Anders financieren Evaluatie van het groenboek DOT zorg

  • Slides: 29
Download presentation
“Anders financieren: Evaluatie van het groenboek” DOT zorg Vlaams-Brabant, 18 oktober 2013

“Anders financieren: Evaluatie van het groenboek” DOT zorg Vlaams-Brabant, 18 oktober 2013

The future is green

The future is green

Bevoegdheid: VL BE Kind Prikkels diensten Prikkels sociale bescherming Prikkels investeringen Overlegmodel Kwaliteit Normen

Bevoegdheid: VL BE Kind Prikkels diensten Prikkels sociale bescherming Prikkels investeringen Overlegmodel Kwaliteit Normen & programmatie IT en data HRM Preventief/ chronisch Acuut Ouderen

Voor en na de staatshervorming ROB, RVT, CDV, CVK • Federaal: • Prijzenbeleid •

Voor en na de staatshervorming ROB, RVT, CDV, CVK • Federaal: • Prijzenbeleid • Werkingssubsidie (deels) • Regionaal: • • Planning Toezicht Erkenning VIPA • Federaal: • Werkingssubsidies deels als dotatie naar de regio’s • Op basis van aantal 80+ (62%) • Regionaal: • Volledige bevoegdheid • Dotatiegrenzen Onduidelijkheden: ‘derde luik’, eindeloopbaan, sociale maribel, zorgvernieuwingsprojecten?

Dotaties en financieringswet • Basisbedrag 3. 296 mln euro in 2013 (toename 9% op

Dotaties en financieringswet • Basisbedrag 3. 296 mln euro in 2013 (toename 9% op 2 jaren) • 2015: aanpassing aan inflatie, bevolking en BBP • Koppeling BBP: • 2016: 82, 5% • Na 2016: 65% + bijkomende saneringen (vb. 7, 5 mln in 2017)

60+ x 2 30/09/2020 80+ x 3 Quo vadis, België? 100+ x 10 p.

60+ x 2 30/09/2020 80+ x 3 Quo vadis, België? 100+ x 10 p. 7

Schaarste in zorgaanbod 83% 160. 000 47% 68% 67 201 KCE, 2011… 20% 212

Schaarste in zorgaanbod 83% 160. 000 47% 68% 67 201 KCE, 2011… 20% 212 p. 8

Decreet voorafgaande vergunningen • 1300 plaatsen? • Sancties • Rechtsonzekerheid • Continuïteitsvraagstuk

Decreet voorafgaande vergunningen • 1300 plaatsen? • Sancties • Rechtsonzekerheid • Continuïteitsvraagstuk

Care does not exist in isolation

Care does not exist in isolation

Life Style 70% Seniorenzorg en vergrijzing p. 12

Life Style 70% Seniorenzorg en vergrijzing p. 12

Life style

Life style

Nullijn - Eerste lijn – Gedeelde lijn - Eindlijn p. 14

Nullijn - Eerste lijn – Gedeelde lijn - Eindlijn p. 14

Preventief ingrijpen op individuele levensstijl en omgeving Fysieke activiteit sociale activiteit Fysieke risico’s Woonomgeving

Preventief ingrijpen op individuele levensstijl en omgeving Fysieke activiteit sociale activiteit Fysieke risico’s Woonomgeving binnenshuis Wandelen, fietsen Sociale netwerk Veiligheid Sport De buurt Winkels, post, bank, cinema, apotheek Groen, parken, luchtkwaliteit Natuurlijke omgeving Vrije tijd Verkeer Criminaliteit Tewerkstelling, vrijwilligerswerk Participatie Sociale omgeving Ruimtelijke ordening Voeding Transport, vervoer Gebouwde, materiële en fysieke omgeving Therapietrouw Verslavingen Gezondheidszorg Integratie Kwetsbare groepen

Diagnose q Welzijn, gezondheid en sociale bescherming zijn cruciaal voor onze welvaart, en nemen

Diagnose q Welzijn, gezondheid en sociale bescherming zijn cruciaal voor onze welvaart, en nemen een steeds belangrijkere rol in bij waardecreatie. De uitdaging hierbij is meervoudig: § Een middelmatige doeltreffendheid in vergelijking met OESO en peer-landen § Een gebrek aanbod- en personeelscapaciteit in de zorgsectoren en disciplines die prioritair zijn naar de toekomst toe § Een exponentiële groei van uitgaven, die risico’s met zich mee brengt ten gevolge van reactieve investeringsbevriezingen

Diagnose § Aanbod- in plaats van vraagsturing, met onvoldoende transparantie en individuele participatie §

Diagnose § Aanbod- in plaats van vraagsturing, met onvoldoende transparantie en individuele participatie § Onvoldoende ‘inclusieve’ coördinatie en netwerkvorming rondom de patiënt § Verzuiling, kartelvorming en overdreven centralisatie, in praktijk en beleid, belemmeren urgente systeeminnovaties

Opties groenboek 1. Nuloptie 2. Integratie van het woonzorgbeleid 1. Minimaal: ROB + RVT;

Opties groenboek 1. Nuloptie 2. Integratie van het woonzorgbeleid 1. Minimaal: ROB + RVT; CDV + DVC + CADO + palliatief 2. Naar meer flexibele programmatie van geheel 3. Woonzorgnetwerken (arts, WZC, kortverblijf, AW, gezinszorg) 4. Afstappen leeftijdscriterium (VAPH, PVT…) 3. Decentralisatie naar lokale besturen (fiscale autonomie, geen rechter en partij, expertise? ) 4. Gedereguleerde marktwerking op basis van indicatiestelling en kwaliteit i. p. v. koopkracht (SAR: voorwaarde indicatoren, transparantie en persoonsgerichte financiering) 1. Loslaten prijsregulering (OESO) 2. Zelfregulering door de sector

Opties groenboek 5. Financiering • • Nuloptie Vereenvoudigde instellingsfinanciering Meerjaren enveloppefinanciering per case mix

Opties groenboek 5. Financiering • • Nuloptie Vereenvoudigde instellingsfinanciering Meerjaren enveloppefinanciering per case mix Trekkingsrechten zorgverzekeraar – beheer zorgfonds Selectieve contractering Persoonsgerichte financiering (OESO) Combinatie instellingsgebonden (vast) en persoonsgericht (variabel)

Proposities 1. Meerwaarde en kwaliteit, inclusief sociale bescherming, versterken tot excellentie 2. Aansturing vanuit

Proposities 1. Meerwaarde en kwaliteit, inclusief sociale bescherming, versterken tot excellentie 2. Aansturing vanuit de behoefte en vraag van het individu, met voldoende coördinatie en concurrentie 3. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 4. Financiële houdbaarheid van het systeem op korte en lange termijn, voor samenleving en individu

Gezondheid, welzijn en geluk Functionele status Dementie Pijn Fixatie Kwaliteit leven Incontinentie Sedativa Tevredenheid

Gezondheid, welzijn en geluk Functionele status Dementie Pijn Fixatie Kwaliteit leven Incontinentie Sedativa Tevredenheid Bezoek spoedgevallen Ondervoeding Cognitieve status Polifarmacie Doorligwonden Verwardheid Infecties Vallen Depressie Sterfte Handhygiëne Aantal opnames in een zwaardere zorgvorm Vaccinatie Uitdroging Gedrag van de Sondegebruik oudere Screening Fouten en incidenten Therapietrouw Misbruik Klachten Chronische ziekten van

Geleidelijke implementatie kwaliteitsindicatoren VL vanaf maart 2013 decubitus; onbedoelde gewichtsafname; valincidenten; dagelijkse fysieke vrijheidsbeperking

Geleidelijke implementatie kwaliteitsindicatoren VL vanaf maart 2013 decubitus; onbedoelde gewichtsafname; valincidenten; dagelijkse fysieke vrijheidsbeperking beperkt tot onrusthekkens; medicijnincidenten; vaccinatie influenza zorgpersoneel; medicatiegebruik (5 tot 9 soorten); medicatiegebruik (10 of meer soorten); overlijden in woonzorgcentrum; plan zorg voor levenseinde 5 personeelsbeleid 12 kwaliteit van leven

De weg vooruit Basisvoorwaarde: Van publiek diensten subsidies (programmatie, tarief, normen, structuren) naar verschuiving:

De weg vooruit Basisvoorwaarde: Van publiek diensten subsidies (programmatie, tarief, normen, structuren) naar verschuiving: § § § § § Administratieve rigiditeit Alles zelf doen Locatiegebonden Oude HRM, technologie, R&D Afschermen IT en data Centralisatie Publieke middelen Passief paternalisme Acuut paradigma § § § § § Verantwoording op resultaten Specialisatie & gelijk speelveld Persoonsgebonden Nieuwe HRM, technologie, R&D Delen IT en (big) data Verstandige (de)centralisatie Selectiviteit + privé middelen Actieve participatie Levensloop paradigma

Beleidsvoorstel: Financiële prikkels diensten tot beter, innovatief, participatief en verschuiving van middelen Algemeen: Public

Beleidsvoorstel: Financiële prikkels diensten tot beter, innovatief, participatief en verschuiving van middelen Algemeen: Public reporting, transparante kosten, cliënt/patiënt incentives, pay for performance, shared savings, never events, global payment, bundled payment, (niet) face to face, herijking zorgtarieven (incl. nomenclatuur) WELZIJN Preventief Kindbeleid Acuut Preventief/Chronisch ZORG Nieuw evenwicht vast/variabel • Persoonsvolgend budget (incl. bouw/VIPA) • Publiek deel: verfijnde behoeftencriteria (incl. selectiviteit) • Deels conditioneel/puntenvoucher (incl. kosten-effectiviteit) • Vrije prijszetting aanbieders vs. best practice pricing budget • Privé deel: wooncomponent + extra’s/comfort Acuut Ouderenbeleid

Beleidsvoorstel: Financiële prikkels sociale bescherming en investeringen tot stijging met behoud van betaalbaarheid en

Beleidsvoorstel: Financiële prikkels sociale bescherming en investeringen tot stijging met behoud van betaalbaarheid en rechtvaardigheid Publiek + aanvullend: Van remgeld naar voorafbetalingen & pooling, met uniforme franchise en ‘value based’ design; herdefiniëren OMNIO; afbouw MAF; 100% responsabilisering en premiedifferentiatie tussen verzekeraars; cliënt/patiënt incentives WELZIJN Preventief Kindbeleid • Kinderbijslag herrichten • (coöperatieve) aandelen • Social impact bonds • Zorgruil Acuut ZORG Zorgsparen + verzekering Preventief/Chronisch Acuut Ouderenbeleid • Huidige Vlaamse • Sale & lease back zorgverzekering • Voorafname levensverzekering • (coöperatieve) aandelen • Annuïteit startsom • Zorgobligaties • Social impact bonds • Omgekeerde hypotheek • Zorgruil

Nieuw overlegmodel q Nieuwe financiële prikkels, hernieuwd eigenbelang q Verstandige (de)centralisatie q Van uitvoerder

Nieuw overlegmodel q Nieuwe financiële prikkels, hernieuwd eigenbelang q Verstandige (de)centralisatie q Van uitvoerder naar co-regisseur (afbouw tussenlagen) q Verruimde, thematische VESOC werking q Good governance: wegwerken conflicts of interest, geen veto’s…

Financiering als bedreiging

Financiering als bedreiging

Financiering als opportuniteit

Financiering als opportuniteit

Pieter. Van. Herck@voka. be

Pieter. Van. [email protected] be