d) d) Giá trị của biểu thức 600 – x với x = 300300 là. .

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Tiết 4: Biểu thức có chứa một chữ Bài 1. ( trang 6 ) Bài 2. ( trang 6 ) Bài 3. ( trang 6 ) Viết vào ô trống theo mẫu. a 25 +a c 296 - c 5 25 + 5 = 30 2 296 – 2 = 294 10 20 25 + 10 = 35 25 + 20 = 45 5 10 296 – 5 = 291 296 – 10 = 286

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Biểu thức có chứa

Thứ. . ngày. . . tháng 8 năm 2013 Toán Biểu thức có chứa một chữ a)Biểu thức có chứa một chữ. b) Thực hành. Bài 1. Bài 2. Bài 3. một chữ 3 + a là biểu thức có chứa mấy chữ? Ta làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức có chứa một chữ ? Để tính được giá trị của biểu thức có chứa một chữ ta thay giá trị số của chữ đó vào chữ trong biểu thức rồi ta tính giá trị của biểu thức.