aret Adllar Demonstrativpronomen l l l Tekil dieser

  • Slides: 19
Download presentation
İşaret Adılları (Demonstrativpronomen) l l l Tekil dieser, dieses, diese jener, jenes, jene der,

İşaret Adılları (Demonstrativpronomen) l l l Tekil dieser, dieses, diese jener, jenes, jene der, das, die derjenige, dasjenige, diejenige Çoğul diese jene diejenigen l dieser : bu, şu, o l jener : diğeri, öteki, öbürü, o(daha önce bahsedilen) l Bu adıllar, sıfatlı ya da sıfatsız çekilirken belirli tanımlıktaki gibi çekilir. jener de dieser gibi çekilir: l Tekil l N dieser rote Hut dieses dünne Heft diese kleine Tür l A diesen roten Hut dieses dünne Heft diese kleine Tür l D diesem roten Hut diesem dünnen Heft dieser kleinen Tür l G dieses roten Hutes dieses dünnen Heftes dieser kleinen Tür

l l l Çoğul N diese A diese D diesen G dieser l l

l l l Çoğul N diese A diese D diesen G dieser l l l Tekil N dieser A diesen D diesem G (dessen) l l l l der : bu, şu, o Tekil N der das A den das D dem G dessen dünnen Heften dünnen Hefte dieses diesem (dessen) bu ince defterler dieser (deren) die deren Ist dieser Sessel billig? Ja, der ist billig. bu bunu buna bunun Çoğul diesen (deren) bunları bunlara bunların Çoğul die denen deren bunları bunlara bunların Bu koltuk ucuz mudur? Evet, o ucuzdur.

l l l derselbe : aynı (kişi, şey), aynısı Tekil N derselbe Mann dasselbe

l l l derselbe : aynı (kişi, şey), aynısı Tekil N derselbe Mann dasselbe Kind A denselben Mann dasselbe Kind D demselben Mann demselben Kind G desselben Mannes desselben Kindes l l l Çoğul N dieselben A dieselben D denselben G derselben Kindern Kinder dieselbe Frau derselben Frau aynı kadını aynı kadına aynı kadının aynı çocukları aynı çocuklara aynı çocukların l Er wiederholt immer dasselbe Wort. O hep aynı sözü tekrarlıyor. l l l Tekil N derselbe A denselben D demselben G desselben aynılarının dasselbe demselben desselben dieselbe derselben aynısını aynısına aynısının Çoğul dieselben aynılarını denselben aynılarına derselben l Er erzählt mir immer dasselbe. O bana hep aynısını(aynı şeyi) anlatıyor. l Wir haben demselben geholfen. Biz aynısına(aynı kişiye) yardım ettik.

l l derjenige: o (kimse, şey), o, bu (ki) Bu adıl da bir önceki

l l derjenige: o (kimse, şey), o, bu (ki) Bu adıl da bir önceki gibi çekilir. Der Lehrer belohnt diejenigen, die fleißig sind. Öğretmen çalışkanları(çalışkan olanları) ödüllendiriyor. l l l solcher : böyle, şöyle, bunun, şunun, onun gibi bir, bu kadar Tekil N solcher Mann solches Kind solche Frau böyle kadın A solchen Mann solches Kind solche Frau D solchem Mann solchem Kind solcher Frau G solchen Mannes solches Kindes solcher Frau solches Herrn l l l Çoğul N solche A solche D solchen G solcher Kindern Kinder

l Sıfatla birlikte, belirli tanımlıktaki çekim gibi çekilir: l Tekil l l N A

l Sıfatla birlikte, belirli tanımlıktaki çekim gibi çekilir: l Tekil l l N A D G solcher solchen solchem solches klugen Mannes klugen Männern Männer solches gute solchem guten solches guten Kindes solche junge solcher jungen Frau l Çoğul l l N A D G solchen solcher solche kluge solchen klugen solcher kluger Männer böyle akıllı adamlar Männern Männer l Solche höflichen Menschen habe ich nie getroffen. l Böyle kibar insanlarla hiç karşılaşmadım.

l Solch gastfreundliche Menschen gibt es nur in diesem Land. l Böyle(bu kadar) misafirperver

l Solch gastfreundliche Menschen gibt es nur in diesem Land. l Böyle(bu kadar) misafirperver insanlar sadece bu ülkede var. l l l Tekil N solcher A solchen D solchem G -----N A D G solches solchem ----- Tekil solch einer solch einen solch einem -------- solcher ----- böylesini böylesine ------ solch ein(es) solch einem -------- Çoğul solchen -----solch einer -------- böylelerini böylelerine ------böyle birine -------- l Nein, solchen habe ich bisher nie gesehen? l Hayır, böylesini şimdiye kadar hiç görmedim. l l l selbst(selber) : kendi, kendisi, kendine, sadece kendisi, tek başına, bizzat, bile, hatta Ich selbst habe das Problem gelöst. Ben kendim problemi çözdüm. Ich habe das Problem selbst gelöst. Problemi tek başıma çözdüm. Selbst ich konnte die Frage nicht beantworten. Ben bile soruyu cevaplayamadım.

Soru Adılları (Interrogativpronomen) l l l l l Tekil wer wen wem wessen was

Soru Adılları (Interrogativpronomen) l l l l l Tekil wer wen wem wessen was welcher, welches, welche was für ein(er) was für ein(es) l was für eine Çoğul welche was für. . . . (welche) was für. . (welche)

Soru Adıllarının Çekimi l wer, wen, wem, wessen l was : kim, kimi, kime,

Soru Adıllarının Çekimi l wer, wen, wem, wessen l was : kim, kimi, kime, kimin : ne, neyi l Wer ist dieser Herr? l Wer sind diese Herren? Bu bey kim? Bu beyler kim? l wessen’den sonra mutlaka bir ad söylenir, ancak adın tanımlığı söylenmez: l wessen Mutter kimin annesi l Sie ist die Freundin meines Sohnes O, oğlumun kız arkadaşıdır. l wen, wem, wessen soru adıllarının önüne ilgeçler(Präposition) de gelebilir. wessen’in önüne Akkusativ, Dativ ya da Genitiv ile kullanılan ilgeçler gelebilir: l für wen : kimin için (für Akkusativ) l mit wem : kiminle (mit Dativ) l l für wessen Freund : kimin arkadaşı için l mit wessen Freund : kimin arkadaşı ile

l was, ifade edilen şeyin sayısına göre tekil ya da çoğul çekilir: l Was

l was, ifade edilen şeyin sayısına göre tekil ya da çoğul çekilir: l Was ist das? Bu nedir? l Das ist ein Spielzeug. Bu bir oyuncaktır. l Was sind das? Bunlar nedir? l Das sind Briefe. Bunlar mektuptur. l welcher : hangi, hangisi, ne l Bu soru adılı, sıfatla ya da sıfatsız belirli tanımlıktaki gibi çekilir: l Tekil hangi küçük kapının l l l N welcher junge A welchen jungen D welchem jungen G welches jungen G welchen jungen l l l Çoğul N A D G welchen welcher Arztes Arztes jungen welches dünne Heft welchem dünnen Heft welches dünnen Heftes welchen dünnen Heftes Ärzten Ärzte hangi genç doktorlar welche kleine welcher kleinen Tür Tür

l Welcher Student ist fleißig? l Paul ist fleißig. Hangi öğrenci çalışkandır? Paul çalışkandır.

l Welcher Student ist fleißig? l Paul ist fleißig. Hangi öğrenci çalışkandır? Paul çalışkandır. l Der Schlüssel welcher Tür ist verloren gegangen? l Hangi kapının anahtarı kayboldu? l Mit welchem Zug fahren Sie nach Köln? Hangi trenle Köln’e gidiyorsunuz? l Ich fahre mit dem Schnellzug nach Köln. Hızlı trenle Köln’e gidiyorum. l l l N A D G Tekil welcher welchen welchem welches welchem welcher welches welcher l Welcher ist reich? hangisini hangisine hangisinin Hangisi zengindir? Çoğul welchen welcher hangilerini hangilerine hangilerinin

l l l was für ein : nasıl bir, ne tür bir, nasıl biri,

l l l was für ein : nasıl bir, ne tür bir, nasıl biri, ne gibi bir, nasıl birileri, ne gibi, nasıl, ne tür Sıfatlı ya da sıfatsız çekilirken, belirsiz tanımlıktaki gibi çekilir: Tekil nasıl bir bayan l l N A D G l Çoğul l l N A D G was für ein Freund was für einem Freund was für eines Freundes was für ein Haus einem Haus eines Hauses was für was für Freunde nasıl(ne tür) arkadaşlar was für Freunden ------------ l Sıfatla çekim: l l Tekil l N A D G was für ein guter was für einen guten was für einem guten was für eines guten Freundes l l N A D G was für Dame einer netten was für ein einem eines billiges billigen Hauses einer Dame

l Çoğul l l N A D G was für guten guter Freunden Freunde

l Çoğul l l N A D G was für guten guter Freunden Freunde l Was für einen Roman hast du gelesen? Nasıl bir roman okudun? l Ich habe einen Liebesroman gesehen. Bir aşk romanı okudum. l was für ein’dan önce ilgeçler de(Präpositionen) gelebilir: l Mit was für einer Person haben Sie gesprochen? l Nasıl bir kişiyle konuştunuz? l Ich habe mit einem jungen Herrn gesprochen. l Genç bir beyle konuştum. l Tekil l l N A D G l l l Ein Herr ist gekommen. Was für einer ? ein alter Herr was für einen was für einem was für eines Çoğul nasıl biri was für eins einem eines was was Bir bey geldi. Nasıl biri? yaşlı bir bey für für einer nasıl birileri was für welchen ------------

Belgisiz Adıllar (Indefinitpronomen) l jemand : biri, birisi, kimse, bir kimse, adamın biri l

Belgisiz Adıllar (Indefinitpronomen) l jemand : biri, birisi, kimse, bir kimse, adamın biri l niemand : hiç kimse, hiçbiri l l l Akkusativ ve Dativ’de istenirse çekim ekleri (-en ve –em) söylenmeyebilir: N jemand birisi niemand hiç kimse A jemand(en) birisini niemand(en) hiç kimseyi D jemand(em) birisine niemand(em) hiç kimseye G jemands birisinin niemands hiç kimsenin Er spricht mit jemand(em). O, biriyle konuşuyor. jeder : her, her biri, herkes Tekil N jeder kluge Sportler jedes A jeden klugen Sportler jedes D jedem klugen Sportler jedem G jedes klugen Sportlers jedes brave Kind braven Kindes her genç kadın jede junge Frau jeder jungen Frau l Jeder Mensch soll seine Pflicht tun. Her insan görevini yapmalıdır.

l l l Tekil N jeder A jeden D jedem G ---- jedes jedem

l l l Tekil N jeder A jeden D jedem G ---- jedes jedem ---- jeder ------ Jeder muss arbeiten. her birini her birine ------Herkes çalışmak zorundadır. l einer : bir, birisi, herhangi bir, bir şey, bir tane l Tamlayan durumu(Genitiv) yoktur. Çoğul biçiminde welche (birkaçı, birkaç tane, biraz, bazı) kullanılabilir: l Tekil Çoğul l N einer ein(e)s eine biri, bir şey (welche) l A einen ein(e)s eine birini, bir şeyi (welche) l D einem einer birine, bir şeye (welchen) l G --------------------l Einer hat lange auf dich gewartet. Birisi uzun süre seni bekledi.

l keiner : hiçbiri, hiçbirisi, kimse, hiçbir tane l einer’in olumsuzudur. Bütün özellikleri einer

l keiner : hiçbiri, hiçbirisi, kimse, hiçbir tane l einer’in olumsuzudur. Bütün özellikleri einer ile ayınıdır. Tek farkı, çoğul biçiminin olması: l Tekil hiçbiri, hiçbir şey Çoğul hiçbiri, hiçbir şey l N keiner keins keine l A keinen keins keine l D keinem keiner ------l G ---------------l Haben Sie Kinder? Nein, wir haben keine. l Çocuğunuz var mı? Hayır, (hiç)yok. l man : insan, adam, herkes l man’ın özne olduğu cümleler ya etken(Aktiv), ya da edilgen(Passiv) olarak çevrilir: l Wenn man will, kann man alles machen. l İnsan isterse her şeyi yapabilir / İstenirse her şey yapılabilir.

l irgendwer : biri, birisi, herhangi bir kimse, birileri, herhangi birileri, bazı l irgendwer,

l irgendwer : biri, birisi, herhangi bir kimse, birileri, herhangi birileri, bazı l irgendwer, kişiler için kullanılır. wer soru adılı gibi çekilen bu adılın çoğulu irgendwelche biçimindedir: l Tekil Çoğul l N irgendwer herhangi biri irgendwelche herhangi birileri l A irgendwen herhangi birini irgendwelche herhangi birilerini l D irgendwem herhangi birine irgendwelchen herhangi birilerine l G ----------------irgendwelcher herhangi birilerinin l Gestern sind irgendwelche Fremde gekommen. l Dün bazı yabancılar geldi. l Hast du irgendwen in der Stadt getroffen? l Şehirde herhangi biriyle karşılaştın mı? l l l l irgend- sözcüğü, başka soru adıllarıyla da kullanılır: irgendetwas (=irgendwas) : herhangi bir şey irgendwann : herhangi bir zaman irgendwie : herhangi bir şekilde irgendwo : herhangi bir yerde irgendwoher : herhangi bir yerden irgendwohin : herhangi bir yere l Hast du irgendwo meinen Schlüssel gefunden. l Herhangi bir yerde anahtarımı gördün mü? .

l etwas (was): bir şey, biraz l Olumsuzu nichts’dir. İkisi de nesneler ve olaylar

l etwas (was): bir şey, biraz l Olumsuzu nichts’dir. İkisi de nesneler ve olaylar için kullanılır. Tekil olarak kullanılan bu adıllar çoğul anlam da içerebilir. Çekimleri aynı olan bu sözcükler, bütün durumlarda(Nominativ, Akkusativ, Dativ) çekim eki almazlar: l l N A D G etwas ------- bir şeyi bir şeye ----- nichts ---- hiçbir şeyi hiçbir şeye ------- l Sie will heute etwas Schönes kochen. l O, bugün güzel bir şey pişirmek istiyor. l Er hat nichts gegessen. l O hiçbir şey yemedi. etwas Neues etwas Neuem --------- yeni bir şeyi yeni bir şeye --------

l alle / alles : bütün, hepsi, herkes, tümü, her şey l alle, çoğul

l alle / alles : bütün, hepsi, herkes, tümü, her şey l alle, çoğul olarak ve kişiler için kullanılır, ancak bazen nesneler için de kullanılabilir. alles ise tekil olarak nesne ve olaylar için kullanılır. alle’den sonra gelen sıfatlar bütün durumlarda –en ekini alır: l alle l N alle Kinder N alle kleinen Kinder bütün küçük çocuklar l A alle Kinder A alle kleinen Kinder l D allen Kindern D allen kleinen Kindern l G aller Kinder G aller kleinen Kinder l l l N A D G alles allem alles Wichtigen Alle Strassen sind leer. N A D G allen aller hepsini hepsine hepsinin bütün önemli şeyler Bütün sokaklar boş. N A D G alles allem ------- l Alle sind schon nach Hause gegangen. hepsini hepsine ----Hepsi çoktan eve gitti.

l viele / vieles : çok, çoğu, epey, birçok, birçoğu, çok şey, birçok şey

l viele / vieles : çok, çoğu, epey, birçok, birçoğu, çok şey, birçok şey l viele kişiler, vieles ise nesneler ve olaylar için kullanılır l viele l l N A D G vielen vieler Freunden Freunde N A D G vielen vieler guten guter Freunden Freunde birçok iyi arkadaşı birçok iyi arkadaşa birçok iyi arkadaşın l Tekil olarak kullanılan nesne ya da olaylarla ilgili adlardan önce viel biçiminde kullanılır ve çekim eki almaz: l l N A D G viel Geld / Zeit ----------- çok para / zaman çok parayı / zamanı çok paraya / zamana -------------- l In diesem Land sind viele Menschen sehr arm. l Bu ülkede birçok insan çok yoksuldur. l l l N A D G vielen vieler birçoğunu birçoğuna birçoğunun l Viele wollen Deutsch lernen. l Wir lernen in der Schule vieles. N A D G vieles vielem ---- birçoğunu birçoğuna ------ Çoğu Almanca öğrenmek istiyor. Okulda birçok şey öğreniyoruz.