B CNG THNG I HC CNG NGHIP TP

  • Slides: 12
Download presentation
BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THUYẾT

BỘ CÔNG THƯƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP TRƯỜNG <TÊN ĐỀ TÀI> Đơn vị: Chủ trì đề tài Thành viên : : 1. 2. 3. 4. 5.

NỘI DUNG TRÌNH BÀY q Giới thiệu về đề tài q Mục tiêu q

NỘI DUNG TRÌNH BÀY q Giới thiệu về đề tài q Mục tiêu q Đối tượng và phạm vi nghiên cứu q Cách tiếp cận và phương pháp q Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện q Sản phẩm dự kiến q Hiệu quả, ứng dụng q Kinh phí dự kiến q Kết luận 2/31

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI q Tổng quan tình hình nghiên cứu Ø Trong

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI q Tổng quan tình hình nghiên cứu Ø Trong nước Ø Ngoài nước q Tính cấp thiết Ø Bối cảnh Ø Vấn đề khó khăn đặt ra Ø Nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng 3/31

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI q Mục tiêu Ø… q Đối tượng Ø

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI q Mục tiêu Ø… q Đối tượng Ø … q Phạm vi Ø… 4/31

CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP q Cách tiếp cận Ø… q Phương pháp

CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP q Cách tiếp cận Ø… q Phương pháp Ø … Ø… Ø… 5/31

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU q Đề cương nghiên cứu chi tiết Ø … Ø…

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU q Đề cương nghiên cứu chi tiết Ø … Ø… Ø… 6/31

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TT Nội dung, công việc Sản phẩm Thời gian Người

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TT Nội dung, công việc Sản phẩm Thời gian Người thực hiện 7/31

SẢN PHẨM q Sản phẩm khoa học Ø… q Sản phẩm đào tạo Ø…

SẢN PHẨM q Sản phẩm khoa học Ø… q Sản phẩm đào tạo Ø… q Sản phẩm ứng dụng Ø… q Các sản phẩm khác Ø… 8/31

HIỆU QUẢ, CHUYỂN GIAO q Về mặt giáo dục – đào tạo q Về

HIỆU QUẢ, CHUYỂN GIAO q Về mặt giáo dục – đào tạo q Về kinh tế q Về xã hội q Địa chỉ ứng dụng q Phương thức chuyển giao 9/31

KINH PHÍ DỰ KIẾN q Cắt các bảng dự trù kinh phí từ thuyết

KINH PHÍ DỰ KIẾN q Cắt các bảng dự trù kinh phí từ thuyết minh để dán vào đây (có thể nhiều slide) 10/31

KẾT LUẬN q Ý nghĩa của đề tài q Tính khả thi q Định

KẾT LUẬN q Ý nghĩa của đề tài q Tính khả thi q Định hướng phát triển 11/31

Trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng !

Trân trọng cảm ơn các thành viên Hội đồng !