ALTYAPI ve KENTSEL DNM HZMETLER GENEL MDRL HEDEF

  • Slides: 40
Download presentation
ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE AFETLERE HAZIR TÜRKİYE

ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE AFETLERE HAZIR TÜRKİYE 1

Sunu Başlıkları v Riskli Yapıların Tespiti v İtiraz ve Yıkım Süreci v Anlaşma ve

Sunu Başlıkları v Riskli Yapıların Tespiti v İtiraz ve Yıkım Süreci v Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci 2

Riskli Yapıların Tespiti 3

Riskli Yapıların Tespiti 3

6306 sayılı Kanunun Amacı Muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali

6306 sayılı Kanunun Amacı Muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve böylece içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli olan binaların tespitinin yapılarak, bu binalardan insanların tahliyesini sağlamak ve bu binaların yerine can ve mal güvenliğini temin edecek sağlıklı ve güvenli yapıların yapılmasını sağlamaktır. 4

Kanun ve İlgili Mevzuat v 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Kanun ve İlgili Mevzuat v 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun v 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği 5

Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da; “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış

Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da; “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır. 6

Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların

Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. 7

Riskli Yapı Tespiti İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir

Riskli Yapı Tespiti İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez. 8

Riskli Yapıların Tespiti Başvurusu Yapı maliki, binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve

Riskli Yapıların Tespiti Başvurusu Yapı maliki, binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi lisanslandırılmış olan ile Bakanlıkça kurum veya kuruluşlara başvurur. 9

Riskli Yapı Tespitinde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Lisanslandırılmış Kurum ve Kuruluşlar İl Özel idareleri

Riskli Yapı Tespitinde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar Lisanslandırılmış Kurum ve Kuruluşlar İl Özel idareleri RİSKLİ YAPI TESPİTİ Belediyeler Müdürlüklerimiz 10

Lisanslandırma İş ve İşlemleri q Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerde aranan

Lisanslandırma İş ve İşlemleri q Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerde aranan şartlar : v v İlgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri, Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak katılım belgesi almış olmaları, Riskli yapı tespitinde görev alacak mühendisler, aynı anda birden fazla lisanslı kuruluşta görev alamaz ve ortak olamazlar. 11

Riskli Yapı Tespitinde Kurum ve Kuruluşlar Vatandaşlarımız www. csb. gov. tr adresinden binalarının risk

Riskli Yapı Tespitinde Kurum ve Kuruluşlar Vatandaşlarımız www. csb. gov. tr adresinden binalarının risk tespitini yaptırabilecekleri kurum ve kuruluşları öğrenebileceklerdir. Ülke genelinde 1050 adet kurum ve kuruluş lisanslı olup, lisanslandırma işlemleri halen devam etmektedir. 12

Lisanslandırma İş ve İşlemleri Aşağıda belirtilen fiil ve hallerin tespit edilmesi halinde yazılı olarak

Lisanslandırma İş ve İşlemleri Aşağıda belirtilen fiil ve hallerin tespit edilmesi halinde yazılı olarak uyarı cezası verilir: 1) İncelenen yapıya ilişkin verilerin eksik veya yanlış alınarak riskli yapı tespiti yapılması. 2) Riskli yapı tespit raporunda teknik yönden tespit edilen eksikliklerin 7 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki süre içerisinde düzeltilmemesi. 3) Yapı maliki olmayan birinin talebine istinaden riskli yapı tespiti yapılması. 4) Daha önce riskli yapı tespiti yapılmış bir yapı hakkında ikinci kez riskli yapı tespiti yapması. 13

Lisanslandırma İş ve İşlemleri Aşağıda belirtilen fiil ve hallerin tespit edilmesi halinde lisans iptali

Lisanslandırma İş ve İşlemleri Aşağıda belirtilen fiil ve hallerin tespit edilmesi halinde lisans iptali cezası verilir: 1) Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulduğunun tespit edilmesi. 2) Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi. 3) Risksiz bir yapının riskli veya riskli bir yapının risksiz olarak tespit edilmesi. 4) Mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlanması. 5) Daha önce iki kez yazılı olarak uyarı cezası alınmış olması. 6) Lisansı iptal edilmiş bir kuruluşun cezalı ortağının veya lisans iptaline sebep olan mühendisinin ortak veya riskli yapı tespiti yapacak mühendis olarak görevlendirildiğinin tespit edilmesi ve bu durumun lisanslı kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ortadan kaldırılmamış olması. Yukarıdaki fiillerin oluşması durumunda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 14

Riskli Yapıların Tespiti Riskli Yapılar; Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar hükümleri kapsamında yapılacak

Riskli Yapıların Tespiti Riskli Yapılar; Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar hükümleri kapsamında yapılacak çalışmalara göre tespit edilir. 15

Riskli Yapıların Tespiti ve Bildirimi Lisanslı kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanan riskli yapı tespit

Riskli Yapıların Tespiti ve Bildirimi Lisanslı kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanan riskli yapı tespit raporu, incelenmek üzere 10 iş günü içerisinde Müdürlüğe gönderilir. 16

k lü ür üd M Riskli Yapıların Denetimi Rapor Müdürlük tarafından incelenir. Eksik veya

k lü ür üd M Riskli Yapıların Denetimi Rapor Müdürlük tarafından incelenir. Eksik veya yanlış hazırlanmış olan raporlar düzeltilmesi için lisanslı kuruluşa iade edilir. (Geri Bildirim) Lisanslı kuruluş, riskli yapı tespit raporunda Müdürlük tarafından tespit edilen eksik ve yanlış hususları, geri bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde düzelterek, Müdürlüğe sunmak zorundadır. 17

Riskli Yapıların Denetimi k lü ür üd M İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar

Riskli Yapıların Denetimi k lü ür üd M İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve ARAAD. net sistemi üzerinden onaylanır. İnceleme sonucunda riskli bulunan yapılar 10 iş günü içinde tapu müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. 18

Riskli Yapıların Maliklere Bildirim Süreci pu ğü Ta ürlü üd M İlgili tapu müdürlüğünce,

Riskli Yapıların Maliklere Bildirim Süreci pu ğü Ta ürlü üd M İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir. 19

Riskli Yapıların Maliklere Bildirim Süreci pu ğü Ta ürlü üd M Hak sahiplerine yapılacak

Riskli Yapıların Maliklere Bildirim Süreci pu ğü Ta ürlü üd M Hak sahiplerine yapılacak olan tebligatta, “yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı Müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebileceği, idarece belirlenecek süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” hususları yer alır. 20

İtiraz ve Yıkım Süreci 21

İtiraz ve Yıkım Süreci 21

İtiraz Süreci Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni

İtiraz Süreci Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur. 22

İtirazın Değerlendirilmesi Bakanlık Teşkilatında ikisi İnşaat Mühendisi , biri Jeoloji veya Jeofizik Mühendisi 3

İtirazın Değerlendirilmesi Bakanlık Teşkilatında ikisi İnşaat Mühendisi , biri Jeoloji veya Jeofizik Mühendisi 3 Üye Üniversitelerden 4 Üye TEKNİK HEYET (7 Üye) 23

Yıkım Süreci Riskli olduğu kesinleşen yapıların yıktırılması için Müdürlük tarafından İdaresine (Belediye veya İl

Yıkım Süreci Riskli olduğu kesinleşen yapıların yıktırılması için Müdürlük tarafından İdaresine (Belediye veya İl Özel İdaresi) yazılır. 24

Yıkım Süreci . . • İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli olarak tespit edilen

Yıkım Süreci . . • İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması istenir. • Yapı maliklerinin müracaatı üzerine, idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir. 25

Yıkım Süreci ve Yıkım Ruhsatı İdare tarafından, maliklerden en az birinin başvurusu ile ‘yıkılacak

Yıkım Süreci ve Yıkım Ruhsatı İdare tarafından, maliklerden en az birinin başvurusu ile ‘yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına istinaden’ diğer maliklerin muvafakatı aranmaksızın, 6 iş günü içerisinde düzenlenir. 26

Yıkım Süreci . • Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilir ve yapı

Yıkım Süreci . • Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” belirtilerek 30 günden az olmak kaydıyla ek süre verilir. 27

Yıkım Süreci . • Verilen süreler içinde, riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara

Yıkım Süreci . • Verilen süreler içinde, riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir. İdarenin talebi üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetleri durdurması zorunludur. ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir. 28

Yıkım Süreci . • Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı

Yıkım Süreci . • Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılır. 29

Riskli Yapının Güçlendirilmesi 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen binaların, talep

Riskli Yapının Güçlendirilmesi 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen binaların, talep edilmesi halinde yıktırılması yerine güçlendirilmesi de mümkündür. 30

Risk yapı tespiti talebi Tespit yapılması ve rapor haz. Rapor inceleme ve onayı Tapuya

Risk yapı tespiti talebi Tespit yapılması ve rapor haz. Rapor inceleme ve onayı Tapuya bildi. ve maliklere tebligat gön. RİSKLİ YAPI SÜRECİ Yeni uygulama Yıkım sonrası anlaşma (15. md. ) Açık artırma Riskli yapının yıkımı ve kontrolü İtiraz süreci Teknik heyet inceleme 31

Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci 32

Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci 32

Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen parselin malikleri tarafından

Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen parselin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır. 33

Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci q. Yapılacak uygulama kapsamında, malikler tarafından, Parsellerin tevhit edilmesine

Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci q. Yapılacak uygulama kapsamında, malikler tarafından, Parsellerin tevhit edilmesine Münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına Yeniden bina yaptırılmasına İfraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine Payların satışına Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine karar verilebilir. 34

Bütün maliklerce oy birliği ile karar verilememiş ise; . . . TOPLANTI SÜRECİ •

Bütün maliklerce oy birliği ile karar verilememiş ise; . . . TOPLANTI SÜRECİ • Riskli yapı değeri malikler tarafından, SPK değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. • Maliklerden birinin istemi üzerine, bütün malikler toplantıya çağrılır. • Toplantıda oybirliği ile anlaşmaya varılamazsa, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 35

Açık Artırma Usulü . • Alınan karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır.

Açık Artırma Usulü . • Alınan karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir. . • Tebliğde; 15 gün içinde kararı kabul etmeyenlerin arsa paylarının anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, satış gerçekleşmezse Bakanlıkça Hazine adına alınacağı belirtilir. 36

Açık Artırma Usulü v Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç

Açık Artırma Usulü v Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek -bu değerden az olmamak üzere- anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir. 37

Anlaşma ve Yeniden Yapım Paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya göre uygulama gerçekleştirilir. 38

Anlaşma ve Yeniden Yapım Paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya göre uygulama gerçekleştirilir. 38

Rezerv Yapı Alanı 6306 sayılı Kanun’da “Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı

Rezerv Yapı Alanı 6306 sayılı Kanun’da “Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alan” olarak tanımlanmıştır. 39

Rezerv Yapı Alanı Rezerv yapı alanları ; v Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki

Rezerv Yapı Alanı Rezerv yapı alanları ; v Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği konut ve işyerleri olarak, v Riskli alanlarda ve bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet etmeyen kişilere satışı yapabilecek her türlü yapı ile gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulamada kullanılmak amacıyla , oluşturulur. q 6306 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 49 adet rezerv yapı alanı belirlenmiştir. 40