Atsevii nozmgi normatvo aktu grozjumi makstnespjas tiesbu jom

  • Slides: 12
Download presentation
Atsevišķi nozīmīgi normatīvo aktu grozījumi maksātnespējas tiesību jomā Regulējuma ģenēze Edgars Stafeckis Tieslietu ministra

Atsevišķi nozīmīgi normatīvo aktu grozījumi maksātnespējas tiesību jomā Regulējuma ģenēze Edgars Stafeckis Tieslietu ministra padomnieks 2018. gada 22. janvāris

Normatīvo aktu mainība 1992 1996 2007 2010 • Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un

Normatīvo aktu mainība 1992 1996 2007 2010 • Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju un bankrotu • Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju • Maksātnespējas likums Problemātiska: § normatīvo aktu stabila un vienveidīga piemērošana; § tiesu prakses veidošanās; § judikatūras veidošanās; § likuma komentāru, zinātnisko pētījumu pieejamība 2

JUDIKATŪRA UN TIESU PRAKSES APKOPOJUMI maksātnespējas un TAP lietās Dalība: § Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā

JUDIKATŪRA UN TIESU PRAKSES APKOPOJUMI maksātnespējas un TAP lietās Dalība: § Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē; § Tieslietu ministra izveidotajā pastāvīgajā maksātnespējas jomas regulējuma pilnveidošanas darba grupā Nenovērtējams atbalsts: § tiesiskā regulējuma trūkumu identificēšanai; § normatīvo aktu pilnveidei; § tiesas lomas maksātnespējas un TAP procesos precizēšanai un skaidrošanai; § maksātnespējas procesa administratora tiesību un pienākumu precizēšanai un skaidrošanai 3

 «Ceļojošie parādnieki» Vēsturiski: […] Parādnieks nomaina juridisko adresi neilgi pirms maksātnespējas / TAP

«Ceļojošie parādnieki» Vēsturiski: […] Parādnieks nomaina juridisko adresi neilgi pirms maksātnespējas / TAP pieteikuma iesniegšanas tiesā, tādējādi mainot tiesas piekritību… Šobrīd: (regulējuma izmaiņas ar 2017. gada janvāri): Civilprocesa likums 341. 1 pants. Tiesiskās aizsardzības procesa lietas piekritība Tiesiskās aizsardzības procesa lietu tiesa izskata pēc parādnieka juridiskās adreses, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā. 363. 1 pants. Juridiskās personas maksātnespējas procesa lietu piekritība (1) Juridiskās personas maksātnespējas procesa lietu […] tiesa izskata pēc parādnieka juridiskās adreses, kas parādniekam bija reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā. Vai termiņš pagarināms ? ! ? 4

Maksātnespējas pazīmju konstatēšana […] Tiesa izlemj jautājumu, vai maksātnespējas procesa pieteikums atzīstams par 1)

Maksātnespējas pazīmju konstatēšana […] Tiesa izlemj jautājumu, vai maksātnespējas procesa pieteikums atzīstams par 1) pamatotu; 2) nepamatotu vai 3) apzināti nepatiesu. ü Atteikšanas no administratora atzinuma pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas BILANCES TESTS vs NAUDAS PLŪSMAS TESTS parādnieka spēja reāli samaksāt parādus ü Pamatoti iebildumi – to nozīme un saturs pret maksātnespējas procesa pieteikumā minēto prasījumu SIA «Palink» maksātnespējas process – 2012. gads 5

Tiesiskās aizsardzības process (TAP) TAP tika paredzēts kā tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis

Tiesiskās aizsardzības process (TAP) TAP tika paredzēts kā tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot godprātīga parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks! Praksē: līdz ar TAP ieviešanu tika konstatēti mēģinājumi: § izmantot TAP pretēji tā mērķim (novilcināt saistību izpildi, apturēt piedziņas procesu, nenomaksāt nodokļus utt. ); § radīt fiktīvus kreditorus vai atstumt īstos kreditorus; § iesniegt tiesā «ekonomiski nepamatotus» TAP plānus (saistību samazināšana vairāk par 90% vai «investora piesaiste» plāna izpildes pēdējā mēnesī); § izmantot nekvalitatīvus administratoru atzinumus (Izstrādātais plāns atbilst Maksātnespējas likuma prasībām); § iegūt parādniekam lojālu administratoru maksātnespējas procesā 6

POBEDA ≠ UZVARA Tēze: Tiesai ir pienākums pārbaudīt, vai pareizi noteikts nodrošināto kreditoru sastāvs

POBEDA ≠ UZVARA Tēze: Tiesai ir pienākums pārbaudīt, vai pareizi noteikts nodrošināto kreditoru sastāvs un vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu saskaņojušo kreditoru prasījumu pamatā ir reālas saistības. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2013. gada 23. oktobra lēmums lietā Nr. SPC-48/2013 1955. gada izlaiduma transporta līdzeklis GAZ M 20 (nodrošinājums Ls 8 245 524, 22 prasībai) 7

Kreditors – īsts vai fiktīvs? Šobrīd: § TAP uzraugošās personas atzinums – ar konkrētu

Kreditors – īsts vai fiktīvs? Šobrīd: § TAP uzraugošās personas atzinums – ar konkrētu Maksātnespējas likumā noteiktu saturu; § TAP uzraugošā persona atzinumā sniedz argumentētu viedokli par to, vai TAP pasākumu plānā un tam pievienotajos dokumentos norādītais kreditora prasījums ir pirmsšķietami (prima facie) pamatots; § Parādniekam vai kreditoram, kura prasījumu TAP uzraugošā persona atzinusi par pirmsšķietami (prima facie) nepamatotu, ir tiesības iesniegt tiesai pierādījumus par kreditora prasījuma pamatotību; § Ja TAP uzraugošā persona konstatē, ka TAP pasākumu plānā ietvertas saistības, par kurām ir pamatotas šaubas, vai TAP uzraugošā persona uzskata, ka plānam pievienotie dokumenti ir, iespējams, viltoti, tas sniedz attiecīgu informāciju atbildīgajām valsts institūcijām. 8

TAP, lai «piemeklētu» administratoru Maksātnespējas likuma 59. pants Vēsturiski: Maksātnespējas procesā, kas pasludināts vienlaikus

TAP, lai «piemeklētu» administratoru Maksātnespējas likuma 59. pants Vēsturiski: Maksātnespējas procesā, kas pasludināts vienlaikus ar TAP izbeigšanu, administratora pienākumus turpina pildīt administrators, kurš iecelts TAP Šobrīd: § Administratora amata kandidātu konkrētam juridiskās personas maksātnespējas procesam izvēlas un tiesai iesaka Maksātnespējas administrācija (no rindas) § Administratora statusa izmaiņas – valsts amatpersona § Administratoru uzlabošana ieteikšanas (rindas) kārtības § Parādnieka mantas pārdošana: E-izsole 9

Tiesiskās aizsardzības procesa reforma 2017. gads ü Kreditoru brīvi izraudzīta tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā

Tiesiskās aizsardzības procesa reforma 2017. gads ü Kreditoru brīvi izraudzīta tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona § § uzrauga TAP pasākumu plāna īstenošanu; informē kreditorus ü Kreditoru lomas pieaugums § § TAP uzraugošās personas ieteikšana un maiņa, atlīdzības noteikšana; likumā noteiktos gadījumos tiesības iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu ü Iespējams zvērināta revidenta atzinums par kreditoru iebildumiem par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu 1 0

Veicamie darbi Turpināms darbs pie Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu īstenošanas: § noteikt, ka strīdus

Veicamie darbi Turpināms darbs pie Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu īstenošanas: § noteikt, ka strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā izskata tā pati tiesa, kura pieņēma nolēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu; § pārskatīt maksātnespējas procesa administratoru iecelšanas procedūru maksātnespējas procesā; § izstrādāt priekšlikumus par dokumentu viltošanas novēršanu maksātnespējas procesā; § pārskatīt TAP noteikumus – metodes, pasākumu plānam noteicamo termiņu un kreditoru balsojuma mehānismus; § izvērtēt veidus, kā motivēt parādnieku savlaicīgi iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu; § nodrošināt regulāras apmācības Valsts policijai tās kompetences stiprināšanai maksātnespējas jomā 1 1

Paldies par uzmanību! Edgars. Stafeckis@tm. gov. lv 2018. gada 22. janvāris

Paldies par uzmanību! Edgars. [email protected] gov. lv 2018. gada 22. janvāris