AQOID AL IMAN RUKUN IMAN RUKUN IMAN SEMUA

  • Slides: 17
Download presentation
AQO’ID AL IMAN RUKUN IMAN

AQO’ID AL IMAN RUKUN IMAN

RUKUN IMAN SEMUA ORANG WAJIB IMAN KEPADA 1 ALLAH 2 MALAIKAT ALLAH 3 KITAB-KITAB

RUKUN IMAN SEMUA ORANG WAJIB IMAN KEPADA 1 ALLAH 2 MALAIKAT ALLAH 3 KITAB-KITAB ALLAH 4 RASUL-RASUL ALLAH company name 5 HARI AKHIR 5 QODHO DAN QODAR

HADITS TENTANG RUKUN IMAN . ( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻹﺍ ﺍﻟﻠ ﻟ ﺍ ﻷ ﺍ

HADITS TENTANG RUKUN IMAN . ( )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻹﺍ ﺍﻟﻠ ﻟ ﺍ ﻷ ﺍ company name Artinya: “Iman itu ialah engkau percaya kepada Allah Swt. , malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir dan percaya kepada qadha dan qadar yang baik dan yang buruk” (H. R. Muslim).

AQO’IDU AL IMAN SIFAT JAIZ SIFAT MUSTAHIL company name SIFAT WAJIB Adalah sifat yang

AQO’IDU AL IMAN SIFAT JAIZ SIFAT MUSTAHIL company name SIFAT WAJIB Adalah sifat yang keberadaannya dimengerti oleh akal sehat. Misalnya Allah bersifat Kuasa. Sangat dimengerti, karena Dia adalah jadi tempat berlindung. Adalah sifat yang keberadaannya tidak dimengerti akal sehat. Misalnya Tuhan bersifat lemah, tidak dimengerti akal, masa Tuhan yang jadi tempat perlindungan kok lemah. Adalah sifat yang dimengerti akal adanya atau tidaknya. Yaitu, Allah menciptakan ketaatan pada diri seseorang, dan menciptakan ketidaktaatan pada yang lainnya.

Mari lanjutkan. . . company name IMAN KEPADA ALLAH

Mari lanjutkan. . . company name IMAN KEPADA ALLAH

SIFAT-SIFAT ALLAH WAJIB company name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

SIFAT-SIFAT ALLAH WAJIB company name 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. WUJUD QIDAM BAQO MUKHOLAFATU LILHAWADITSI QIYAMUHU BINAFSIHI WAHDANIYAT QUDROT IRODAT ILMU HAYAT SAMA’ BASHAR KALAM QODIRON MURIDAN ‘ALIMAN HAYYAN SAMI’AN BASHIRON MUTAKALLIMAN MUSTAHIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ‘ADAM HUDUTS FANA MUMATSALATU LILHAWADITSI IHTIYAJU LIGHOIRIHI TA’ADDUD ‘AZZU KAROHAH JAHLUN MAUTUN SHUMMUN ‘UMYUN BUKMUN ‘AZIZAN KARIHAN JAHILAN MAYYITAN ASHOMMA A’MAA ABKAMAA JAIZ KHOLQU KULLI MUMKININ AU TARKUHU

Selanjutnya. . . IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH company name Malaikat adalah amhluk Allah yang

Selanjutnya. . . IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH company name Malaikat adalah amhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak berjenis kelamin, tidak diberi nafsu, taat segala yang diperintahkan, tidak pernah durhaka.

PERBEDAAN MANUSIA DENGAN MALAIKAT company name No Manusia Malaikat 1 Makhluk syahadah Malaikat ghaib

PERBEDAAN MANUSIA DENGAN MALAIKAT company name No Manusia Malaikat 1 Makhluk syahadah Malaikat ghaib 2 Diciptakan dari tanah Diciptakan dari nur (cahaya) 3 Terbiasa makan, minum dan tidur Tidak makan, minum dan tidur 4 Ada yang taat ada yang durhaka Taat dan patuh setiap waktu 5 Mempunyai nafsu Tidak mempunyai nafsu 6 Selain nabi, manusia mempunyai dosa Seluruh malaikat suci dari dosa 7 Memiliki akal pikiran yang dinamis Memiliki akal pikiran yang statis

Selanjutnya. . . company name IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH Malaikat yang wajib diketahui ada

Selanjutnya. . . company name IMAN KEPADA MALAIKAT ALLAH Malaikat yang wajib diketahui ada 10: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jibril / menyampaikan wahyu Mikail / menyampaikan rizki Isrofil / meniup sangkakala Ijrail / mencabut nyawa Munkar & Nakir / menanyai mayit di kubur Rokib / mencatat amal baik ‘Atid / mencatat amal buruk Malik / menjaga pintu neraka Ridwan / menjaga pintu surga

company name IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH ----------------------Nabi dan rasul adalah laki-laki yang diberi wahyu

company name IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH ----------------------Nabi dan rasul adalah laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkan dijadikan panduan dalam hidupnya agar selamat dunia dan akhirat.

company name IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH ----------------------Perbedaan Nabi dan Rasul : Nabi : Diberi

company name IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH ----------------------Perbedaan Nabi dan Rasul : Nabi : Diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan menyampaikannya kepada kaumnya Rasul : Diberi wahyu dan diperintahkan menyampaikan kepada kaumnya.

SIFAT-SIFAT RASUL AMANAH / TERPERCAYA 2 company name SIDIQ / JUJUR (BENAR) 1 SIFAT

SIFAT-SIFAT RASUL AMANAH / TERPERCAYA 2 company name SIDIQ / JUJUR (BENAR) 1 SIFAT RASUL 4 FATHONAH / 3 TABLIGH / MENYAMPAIKAN

YANG MUSTAHIL DI RASUL KIDZIB KHIANAT MUSTAHIL KITMAN company name BILADAH

YANG MUSTAHIL DI RASUL KIDZIB KHIANAT MUSTAHIL KITMAN company name BILADAH

YANG JAIZ DI RASUL AL A’ROD AL BASYARIYAH Yaitu sifat-sifat kemanusiaan. company name Seperti

YANG JAIZ DI RASUL AL A’ROD AL BASYARIYAH Yaitu sifat-sifat kemanusiaan. company name Seperti biasa makan, minum, ngantuk, tidur, gerah, lapar, haus, memiliki keturunan dan lain-lain.

company name Nabi dan Rasul Yang Wajib Diketahui 1. 2. 3. 4. 5. 6.

company name Nabi dan Rasul Yang Wajib Diketahui 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Adam Idris Nuh Hud Sholeh Ibrahim Luth Ismail Ishaq Ya’kub Yusuf Ayyub Syuaib 14. Musa 15. Harun 16. Dzulkifli 17. Daud 18. Sulaiman 19. Ilyas 20. Ilyasa 21. Yunus 22. Zakarya 23. Yahya 24. ‘Isa 25. Muhammad

IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH company name KITAB: v TAURAT v JABUR v INJIL v

IMAN KEPADA KITAB-KITAB ALLAH company name KITAB: v TAURAT v JABUR v INJIL v AL QURAN DITURUNKAN KEPADA: v MUSA v DAUD v ISA v MUHAMMAD

Subhaanakallohumma wabihamdika. . . .

Subhaanakallohumma wabihamdika. . . .