Bang lng giac bao gm bang VIII bang

  • Slides: 27
Download presentation

Baíng læåüng giaïc bao gäöm baíng VIII baíng IX vaì baíng X cuía cuäún

Baíng læåüng giaïc bao gäöm baíng VIII baíng IX vaì baíng X cuía cuäún “ Baíng säú våïi 4 chæî säú tháûp phán” Ngæåìi ta láûp baíng dæûa trãn tênh cháút tè säú

A 00 10 20 30 880 890 900 I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng

A 00 10 20 30 880 890 900 I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc SIN 0’ tàng 6’ 12’ 18’ 24’ 30’ 36’ 42’ 48’ 54’ 60’ 1’ 2’ 3’ giaím - 90 - - - -0 - - - - +Cäüt duìng 1 vaì cäüt *Baíng. VIII âãø 13 tçmghi giaï caïc nguyãn âäü. Kãø trë sin vaìsäú cäsin cuía goïc tæìvaì trãn xuäúnglaûi dæåïi , nhoün ngæåüc : Baíng cäütchia 1 ghi säú tàng dáön âæåüc thaình 16 cäüt vaì 0 âãún , cäüt 13 caïc tæì haìng , trong 90âoï : ghi säú âäü giaím dáön 60’ 54’ 48’ 42’ 036’ 24’ 0 18’ 12’ 6’ 0’ tæì 90 âãún 0 COS BAÍNG VIII 890 880 30 20 10 00 - - - A 1’ 2’ 3’

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc tàng A 0’ 00 10 20 30

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc tàng A 0’ 00 10 20 30 880 890 900 - 6’ 12’ 18’ 24’ 30’ 36’ 42’ 48’ 54’ +Tæì 2 - âãún - cäüt - 12 - , - 1 -vaì- haìng - cuäúi -ghihaìng caïc säú- phuït laì -bäüi cuía 6 tæì - 0’ - âãún - 60’- (kãø -traïi - phaíi -, haìng - 1 ghi -theo sang chiãöu tàng , haìng cuäúi ghi - 60’ - +Ba cäüt cuäúi ghi caïc giaï trë duìng âãø hiãûu chênh âäúi våïi caïc goïc sai säú khaïc 1’, 2’ , 3’ theo chiãöu giaím ) ; caïc haìng trë 24’sin 18’, cäsin 60’ giæîa 54’ 48’ ghi 42’ giaï 36’ 12’ 6’ cuía caïc goïc tæång æïng. giaím BAÍNG VIII 0’ 1’ 2’ 3’ 900 890 880 30 20 10 00 - - - A 1’ 2’ 3’

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc TANG A 00 10 20 30 740

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc TANG A 00 10 20 30 740 750 0’ - 6’ 12’ tàng -0 - 18’ 24’ 30’ 36’ 42’ 48’ 54’ 60’ 0 - - - 0 - - 60’ 54’ 48’ 42’ 36’ 24’ 18’ 12’ 6’ 0’ cäüt cuäúi *Baíng IX+Ba duìng âãø tçmghi tang duìng cuía caïc goïcgiaï tæì trë 0 âãún âãø hiãûu 76 vaì cätang cuía chênh caïc goïc âäúi 90 våïi vaì caïcngæåüc goïc tæì 14 âãún sai. IXsäú 2’ , laûi. Baíng coïkhaïc 1’, cáúu taûo 3’ VIII nhæ baíng COTANG BAÍNG IX giaím 1’ 2’ 3’ 900 890 880 870 160 150 140 - - - A 1’ 2’ 3’

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc TANG A 760 00’ 10’ 20’ 30’

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc TANG A 760 00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ ………. 890 00’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 0’ 1’ 2’ 3’ tàng - - 10’ 9’ 8’ 7’ 4’ -0 - 5’ 6’ 7’ 8’ - - 5’ 4’ 3’ 2’ 9’ giaím - BAÍNG X 50’ 40’ 30’ 20’ 130 00’ ……… 50’ 40’ 30’ 20’ 10’ 00 00’ - - 1’ 0’ *Baíng X duìng âãø tçm giaï trë tang cuía caïc goïc tæì 760 âãún 89 59’ vaì cätang cuía caïc goïc tæì 1’ âãún 140 vaì ngæåüc laûi. Baíng X khäng coï pháön chênh hiãûu 6’ 10’ A COTANG

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc Nháûn xeït : Khi goïc tàng tæì

I. Cáúu taûo cuía baíng læåüng giaïc Nháûn xeït : Khi goïc tàng tæì 0 0 âãún 90 (0 0 < α < 90 0) thç sinα vaì tgα tàng coìn cos α vaì cotgα giaím *Caïc bæåïc tçm TSLG cuía goïc nhoün bàòng baíng +Bæåïc 1 : Tra säú âäü åí cäüt 1 âäúi våïi sin vaì tang ( cäüt 13 âäúi våïi cäsin vaì cätang ) +Bæåïc 2 : Tra säú åí haìng 1 âäúi vå Trong træåìng håüpphuït säú phuït khäng vaì tangcuía (haìng cuäúi cäsin vaì cä laì bäüi 6 thç láúyâäúi cäütvåïi phuït +Bæåïc 3 : láúy taûiphaíi giaoxeït cuía, gáön nháút våïigiaï säútrë phuït haìng ghi chãnh lãûch coìn laûi xem säú phuït

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Vê

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Vê duû 1 : Tçm sin 46018’ Tra Baíng VIII: säú âäü tra 0åí » 0, 723 sin 42 18 ' cäüt 1 säú phuït tra åí haìng 1. Láúy giaï trë taûi giao cuía haìng ghi 460 vaì cäüt ghi 18’ A. . 460. . …. 18’ 7230 ….

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh 0

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh 0 Vê duû 2 : Tçm cos 36 14’ Tracos 36 Baíng 012’ VIII: » säú 0, 8070 âäü tra åí 0 cäüt 13, cos 36 (12’ +2’) säú phuït tra åí 8070 » 0, 8070 - 0, 0003 haìng cuäúi. Láúy 014’ » giaïcos 36 trë taûi giao 0, 8067 cuía haìng ghi 460 …. 12’ …. vaì cäüt ghi säú phuït gáön nháút . . 3 36. . A 1’ 2’ 3’

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Vê

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Vê duû 3 : Tçm tg 62018’ Tra Baíng IX : Säú âäü tra åí cäüt 1, 018’ » åí säútg 62 phuït tra haìng 1. Láúy giaï 1, 905 trë taûi giao cuía haìng ghi 620 vaì cäüt ghi 18’ A 0’ … 18’ 1’ 2’ 3’ 600 1, 732 610 620 1, 90 630 5 640

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh 013’

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh 013’ Sæí duûng baíng , tçm tg 82 ? 1 Tra Baíng X : Säú âäü tra åí cäüt 1, säú phuït tra åí 0 tg 82 13’» haìng 1. Láúy giaï 7, 316 trë taûi giao cuía haìng ghi 820 10’ våïi cäüt ghi 3’ A …. 3’ 82000’ 10’ 7, 316 20’ 30’ 40’ 50’ ….

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Vê

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Vê duû 4 : Tçm cotg 6032’ Tra Baíng X : säú âäü tra åí cäüt cuäúi 8, 732 , säú phuït tra 032’ » åí 8, 732 cotg 6 haìng cuäúi. Láúy giaï trë taûi giao cuía haìng ghi 6030’vaì …. 2’ cäüt ghi säú phuït laì 2’ …. 50’ 40’ 30’ 20’ 10’ 6000’ A

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh ?

II. Caïch duìng baíng 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh ? 2 Sæí duûng baíng tçm cotg 47024’ Tra Baíng X: säú âäü tra åí cäüt 13, säú phuït tra åí 024’ ≈ 0, 9195 cotg 47 haìng cuäúi. Láúy giaï trë taûi giao cuía haìng ghi 470 …. vaì cäüt ghi säú 0, 9195 24’ …. 490 480 470 460 450 A

*Chuï yï : 1)Khi sæí duûng Baíng VIII hay Baíng IX , âä våïi

*Chuï yï : 1)Khi sæí duûng Baíng VIII hay Baíng IX , âä våïi nhæîng goïc coï säú phuït khaïc bäüi 6 , pháön hiãûu chênh theo nguyãn tàõc : + äúi våïi sin vaì tang , goïc låïn hån thç cä thãm hoàûc nhoí hån thç træì âi pháön hiãû tæång æïng. + äúi våïi cäsin vaì cätang thç ngæåüc laû låïn hån thç træì âi hoàûc nhoí hån thçcäün pháön hiãûu chênh tæång æïng. 2)Coï thãø chuyãøn tæì viãûc tçm cos α sang sin (900 - α ) vaì tçm cotgα sang tçm tg(900 -

*Soaûn baìi táûp 18 , 22 sgk trang 84 *Tiãút sau mang theo “Baíng

*Soaûn baìi táûp 18 , 22 sgk trang 84 *Tiãút sau mang theo “Baíng säú våïi 4 chæî säú tháûp phán” vaì maïy tênh boí tuïi

Cáu 1: Duìng baíng læåüng giaïc âãø tçm caïc TSLG sau: a)sin 40018’ b)tg

Cáu 1: Duìng baíng læåüng giaïc âãø tçm caïc TSLG sau: a)sin 40018’ b)tg 25032’ Cáu 2 : so saïnh sin 200 vaì sin 700

II. Caïch duìng baíng (tt) 2/Tçm säú âo cuía mäüt goïc nhoün khi biã

II. Caïch duìng baíng (tt) 2/Tçm säú âo cuía mäüt goïc nhoün khi biã tè säú læåüng giaïc cuía goïc âoï Vê duû 5 Tçm goïc nhoün α (laìm troìn â biãút sin α = 0, 7837 Tra Baíng VIII: Tçm säú 7837, doïng α =10, 7837 sangsin cäüt vaì 036’ suy ra α ≈ 51 haìng 1, ta tháúy 7837 nàòm åí giao cuía haìng ghi … A. . 0 51. . … 36’ 7837 …

II. Caïch duìng baíng (tt) 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh

II. Caïch duìng baíng (tt) 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh ? 1 Sæí duûng baíng tçm goïc nhoün α biãút cotg α = 3, 006. Tra Baíng IX : Tçm 0 3, 006 18 säú 3, 006 ; doïng. sangcotg cäüt α 13=vaì 3, 006. haìng , ta 024’ suycuäúi ra α ≈18. tháúy 3, 006 nàòm åí 24’ …. …. A giao cuía haìng ghi

II. Caïch duìng baíng (tt) 2/Tçm säú âo cuía mäüt goïc nhoün khi biã

II. Caïch duìng baíng (tt) 2/Tçm säú âo cuía mäüt goïc nhoün khi biã tè säú læåüng giaïc cuía goïc âoï Vê*Chuï duû 5 goïc nhoün α (laìm troìn âã yïTçm Khi biãút TSLG cuía biãút sin α =noïi 0, 4470 mäüt goïc nhoün, chung , ta Tra Baíng VIII: ta A … 30’ âãún 36’ … tçm goïc nhoün sai khäng tçm tháúy. thäng thæåìng 6’. Tuy nhiãn, 0 0 sin 26 30’ <åí α trong < sin 26 36’ säú 4470 0 ta laìm trong tênh toaïn troìn 4478 26 4462. 0 0 baíng, 26 30’âãún < α <âäü 26 36’. tasuy tháúy hai≈ säú ra α 270. . gáön våïi 4470 nháút ,

II. Caïch duìng baíng (tt) 2/Tçm säú âo cuía mäüt goïc nhoün khi biã

II. Caïch duìng baíng (tt) 2/Tçm säú âo cuía mäüt goïc nhoün khi biã tè säú læåüng giaïc cuía goïc âoï ? 4 Tçm goïc nhoün α (laìm troìn âãún âäü ) biãút cos α = 0, 5547 Tra Baíng VIII: ta khäng 024’ < α < cos 56 tçm tháúy säú 5547 åí 00 018’ 56 24’ > α > 56 cos 56 18’ trong baíng , ta tháúy 0 suy ra α ≈ 56 5534 5548 560 5534 < 5547 < 5548 Ta coï cos 56024’ ≈ 18’ … A … 24’ 0, 5534 0

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm tè säú læåüng

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Ta sæí duûng caïc phêm sin cos tan Vê duû 2 : Tçm cos 25013’ Ta nháún láön læåüt caïc phêm SHIFT cos 2 5 o”’ 1 3 o”’ Khi âoï trãn maìn hçnh hiãûn säú 0, 9047 Váûy cos 25013’ ≈ 0, 9043

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm tè säú læåüng

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm tè säú læåüng giaïc cuía mäüt goïc nh Ta sæí duûng caïc phêm sin cos tan Vê duû 3 : Tçm cotg 56025’ Ta nháún láön læåüt caïc phêm SHIFT tan 1/x 5 6 o”’ 2 5 o”’ Khi âoï trãn maìn hçnh hiãûn säú 0, 6640 Váûy cotg 56025’ ≈ 0, 6640

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm säú âo cuía

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm säú âo cuía goïc nhoün khi biãút tè säú læåüng giaïc cuía goïc âoï Nháún liãn tiãúp caïc phêm SHIFT sin-1 ãø tçm α khi biãút sinα SHIFT cos-1 ãø tçm α khi biãút cosα SHIFT tan-1 ãø tçm α khi biãút tgα SHIFT tan-1 1/x ãø tçm α khi biãút cotgα

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm säú âo cuía

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm säú âo cuía goïc nhoün khi biãút tè säú læåüng giaïc cuía goïc âoï Vê duû 4 : Tçm goïc nhoün x , biãút sinx = Ta nháún láön læåüt caïc phêm SHIFT sin-1 0. 2 8 3 6 SHIFT ← Khi âoï trãn maìn hçnh hiãûn säú 16ÿ 28ý 30. 66 Váûy x ≈ 16029’ ( laìm troìn âãún phuït ) x ≈ 160 ( laìm troìn âãún âäü )

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm säú âo cuía

III. Caïch duìng maïy tênh boí tuïi CASIO fx 57 1/Tçm säú âo cuía goïc nhoün khi biãút tè säú læåüng giaïc cuía goïc âoï Vê duû 5 : Tçm goïc nhoün x , biãút cotgx = ãø tçm goïc nhoün x khi biãút cotgx , ta Ta láön læåüt caïc phêm coïnháún thãø chuyãøn thaình baìi toaïn tçm goï nhoün x biãút tgx vç tgx = -1 SHIFT tan 1/x 2. 6 7 5 SHIFT ← Khi âoï trãn maìn hçnh hiãûn säú 20ÿ 29ý 50. 43 Váûy x ≈ 20030’ ( laìm troìn âãún phuït ) x ≈ 210 ( laìm troìn âãún âäü )

*Soaûn 21âãún 25 cáu a ; c sgk trang 84 *Chuáøn bë tiãút luyãûn

*Soaûn 21âãún 25 cáu a ; c sgk trang 84 *Chuáøn bë tiãút luyãûn táûp *Mang theo maïy tênh.