Bi 15 PHONG TRO D N CH 1936

  • Slides: 14
Download presentation
Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 I. TÌNH HÌNH THẾ

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC. 1. Tình hình thế giới. - Đầu những năm 30 của thế kỉ XX, CNPX hình thành, nguy cơ chiến tranh thế giới xuất hiện. - Tháng 7. 1935, Quốc tế Cộng sản tiến hành Đại hội lần Đến thập 30 lập của. Mặt thếtrận kỉ XX, thứ VII, quyết định niên thành nhân dân chống giớicơ cóchiến những thay đổi gì tác phát xít vàthế nguy tranh. động đến CM - Tháng 6. 1936, Chính phủ Việt Mặt Nam? trận nhân dân lên nắm quyền ở Pháp, tiến hành nhiều chính sách tiến bộ, mở rộng 1 số quyền tự do dân chủ ở Việt Nam.

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Tình hình trong

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Tình hình trong nước. a. Chính trị: - Chính phủ Pháp tiến hành nhiều chính sách tiến bộ ở Việt Nam. - Ở Việt Nam có nhiều đảng phái hoạt động, nổi bật là Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Tình hình trong

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Tình hình trong nước. a. Chính trị: b. Kinh tế: - Nông nghiệp: Tư bản Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân lập các đồn điền cao su, cà phê… - Công nghiệp: Đẩy mạnh khai thác mỏ, tăng cường sản lượng ngành dệt, chế cất rượu… - Thương nghiệp: Tăng cường bán thuốc phiện, rượu, muối… để thu lợi nhuận cao. Xuất khẩu khoáng sản, nông sản… Những năm 1936 – 1939, KT VN phục hồi và phát triển, song vẫn lạc hậu và lệ thuộc vào Pháp.

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Tình hình trong

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Tình hình trong nước. a. Chính trị: Tầng lớp b. Kinh tế: Công nhân c. Xã hội: Đời sống Thất nghiệp số lượng lớn, lương giảm súc Nông dân Mất đất, địa tô cao, đói khổ, nợ nần… Tiểu tư sản Lương thấp, thất nghiệp, thuế cao, giá cả sinh hoạt đắt đỏ. Ít vốn, bị tư sản Pháp chèn ép. TS dân tộc Đời sống nhân dân khó khăn, vì thế sản sàng đứng lên đấu tranh đòi tự do, cơm áo.

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 I. TÌNH HÌNH THẾ

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC. II. PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 – 1939. 1. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7. 1936 a. Hoàn cảnh lịch sử: Tháng 7. 1936 Hội nghị BCH Trung ương Đảng CS Đông Dương họp ở Thượng Hải (TQ) do đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì. Đồng chí Lê Hồng Phong

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 b. Nội dung Hội

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 b. Nội dung Hội nghị: Nhiệm vụ CM - NV chiến lược: Chống đế quốc, chống phong kiến. - NV trực tiếp: Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Phương pháp đấu tranh Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp Chủ trương Thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương.

So với chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1930 – 1931, chủ trương

So với chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1930 – 1931, chủ trương của Đảng trong thời kỳ 1936 – 1939 có gì mới?

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu. a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ: - Phong trào tiêu biểu: + Giữa năm 1936: Phong trào Đông Dương Đại hội. + Đầu 1937: Phong trào “đón rước” phái viên Gô-đa của Chính phủ Pháp. + Từ 1937 – 1939: Nhiều cuộc mit tinh của các tầng lớp nhân dân. - Hình thức đấu tranh: Hội họp, thảo “dân quyền”, mít-tinh, biểu tình đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ. Đấu tranh công khai, hợp pháp.

Mít tinh kỉ niệm Ngày Quốc tế Lao Động 1. 5. 1938 Tại khu

Mít tinh kỉ niệm Ngày Quốc tế Lao Động 1. 5. 1938 Tại khu Đấu Xảo (Hà Nội)

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu. a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ: - Kết quả: Thực dân Pháp tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng cũng giải quyết 1 số yêu sách của nhân dân. - Ý nghĩa: + Thức tỉnh quần chúng lao động. + Giúp Đảng tích lũy kinh nghiệp, lãnh đạo nhân dân đấu tranh hợp pháp, công khai.

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu. b. Đấu tranh nghị trường: - Khái niệm: - Biện pháp: - Mục tiêu: Đưa người của Đảng và các mặt trận ra tranh cử vào các cơ quan chính quyền của thực dân. - Đưa người của Đảng ra ứng cử. - Dùng báo chí tuyên truyền, vận động nhân. Từ dân ủng hộ. đấu tranh hình thức - Mở rộng lực lượng của mặt trận. mới (đấu tranh nghị trường), nhậnphản xét gìđộng của thực - Vạch trần em âmcómưu sự lãnh đạo của Đảng dân về Pháp. ta?

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu. c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: - Đảng xuất bản nhiều tờ báo công khai như: Tiền phong, Dân chúng, Lao động… Tuyên truyền, vận động dân sinh, dân chủ. - Xuất bản và cho lưu hành nhiều sách như: sách chính trị - lí luận, thơ ca cách mạng… Giác ngộ cho tầng lớp nhân dân về con đường cách mạng của Đảng.

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 3. Ý nghĩa và

Bài 15: PHONG TRÀO D N CHỦ 1936 - 1939 3. Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939. - Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng. - Buộc chính quyền thực dân nhượng bộ một số yêu sách của nhân dân. Phong tràođược dân chủ - Đông đảo quần chúng giác 1936 ngộ tham gia vào mặt – 1939 có chính ý nghĩatrịgìhùng đối hậu. trận, trở thành đội quân với sựthành phát triển của Cách - Đảng ta trưởng và tích lũy được nhiều kinh nghiệm lãnh đạo. mạng Việt Nam? Là cuộc tập dượt lần 2, chuẩn bị cho thành công của Cách mạng Tháng Tám.

♥♥ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG: - Tình hình thế giới và trong

♥♥ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG: - Tình hình thế giới và trong nước trước Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. - Sự thay đổi và phát triển của Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1936 – 1939. - Các cuộc đấu tranh tiêu biểu trong giai đoạn 1936 – 1939 Và ý nghĩa của các phong trào ấy. ♥♥ NHIỆM VỤ VỀ NHÀ: Học bài cũ và xem trước nội dung tiếp theo.