Arolygiaeth Gofal Cymru Care Inspectorate Wales Digwyddiad darparwyr

  • Slides: 10
Download presentation
Arolygiaeth Gofal Cymru Care Inspectorate Wales Digwyddiad darparwyr Provider event Ionawr / January 2020

Arolygiaeth Gofal Cymru Care Inspectorate Wales Digwyddiad darparwyr Provider event Ionawr / January 2020

Speakers Siaradwyr • Vicky Poole, Deputy Chief Inspector • Sarah Glynn-Jones, Head of Adult

Speakers Siaradwyr • Vicky Poole, Deputy Chief Inspector • Sarah Glynn-Jones, Head of Adult and Children’s Services Inspection • Sarah Cullen, Head of Registration and Enforcement • Vicky Poole, Dirprwy Brif Arolygydd • Sarah Glynn-Jones, Pennaeth Arolygu Gwasanaethau Oedolion a Phlant • Sarah Cullen, Pennaeth Cofrestru a Gorfodi

Agenda • What we’ve been up to • Being consistent – new guidance •

Agenda • What we’ve been up to • Being consistent – new guidance • Comfort break • RISCA – the journey so far • RISCA what’s next: Annual returns • What we’re finding: national reviews • Yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud • Bod yn gyson – canllaw newydd • Egwyl • RISCA – y daith hyd yn hyn • RISCA beth sydd nesaf: Datganiadau blynyddol • Yr hyn rydym yn ei ganfod: adolygiadau cenedlaethol

Updates Ratings Engagement Dementia review CIW approach to domiciliary care worker registration • Report

Updates Ratings Engagement Dementia review CIW approach to domiciliary care worker registration • Report writing • New safeguarding procedures • • Diweddariadau Graddau Gwaith ymgysylltu Adolygiad o ddementia Dull AGC o gofrestru gweithwyr gofal cartref • Ysgrifennu adroddiadau • Gweithdrefnau diogelu newydd • •

Report writing • • Clear and succinct Evaluative not descriptive Remove NC Notices Review

Report writing • • Clear and succinct Evaluative not descriptive Remove NC Notices Review after 9 months Ysgrifennu adroddiadau • Clir a chryno • Gwerthuso nid disgrifio • Cael gwared ar Hysbysiadau Diffyg Cydymffurfio • Adolygu ar ôl 9 mis

Wales Safeguarding Procedures Gweithdrefnau Diogelu Cymru • www. safeguarding. wales • www. diogelu. cymru

Wales Safeguarding Procedures Gweithdrefnau Diogelu Cymru • www. safeguarding. wales • www. diogelu. cymru

CIW guidance Canllawiau AGC • Responsible Individual (RI) visits • Relationship link manager •

CIW guidance Canllawiau AGC • Responsible Individual (RI) visits • Relationship link manager • Lack of registered manager • Ymweliadau’r Unigolyn Cyfrifol • Rheolwr cyswllt cydberthnasau • Diffyg rheolwr cofrestredig • DISCUSSION • TRAFODAETH

RISCA – your experience RISCA – eich profiad • What have we learnt •

RISCA – your experience RISCA – eich profiad • What have we learnt • Need for guidance (more to come) • Streamlining registration • New models of care • Outcome focus - frameworks and learning for inspection • Online services - notifications • Yr hyn rydym wedi’i ddysgu • Yr angen am ganllawiau (mwy i ddod) • Symleiddio’r broses gofrestru • Modelau gofal newydd • Ffocws y canlyniad – fframweithiau a dysgu ar gyfer arolygiadau • Gwasanaethau ar-lein - hysbysiadau • Your views - discussion • Eich barn - trafodaeth

Annual Returns • Annual Return Period: 01 April to 26 May • Single Annual

Annual Returns • Annual Return Period: 01 April to 26 May • Single Annual Return per service provider • Illustrates the service(s) at a point in time • Who completes the annual return? • Must be via the online service, CIW Online • Reviewed by the inspection team • May highlight for follow up at inspection • Provides quality assurance informationwhat good looks like in the service Datganiadau Blynyddol • Cyfnod Datganiadau Blynyddol: 01 Ebrill hyd at 26 Mai • Datganiad Blynyddol unigol fesul darparwr gwasanaeth • Dangos y gwasanaeth(au) ar adeg benodol • Pwy sy’n cwblhau’r datganiad blynyddol? • Rhaid ei gwblhau drwy’r gwasanaeth arlein, AGC Ar-lein • Caiff ei adolygu gan y tîm arolygu • Gellir nodi yn ystod yr arolygiad bod angen gwneud gwaith dilynol • Rhoi gwybodaeth sicrhau ansawdd – sut beth yw da yn y gwasanaeth

Annual Returns • • • Consists of: • Information required at a service provider

Annual Returns • • • Consists of: • Information required at a service provider level and regulated service level – as set out in the – 2016 Act and Regulations • Information CIW have committed to collect • Information relating to a service provider’s registration Only the information specified in the 2016 Act and Regulations will be published All Annual Returns will be published on our website Failure to submit may result in enforcement action Support available for service providers to complete and submit the Annual Return Datganiadau Blynyddol • • • Maent yn cynnwys y canlynol: • Gwybodaeth sydd ei hangen ar lefel darparwr gwasanaeth a lefel gwasanaeth rheoleiddiedig – fel y nodir yn Neddf a Rheoliadau 2016 • Gwybodaeth y mae AGC wedi ymrwymo i’w chasglu • Gwybodaeth am gofrestriad darparwr gwasanaeth Dim ond y wybodaeth a nodir yn Neddf a Rheoliadau 2016 a gaiff ei chyhoeddi Caiff pob Datganiad Blynyddol ei gyhoeddi ar ein gwefan Gall methu â chyflwyno arwain at gamau gorfodi Cymorth ar gael i ddarparwyr gwasanaeth gwblhau a chyflwyno’r Datganiad Blynyddol