BA 03 Deskriptivn geometrie pro kombinovan studium RNDr

  • Slides: 48
Download presentation
BA 03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík přednášková

BA 03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík přednášková skupina P-BK 1 VS 1 učebna D 185 letní semestr 2015 -2016

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kontakt: RNDr. Jana Slaběňáková Ústav matematiky a

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kontakt: RNDr. Jana Slaběňáková Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Žižkova 17, 602 00 Brno místnost Z 227 telefon: 541147603 e-mail: slabenakova. [email protected] vutbr. cz www: http: //www. fce. vutbr. cz/struktura/zamestnanec. asp? IDprac=2210&ID=slabenakova. j konzultační hodiny: úterý, 8: 00 – 9: 30 V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě. 2

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kontakt: Mgr. Jan Šafařík Ústav matematiky a

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kontakt: Mgr. Jan Šafařík Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Žižkova 17, 602 00 Brno místnost Z 221 telefon: e-mail: www: 541147606 safarik. [email protected] vutbr. cz http: //vyuka. safarikovi. org/ http: //www. safarikovi. org/ konzultační hodiny: pondělí, 10: 00 – 11: 00 V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě. 3

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Základní literatura: o Autorský kolektiv Ústavu matematiky

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Základní literatura: o Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fa. St VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4. 0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978 -80 -7204 -626 -3. 4

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Základní literatura: o o o Bulantová, Jana

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Základní literatura: o o o Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http: //math. fce. vutbr. cz/studium. php Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http: //math. fce. vutbr. cz/studium. php Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fa. St VUT v Brně: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA 91 , Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. http: //math. fce. vutbr. cz/studium. php Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část A, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. , Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. , Fakulta stavební VUT, Brno 2005. 5

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Doporučená literatura: o o o o o

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Doporučená literatura: o o o o o Stránky Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia FAST, http: //math. fce. vutbr. cz/ks_dg. php. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1. 0 1. 3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně , FAST VUT Brno, 2001 -2003. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997. 6

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Cíl předmětu: Zvládnout konstrukci kuželoseček na základě

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Cíl předmětu: Zvládnout konstrukci kuželoseček na základě ohniskových vlastností. Pochopit principy perspektivní kolineace a perspektivní afinity a umět je použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: Mongeova, kolmé axonometrie a lineární perspektivy. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích, jejich řezy. V lineární perspektivě zvládnout zobrazení stavebního objektu. Seznámit se se stručným výběrem poznatků z teorie křivek a ploch, umět konstrukci šroubovice ze zadaných prvků a konstrukci pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy. Seznámit se se stručným výběrem z teorie zborcených ploch, umět konstrukci hyperbolického paraboloidu a konoidů ze zadaných prvků. http: //www. fce. vutbr. cz/studium/predmety/Predmet. asp? kod=BA 03 7

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Harmonogram předmětu: 1. 2. 3. 4. 5.

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Harmonogram předmětu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rozšířený euklidovský prostor. Dělící poměr. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita. Systém základních úloh, užití na příkladech. Mongeovo promítání. Základní pojmy. Základní úlohy. Mongeovo promítání. Základní úlohy. Průmět kružnice. Zavedení třetí průmětny. Mongeovo promítání. Zobrazení tělesa. Řezy těles, příklady. Kolmá axonometrie. Základní pojmy. Konstrukce v souřadnicových rovinách, kružnice v souř. rovině. Úlohy polohy. Kolmá axonometrie. Zobrazení tělesa. Řez tělesa s podstavou v půdorysně, průsečíky přímky s tělesem. Zářezová metoda. Šikmé promítání na nárysnu (konstrukce v půdorysně, těleso s podstavou v půdorysně) http: //www. fce. vutbr. cz/studium/predmety/Predmet. asp? kod=BA 03 8

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Harmonogram předmětu: 7. 8. 9. 10. 11.

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Harmonogram předmětu: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Úvod do středového promítání. Lineární perspektiva. Promítací aparát. Průsečná metoda. Lineární perspektiva. Vynášení výšek. Metoda sklopeného půdorysu. Délky úseček v základní rovině. Metody volné perspektivy. Lineární perspektiva. Další metody konstrukcí perspektivy (metoda dvou úběžníků, měřících bodů, hloubkových přímek). Kružnice v základní a svislé rovině. Gratikoláž. Prostorová křivka. Šroubovice (zadání: (o, A, v/vo, točivost), (o, t); oskulační rovina v bodě šroubovice). Úvod do teorie ploch. Přímý šroubový konoid. Zborcené plochy druhého stupně. Zborcený hyperboloid. Hyperbolický paraboloid. Zborcené plochy vyššího stupně. Kruhový a parabolický konoid, Marseillský a Montpellierský oblouk. rezerva http: //www. fce. vutbr. cz/studium/predmety/Predmet. asp? kod=BA 03 9

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Konzultace: o o 1. kozultace (povinná) 5.

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Konzultace: o o 1. kozultace (povinná) 5. 2. 2016 Mongeova projekce (základní úlohy + konstrukční úlohy) 2. konzultace 11. 3. 2016 Pravoúhlá axonometrie; úvod do teorie křivek a ploch, šroubovice 3. konzultace 1. 4. 2016 Šroubové a zborcené plochy 4. konzultace 22. 4. 2016 Lineární perspektiva 10

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Konzultace: o Konzultace probíhají vždy v pátek

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Konzultace: o Konzultace probíhají vždy v pátek od 8: 00 do 14: 00. o Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 10: 00 -11: 50 v učebně Z 240 (kromě první povinné konzultace, která proběhne v učebně D 185). 11

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Požadavky k zápočtu: Nutnou a postačující podmínkou

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Požadavky k zápočtu: Nutnou a postačující podmínkou pro získání zápočtu je vypracování všech testů. o Test č. 1: Kuželosečky, afinita a kolineace o Test č. 2: Mongeova projekce o Test č. 3: Kolmá axonometrie o Test č. 4: Šroubovice a šroubové plochy o Test č. 5: Zborcené plochy o Test č. 6: Lineární perspektiva 12

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Poznámky k testům: o Zadání všech testů

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Poznámky k testům: o Zadání všech testů naleznete na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie: http: //math. fce. vutbr. cz/ks_dg. php o o o Všechny testy musí být odevzdány před zkouškou. Testy je možno vypracovat i v průběhu zimního semestru a případné dotazy řešit průběžně s konzultanty. Testy mohou být odevzdány jednotlivě a v libovolném pořadí. Neodevzdávejte je však po částech, ale vždy jeden test jako celek. První test je možno vyřešit celý na základě níže uvedených materiálů. Doporučujeme testy odevzdávat průběžně, využívat maximálně konzultací (po domluvě i jiných dnů, případně pomocí e-mailů) pro vyjasnění problémových částí testů. 13

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Poznámky k testům: o Vypracované testy budou

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Poznámky k testům: o Vypracované testy budou opravovat: : : Mgr. Jan Šafařík: počáteční písmeno příjmení A - L (včetně) : : RNDr. Jana Slaběňáková: počáteční písmeno příjmení M - Ž Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi. 14

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Okruhy k písemné zkoušce: o Budou upřesněny

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Okruhy k písemné zkoušce: o Budou upřesněny během semestru na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie http: //math. fce. vutbr. cz/ o Zkouška sestává pouze z písemné části, 3 -5 příkladů 15

Deskriptivní geometrie I. ročník kombinovaného studia FAST http: //math. fce. vutbr. cz/ks_dg. php

Deskriptivní geometrie I. ročník kombinovaného studia FAST http: //math. fce. vutbr. cz/ks_dg. php

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Geometrie a stavitelství Konstrukce Návrh geometrie Prostředí

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Geometrie a stavitelství Konstrukce Návrh geometrie Prostředí Stavba Technologie provádění Materiál Ekonomika Náklady 17

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Geometrie v návrhu Transformace operace s objekty

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Geometrie v návrhu Transformace operace s objekty Tvary Zobrazení objektu Skicování Promítací metody Počítačové zobrazování Tělesa Křivky Plochy Dimenze Proporce 18

Přehled ploch stavební praxe

Přehled ploch stavební praxe

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Hyperbolický paraboloid Graham Mc. Court Architects, 1983,

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Hyperbolický paraboloid Graham Mc. Court Architects, 1983, sportovní aréna, Calgary, Alberta, Canada 20

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Hyperbolický paraboloid Frei Otto, Günther Behnisch, Fritz

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Hyperbolický paraboloid Frei Otto, Günther Behnisch, Fritz Auer, Carlo Weber, 1968 -1972, Olympijský stadión, Mnichov, Německo 21

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Hyperbolický paraboloid F. Calatrava, 1982, oceánografické muzeum,

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Hyperbolický paraboloid F. Calatrava, 1982, oceánografické muzeum, Valencie 22

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kulová plocha K zastřešení užito trojúhelníkových úsečí

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kulová plocha K zastřešení užito trojúhelníkových úsečí kulových ploch o shodném poloměru R=74. 0 m arch. Jørn Utzon, 1973, Opera v Sydney, Nový Jižní Wales , Austrálie 23

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jednodílný hyperboloid arch. Oscar Niemeyer, 1970, Cathedral

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jednodílný hyperboloid arch. Oscar Niemeyer, 1970, Cathedral of Brasília (Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida) 24

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jednodílný hyperboloid The James S. Mc. Donnell

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jednodílný hyperboloid The James S. Mc. Donnell Planetarium , St. Louis, Missouri, U. S. A. 25

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jednodílný hyperboloid Chladící věže jaderných elektráren 26

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jednodílný hyperboloid Chladící věže jaderných elektráren 26

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Rotační paraboloid Ještěd, arch. Karel Hubáček, 1963

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Rotační paraboloid Ještěd, arch. Karel Hubáček, 1963 - 1966 arch. Norman Foster a Ken Shuttleworth, 2001 -2004, 30 St Mary Axe, Londýn, velká Británie 27

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 § Rotační plocha § § Ještěd, arch.

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 § Rotační plocha § § Ještěd, arch. Karel Hubáček, 1963 - 1966 Nejedná se o jednodílný rotační hyperboloid Hyperbola rotuje kolem asymptoty Zbytek plochy rotací spline funkcí 28

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Šroubová plocha Šroubování krychle o ¼ závitu;

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Šroubová plocha Šroubování krychle o ¼ závitu; po stranách otevřené pravoúhlé přímkové šroubové plochy (svidřík) arch. Santiago Calatrava, 2001 -2005, Turning Torso 29

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Šroubová plocha arch. Santiago Calatrava, 2007 -2011,

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Šroubová plocha arch. Santiago Calatrava, 2007 -2011, Fordham Spire 30

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Šroubová plocha Fordham Spire - návrh 31

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Šroubová plocha Fordham Spire - návrh 31

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Přímý šroubový konoid Lednice - Minaret Schodová

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Přímý šroubový konoid Lednice - Minaret Schodová plocha 32

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Plocha Štramberské trůby 33

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Plocha Štramberské trůby 33

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Plocha šikmého průchodu Vyšehradský tunel 34

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Plocha šikmého průchodu Vyšehradský tunel 34

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Přímý parabolický konoid 35

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Přímý parabolický konoid 35

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 „Corne de Vache“ plocha kravského rohu Most

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 „Corne de Vache“ plocha kravského rohu Most Legií, Praha 36

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 37

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 37

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jak zvládnout deskriptivu? Tajemství úspěchu není dělat

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Jak zvládnout deskriptivu? Tajemství úspěchu není dělat jen to, co se nám líbí, ale najít zalíbení v tom, co děláme. T. A. Edison 38

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Kdo nerozumí jednomu pohledu, nepochopí ani dlouhé vysvětlováni. arabské přísloví 39

Mongeova projekce Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 1 přednášková skupina P-BK 1 VS 1

Mongeova projekce Mgr. Jan Šafařík Konzultace č. 1 přednášková skupina P-BK 1 VS 1 učebna Z 240

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Literatura Základní literatura: o o o Autorský

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Literatura Základní literatura: o o o Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fa. St VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4. 0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně , Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978 -80 -7204 -626 -3. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http: //math. fce. vutbr. cz/studium. php Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafařík, Jan - Šafářová, Hana, Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně , Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http: //math. fce. vutbr. cz/studium. php Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fa. St VUT v Brně: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA 91 , Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. http: //math. fce. vutbr. cz/studium. php Puchýřová, Jana: Cvičení z deskriptivní geometrie , Část A, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. , Fakulta stavební VUT, Brno 2005. Doporučená literatura: o o Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody , Fakulta stavební VUT, Brno 1989. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1. 0 - 1. 3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně 41 , FAST VUT Brno, 2001 -2003.

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Gaspard Monge * 10. května 1746 Beaune,

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Gaspard Monge * 10. května 1746 Beaune, Bourgogne, Francie + 28. července 1818 Paříž, Francie 42

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Gaspard Monge o o Začal jako přednášející

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Gaspard Monge o o Začal jako přednášející na vojenské akademii v Méziées (1768 - 1789), z jeho přednášek o stavbě pevností rozvinul jako zvláštní odvětví geometrie deskriptivní geometrii. Proto je také považován za zakladatele novodobé deskriptivní geometrie 1799 – Géométrie Descriptive Za francouzské buržoasní revoluce působil jako ministr námořnictví a podílel se na mnoha revolučních opatřeních, mimo jiné byl jedním z iniciátorů založení pařížské Polytechniky. 43

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Gaspard Monge: Géométrie Descriptive, 1799. 44

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Gaspard Monge: Géométrie Descriptive, 1799. 44

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Problém jednoznačnosti x 1, 2 45

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Problém jednoznačnosti x 1, 2 45

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Promítací aparát o o o o půdorysna

Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA 03 Promítací aparát o o o o půdorysna nárysna půdorys bodu nárys bodu základnice ordinála sdružené průměty 46

dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fa. St VUT v

dále viz … Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fa. St VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4. 0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978 -80 -7204 -626 -3.

Konec Děkuji za pozornost

Konec Děkuji za pozornost