Az iskolai dokumentumok Az iskola mint szervezet I

  • Slides: 22
Download presentation
Az iskolai dokumentumok

Az iskolai dokumentumok

Az iskola mint szervezet I. Formális működés: Írásos szabályozók (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) II.

Az iskola mint szervezet I. Formális működés: Írásos szabályozók (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) II. Informális működés: Informális szerepek (kapcsolatrendszer, kommunikáció)

Hierarchia Törvények Rendeletek Intézményi szabályok DÖK szabályok, SZM szabályok Alkotmány; Ktv. ; Kjt; …

Hierarchia Törvények Rendeletek Intézményi szabályok DÖK szabályok, SZM szabályok Alkotmány; Ktv. ; Kjt; … 11/1994. MKM rendelet Házirend, SZMSZ Pedprogram DÖK, szülői SZMSZ

NAT (202/2007. (VII. 31. ) KERETTANTERV 2/2008. (II. 8. ) OKM rendelet HELYI TANTERV

NAT (202/2007. (VII. 31. ) KERETTANTERV 2/2008. (II. 8. ) OKM rendelet HELYI TANTERV MŰVELTSÉG TERÜLETEK TANTÁRGYAK PEDAGÓGUS SEGÉDLETEK MÓDSZER TANMENETEK TANULÁSSZERVEZÉS

Nemzeti Alaptanterv • A jelenlegi Nat (Nat-2007) az illetékes kormányok által hivatalosan kiadott dokumentumok

Nemzeti Alaptanterv • A jelenlegi Nat (Nat-2007) az illetékes kormányok által hivatalosan kiadott dokumentumok sorában a harmadik • 1995: 10 műveltségi terület, részletes követelmények-10 évfolyam • 2003: fejlesztésre figyel-12 évfolyam • 2007 -ben adták ki: tanuláskoncepció továbbfejlesztése, EU által javasolt kulcskompetenciák rendszere • (202/2007. (VII. 31. ) kormányrendelet

Legújabb módosítások-meghatározott kiegészítések • Az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva biztosítják, hogy tanulóink elsajátítsák az

Legújabb módosítások-meghatározott kiegészítések • Az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva biztosítják, hogy tanulóink elsajátítsák az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket: – – – – egészségfejlesztés, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, közlekedésre nevelés, társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás, erőszakmentes konfliktuskezelés

A kulcskompetenciák fejlesztése • A kulcskompetenciák – Anyanyelvi kommunikáció – Idegen nyelvi kommunikáció –

A kulcskompetenciák fejlesztése • A kulcskompetenciák – Anyanyelvi kommunikáció – Idegen nyelvi kommunikáció – Matematikai kompetencia – Természettudományos kompetencia – Digitális kompetencia – A hatékony, önálló tanulás – Szociális és állampolgári kompetencia – Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia – Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

NAT-ajánlások( óraszám)

NAT-ajánlások( óraszám)

Intézményi szabályozók 1. ) Pedagógiai program • nevelő-oktató munkát átfogó írásos dokumentum • az

Intézményi szabályozók 1. ) Pedagógiai program • nevelő-oktató munkát átfogó írásos dokumentum • az iskola tanárai készítik • a nevelőtestület fogadja el • tanulói – szülői elvárások, igények is megfogalmazódnak benne • része a nevelési program és a helyi tanterv

Helyi tanterv • Az a tanterv, melyet az iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek

Helyi tanterv • Az a tanterv, melyet az iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek megfelelően összeállít. • Legitimációjában szerepet játszik a helyben érintettek megegyezése. • Tartalmazza a helyi kultúra elemeit is. • A 17/2004. (V. 20. ) OM rendelet, a kompetencia alapú oktatáshoz

A helyi tanterv kialakításának lehetőségei: • a nevelőtestület választ az akkreditált tantervek közül, és

A helyi tanterv kialakításának lehetőségei: • a nevelőtestület választ az akkreditált tantervek közül, és azt adaptálja • az iskola (és a fenntartó) kérheti saját tanterve kerettantervvé minősítését Tankönyvkiadók honlapjai!

Intézményi szabályozók Szervezeti és Működési Szabályzat: • az intézményi működést, a belső viszonyokat és

Intézményi szabályozók Szervezeti és Működési Szabályzat: • az intézményi működést, a belső viszonyokat és a külső kapcsolatokat írja le • igazgató készíti, nevelőtestület fogadja el, nyilvános, elérhető Szabályozza: 1. ) oktatási intézmény vezetői és feladatkörük munkáját 2. ) az iskola belső közösségei és működésük elveit 3. ) az intézmény képzési rendjét 4. ) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat

Intézményi szabályozók 5. ) a tanulók távolmaradásának és mulasztásának rendje 6. ) fegyelmi és

Intézményi szabályozók 5. ) a tanulók távolmaradásának és mulasztásának rendje 6. ) fegyelmi és kártérítési kötelezettség 7. ) pedagógiai munka belső ellenőrzése 8. ) szülői szervezetek 9. ) tanulók és dolgozók jutalmazása 10. ) rendkívüli események esetén szükséges teendők 11. ) tanulók egészségügyi és szociális felügyelete 12. ) munkavédelmi előírások 13. ) hagyományok az iskolában, ünnepségek rendje 14. ) iskola külső kapcsolatai 15. ) nyilvánosság felé való megjelenés formái Mellékletek!

Intézményi szabályozók 3. ) Házirend • az iskola belső világának praktikus belső szabályozása •

Intézményi szabályozók 3. ) Házirend • az iskola belső világának praktikus belső szabályozása • irányt mutatnak a tanulói magatartásnak és az iskola, mint infrastruktúra használatának • igazgató készíti, nevelőtestület fogadja el, nyilvános

Intézményi szabályozók Házirend által szabályozott területek: • tanulók jogai és kötelezettségei • tanórák, szünetek,

Intézményi szabályozók Házirend által szabályozott területek: • tanulók jogai és kötelezettségei • tanórák, szünetek, tanórán kívüli foglalkozások időpontjai • tanulók magatartása • Késések adminisztrációja és következményei • távolmaradások és mulasztások igazolásának rendje • étkeztetés rendje • tanulói térítési díjak • a tanuló által előállított dolog, alkotás vagyonjoga

Intézményi szabályozók • • • szociális támogatások megállapításának folyamata iskolai helységek használatának rendje jutalmazás,

Intézményi szabályozók • • • szociális támogatások megállapításának folyamata iskolai helységek használatának rendje jutalmazás, fegyelmezés, büntetés rendje fegyelmi intézkedések rendje osztálytermi munka felelőseinek rendje

A jó házirend ismérve: A tanulói jogok és kötelességek pontosan meghatározottak, ehhez még hozzátartoznak

A jó házirend ismérve: A tanulói jogok és kötelességek pontosan meghatározottak, ehhez még hozzátartoznak a helyi specialitások. A legitimáció szerepe! A pontos szabályozásnak nagy jelentősége van, ugyanis a perdöntő lehet.