Bi 2 S dng bnh phun mu Tin

  • Slides: 18
Download presentation
- - ? Bài 2: Sử dụng bình phun màu

- - ? Bài 2: Sử dụng bình phun màu

Tin học KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trong số các công cụ dưới

Tin học KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Trong số các công cụ dưới đây, em hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật, hình vuông? a. b. c. d. Câu 2: Trong số các công cụ dưới đây, em hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật tròn góc? a. b. c. d.

Tin học KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Trong số các công cụ dưới

Tin học KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Trong số các công cụ dưới đây, em hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình e-líp? a. b. c. d. Câu 4: Trong số các công cụ dưới đây, công cụ nào là công cụ dùng để chọn vùng sao chép? a. b. c. d.

Tin học 1. Làm quen với bình phun màu: * C¸c b ícthùc hiÖn

Tin học 1. Làm quen với bình phun màu: * C¸c b ícthùc hiÖn 1. Chän c «ng cô phun mµu trong hép c «ng cô. 2. Chän kÝch cì vïng phun ë phÝa d íihép c «ng cô 3. Chän mµu phun. 4. KÐo th¶ chuét trªn vïng muèn phun.

Tin học 1. Làm quen với bình phun màu: * Chú ý: Kéo thả

Tin học 1. Làm quen với bình phun màu: * Chú ý: Kéo thả nút trái chuột để phun bằng màu vẽ, kéo thả nút phải chuột để phun bằng màu nền.

Tin học 1. Làm quen với bình phun màu: Thảo luận cặp (Thời gian

Tin học 1. Làm quen với bình phun màu: Thảo luận cặp (Thời gian 4 phút). Câu 1: Em hãy nêu các bước thực hiện khi sử dụng bình phun màu? Câu 2: Để tạo ra các vùng thưa hay dày, nhạt hay đậm trên bức tranh em cần thao tác như thế nào?

Tin học 2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ: Dùng công cụ ,

Tin học 2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ: Dùng công cụ , , và để vẽ hình như mẫu sau đây:

Tin học 2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ: Dùng công cụ ,

Tin học 2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ: Dùng công cụ , , và để vẽ hình như mẫu sau đây: Hướng dẫn Ta sử dụng coâng cụ Cần chọn kiểu vẽ, neùt veõ cho phuø hợp Ta sử dụng. Khicoâng söû duïng coâng cụ cụ ta caàn chuù yù ñieàu gì?

Tin học 2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ: Dùng công cụ ,

Tin học 2. Dùng bình phun màu trong tranh vẽ: Dùng công cụ , , và để vẽ hình như mẫu sau đây: 1 33 2 4 5 6

Tin học thùc hµnh: Dùng công cụ sau đây: , , Hình 24 và

Tin học thùc hµnh: Dùng công cụ sau đây: , , Hình 24 và để vẽ hình bông hoa như mẫu

Böùc Tranh Bí Maät 1 2 3 4

Böùc Tranh Bí Maät 1 2 3 4

Tin học Muốn sử dụng được bình phun màu ta thực hiện qua mấy

Tin học Muốn sử dụng được bình phun màu ta thực hiện qua mấy bước?

Tin học * C¸c b ícthùc hiÖn: 1. Chọn công cụ phun màu 2.

Tin học * C¸c b ícthùc hiÖn: 1. Chọn công cụ phun màu 2. Chọn kích cỡ vùng phun màu 3. Chọn màu phun 4. Kéo thả chuột trên vùng muốn phun

Chöông trình giuùp ta hoïc veõ coù teân gọi laø gì?

Chöông trình giuùp ta hoïc veõ coù teân gọi laø gì?

Khi söû duïng công cụ coï veõ ta caàn chuù yù ñieàu gì?

Khi söû duïng công cụ coï veõ ta caàn chuù yù ñieàu gì?

Khi söû duïng coâng cuï phun maøu ta coù theå chọn kích cỡ phun

Khi söû duïng coâng cuï phun maøu ta coù theå chọn kích cỡ phun không?

Ñeå tô maøu chuùng ta phaûi söû duïng coâng cuï naøo trong hoäp coâng

Ñeå tô maøu chuùng ta phaûi söû duïng coâng cuï naøo trong hoäp coâng cuï?