Bi 58 S sinh sn v nui con

  • Slides: 39
Download presentation

Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim

Bài 58: Sự sinh sản và nuôi con của chim

? Hãy kể tên những con vật đẻ trứng mà em biết?

? Hãy kể tên những con vật đẻ trứng mà em biết?

Vịt

Vịt

Thiên nga

Thiên nga

Chim

Chim

Chim cánh cụt

Chim cánh cụt

Chim công

Chim công

Bài 58 SỰ SINH SẢN VÀ NUÔI CON CỦA CHIM

Bài 58 SỰ SINH SẢN VÀ NUÔI CON CỦA CHIM

Chim laøm toå baèng gì vaø soáng theá naøo ?

Chim laøm toå baèng gì vaø soáng theá naøo ?

Chim soáng trong töï nhieân

Chim soáng trong töï nhieân

Nhöõng nôi chim coù theå laøm toå

Nhöõng nôi chim coù theå laøm toå

Tìm hiểu về sự sinh sản của chim Quan sát tranh và trả lời

Tìm hiểu về sự sinh sản của chim Quan sát tranh và trả lời

Söï sinh saûn vaø nuoâi con cuûa chim

Söï sinh saûn vaø nuoâi con cuûa chim

Chim ñeû tröùng vaø aáp tröùng Nhö theá naøo ?

Chim ñeû tröùng vaø aáp tröùng Nhö theá naøo ?

? Hoạt động nhóm 4 Quan sát và tìm ra sự khác nhau giữa

? Hoạt động nhóm 4 Quan sát và tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở các hình sau:

Các lạo tổ chim

Các lạo tổ chim

Chim ñeû tröùng vaø aáp tröùng

Chim ñeû tröùng vaø aáp tröùng

Mời các em xem đoạn phim

Mời các em xem đoạn phim

Tröùng ñaõ nôû thaønh chim con nhö theá naøo ?

Tröùng ñaõ nôû thaønh chim con nhö theá naøo ?

Quả trứng chưa ấp, có lòng trắng, lòng đỏ riêng biệt.

Quả trứng chưa ấp, có lòng trắng, lòng đỏ riêng biệt.

Quả trứng đã ấp được khoảng 10 ngày, có thể thấy mắt gà.

Quả trứng đã ấp được khoảng 10 ngày, có thể thấy mắt gà.

Quả trứng đã được ấp khoảng 15 ngày, có thể nhìn thấy phần đầu,

Quả trứng đã được ấp khoảng 15 ngày, có thể nhìn thấy phần đầu, mỏ, chân, lông gà.

Quả trứng đã được ấp khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ

Quả trứng đã được ấp khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt đang mở.

Nối các hình sau với ô chữ thích hợp?

Nối các hình sau với ô chữ thích hợp?

1 2 3 4 Quả trứng chưa ấp, có lòng trắng Lòng đỏ riêng

1 2 3 4 Quả trứng chưa ấp, có lòng trắng Lòng đỏ riêng biệt. Quả trứng đã ấp khoảng 10 ngày, có thể nhìn thấy mắt gà (phần lòng đỏ còn lớn, phần phôi mới bắt đầu phát triển). Quả trứng đã ấp được khoảng 15 ngày, có thể nhìn thấy phần đầu, mỏ, chân, lông gà (phần phôi đã lớn hẳn, phần lòng đỏ nhỏ đi). Quả trứng đã ấp được khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt gà đang mở (phần lòng đỏ không còn nữa).

Kết luận Trứng gà (hoặc trứng chim, . . . ) đã được thụ

Kết luận Trứng gà (hoặc trứng chim, . . . ) đã được thụ tinh tạo thành hợp tử. Nếu được ấp, hợp tử sẽ phát triển thành phôi (phần lòng đỏ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai phát triển thành gà con (hoặc chim non, . . . ) Trứng gà cần ấp trong khoảng 21 ngày sẽ nở thành con.

Mời các em xem đoạn phim

Mời các em xem đoạn phim

Hoạt động 3 Sự nuôi con của chim Quan sát và trả lời

Hoạt động 3 Sự nuôi con của chim Quan sát và trả lời

Hoạt động nhóm 2 Bạn có nhận xét gì về những con chim non,

Hoạt động nhóm 2 Bạn có nhận xét gì về những con chim non, gà non mới nở? Chúng đã tự đi kiếm ăn được chưa? Tại sao?

Hoạt động nhóm 4

Hoạt động nhóm 4

Quan sát một số bức tranh sau:

Quan sát một số bức tranh sau:

Söï sinh saûn vaø nuoâi con cuûa chim Baøi hoïc ÄChim maùi ñeû tröùng

Söï sinh saûn vaø nuoâi con cuûa chim Baøi hoïc ÄChim maùi ñeû tröùng vaøo toå vaø aáp tröùng. Sau moät thôøi gian, tröùng nôû thaønh chim con. Chim con ñöôïc boá meï nuoâi cho ñeán khi ñuû loâng, caùnh thì coù theå töï kieám aên.