B CNG THNG TRNG I HC IN LC

  • Slides: 18
Download presentation
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC MỘT SỐ TRAO ĐỔI TRONG THỰC

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC MỘT SỐ TRAO ĐỔI TRONG THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠI ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

NỘI DUNG v. Giới thiệu Trường Đại học Điện lực và ý nghĩa của

NỘI DUNG v. Giới thiệu Trường Đại học Điện lực và ý nghĩa của kiểm định CTĐT với Đại học Điện lực v. Thực hiện TĐG CTĐT tại Đại học Điện lực v Một số đề xuất thực hiện TĐG CTĐT

GIỚI THIỆU v Trường Đại học Điện lực là cơ sở đào tạo lớn

GIỚI THIỆU v Trường Đại học Điện lực là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành điện lực Việt Nam. v Trước năm 2015 Trường Đại học Điện lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. v Từ tháng 9 năm 2015 Trường chuyển về trực thuộc Bộ Công thương theo đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ.

GIỚI THIỆU Chart Title v Tổng số CTĐT đại học đại trà: 19 Ø

GIỚI THIỆU Chart Title v Tổng số CTĐT đại học đại trà: 19 Ø Đã triển khai đào tạo: 11 CTĐT 12% Ø Triển khai năm 2018: 07 CTĐT Ø Triển khai năm 2019: 01 CTĐT 7% 18% v Tổng số CTĐT thạc sỹ: 09 v Tổng số CTĐT tiến sĩ: 04 Tiến sỹ ĐH-đại trà 12% v Tổng số CTĐT đại học CLC: 07 Thạc sỹ 16% ĐH-CLC 34% Liên thông Văn bằng 2

GIỚI THIỆU Tháng 7/2018 Tháng 8/2018 Năm 2019 Nhận Giấy chứng nhận Chất lượng

GIỚI THIỆU Tháng 7/2018 Tháng 8/2018 Năm 2019 Nhận Giấy chứng nhận Chất lượng giáo dục trường Thực hiện TĐG các CTĐT 18 ngành (11 ngành đào tạo đại học và 7 ngành thạc sĩ) Thực hiện kiểm định một số CTĐT

QUAN ĐIỂM VỀ KIỂM ĐỊNH CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Chất lượng

QUAN ĐIỂM VỀ KIỂM ĐỊNH CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Chất lượng ĐHĐL Cam kết của nhà trường với xã hội Công cụ đảm bảo và gia tăng năng lực cạnh tranh

QUAN ĐIỂM VỀ KIỂM ĐỊNH CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Đảm bảo

QUAN ĐIỂM VỀ KIỂM ĐỊNH CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Đảm bảo chất lượng bên trong Kiểm định bên ngoài Cam kết về chất lượng của ĐHĐL

THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TẠI ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC v Nguyên tắc

THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT TẠI ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC v Nguyên tắc triển khai v Hiệu chỉnh CTĐT v. Thu thập Minh chứng v Viết Báo cáo Tự đánh giá

2. 3. Nguyên tắc triển khai • Phân công trách nhiệm từng cá nhân

2. 3. Nguyên tắc triển khai • Phân công trách nhiệm từng cá nhân và KH chi tiết • Tuân thủ TT 04/2016 (Bộ GDDT)+ CV 769/2018 của Cục QLCL – Bộ GDDT với các mốc chuẩn tham chiếu (viết đảm bảo các nội dung) và nguồn minh chứng (theo hướng dẫn). • Đảm bảo các buổi họp trao đổi thực hiện, các nhóm phụ trách từng TC phải chia sẻ thông tin và BC sản phẩm thực hiện

2. 3. Nguyên tắc triển khai • Đầu mối triển khai của Phòng KT&ĐBCL

2. 3. Nguyên tắc triển khai • Đầu mối triển khai của Phòng KT&ĐBCL Nhà trường. • Sự phối hợp tốt giữa Khoa chuyên môn và phòng ban trong việc cung cấp minh chứng. • Có mẫu tham khảo về PKS, BC TDG cho từng tiêu chuẩn, tiêu chí.

2. 5. Hiệu chỉnh Chương trình đào tạo Khảo sát các bên liên quan

2. 5. Hiệu chỉnh Chương trình đào tạo Khảo sát các bên liên quan Hiệu chỉnh CDR, mục tiêu ĐT Hiệu chỉnh CTDH, đề cương CT Hội thảo lấy ý kiến về CTĐT Ban hành CTĐT

2. 5 Hiệu chỉnh Chương trình đào tạo • Bản mô tả CTĐT được

2. 5 Hiệu chỉnh Chương trình đào tạo • Bản mô tả CTĐT được bổ sung trong quá trình hoàn thiện CTĐT: –Tên CSGD, tên gọi văn bằng, thời gian đào tạo, tiêu chí tuyển sinh –Chiến lược giảng dạy và học tập –Mục tiêu đào tạo, CDR, vị trí việc làm sau tốt nghiệp, –Cách thức đánh giá kết qủa học tập –Ma trận kỹ năng hiển thị kết quả chương trình vói CĐR –Kế hoạch học tập, tóm tắt nội dung các học phần • Bản mô tả được công bố trên Website của Khoa CM.

Thu thập minh chứng Quy định Số hoá MC, sắp xếp MC Minh chứng

Thu thập minh chứng Quy định Số hoá MC, sắp xếp MC Minh chứng Khoa CM Phòng ban

2. 7. Thu thập minh chứng • Khó khăn: – Chưa thống nhất minh

2. 7. Thu thập minh chứng • Khó khăn: – Chưa thống nhất minh chứng (theo hướng dẫn) – Sự trùng lặp trong MC cho các tiêu chí, tiêu chuẩn – Yêu cầu của MC là chi tiết cho từng ngành, số liệu từ các phòng ban chung toàn trường (CSVC)

2. 7. Viết Báo cáo Tự đánh giá • Kinh nghiệm: –Viết BC từng

2. 7. Viết Báo cáo Tự đánh giá • Kinh nghiệm: –Viết BC từng TC theo các mốc tham chiếu – Phần Mô tả ngắn gọn, đủ ý, không tập trung chi tiết mà tập trung phân tích để làm nổi bật đặc trưng của CTĐT, làm rõ sự phát triển CTĐT qua thời gian. – Điểm mạnh, điểm tồn tại: Chỉ ra những điểm chính. –Kế hoạch hành động: Chỉ rõ thời gian, bộ phận thực hiện để điều chỉnh cho những điểm tồn tại trong các tiêu chí, tiêu chuẩn

2. 7. Viết Báo cáo Tự đánh giá • Khó khăn: – Hiểu rõ

2. 7. Viết Báo cáo Tự đánh giá • Khó khăn: – Hiểu rõ về Bộ Tiêu chí đánh giá – Cách sử dụng MC trích dẫn trong phần viết BC – Chỉ ra điểm tồn tại trong từng tiêu chí – Đưa ra kế hoạch hành động phù hợp

3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC TĐG VÀ KIỂM ĐỊNH CTĐT 1.

3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG CÔNG TÁC TĐG VÀ KIỂM ĐỊNH CTĐT 1. Truyền thông vể kiểm định chất lượng: truyền tải thông điệp chất lượng. 2. Khoa chuyên môn xây dựng và hoàn thiện Website, cập nhật đầy đủ thông tin về Bản mô tả CTĐT, các hoạt động của GV, SV. 3. Lưu trữ MC hệ thống. 4. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (quy trình, đánh giá định kỳ) 5. Đào tạo kiến thức, kỹ năng về kiểm định

TR N TRỌNG CẢM ƠN! Trường Đại học Điện lực Địa chỉ: 235 Hoàng

TR N TRỌNG CẢM ƠN! Trường Đại học Điện lực Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Website: http: //www. epu. edu. vn