An Duine Dubh le Iain Mac a Ghobhainn

  • Slides: 7
Download presentation
An Duine Dubh le Iain Mac a’ Ghobhainn • Leughaidh sinn troimhe • Bruidhinnidh

An Duine Dubh le Iain Mac a’ Ghobhainn • Leughaidh sinn troimhe • Bruidhinnidh sinn air gus a dhèanamh cìnnteach gu bheil sinn ga thuigsinn.

An Duine Dubh � Lorg a’ chiall as fhaisge do gach facal air an

An Duine Dubh � Lorg a’ chiall as fhaisge do gach facal air an taobh chlì bhon liosta air an taobh dheas am broinn na ma ileide winter stars Mar fhìon Snowy helmet Rionnagan geamhraidh loneliness Clogaid sneachda Like wine Bogha-frois She laughed Aonaranachd Like an autumn leaf Sìoda Stranger Rinn I gàire Silk Coigreach Inside the bag Mar dhuilleag foghair Rainbow

An Duine Dubh am broinn na ma ileide Inside the bag Mar fhìon Like

An Duine Dubh am broinn na ma ileide Inside the bag Mar fhìon Like wine Rionnagan geamhraidh Winter stars Clogaid sneachda Snowy helmet Bogha-frois Rainbow aonaranachd Loneliness sìoda Silk Rinn I gàire She laughed Coigreach Stranger Mar dhuilleag foghair Like an autumn leaf

An Duine Dubh Cleachd co ig de na faclan/abairtean an seantansan u ra. Mar

An Duine Dubh Cleachd co ig de na faclan/abairtean an seantansan u ra. Mar eisimpleir Cha robh e am broinn na màileide idir.

An Duine Dubh Leugh an sgeulachd a-rithist agus sgrìobh freagairtean airson na ceistean a

An Duine Dubh Leugh an sgeulachd a-rithist agus sgrìobh freagairtean airson na ceistean a leanas 1) Bhon toiseach, tha an sgrìobhadair airson sealltain cho eadar dhealaichte ‘s a tha an duine dubh agus an caileach. Ciamar a tha e a’ dèanamh seo agus a bheil e soirbheachal ? 2) A bheil an Duine Dubh toilichte a bhith anns an dùthaich seo? Ciamar a tha fios agad? 3) Carson a thuirt an Duine Dubh “Chan eil do làithean dhannsaidh seachad fhathast” an uair a cheannaich I na h-aodaich sìoda? Carson an do cheannaich I iad?

An Duine Dubh agus Anns an Uaimh – Sgrìobh aiste coimeasach air An Duine

An Duine Dubh agus Anns an Uaimh – Sgrìobh aiste coimeasach air An Duine Dubh agus Anns an Uaimh. Anns an aiste seo, bidh thu a’ sgrìobhadh mu dheidhinn na leanas; Caractaran, dathan, cànan, ath aithris, samhla/metaforan. Bidh thu cuideachd ag innse mar a tha ‘n dà sgeul coltach ri cheile?

An Duine Dubh agus Anns an Uaimh Ro-ràdh – De mu dheidhinn a thu

An Duine Dubh agus Anns an Uaimh Ro-ràdh – De mu dheidhinn a thu gu bhith a’ sgrìobhadh? � Paragraf 1 – Caractaran � Paragraf 2 – Dathan � Paragraf 3 – Cànan � Paragraf 4 – Ath aithris � Paragraf 5 – Samhlaidhean / Metaforan � Cò-dhùnadh �