Att f rtt saker att hnda Verksamhetsstyrning i

  • Slides: 22
Download presentation
Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV vägledning 2014: 49

Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV vägledning 2014: 49 Översiktligt presentationsmaterial

Se sammanhanget 2

Se sammanhanget 2

Myndigheterna är delar av koncernen staten • Uppgiften är att genomföra och förverkliga regeringens

Myndigheterna är delar av koncernen staten • Uppgiften är att genomföra och förverkliga regeringens politik. • Den statliga budgetprocessen är den sammanhållande länken. • Ett gemensamt regelverk gäller för statens verksamhet – såväl resurstilldelning och redovisning som regler för viktiga demokratiska principer. • Riksdagen och regeringen följer upp hur förvaltningen fungerar. 3

Den statliga budgetprocessen 4

Den statliga budgetprocessen 4

Valet av styrmodell utgår från verksamhetens uppdrag • Regeringen beslutar om ledningsform och vem

Valet av styrmodell utgår från verksamhetens uppdrag • Regeringen beslutar om ledningsform och vem som ska styra myndigheten. • Givet detta väljer man hur verksamheten ska styras internt. • För att verksamhetsstyrningen ska bli effektiv måste den byggas utifrån myndighetens specifika förutsättningar och behov. • Ekonomin, resurserna, är inte ett mål utan ett medel för att uppnå målen eller det efterfrågade resultatet. 5

Diskutera • Hur arbetar vi med det förvaltningspolitiska målet i vår verksamhet? • Har

Diskutera • Hur arbetar vi med det förvaltningspolitiska målet i vår verksamhet? • Har vår verksamhet granskats/utretts av Riksrevisionen, Statskontoret eller någon annan aktör? Hur kan vi använda deras analys för att utveckla vår verksamhet? Finns det andra exempel vi kan använda oss av? • Vad betyder den statliga värdegrunden för oss i vår verksamhet? Hur använder vi den i vår vardag? • Vilken karaktär har vår verksamhet? Är det enkla, komplicerade eller komplexa uppgifter? Hur påverkar det förutsättningarna för vår styrning? • Hur finansieras vår verksamhet och hur påverkar det våra förutsättningar att styra och bedriva verksamheten? • Vilka ramar sätter vår myndighets storlek och geografiska placering för styrningen av verksamheten? • Vilka andra myndigheter och aktörer har närliggande uppdrag och/eller verksamhet? Hur förhåller vi oss till dem? 6

Förstå styrmodellen 7

Förstå styrmodellen 7

Styrmodellen lägger grunden för den dagliga styrningen 8

Styrmodellen lägger grunden för den dagliga styrningen 8

Vad är effektiv styrning? För att styrningen ska bli effektiv krävs att den övergripande

Vad är effektiv styrning? För att styrningen ska bli effektiv krävs att den övergripande styrningens struktur och form liksom den värdering som man vill ska prägla verksamheten samspelar medarbetarnas roller, ansvar, de verktyg och rutiner som används samt medarbetarnas motivation. 9

En förutsättning är att styrningen på organisationsoch individnivå hänger samman 10

En förutsättning är att styrningen på organisationsoch individnivå hänger samman 10

Strategin är grunden • Analysfas 11

Strategin är grunden • Analysfas 11

Verksamhetslogik är exempel på ett strategiskt verktyg 12

Verksamhetslogik är exempel på ett strategiskt verktyg 12

Diskutera • Visar vår strategi tydligt vad som är prioriterade områden? Har vi en

Diskutera • Visar vår strategi tydligt vad som är prioriterade områden? Har vi en röd tråd? • Är våra mål tydligt formulerade och hanterar vi målkonflikter på ett bra sätt? • Vad är syftet med vår styrmodell? Vad vill vi styra och tydliggörs detta i styrmodellen? • På vilket sätt kan vi använda oss av verksamhetslogik och andra strategiska verktyg? • Hur hänger styrform, styrmedel och styrverktyg samman i vår styrmodell? • Har vi rätt ambitionsnivå i förhållande till våra behov? 13

Styrform anger styrningens form och riktning 14

Styrform anger styrningens form och riktning 14

Resultat-, värderings- och regelstyrning 15

Resultat-, värderings- och regelstyrning 15

Diskutera • Vilka styrformer har vi i vår verksamhet och hur samspelar de med

Diskutera • Vilka styrformer har vi i vår verksamhet och hur samspelar de med varandra? • Vilka styrmedel använder vi och hur samspelar de med varandra? 16

Många olika styrmedel ska samverka i en helhet 17

Många olika styrmedel ska samverka i en helhet 17

Styrmedel • Organisatoriska styrmedel • Regler • Arbetsgivarpolitiska styrmedel • Styrmedel för verksamhetens inriktning

Styrmedel • Organisatoriska styrmedel • Regler • Arbetsgivarpolitiska styrmedel • Styrmedel för verksamhetens inriktning 18

Man måste veta vad man ska ha verktygslådan till 19

Man måste veta vad man ska ha verktygslådan till 19

Styrverktyg är den mest praktiska nivån • Internredovisning kopplar ihop ekonomi och verksamhet. •

Styrverktyg är den mest praktiska nivån • Internredovisning kopplar ihop ekonomi och verksamhet. • Systemstöd för verksamhetens behov. • Resultatanalys ska ge bilden av produktivitet, effektivitet och kvalitet. 20

Diskutera • Hur har vi utformat våra styrverktyg internredovisning, systemstöd och planerings- och uppföljningsprocess?

Diskutera • Hur har vi utformat våra styrverktyg internredovisning, systemstöd och planerings- och uppföljningsprocess? Hur stödjer verktygen våra styrmedel och vår styrmodell? • Stödjer redovisningsplanen verksamhetsstyrningen? • Behöver redovisningsplanen ses över på grund av förändrade uppgifter i instruktion, återrapporteringar och uppdrag från regeringen i regleringsbrev? • Har vi i verksamhetsplaneringen hanterat hur vi ska uppfylla och redovisa i enlighet med de externa kraven? • Är vår redovisningsplan utformat så att vi kan följa upp i enlighet med de externa och inter 21