Avaluaci institucional de lEUA a la URV Conclusions

  • Slides: 25
Download presentation
Avaluació institucional de l’EUA a la URV Conclusions Consell de Govern de 21 de

Avaluació institucional de l’EUA a la URV Conclusions Consell de Govern de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 1

Programa d’Avaluació Institucional d’Universitats de l’EUA Objectiu Donar suport a les universitats en els

Programa d’Avaluació Institucional d’Universitats de l’EUA Objectiu Donar suport a les universitats en els processos relacionats amb la qualitat i la gestió del canvi Com ho fa? Detectant els punts forts i febles en relació amb la missió de la institució i no per criteris externs Cd. G de 21 de desembre 2005 Les bases de l’avaluació Què intenta fer la institució Com ho intenta fer Com sap que el que fa funciona De quina manera canvia la institució per millorar Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 2

Equip de treball CAE (Comitè d’Avaluació Externa) ØProf. Jarmo Visakorpi, president Exrector de la

Equip de treball CAE (Comitè d’Avaluació Externa) ØProf. Jarmo Visakorpi, president Exrector de la Universitat de Tampere (Finlàndia) ØProf. Maria Helena Nazaré Rectora de la Universitat d'Aveiro (Portugal) ØProf. Edward Jezierski Vicerector de Docència de la Universitat Tècnica de Lódz (Polònia) ØDra. Nina Arnhold, secretària Cap de Programació de l’Associació Europea d’Universitats (EUA) Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 3

Equip de treball President: Dr. Jordi Gavaldà (secretari executiu CAI (Comitè d’Avaluació Institucional) Cd.

Equip de treball President: Dr. Jordi Gavaldà (secretari executiu CAI (Comitè d’Avaluació Institucional) Cd. G de 21 de desembre 2005 del Consell Social) Secretària: Sra. Sara Gimeno (Gabinet Tècnic del Rectorat) Vocals: Dr. Miquel Àngel Bové (degà) Dr. Xavier Correig (vicerector) Sr. Santiago Crivillé (president del CETIT) Sra. Priscil·la Domènech (alumna) Dra. Mercè Gisbert (vicerectora) Dr. Joan Josep Pujadas (director de departament) Dr. Josep Manel Ricart (degà) Dr. Mario Ruiz (director de departament) Dra. Rosa Solà (vicerectora) Sr. Josep Solé (gerent adjunt) Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 4

Procés Avaluació interna Basada en els elements d’avaluació proposats per l’EUA Informe d’autoavaluació Avaluació

Procés Avaluació interna Basada en els elements d’avaluació proposats per l’EUA Informe d’autoavaluació Avaluació externa Basada en l’estudi de l’autoinforme i dues visites d’avaluació a càrrec del CAE Visita preliminar: 2 i 4 de març de 2005 Informació addicional Visita principal: 11 i 14 de maig de 2005 Informe de conclusions i Informe recomanacions del procés d’avaluació EUA d'avaluació Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 5

Diagnosi de la URV Introducció Principals conclusions del CAE ü La dinàmica d’innovació i

Diagnosi de la URV Introducció Principals conclusions del CAE ü La dinàmica d’innovació i l’impacte territorial estan ben desenvolupats ü La internacionalització no està prou avançada ü Hi ha espai per millorar la intensitat investigadora ü Encara hi ha distanciament en algunes àrees entre els plans estratègics i l’acció concreta La URV hauria de plantejar-se com a objectiu estratègic crear una identitat comuna entre els seus membres La URV està en una situació excel·lent per continuar desenvolupant les línies estratègiques definides Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 6

Diagnosi de la URV Punts forts El desenvolupament dels ensenyaments es correspon amb les

Diagnosi de la URV Punts forts El desenvolupament dels ensenyaments es correspon amb les necessitats regionals Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes 1 Oferta d’ensenyaments 2 La importància dels àmbits estratègics (ex. química, enologia) Cd. G de 21 de desembre 2005 3 Analitzar la gamma d’estudis oferts, i considerar l’atracció del programa i l’ocupabilitat Analitzar la mida i l’estructura de la URV Considerar el nivell de desenvolupament de les activitats en els àmbits no estratègics Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 7

Diagnosi de la URV Punts forts La creació de nous programes de forma proactiva

Diagnosi de la URV Punts forts La creació de nous programes de forma proactiva Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes Procés d’aprenentatge Adaptació a l’EEES 4 Assegurar que els ECTS üManca de definició a es calculen segons la escala política dels títols càrrega de l’estudiant de màsters La utilització de la informació de les proves pilot sobre la càrrega actual dels estudiants Cd. G de 21 de desembre 2005 5 Recollir sistemàticament l’opinió i experiència dels estudiants Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 8

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes Procés d’aprenentatge Les iniciatives per millorar la qualitat de l'ensenyament (projectes, premis…) La creació del Servei de Recursos Educatius Qualitat de l’ensenyament 6 7 Assegurar la motivació del PDI Crear incentius per a l’acció docent La proporció professorestudiant Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 9

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes 8 Participació d’estudiants en la presa de decisions Els alumnes representants de classe Cd. G de 21 de desembre 2005 Proporcionar informació sobre òrgans de govern de la URV 9 üFalta d’identificació amb Reunir-se amb representants de classe la URV per intercanviar idees üFalta d’implicació dels estudiants en el govern 10 Crear una unió d’estudiants Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 10

Diagnosi de la URV Punts forts La importància de la regió en la missió

Diagnosi de la URV Punts forts La importància de la regió en la missió de la URV Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes 11 Estudiants Analitzar l’elevada taxa d’abandonament 12 Els estudiants procedeixen de les comarques properes Aplicar mesures socials i üEl 90% d’estudiants són acadèmiques per catalans mantenir els estudiants üActualment no hi ha una tendència demogràfica decreixent Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 11

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació Reptes 13 El funcionament de les biblioteques Els estudiants consideren la Universitat un lloc per estudiar i no el centre de les seves vides Cd. G de 21 de desembre 2005 Serveis als estudiants üLa disponibilitat d’ordinadors depèn de cada centre üOficina d’Estudiants centralitzada 14 15 16 17 Fer cursos d'informàtica a nivells apropiats Reduir el nombre de campus i fer-los més atractius Descentralitzar l’Oficina d’Estudiants als campus Millorar les oportunitats de pràctiques i feines Proporcionar més beques i préstecs als estudiants Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 12

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació La

Diagnosi de la URV Punts forts Ensenyament, aprenentatge i benestar dels estudiants Situació La implantació del suplement europeu al diploma i l’ECTS faciliten la mobilitat Reptes 18 Mobilitat üLa mobilitat d’estudiants i PDI és limitada Oferir diversos serveis als estudiants per cobrir les seves necessitats per a la mobilitat 19 Reconsiderar l’externalització d’alguns üEls estudiants no se senten serveis preparats per estudiar fora 20 üL’ensenyament d’idiomes no Oferir més cursos d’idiomes i conferències i seminaris en és suficient anglès Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 13

Diagnosi de la URV Punts forts Recerca i transferència de la tecnologia Situació 21

Diagnosi de la URV Punts forts Recerca i transferència de la tecnologia Situació 21 La tria estratègica dels àmbits en la creació de centres d'excel·lència Centres d'excel·lència La consideració de les necessitats del territori üImplantació del Pla Estratègic de Recerca (PER) Les sinergies aconseguides treballant amb empreses Cd. G de 21 de desembre 2005 Reptes Garantir la transparència en la selecció dels centres 22 Mantenir la flexibilitat dels centres, revisar-ne el funcionament periòdicament i crear nous centres segons l'estratègia global Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 14

Diagnosi de la URV Recerca i transferència de la tecnologia Punts forts Situació El

Diagnosi de la URV Recerca i transferència de la tecnologia Punts forts Situació El procés de diversificació de les fonts de finançament de la recerca Finançament de la recerca Cd. G de 21 de desembre 2005 Reptes 23 Assegurar-se que els investigadors perceben el valor afegit dels serveis centrals üNomés un 15% del finançament de la recerca es dedueix de forma 24 Augmentar els cànons directa (overheads) deduïts fins a un 20% o més Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 15

Diagnosi de la URV Punts forts Recerca i transferència de la tecnologia Situació Els

Diagnosi de la URV Punts forts Recerca i transferència de la tecnologia Situació Els instituts faciliten la creació de centres d'excel·lència i impulsen la recerca pluridisciplinària 25 Instituts de recerca üInstituts independents de la URV amb pressupost i personal propi üPossibles competidors en l’adquisició de fons per a la recerca Cd. G de 21 de desembre 2005 Reptes 26 Definir una estratègia per integrar els instituts que garanteixi el desenvolupament de la recerca reconeguda internacionalment Considerar els instituts independents però sota l'administració i estratègia de la URV Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 16

Diagnosi de la URV Punts forts El suport al personal de recerca que proporciona

Diagnosi de la URV Punts forts El suport al personal de recerca que proporciona el Servei de Gestió de la Recerca i transferència de la tecnologia Situació Reptes 27 Servei de Gestió de la Recerca Estendre les activitats en termes de suport estratègic, administració i obtenció de finançament 28 Definir una estratègia per desenvolupar i atreure potencial de recerca (beques, incentius per a la recerca. . . ) Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 17

Diagnosi de la URV Punts forts Recerca i transferència de la tecnologia Situació Reptes

Diagnosi de la URV Punts forts Recerca i transferència de la tecnologia Situació Reptes Escola de Postgrau i Doctorat Els estudis de doctorat són un mitjà importat per potenciar la recerca La URV ha assumit la importància dels estudis de doctorat d’alta qualitat Cd. G de 21 de desembre 2005 29 Desenvolupar els recursos humans més enllà de la fase doctoral, creant llocs de treball i incentius per a activitats de recerca Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 18

Diagnosi de la URV Punts forts La transferència i innovació tenen un paper importat

Diagnosi de la URV Punts forts La transferència i innovació tenen un paper importat per crear un lligam amb l’entorn empresarial L’ensenyament professional en una estructura separada de la Universitat Cd. G de 21 de desembre 2005 Recerca i transferència de la tecnologia Situació Reptes 30 Considerar l’evolució Transferència de futura dels centres de coneixement i tecnologia recerca i innovació més i innovació enllà dels tres anys de finançament inicial 31 Definir la situació entre la FURV i la URV per garantir un benefici mutu Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 19

Diagnosi de la URV Punts forts La internacionalització com a objectiu estratègic principal de

Diagnosi de la URV Punts forts La internacionalització com a objectiu estratègic principal de la URV Internacionalització Situació Reptes 32 Internacionalització 33 üPocs estudiants internacionals de grau 34 Cd. G de 21 de desembre 2005 Enfortir les activitats de l’Oficina de Relacions Internacionals Introduir l'anglès com a llengua de treball en els centres d'excel·lència Atreure més acadèmics estrangers i aprofitar-ne les capacitats també en la docència Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 20

Diagnosi de la URV Punts forts El Consell Social treballa activament per millorar el

Diagnosi de la URV Punts forts El Consell Social treballa activament per millorar el posicionament de la URV La mida i composició del Consell Social en faciliten l’eficàcia El Consell de Direcció com a òrgan executiu Cd. G de 21 de desembre 2005 Govern, gestió i capacitat de canvi Situació Reptes 35 Fer evolucionar les tasques del grans òrgans de govern cap a funcions üL’estructura de govern de més institucionals Estructures de govern la URV està determinada per la LOU i LUC üClaustre i Consell de Govern molt grans per prendre decisions 36 Revisar nombre i tasques dels vicerectors per evitar superposicions Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 21

Diagnosi de la URV Punts forts Govern, gestió i capacitat de canvi Situació Reptes

Diagnosi de la URV Punts forts Govern, gestió i capacitat de canvi Situació Reptes 37 L’adopció d’una estratègia de campus Unitats de la URV: serveis centrals, centres i departaments Descentralitzar alguns dels serveis centrals 38 Descentralitzar més la presa de decisions i les activitats pressupostàries üEstructura acadèmica determinada pel marc legal 39 Revisar l’estratègia pressupostària üPoca relació jeràrquica 40 entre centres i Desenvolupar models per departaments reduir les jerarquies Cd. G de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 22

Diagnosi de la URV Punts forts L’Estatut considera la qualitat element essencial La situació

Diagnosi de la URV Punts forts L’Estatut considera la qualitat element essencial La situació de la Unitat de Qualitat garanteix l’enllaç entre el seguiment de la qualitat i la presa de decisions La implementació dels sistemes d’informació corporativa per a la presa de decisions Cd. G de 21 de desembre 2005 Govern, gestió i capacitat de canvi Situació Reptes 41 Garantir que la Qualitat informació sobre la qualitat s'introdueix en la gestió estratègica de la üÒrgans per garantir la qualitat: Comissió per a URV la Qualitat Institucional, Consell per la Qualitat i Unitat de Qualitat i 42 Precisar la finalitat de les Planificació enquestes alumnes i fer difusió dels resultats Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 23

Perfil de futur a partir dels reptes plantejats per l’EUA Di m glo ens

Perfil de futur a partir dels reptes plantejats per l’EUA Di m glo ens ba ió l ESTRUCTURA I GESTIÓ Estructures de govern Centres d'excel·lència 8 10 8 2 10 Qualitat ensenyaments 6 2 4 10 11 6 8 10 Escola de Postgrau i Doctorat 6 8 10 Intensitat postgraudoctorat vs. pregrau Adaptació a EEES Estudiants Serveis als estudiants 8 9 13 15 31 30 Impacte territorial 8 8 12 14 Transferència de tecnologia i Participació dels estudiants 10 10 ó si en a m rn Di nte i 21 de desembre 2005 4 5 2 7 Dinàmica innovadora Mobilitat 4 6 6 2 42 28 6 41 3 4 Qualitat Mida manejable vs. massa crítica 1 Internacionalització 6 38 39 40 Oferta d’ensenyaments 8 25 23 21 22 26 24 27 20 6 28 33 32 4 34 17 18 19 2 4 296 4 37 10 Abast àmbits de coneixement Finançament de la recerca Servei de Gestió de la Recerca 2 Unitats de la URV: serveis centrals, centres i departaments 4 36 35 Intensitat investigadora Instituts de recerca Dimensió cultural i social innovació Perfil actual Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA Perfil de futur ó si n e l m ca i D lo 24

Avaluació institucional de l’EUA a la URV Conclusions Web del procés http: //wwwa. urv.

Avaluació institucional de l’EUA a la URV Conclusions Web del procés http: //wwwa. urv. net/avaluacio/ Consell de Govern de 21 de desembre 2005 Programa d’Avaluació Institucional de l’EUA 25