ASTUDIAETH ACHOS 2 Materion Moesegol a Moesol TGCh

  • Slides: 12
Download presentation
ASTUDIAETH ACHOS 2 Materion Moesegol a Moesol TGCh Trolio mewn grŵp – pan fydd

ASTUDIAETH ACHOS 2 Materion Moesegol a Moesol TGCh Trolio mewn grŵp – pan fydd sawl unigolyn yn cydgynllwynio i bostio negeseuon bygythiol. Astudiaeth Achos

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Cafodd merch

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Cafodd merch 17 oed ei bwlio ar-lein yn dilyn ymosodiad corfforol mewn archfarchnad yn Nyfnaint. Roedd yn darged ymosodiad trolio hiliol ar Facebook.

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Rhwydweithiau Cymdeithasol

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Rhwydweithiau Cymdeithasol a Throlio “Mi wnes i gyrraedd adref y noson honno ac roedd ar draws Facebook. ” Ychwanegodd: “Mi wnes i ddangos i’m mam a dechrau crio. " Dywedodd fod y sylwadau a oedd yn cael eu postio amdani ar Facebook yn cynnwys “mae hi’n fudr” a “’dyw hi ddim yn ymolchi”. “Daeth llawer o bobl i wybod amdano, ac roedd 19 tudalen ohono, ” dywedodd.

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Yr Heddlu

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Yr Heddlu a’r Ynadon Aeth at yr heddlu a chafodd pum merch yn eu harddegau eu harestio. Aeth y bobl ifanc yn eu harddegau a bostiodd y gamdriniaeth i’r llys wedi’u cyhuddo o bostio negeseuon cas. Dywedodd yr ynadon eu bod yn poeni’n fawr am seiberfwlio a rhoesant gorchmynion atgyfeirio i’r pum merch a oedd yn gyfrifol.

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Y Safbwynt

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Y Safbwynt Swyddogol Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: “Mae’r rhai sy’n cael eu galw’n ‘troliau’, sy’n anfon negeseuon difrïol, yn torri’r gyfraith. ” Mae’r Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn gyfrifol am bolisïau sydd â’r nod o atal bwlio a throlio ar-lein.

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Y Safbwynt

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Y Safbwynt Swyddogol Dywedodd y llefarydd: “Daeth Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) â dros 2, 000 o erlyniadau dan adran 127 Deddf Cyfathrebiadau 2003 y llynedd, a chafodd dau unigolyn eu carcharu am “drolio” yn 2011. ” “Yr egwyddor sylfaenol ar gyfer deunydd sy’n cael ei westeia ar y rhyngrwyd yw bod yr hyn sy’n anghyfreithlon all-lein yn anghyfreithlon ar-lein hefyd. ” Mae’r ffigur hwn yn codi gan fod yr heddlu yn adnabod mwy o droliau erbyn hyn.

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir A yw

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir A yw cysylltu â’r heddlu yn beth da neu’n beth drwg? Beth yw eich barn chi? Darllenwch ei sylwadau. . .

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Sut roedd

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Cefndir Sut roedd hi’n teimlo. “I ddechrau, roeddwn i’n nerfus iawn am gysylltu â’r heddlu. Roeddwn i’n meddwl y byddai’n gwneud pethau’n waeth, ond fe wnaeth gysylltu â’r heddlu wneud pethau’n well o lawer. ” “Fe wnaethon nhw ddelio â’r peth ar unwaith a gwneud gwaith da iawn. ” “Cymerodd amser i mi ddod dros y peth, ” meddai, “roedd yn erchyll ar y pryd. ”

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Felly, beth yw

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Felly, beth yw eich barn CHI? A oedd hi’n gorymateb neu ydych chi’n meddwl y gwnaeth hi’r peth cywir drwy ofyn i’r heddlu ymchwilio i’r mater? A ydych chi’n meddwl bod y ddedfryd ar y merched yn eu harddegau yn ddigon “caled”? Sut ydych chi’n credu y daeth yr heddlu o hyd iddynt?

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Edrychwch ar y

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Edrychwch ar y daflen sylwadau a llenwch y sylwadau ar eich cyfrifiadur neu ar y daflen brintiedig – Sylwadau Astudiaeth Achos 2 Rydych yn cael trafod – os nad ydych chi’n siwr, trafodwch y pwyntiau gyda’ch cyfoedion neu’r athro/athrawes. Gall y sleidiau canlynol gael eu defnyddio i lenwi rhai o’r atebion posibl. Nid yw’n ddu a gwyn. . . nac yn llwyd.

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Felly, beth yw

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Felly, beth yw eich barn CHI? A oedd hi’n gorymateb neu ydych chi’n meddwl y gwnaeth hi’r peth cywir drwy ofyn i’r heddlu ymchwilio i’r mater? Dewis? Yn ei hachos hi, roedd hi wedi cynhyrfu gymaint ac roedd y sylwadau’n hiliol, roedd hi’n teimlo bod rhaid iddi gysylltu â’r heddlu. Byddai wedi gallu eu hanwybyddu, ond mae’n debyg y byddant wedi dal ati.

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Felly, beth yw

MAE MERCH YN EI HARDDEGAU YN GWYBOD AM REALITI CREULON SEIBERFWLIO Felly, beth yw eich barn CHI? A ydych chi’n meddwl bod y ddedfryd ar y merched yn eu harddegau yn ddigon “caled”? Rhoddwyd y ddedfryd yn arf ataliol i bobl eraill, ac mae’n adlewyrchu dedfryd a fyddai wedi cael ei rhoi i rywun pe byddai’r gamdriniaeth wedi digwydd ar y stryd. Dilynodd y barnwr ganllawiau’r llywodraeth ar gyfer y math hwn o drosedd.