Antika u nastavi hrvatskoga jezika Pojmovi u itanci

  • Slides: 18
Download presentation
Antika u nastavi hrvatskoga jezika

Antika u nastavi hrvatskoga jezika

Pojmovi u čitanci • čitanka za 1. razred • tradicionalna podjela lirike • •

Pojmovi u čitanci • čitanka za 1. razred • tradicionalna podjela lirike • • oda himna epinikij ditiramb idila epigram elegija epitaf

Stilske figure • • polisindeton • anafora • epifora • • • simploka asindeton

Stilske figure • • polisindeton • anafora • epifora • • • simploka asindeton anadiploza asonanca aliteracija onomatopeja inverzija elipsa metafora metonimija personifikacija • • • sinegdoha eufemizam epitet alegorija simbol gradacija antiteza hiperbola litota ironija oksimoron paradoks

 • komedija – etimologija, nastanak, quid pro quo, a parte, ad spectatores •

• komedija – etimologija, nastanak, quid pro quo, a parte, ad spectatores • tragedija – etimologija, nastanak, koreuti, korifej, prvi, drugi, treći glumac, tragična krivnja/junak/završetak, uzvišeni stil, katarza (Aristotel, trojno jedinstvo) • ep – heksametar, kvantitativna versifikacija, invokacija, digresija, in medias res, epopeja, epilij, retardacija, stalni epiteti

Autori – Grčka • • • Homer Eshil Sofoklo Euripid Tespis Sapfo Alkej Anakreont

Autori – Grčka • • • Homer Eshil Sofoklo Euripid Tespis Sapfo Alkej Anakreont Pindar Ezop Aristofan

Autori – Rim • • Horacije Ovidije Vergilije Katul Marcijal Tibul i Propercije Plaut

Autori – Rim • • Horacije Ovidije Vergilije Katul Marcijal Tibul i Propercije Plaut

Homer • homersko pitanje • Ilijada i Odiseja – nacionalni epovi / epopeje •

Homer • homersko pitanje • Ilijada i Odiseja – nacionalni epovi / epopeje • Ilijada • • • junački ep heksametar 24 pjevanja in medias res, invokacija, retardacija, epizode, digresije, stalni epiteti tema: Ahilejeva srdžba grčki i trojanski junaci

Homer • Odiseja • • junački ep heksametar 24 pjevanja in medias res, invokacija,

Homer • Odiseja • • junački ep heksametar 24 pjevanja in medias res, invokacija, retardacija, epizode, digresije, stalni epiteti prvi dio: lutanje na moru drugi dio: dolazak u rodnu Itaku sin Telemah, žena Penelopa, Kalipso, Polifem, Atena…

Eshil, Okovani Prometej • Prometej pomaže Zeusu u dolasku na vlast, ali se usprotivi

Eshil, Okovani Prometej • Prometej pomaže Zeusu u dolasku na vlast, ali se usprotivi njegovoj želji za uništenjem ljudi • daruje ljudima vatru • okovan na Kavkazu • propada u bezdan

Sofoklo, Kralj Edip MITOLOŠKA PRIČA KORINT TEBA Polib i Meropa Laj i Jokasta (lažni

Sofoklo, Kralj Edip MITOLOŠKA PRIČA KORINT TEBA Polib i Meropa Laj i Jokasta (lažni roditelji) (pravi EDIP prokletstvo roda saznaje proročanstvo bježi iz Korinta Antigona ubija Laja na raskrižju Ismena Sfingina zagonetka Eteoklo vladar Tebe Polinik

 • radnja tragedije: • • • kuga u Tebi proročište: prestat će kad

• radnja tragedije: • • • kuga u Tebi proročište: prestat će kad se otjera Lajev ubojica prorok Tiresija postupno otkrivanje istine Jokasta se ubija Edip se osljepljuje

Sofoklo, Antigona – ESEJSKO DJELO NA MATURI • • tragedija u sedam činova antička

Sofoklo, Antigona – ESEJSKO DJELO NA MATURI • • tragedija u sedam činova antička književnost – grčka književnost 5. st. pr. Kr. značajke tragedije: • tragični junak • tragična krivnja – krivnja bez krivice • tragični završetak • uzvišeni stil • katarza

Sofoklo, Antigona • • • Eteoklo i Polinik pobiju se oko vlasti Eteoklo >

Sofoklo, Antigona • • • Eteoklo i Polinik pobiju se oko vlasti Eteoklo > pokopan Polinik > pokop zabranjen (kralj Kreont) Antigona vrši pogrebni obred Ismena od straha odbija pomoći – boji se djelovati (konformist) Kreont osuđuje Antigonu na zatvaranje u tamnicu Tiresijino upozorenje (slijepi prorok) Hemonove molbe (Kreontov sin, Antigonin zaručnik) Kreont mijenja mišljenje Antigona se ubija Hemon i Euridika (Kreontova žena) ubijaju se

Sofoklo, Antigona Kreont božanski zakoni ljudski zakoni obiteljski/moralni zakon vladara, državni zakon odlučna, neustrašiva,

Sofoklo, Antigona Kreont božanski zakoni ljudski zakoni obiteljski/moralni zakon vladara, državni zakon odlučna, neustrašiva, ponosna, ne boji se smrti novi vladar (strah od nepotizma) protagonistica antagonist moralna pobjednica moralno slomljen

Grčki pjesnici • • Alkej Sapfo Anakreont Pindar POETIČKI TEKST Aristotel – Poetika –

Grčki pjesnici • • Alkej Sapfo Anakreont Pindar POETIČKI TEKST Aristotel – Poetika – katarza, mimesis

 • • arhajsko razdoblje – komediografi Plaut i Terencije Plaut: Škrtac komedija grčkoga

• • arhajsko razdoblje – komediografi Plaut i Terencije Plaut: Škrtac komedija grčkoga tipa (palijata) komedija karaktera quid pro quo M. Držić – Skup i Moliere – Škrtac Lar, Euklion, Strobil, Fedra, Likonid, Megador…

 • • Vergilije, Eneida junački ep, rimski nacionalni ep heksametar, invokacija, in medias

• • Vergilije, Eneida junački ep, rimski nacionalni ep heksametar, invokacija, in medias res 12 pjevanja trojanski junak Eneja putuje prema Italiji prvih 6 pjevanja = Odiseja, drugih 6 pjevanja = Ilijada Kartaga – kraljica Didona; priča o padu Troje Turno, Latin, Lavinija…

 • • • Vergilije – Bukolike i Georgike Ovidije – elegija, Metamorfoze Horacije

• • • Vergilije – Bukolike i Georgike Ovidije – elegija, Metamorfoze Horacije – Poslanica Pizonima / Ars poetica Marcijal – Epigrami Katul