ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODW Mierniki naturalne i umowne

  • Slides: 19
Download presentation
ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW

ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW

Mierniki naturalne i umowne produktów • Mierniki naturalne – wyrażone w jednostkach fizycznych (tony,

Mierniki naturalne i umowne produktów • Mierniki naturalne – wyrażone w jednostkach fizycznych (tony, metry, sztuki, pary) • Mierniki umowne – przeliczone na produkt umowny o określonych właściwościach (np. nawozy sztuczne w przeliczeniu na czysty składnik azotu lub potasu, spirytus) • Mierniki kombinowane – iloczyn dwóch mierników (tonokilometry, pasażerokilometry, osobodni)

Produkcja wytworzona, produkcja sprzedana i przychody ze sprzedaży • Produkcja wytworzona – mierzona miernikami

Produkcja wytworzona, produkcja sprzedana i przychody ze sprzedaży • Produkcja wytworzona – mierzona miernikami naturalnymi, umownymi i wartościowymi • Produkcja sprzedana – mierzona przede wszystkim w jednostkach pieniężnych, uzupełniająco w jednostkach naturalnych lub umownych • Przychody ze sprzedaży = produkcja wytworzona – saldo zapasów

Kierunki analizy przychodów • • Odchylenia (przyrosty bezwzględne) Dynamika wzrostu i stopa wzrostu Struktura

Kierunki analizy przychodów • • Odchylenia (przyrosty bezwzględne) Dynamika wzrostu i stopa wzrostu Struktura i jej zmiany Kwantyfikacja czynników wzrostu

Analiza dynamiki sprzedaży produktów jednorodnych • • • Wyszczególnienie okres 1 okres 2 odchyl.

Analiza dynamiki sprzedaży produktów jednorodnych • • • Wyszczególnienie okres 1 okres 2 odchyl. bzwg. Odchyl. Wzgl. Sprzedaż cukru (t) 1000 980 - 2, 0 % Przychody (tys. zł. ) 1800 200 11, 1 % Średnia cena ? ? Średnia cena 1, 80 2, 04 0, 24 13, 3 %

Analiza długookresowa • • Przeciętne stopy wzrostu Średnia arytmetyczna Średnia geometryczna Oblicz przeciętną, roczną

Analiza długookresowa • • Przeciętne stopy wzrostu Średnia arytmetyczna Średnia geometryczna Oblicz przeciętną, roczną stopę wzrostu, jeśli przychody podwoiły się w ciągu 8 lat • Średnia arytm. 100% : 8 = 12, 5% • Średnia geom. 9, 05%

Analiza struktury przychodów • Układ poziomy – różne produkty • Układ pionowy – produkt

Analiza struktury przychodów • Układ poziomy – różne produkty • Układ pionowy – produkt we wielu odmianach , gatunkach i rodzajach

Kryteria klasyfikacji przychodów • • Rodzajowe Przestrzenne Rynkowe Finansowe

Kryteria klasyfikacji przychodów • • Rodzajowe Przestrzenne Rynkowe Finansowe

KRYTERIUM RODZAJOWE • • DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁ. OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZYSKI NADZWYCZAJNE

KRYTERIUM RODZAJOWE • • DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁ. OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZYSKI NADZWYCZAJNE

Struktura przychodów • Przychody ze sprzedaży • Pozostałe przychody operacyjne (np. sprzedaż aktywów trwałych)

Struktura przychodów • Przychody ze sprzedaży • Pozostałe przychody operacyjne (np. sprzedaż aktywów trwałych) • Przychody z operacji finansowych (sprzedaż udziałów, akcji , obligacji, przychody z dzierżawy, odsetki, dodatnie różnice kursowe, dyskonto weksli obcych, otrzymane dywidendy) • Zyski nadzwyczajne

Struktura przestrzenna i rynkowa • Struktura przestrzenna zależy od lokalizacji siedzib odbiorców • Rynki

Struktura przestrzenna i rynkowa • Struktura przestrzenna zależy od lokalizacji siedzib odbiorców • Rynki : • Lokalny • Regionalny • Krajowy • U. E. • Wg krajów

Czynniki wzrostu przychodów • • Wewnętrzne Zewnętrzne Ilościowe jakościowe

Czynniki wzrostu przychodów • • Wewnętrzne Zewnętrzne Ilościowe jakościowe

Czynniki wzrostu przychodów • - ilość produktów, ich ceny, rabaty, formy i terminy płatności

Czynniki wzrostu przychodów • - ilość produktów, ich ceny, rabaty, formy i terminy płatności • - jakość (znak jakości, nowości, gatunkowość, reklamacje) • - liczba i struktura odbiorców • - otoczenie zewnętrzne (np. podatki, kursy walutowe, stopy procentowe) • - koniunktura rynkowa • - polityka marketingowa

Kwantyfikacja czynników wzrostu przychodów - przykład • W roku 2007 firma sprzedała 30 sztuk

Kwantyfikacja czynników wzrostu przychodów - przykład • W roku 2007 firma sprzedała 30 sztuk po 10 j. p. a w roku następnym 36 sztuk po 11 j. p. • Przychody wzrosły z 300 j. p. do 396 j. p. • Odchylenie bezwzględne = 96 j. p. • Dynamiki wzrostu: przychodów = 132%, ceny = 110%, liczby produktów = 120% • Stopy wzrostu odpowiednio: 32%, 10% i 20%

cd. przykładu

cd. przykładu

Produkcja globalna • • Przychody ze sprzedaży produktów Marża ze sprzedaży towarów Wartość produktów

Produkcja globalna • • Przychody ze sprzedaży produktów Marża ze sprzedaży towarów Wartość produktów rozliczanych w naturze Produkty przeznaczone na powiększenie własnych środków trwałych • Przyrost zapasów produktów i produkcji niezakończonej

Wartość dodana z działalności operacyjnej • 1. Różnica między przychodami ze sprzedaży a wartością

Wartość dodana z działalności operacyjnej • 1. Różnica między przychodami ze sprzedaży a wartością zakupionych produktów i materiałów • 2. Suma wynagrodzeń i świadczeń niematerialnych na rzecz pracowników, amortyzacji, podatków i opłat

Wartość dodana • Wartość dodana z działalności operacyjnej • Saldo przychodów i kosztów finansowych

Wartość dodana • Wartość dodana z działalności operacyjnej • Saldo przychodów i kosztów finansowych (bez opłaconych odsetek) • Saldo wyników nadzwyczajnych

Struktura wartości dodanej • • Dochody pracowników Dochody budżetu Dochody właścicieli kapitału Wartość dodana

Struktura wartości dodanej • • Dochody pracowników Dochody budżetu Dochody właścicieli kapitału Wartość dodana pozostawiona w przedsięb. (amortyzacja + zysk zatrzymany)