Alternatvs strdu novranas un risinanas metodes k tiesas

  • Slides: 27
Download presentation
Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas metodes kā tiesas efektivizēšanas iespēja Dr. iur. Gatis Litvins

Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas metodes kā tiesas efektivizēšanas iespēja Dr. iur. Gatis Litvins Notariāta institūta direktors, žurnāla „Jurista Vārds” tieslietu redaktors

Tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas FILOZOFIJA • 20. gs. vidus - Vācu sociologs Niklass

Tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas FILOZOFIJA • 20. gs. vidus - Vācu sociologs Niklass Lūmans: «Rietumu sabiedrībai piemīt tendence vienveidīgi, ar institūciju palīdzību risināt bieži vien pilnīgi nevajadzīgus un nenozīmīgus konfliktus. » • 20. gs. beigas - Amerikāņu tiesību filozofs Ronalds Dvorkins: «Mūsdienās personas vēlme tiesāties par katru citas personas argumentu jau iegūst traģiski komiskus apmērus. » • 21. gs. sākums - Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa: «Mums arī jāņem vērā mūsdienu sabiedrības fenomens – tiesāšanās, interese tiesāties, nevis izlīgt. Nepamatotās tiesāšanās problēma ir saskatāma ne tikai no privātpersonu, bet arī valsts pārvaldes iestāžu puses. Atsevišķos gadījumos privātpersonas un arī iestādes principa pēc tiesājas līdz augstākajai tiesu instancei. »

Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas IZPRATNE • • Alternatīvā strīdu risināšana (alternative dispute resolution)

Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas IZPRATNE • • Alternatīvā strīdu risināšana (alternative dispute resolution) Papildus strīdu risināšana (additional dispute resolution) Draudzīgā strīdu risināšana (amicable dispute resolution) Paātrinātā strīdu risināšana (accelerated dispute resolution) Piemērotākā strīdu risināšana (appropriate dispute resolution) Labākā strīdu risināšana (better dispute resolution) Efektīvā strīdu risināšana (effective dispute resolution) Inovatīvā strīdu risināšana (innovative dispute resolution)

Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas IZPRATNE • Metode – strīdu risināšanas paņēmiens (izņemot tiesvedību),

Alternatīvās strīdu novēršanas un risināšanas IZPRATNE • Metode – strīdu risināšanas paņēmiens (izņemot tiesvedību), ar kuru efektīvi, ar vai bez starpnieka palīdzības nodrošināt taisnīgu un tiesisku tiesību aizsardzību un strīdu izšķiršanu atbilstoši situācijas faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. • Uzdevums - tiesību atjaunošana un tiesību aizskāruma neesības gadījumā maksimāli iespēju robežās panākt vienprātību par lietas apstākļiem un novērst pieteikuma iesniegšanu tiesā. • Brīvprātīga vai obligāta izmantošana.

Starptautiskie dokumenti • Eiropas Padomes Ministru komitejas 2001. gada 5. septembra rekomendācija dalībvalstīm Nr.

Starptautiskie dokumenti • Eiropas Padomes Ministru komitejas 2001. gada 5. septembra rekomendācija dalībvalstīm Nr. (2001) 9 „Par alternatīvām strīdus risināšanas metodēm strīdos starp iestādi un privātpersonu” un • tās skaidrojošais memorands: 1. 2. 3. 4. 5. Rumānija - informācijas avots Lietuva - diskusijas priekšmets Polija - normatīvo aktu grozījumu pamats Lielbritānija - tiesību politikas pamats Latvija - ?

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas METODES • iekšējā otrreizējā pārbaude jeb apstrīdēšana (internal reviews)

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas METODES • iekšējā otrreizējā pārbaude jeb apstrīdēšana (internal reviews) • kvazitiesa (quasi judicial) • mediācija (mediation) • samierināšana (conciliation) • izlīgums (negotiated settlement); • šķīrējtiesa (arbitration) • ombuds (ombudsmen) • prokurors (public prosecutor); • pārrunas (negotiation) • uzklausīšana un konsultācijas (hearings and consultation)

Tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metožu PLURĀLISMS • Administratīvajā procesā ir dažādas tiesiskas un

Tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metožu PLURĀLISMS • Administratīvajā procesā ir dažādas tiesiskas un efektīvas tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metodes, • līdz ar to administratīvā tiesa nav vienīgā un galvenā, • bet tikai viena no vairākām un galējā tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metode, • kura vienpersoniski un no spēka pozīcijām izšķir strīdus, • kurus privātpersona un iestāde pašas nav atrisinājušas ārpustiesas vai tiesas stadijā.

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Samazināt tiesas noslodzi un tiesvedības ilgumu

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Samazināt tiesas noslodzi un tiesvedības ilgumu (2013) ART 73% 6 -24 mēn. AA 58% 12 -24 mēn. AT 3 -6 mēn.

PIEMĒRS • Nīderlandē viena kaimiņa kaķis ar skaļu un ilgstoši neizturamu trokšņošanu otram kaimiņam

PIEMĒRS • Nīderlandē viena kaimiņa kaķis ar skaļu un ilgstoši neizturamu trokšņošanu otram kaimiņam radīja neērtības. Izskatot neapmierinātā kaimiņa sūdzību, pašvaldības iestāde uzlika par pienākuma runča īpašniekam to turēt slēgtās telpās. Kaķa īpašnieks nepiekrita šādam iestādes lēmumam un to pārsūdzēja tiesā. • Izskatot pieteikumu, tiesa norādīja: “Pie šādiem faktiskajiem apstākļiem atbildētājam vajadzēja (. . ) pirms pieņēma galīgo lēmumu, izmēģināt, vai konfliktu starp kaimiņiem nevar atrisināt ar mediāciju, panākot risinājumu starp pieteicēju un neapmierināto kaimiņu. ”

PIEMĒRS • Rīgas dome izsniedza biedrībai būvatļauju dzīvnieku patversmes būvniecībai. Kaimiņos esošais komersants apstrīdēja

PIEMĒRS • Rīgas dome izsniedza biedrībai būvatļauju dzīvnieku patversmes būvniecībai. Kaimiņos esošais komersants apstrīdēja būvatļauju, bet iestāde atstāja to negrozītu. Komercsabiedrība vērsās administratīvajā tiesā. Iebildumi bija saistīti ar to, ka konkrētās dzīvnieku patversmes būvniecība būtiski samazinās kaimiņos esošo nekustamo īpašumu vērtību, apdraudēs drošību un palielinās trokšņu piesārņojumu apkārtējā teritorijā. • Neskatoties uz tiesvedības ierosināšanu, procesa dalībnieki uzsāka izlīguma procesu. Pārrunu rezultātā procesa dalībniekiem izdevās vienoties par savstarpēji pieņemamu risinājumu. Pašvaldība un biedrība vienojās par zemes nomas līgumu, savukārt komercsabiedrība un biedrība vienojās par strīda atrisināšanu, piem. , biedrība apņēmās maksimāli saīsinās patversmes darba laiku, piedāvājot to no pulksten 9 līdz 18, kā arī atteicās no tiesībām apbūvēt trešo daļu nomātās teritorijas, kas vērsta uz komercsabiedrības pusi.

PIEMĒRS • Nīderlandē kādā lietā sociālo tiesību jomā iestāde bija pieņēmusi lēmumu mainīt bērnam

PIEMĒRS • Nīderlandē kādā lietā sociālo tiesību jomā iestāde bija pieņēmusi lēmumu mainīt bērnam piešķirtās sociālās palīdzības veidu un apmēru. • Tiesa norādīja, ka no vispārīgā rūpības pienākuma izriet iestādes pienākums veikt pārrunas ar privātpersonu par jaunu palīdzības veidu, tās apmēru un kārtību, kā arī jācenšas panākt vienošanos par šiem jautājumiem. Iestādei ne tikai formāli jāuzklausa privātpersona, bet jāapsver privātpersonas iebildumi un jāpiedāvā tiesiski iespējams strīda risinājums, kā arī jāvērtē un jāsniedz viedoklis par privātpersonas piedāvāto risinājumu, visos gadījumos cenšoties mazināt privātpersonas un valsts izdevumus administratīvajā procesā.

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Valsts pārvaldes un indivīda sadarbības veidošana

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Valsts pārvaldes un indivīda sadarbības veidošana – Esot novērotājs administratīvajā procesā iestādē, privātpersona kļūst aktīva tiesas procesā. – Pieaug sabiedrības prasība pēc līdzdalības lēmumu pieņemšanā. – Uzklausīšanu aizstāj sadarbības koncepcija, kurā neizpaužas iestādes virskundzība, tajā pašā laikā saglabājot objektivitāti un ievērojot tiesību normas. – Ilgāks administratīvais process iestādē nekā līdzšinējais ir ar lielāku demokrātijas un tiesiskas valsts vērtību un visbiežāk īsāks nekā tiesas process. – Kvalitatīvs administratīvais process ir ne tikai tiesisks un pareizs process, bet arī tiesisks un efektīvs konkrētās situācijas risinājums. 20% mazāks iestādes darba apjoms un finanšu resursu patēriņš 36% mazināks vidējais administratīvā procesa ilgums 40% pieauga privātpersonu apmierinātība ar iestādes darbu 60% gadījumos novērsta pārsūdzība

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Balstās uz demokrātijas ideāliem - dalībnieku

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Balstās uz demokrātijas ideāliem - dalībnieku pašnoteikšanos, savstarpēju respektēšanu, sadarbību. • Preventīva tiesību aizsardzības nodrošināšana iepretī aizsardzībai pēc tiesību aizskāruma (Igaunijas piemērs) • Nodrošina katrai situācijai atbilstošu strīdu novēršanas un risināšanas metodi – Augstākā tiesa (SKA-28/2009): tiesa ne vienmēr ir pats lietderīgākais veids, kā strīdā rast taisnīgāko risinājumu – Lielbritānijā lords Volfs lietā Frank Cowl v. Plymouth City Council: tiesai jāskata tikai tās lietas, kurās nav piemērojama vai kurās dalībnieki nespēj atrisināt strīdu ar alternatīvo metožu palīdzību – Nīderlandes Augstākā tiesa (3 April 1998, NJ 1998, 588): iestāde nav izdarījusi visu, lai panāktu izlīgumu

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Tiesiskās apziņas un kultūras izaicinājums un

Alternatīvo strīdu novēršanas un risināšanas metožu NEPIECIEŠAMĪBA • Tiesiskās apziņas un kultūras izaicinājums un lauznis – Alternatīvās metodes uzlabo tiesisko kultūru un apziņu, tajā pašā laikā to izmantošanas priekšnoteikums ir noteikts tiesiskās kultūras un apziņas līmenis – Indivīda un sabiedrības uzticība valsts pārvaldei un tiesu sistēmai Vispārīgais priekšstats pilnībā uzticējās vai drīzāk neuzticējās vai drīzāk uzticējās pilnīgi neuzticējās 30% 48% 2005 2009 2013 Saņemtie pieteikumi 3358 4050 2739 Saskārušies ar tiesu pilnībā uzticējās vai drīzāk neuzticējās vai uzticējās pilnīgi neuzticējās 48% 44% Pabeigtās lietas 2140 3704 4560 Pieteikums apmierināts 690 (32%) 846 (23%) 528 (12%)

DOMĀŠANA

DOMĀŠANA

PATERNĀLISMS

PATERNĀLISMS

UZTICĒŠANĀS

UZTICĒŠANĀS

PAĻAUŠANĀS

PAĻAUŠANĀS

GODĪGUMS

GODĪGUMS

LIKUMPAKLAUSĪBA

LIKUMPAKLAUSĪBA

VALSTS PĀRVALDES «INTERESES»

VALSTS PĀRVALDES «INTERESES»

Rekomendācijā un Latvijā • • apstrīdēšana kvazitiesa • • • mediācija • • •

Rekomendācijā un Latvijā • • apstrīdēšana kvazitiesa • • • mediācija • • • samierināšana izlīgums • • šķīrējtiesa • • ombuds prokurors pārrunas uzklausīšana un konsultācijas • • • apstrīdēšana (APL 76. p. ) kvazitiesa (VPIL 37. panta piektās daļas 3. punkts) mediācija (Tiesībsarga likuma 12. p. 6. p. ) samierināšana (Tiesībsarga likuma 12. p. 6. p. ) izlīgums (VPIL 80. p. 1 d. 1. p. ; APL 80. 1 p. ) šķīrējtiesa (CPL) ombuds (Tiesībsarga likuma 12. p. 6. p. ) prokurors (Prokuratūras likums) pārrunas uzklausīšana un konsultācijas (APL 62. p. )

Praktiski soļi • Uzklausīšanas koncepcijas aizstāšana ar sadarbības koncepciju (administratīvā procesa dalībniekiem jācenšas, cik

Praktiski soļi • Uzklausīšanas koncepcijas aizstāšana ar sadarbības koncepciju (administratīvā procesa dalībniekiem jācenšas, cik vien iespējams, strīdu savstarpējās administratīvi tiesiskajās attiecībās atrisināt (novērst) ārpus tiesas procesā) • Atteikties no «pārsteidzošā» administrātīvā procesā (Nīderlandes pieredze) • Mediācijas likumprojektā ietvert noteikumus par samierināšanu, kā arī mediācijas un samierināšanas noteikumus administratīvajās lietās – Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija direktīva nr. 2008/52/EK par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās ieviešanu dalībvalstīm ļauj veidot vispārīgu mediācijas tiesisko regulējumu, kas ietvertu mediācijas izmantošanas noteikumus arī publiskajās tiesībās. – Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicināja lemt par mediācijas ieviešanu administratīvajās tiesībās (Billiet P. , Kurlanda E. An introduction to the directive on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Grām. : The New EU Directive on Mediation: First Insights. Association for International Arbitration (ed. ). Antwerpen - Apeldoorn: Maklu, 2008. - p. 15. )

Praktiski soļi • Tiesībsarga birojs centrs mediatoriem un samierinātājiem, kas specializējas administratīvajās tiesībās •

Praktiski soļi • Tiesībsarga birojs centrs mediatoriem un samierinātājiem, kas specializējas administratīvajās tiesībās • Latvijā jāievieš ne tikai tiesas ieteiktā mediācija, bet arī tiesas mediācija • Mediācijas apmācības tiesnešiem un ierēdņiem, kā arī veidojot Mediācijas komisijas valsts pārvaldes iestādēs • Valstij jārada ne tikai tiesiskais regulējums, bet arī mediācijas atbalsta mehānismi • Tiesībsarga birojs uzdevumi administratīvajā procesā: sūdzību izskatīšana, izlīgumu veicināšana, preventīvā tiesiskuma nodrošināšana un sadarbība ar citām valsts iestādēm (t. sk. tiesu)

Praktiski soļi • Apstrīdēšanas mērķi – arī nodrošināt iespēju administratīvā procesa dalībniekiem rast vienprātību

Praktiski soļi • Apstrīdēšanas mērķi – arī nodrošināt iespēju administratīvā procesa dalībniekiem rast vienprātību par strīda risinājumu, novēršot pieteikuma iesniegšanu tiesā – Sabiedrībai svarīgās vai sarežģītās lietās hierarhiski augstākā iestāde izveido pastāvīgu vai ad hoc apstrīdēšanas komisiju – Apstrīdēšanas iestāde aizstājama ar kvazitiesu

Praktiski soļi • Skaitliski lielās lietu kategorijās (piem. , nodokļu un pašvaldību lietās) izveidojamas

Praktiski soļi • Skaitliski lielās lietu kategorijās (piem. , nodokļu un pašvaldību lietās) izveidojamas kvazitiesas – EST (C-385/09): Lietuvas Nodokļu strīdu risināšanas komisija uzskatāmas par tiesu Eiropas Kopienas līguma 234. panta izpratnē. – ECT (8416/79 X v. The United Kingdom): Ne tikai tiesa, bet arī kvazitiesa potenciāli ir efektīva institūcija, kura var aizsargāt cilvēktiesības • Šķīrējties pielietojums administratīvajā procesā – Ikvienu strīdu iestāde un privātpersona var nodot izšķiršanai šķīrējtiesā, kura pieņem tikai rekomendējošu nolēmumu. – Šķīrējtiesa var vērtēt atlīdzības strīdus, kas saistīti ar administratīvajām tiesībām. • Administratīvā līguma abu funkciju pilnīga izmantošana • Izlīgums • Preventīvā tiesiskuma instruments alternatīvi brīvajam administratīvajam aktam un fakstiskajai rīcībai (Igaunijas pieredze).

Kopsavilkums • Latvijā tiesiskajā regulējumā lielākā daļa alternatīvo tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metodes

Kopsavilkums • Latvijā tiesiskajā regulējumā lielākā daļa alternatīvo tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metodes ir iekļautas, tomēr tās ir «snaudošas» . • Trūkst zināšanu un prasmju efektīvam veidam tās izmantot. • Pilnveidojams ne tik daudz tiesiskais regulējums, bet gan tiesību piemērotāja spējas.