BI 17 V tr hnh dng ca tim

  • Slides: 12
Download presentation

BÀI 17: Vị trí, hình dạng của tim? TIM VÀ MẠCH MÁU

BÀI 17: Vị trí, hình dạng của tim? TIM VÀ MẠCH MÁU

BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU Cung ĐM chủ TM chủ trên Tâm nhĩ

BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU Cung ĐM chủ TM chủ trên Tâm nhĩ phải ĐM vành phải Tâm thất phải TM chủ dưới TM phổi ĐM phổi Tâm nhĩ trái ĐM vành trái Tâm thất trái

BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU

BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU

BÀI 17: Van thất động Van 3 lá TIM VÀ MẠCH MÁU Van 2

BÀI 17: Van thất động Van 3 lá TIM VÀ MẠCH MÁU Van 2 lá

II- CẤU TẠO MẠCH MÁU

II- CẤU TẠO MẠCH MÁU

Nội dung 1. Cấu tạo Thành mạch Lòng mạch Đặc điểm khác 2. Giải

Nội dung 1. Cấu tạo Thành mạch Lòng mạch Đặc điểm khác 2. Giải thích Động mạch 3 lớp: Biểu bì, cơ trơn, mô liên kết -> Dày hơn TM Hẹp Có sợi đàn hồi Dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc và áp lực lớn Tĩnh mạch Mao mạch 3 lớp: Biểu bì, cơ trơn, mô liên kết -> mỏng hơn ĐM 1 lớp biểu bì Rộng Có van 1 chiều Dẫn máu từ khắp các tế bào về tim, vận tốc và áp lực nhỏ. Hẹp nhất Nhỏ, phân nhánh nhiều Trao đổi chất với tế bào.

BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU - Mỗi chu kỳ tim gồm 3 pha.

BÀI 17: TIM VÀ MẠCH MÁU - Mỗi chu kỳ tim gồm 3 pha. Trong 1 chu kỳ tim: 0, 1 giây, nghỉ. . . - TN làm việc. . . 0, 7 giây 0, 3 giây, nghỉ - TT làm việc. . . . 0, 5 giây. . . - Tim Một chu kỳ tim gồm 0, 4 nghỉ mấy hoànpha? toàn. . . . giây 75 chu kỳ co - Một phút có. . . . giãn tim (nhịp tim)

Dựa vào chu kì hoạt động của tim giải thích tại sao tim hoạt

Dựa vào chu kì hoạt động của tim giải thích tại sao tim hoạt động suốt đời mà không bị mệt? - Do thời gian hoạt động của tim là 0. 4 s, thời gian nghĩ ngơi 0. 4 s giúp cơ tim được phục hồi mà không bị mệt.

7. M êi chu k× co gi·n cña tim kÐo dµi mÊy gi©y? 6.

7. M êi chu k× co gi·n cña tim kÐo dµi mÊy gi©y? 6. Líp ngoµi cïng cña ®éng m¹ch vµ tÜnh m¹ch ® îc cÊu t¹o bëi lo¹i m « nµo? 1 1 é § 2 N 4 M 5 6¹ C 7 H 8 3 G 5. Ng¨n tim nµo cã thµnh dµy nhÊt? 4. Chu k× co gi·n cña tim gåm 3 mÊy pha? 1 c 1 t 7 3 t H 5 Ê 6 T 7 4 I m 5 P 3 H 4 5 a h 5 Ê 6 T 7 8 t 9 r 10 ¸ 11 i m 1 2 « 3 l 4 i 5ª n 6 K 7 Õ 8 T 1 2¸ M 3 G 4 5 I 6 ¢ © 2 m 3 4 t 6 ¬ 2 T 4 B 1 A 2 4 5 N 1 H 2 Ü 3 2 Y 7 1. Lo¹i m¹ch nµo cã thµnh dµy nhÊt? 2. Lo¹i van nµo gióp m¸u ch¶y theo mét chiÒu tõ t©m nhÜ xuèng t©m thÊt? 3. Lo¹i c¬ nµo cÊu t¹o nªn thµnh cña tim? 9 t

1 Cung Động mạch chủ Tĩnh mạch chủ trên 7 2 Động mạch phổi

1 Cung Động mạch chủ Tĩnh mạch chủ trên 7 2 Động mạch phổi Tâm nhĩ phải 8 3 Tĩnh mạch phổi Động mạch vành phải 9 5 Động mạch vành trái Tâm thất phải 10 6 Tâm thất trái 11 Tĩnh mạch chủ dưới 4 Tâm nhĩ trái