ANALISIS DATA KUANTITATIF Data Kuantitatif 1 2 Statistik

  • Slides: 16
Download presentation
ANALISIS DATA KUANTITATIF

ANALISIS DATA KUANTITATIF

Data Kuantitatif � 1. � 2. Statistik deskriptif-frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai,

Data Kuantitatif � 1. � 2. Statistik deskriptif-frekuensi, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai, carta bar, histogram, graf. Statistik inferensi-Ujian t, ANOVA, Pekali korelasi

a) FREKUENSI a) Taburan Frekuansi � Frekuensi Tidak Terkumpul � Frekuensi Terkumpul b) Carta

a) FREKUENSI a) Taburan Frekuansi � Frekuensi Tidak Terkumpul � Frekuensi Terkumpul b) Carta Bar & Histogram c) Poligon Frekuensi d) Ogif e) Graf Siri Masa

Panduan Membina Jadual dan Graf Frekuensi �Tentukan julat selang kelas sama bagi setiap selang

Panduan Membina Jadual dan Graf Frekuensi �Tentukan julat selang kelas sama bagi setiap selang �Setiap kelas mesti tersendiri dan menyeluruh �Kelas selang terbuka perlu dielakkan �Bilangan kelas ideal 5 -15 �Graf frekuensi terkumpul ialah histogram

Carta bar & Histogram �Carta bar tidak bersentuhan kerana data adalah diskrit/tidak selanjar �Histogram-

Carta bar & Histogram �Carta bar tidak bersentuhan kerana data adalah diskrit/tidak selanjar �Histogram- data adalah selanjar dan bar bersentuhan antara satu sama lain.

Poligon Frekuensi �Variasi daripada Histogram �Menyambungkan titik tengah bagi setiap turus frekuensi

Poligon Frekuensi �Variasi daripada Histogram �Menyambungkan titik tengah bagi setiap turus frekuensi

Ogif �Variasi daripada histogram �Sesuai untuk frekuensi terkumpul relatif.

Ogif �Variasi daripada histogram �Sesuai untuk frekuensi terkumpul relatif.

b) PERATUSAN �Rumus Peratus = Bilangan frekuensi Jumlah Keseluruhan X 100% �Peratus boleh ditunjukkan

b) PERATUSAN �Rumus Peratus = Bilangan frekuensi Jumlah Keseluruhan X 100% �Peratus boleh ditunjukkan dengan Carta Pie

c) UKURAN KECENDERUNGAN MEMUSAT-Min �Min ialah nilai purata yang mewakili satu set data kuantitatif

c) UKURAN KECENDERUNGAN MEMUSAT-Min �Min ialah nilai purata yang mewakili satu set data kuantitatif yang dikumpulkan �Penyelidik boleh membuat perbandingan dan kesimpulan tentang set data �Rumus min = Jumlah semua skor/ Bilangan skor

c) Uk. URAN KECENDERUNGAN MEMUSAT-Median dan Mod �Median ialah nilai yang berada di tengah

c) Uk. URAN KECENDERUNGAN MEMUSAT-Median dan Mod �Median ialah nilai yang berada di tengah dalam set data �Data disusun secara menaik �Rumus median= n+1/2 �Mod ialah skor yang paling kerap dalam taburan data �Dua nilai mod digelar dwi-mod

Rumusan �Median=min=mod- SIMENTRI � 1 min, byk mod- unimodal � 1 min, 2 mod-

Rumusan �Median=min=mod- SIMENTRI � 1 min, byk mod- unimodal � 1 min, 2 mod- bimodal � 1 min, lebih 2 mod- multimodal

Rumusan �Pencong Negatif (kiri)- min<median<mod �Pencong Positif (kanan)- mod < median< min �Normal (simetri)

Rumusan �Pencong Negatif (kiri)- min<median<mod �Pencong Positif (kanan)- mod < median< min �Normal (simetri) - min=median=mod �Min adalah ukuran terbaik utk memperihalkan taburan data simetri. Tetapi ia dipengaruhi oleh outlier (data ekstrim)

d) UKURAN SERAKAN-Julat, varians, sisihan piawai �Terdiri daripada: �A) Julat atau sela �Luasnya skor

d) UKURAN SERAKAN-Julat, varians, sisihan piawai �Terdiri daripada: �A) Julat atau sela �Luasnya skor sesuatu kumpulan data �Dipengaruhi oleh nilai ekstrim �Rumus Julat= Skor maksimum-skor minimum

d) UKURAN SERAKAN �Varians ialah kuasa dua bagi sisihan piawai �Varian ialah keluasan serakan

d) UKURAN SERAKAN �Varians ialah kuasa dua bagi sisihan piawai �Varian ialah keluasan serakan nilai daripada min kumpulan

d) UKURAN SERAKAN �Sisihan Piawai ialah serakan atau perbezaan nilai daripada min kumpulan �Ia

d) UKURAN SERAKAN �Sisihan Piawai ialah serakan atau perbezaan nilai daripada min kumpulan �Ia adalah punca kuasa dua �Semakin kecil nilai sisihan piawai maka skor–skor dalam set data terkumpul berhampiran satu sama lain dan menghampiri nilai min �Semakin besar nilai sisihan piawai maka skor set data adalah lebih terserak dan menjauhi min

E) PEKALI KORELASI �Ukur sama ada terdapat hubungan antara dua pemboleh ubah �Dapat ditunjukkan

E) PEKALI KORELASI �Ukur sama ada terdapat hubungan antara dua pemboleh ubah �Dapat ditunjukkan dalam scatter plot. �Ia dapat menerangan kekuatan hubungan dan arah hubungan (positif atau negatif) �Degree of correlation �Hubungan kuat positif, lemah dan positif, tiada hubungan, kuat dan negatif, sederhana dan negatif, lemah dan negatif.