Bh stvoil lovka aby byl jeho obrazem stvoil

  • Slides: 10
Download presentation
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. " Projekt Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti Evangelikální teologický seminář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cíle projektu Projekt Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti si klade

Cíle projektu Projekt Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti si klade za cíl předložit model takového prosazování rovnosti obou pohlaví, který vede k tvorbě harmonického soužití mužů a žen zajišťujícího trvale udržitelný rozvoj společnosti. Projekt chce poukázat na skutečnost, že v genderové otázce nemá jít pouze o rovnost, ale především o vztah – o kvalitu soužití obou pohlaví, chce zdůraznit spolupráci mezi pohlavími versus jejich konkurenci. Chce navrhnout takový model postavení mužů a žen, který vychází z komplementarity pohlaví, preferencí žen, a nenese s sebou růst napětí mezi pohlavími ani negativní dopady na kvalitu života rodiny a společnosti. Projekt chce diskutovat silné a slabé stránky stávajících aktivit na podporu zvýšení zaměstnanosti žen a definovat trvale udržitelné aktivity, které přispějí ke změně nepříznivého demografického vývoje, většímu uplatnění žen na trhu práce a povedou k posílení kvality rodinného života. Chce také posílit komunikaci mezi odborníky a organizacemi zabývajícími se genderovou otázkou.

Klíčové aktivity V rámci projektu bude zorganizováno deset kolokvií, které mají být prostorem rozvoje

Klíčové aktivity V rámci projektu bude zorganizováno deset kolokvií, které mají být prostorem rozvoje modelu harmonického soužití pohlaví, prostorem setkávání se odborníků, diskuse, navazování spolupráce a prohlubování spolupráce aj. V rámci projektu bude vydáno 5 brožur zabývajících se aktuálními tématy jako jsou např. „Mateřská centra jako místa rozvoje“, „Mít čas na děti – rovné šance pro muže“ – jak pracovní prostředí ovlivňuje kvalitu času otců s jejich dětmi, „Po čem ženy touží? “ atd. Výstupy projektu budou prezentovány na závěrečné konferenci na podzim roku 2007.

Výstupy projektu – portál www. pracearodina. cz

Výstupy projektu – portál www. pracearodina. cz

Výstupy projektu zlepšení managementu partnerských organizací • školení základů managemntu a time-managementu klíčových pracovníků

Výstupy projektu zlepšení managementu partnerských organizací • školení základů managemntu a time-managementu klíčových pracovníků • školení koučinku (zahájení začátekem roku 2007) odborná diskusní setkání – zhruba 60 lidí se dosud zúčastnilo jednotlivých kolokvií hlavní část práce s cílovými skupinami v rámci širší veřejnosti bude zahájená společně s informační kampaní, vydáním jednotlivých brožur a v rámci pilotoní aplikace ve sboru Církve bratrské Praha 6 v prosinci 2006

Spolupráce s partnery po úvodním nastavení jednotlivých kompetencí a odpovědností v partnerských smlouvách nedošlo

Spolupráce s partnery po úvodním nastavení jednotlivých kompetencí a odpovědností v partnerských smlouvách nedošlo již k žádným podstatným výkyvům, které by mohly ohrozit naplňování cílů projektu různorodost partnerských organizací (VOŠ, sdružení 35 NNO různého typu, org. zaměřující se na psycholgické poradenství, církev atd. ) umožňuje mnohem efektivněji oslovit cílové skupiny a sdílet potřebné know-how vážíme si partnerských organizací, které se rozhodly vstoupit do tohoto projektu. S prohlubující se spoluprací se prohlubují i naše vztahy, jež přinášejí pozitivní a překvapivou synergii.

Silné a slabé stránky projektu Silné různorodost partnerů vazba na církevní komunity – kontinuita

Silné a slabé stránky projektu Silné různorodost partnerů vazba na církevní komunity – kontinuita aplikace nejen mezi jednotlivci Slabé zatím omezená fyzická komunikace s dalšími organizacemi zabývajícími se RŠ a genderovými otázkami, nedostatek zpětné vazby

Definice problémů při realizaci Určitým rizikem projektu je tlak z opačné strany názorového spektra

Definice problémů při realizaci Určitým rizikem projektu je tlak z opačné strany názorového spektra a možné negativní reakce nekterých představitelů konzervativních názoru, např. představitelů některých církví. V části křesťanského prostředí, z něhož partneři projektu vycházejí, existují k genderové problematice silné předsudky. Pro minimalizaci tohoto rizika se od počáteční fáze projektu přistupuje ke sporným otázkám velice citlive a jsou shromáždovány pouze věcné, ověřené argumenty a fakta a je veden intenzivní dialog.

Mgr. Unger tajemník Jiøí È EA mobil: +420 777 842 e-mail: info@ea. cz, Skype:

Mgr. Unger tajemník Jiøí È EA mobil: +420 777 842 e-mail: [email protected] cz, Skype: czechea; ICQ Plzeòská 166; 150 00 Czech Republic 000 www. ea. cz 223 -833 -135 Praha 5 È eská evangelikální aliance