Alternativne sankcije i sigurnosne mjere Alternative kazni zatvora

  • Slides: 20
Download presentation
Alternativne sankcije i sigurnosne mjere

Alternativne sankcije i sigurnosne mjere

Alternative kazni zatvora n n n Novčana kazna Uvjetna osuda Rad za opće dobro

Alternative kazni zatvora n n n Novčana kazna Uvjetna osuda Rad za opće dobro Posebne obveze Zaštitni nadzor Sigurnosne mjere

Uvjetna osuda n n n uvjetna osuda – modifikacija kazne koja se sastoji u

Uvjetna osuda n n n uvjetna osuda – modifikacija kazne koja se sastoji u izricanju kazne za k. d. , s time da se kazna neće izvršiti ako počinitelj kroz određeno vrijeme ne počini novo k. d. te eventualno ispuni neke obveze 2 temeljna sustava: a) francusko-belgijski sustav – bez nadzora b) probacijski sustav – s nadzorom Vrste uvjetne osude: 1. uvjetna osuda, 2. djelomična uvjetna osuda

Uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna do 1 godine zatvora ili

Uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna do 1 godine zatvora ili novčana kazna Materijalni uvjet: počinitelj i bez izvršenja kazne neće ubuduće činiti kaznena djela (ocjena se temelji na: ličnosti počinitelja, njegovu prijašnjem životu, osobito je li ranije osuđivan, obiteljskim prilikama, okolnostima počinjenja samog kaznenog djela te ponašanju nakon počinjenog kaznenog djela, osobito o odnosu počinitelja prema žrtvi i nastojanju da oštećeniku popravi štetu). Vrijeme provjeravanja: u pravilu od 1 do 5 godina

Djelomična uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna veća od 1 god.

Djelomična uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna veća od 1 god. , a manje od 3 god. zatvora Materijalni uvjet: postoji visok stupanj vjerojatnosti da i bez izvršenja cijele kazne neće ubuduće činiti kaznena djela. Neuvjetovani dio kazne zatvora mora iznositi najmanje 6 mj. , a najviše 1/2 izrečene kazne. Neuvjetovani dio novčane kazne ne može iznositi manje od 1/5 ni više od 1/2 izrečene kazne. Ne primjenjuju se odredbe o uvjetnom otpustu

Opoziv uvjetne osude n n Obligatorni: ako za 1 ili više kaznenih djela počinjenih

Opoziv uvjetne osude n n Obligatorni: ako za 1 ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne kaznu zatvora u trajanju duljem od 1 god. Fakultativni: ako za 1 ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 1 god.

Rad za opće dobro n Rad za opće dobro – zamjena za: (a) novčanu

Rad za opće dobro n Rad za opće dobro – zamjena za: (a) novčanu kaznu do 360 dnevnih iznosa - 1 dnevni iznos = 2 sata rada Max. 720 sati rada (b) kaznu zatvora do 1 godine - 1 dan zatvora = 2 sata rada Max. 720 sati rada -uvjet: pristanak osuđenika nadležnom tijelu za probaciju

Posebne obveze Uz uvjetnu osudu, uvjetni otpust i ROD n 2 kategorije: 1. obveze

Posebne obveze Uz uvjetnu osudu, uvjetni otpust i ROD n 2 kategorije: 1. obveze reparacije ili plaćanja: naknada štete, uplata u humanitarne/karitativne svrhe ili fond za zaštitu žrtava 2. specijalnopreventivne obveze (npr. zabrana približavanja žrtvi, napuštanje doma na određeno vrijeme, zabrana kontakata s određenom osobom, zabrana nošenja oružja ili drugih predmeta, ispunjavanje obveze uzdržavanja) -generalna klauzula: i druge obveze primjerene s obzirom na počinjeno djelo n

Zaštitni nadzor n n n Uz uvjetnu osudu, uvjetni otpust i ROD Naglasak na

Zaštitni nadzor n n n Uz uvjetnu osudu, uvjetni otpust i ROD Naglasak na specijalnoj prevenciji (radi odvraćanja počinitelja od činjenja k. d. ) Moguće obveze uz zaštitni nadzor: redovito javljanje probacijskom službeniku, primati posjeta probacijskog službenika i davati mu potrebne informacije i dokumente, tražiti suglasnost suca izvršenja za put u inozemstvo…

Sigurnosne mjere n n Temelj: opasnost počinitelja Svrha: otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno

Sigurnosne mjere n n Temelj: opasnost počinitelja Svrha: otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela. Načelo razmjernosti: Sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog kaznenog djela i kaznenih djela koja se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti. Kršenje sigurnosne mjere predstavlja kazneno djelo iz čl. 311. KZ (neizvršavanje sudske odluke)

Sigurnosne mjere 1. obvezno psihijatrijsko liječenje 2. obvezno liječenje od ovisnosti 3. obvezan psihosocijalni

Sigurnosne mjere 1. obvezno psihijatrijsko liječenje 2. obvezno liječenje od ovisnosti 3. obvezan psihosocijalni tretman 4. zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti 5. zabrana upravljanja motornim vozilom 6. zabrana približavanja 7. udaljenje iz zajedničkog kućanstva 8. zabrana pristupa internetu 9. zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora

Obvezno psihijatrijsko liječenje n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo za koje

Obvezno psihijatrijsko liječenje n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od 1 godine ili više počinio u stanju bitno smanjene ubrojivosti ako postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila njezina bitno smanjena ubrojivost mogla u budućnosti počiniti teže kazneno djelo. (čl. 68. st. 1. KZ) Teže kazneno djelo: kazneno djelo za koje je zapriječena kazna zatvora od najmanje 3 godine (čl. 48. a st. 3. u vezi s čl. 44. st. 2. ZZODS) Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena ili ranije ako su prestali razlozi zbog kojih je izrečena Vikarijski sustav

Obvezno liječenje od ovisnosti n n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo

Obvezno liječenje od ovisnosti n n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogi ili druge vrste ovisnosti ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u budućnosti počiniti teže kazneno djelo. Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena ili ranije ako su prestali razlozi zbog kojih je izrečena, a max. 3 god. Vikarijski sustav

Obvezan psihosocijalni tretman n Izriče se počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem

Obvezan psihosocijalni tretman n Izriče se počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem nasilja ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelo. Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena, a max. 2 god. Vikarijski sustav

Zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti n n Izriče se počinitelju koji je kazneno

Zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio u obavljanju dužnosti ili djelatnosti ako postoji opasnost da će zlouporabom te dužnosti ili djelatnosti ponovno počiniti kazneno djelo. Trajanje: 1 do 10 godina, a doživotno za teška k. d. na štetu djeteta (ali postoji mogućnost ukidanja)

Zabrana upravljanja motornim vozilom n n n Izriče se počinitelju kaznenog djela protiv sigurnosti

Zabrana upravljanja motornim vozilom n n n Izriče se počinitelju kaznenog djela protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa. Trajanje: 1 do 5 god. , a iznimno doživotno za recidiviste teških prometnih delikata (ali postoji mogućnost ukidanja) USUD: sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “zauvijek” je nerazmjerna i protivna načelu vladavine prava (U-I-1162/2008 od 28. 6. 2011. )

Zabrana približavanja n n n Zabrana obuhvaća: 1. približavanje određenoj osobi (žrtvi, drugoj osobi

Zabrana približavanja n n n Zabrana obuhvaća: 1. približavanje određenoj osobi (žrtvi, drugoj osobi ili grupi osoba) 2. približavanje određenom mjestu Izriče se počinitelju spolnog kaznenog djela, drugog kaznenog djela nasilja ili napada na slobodu osobe ili neovlaštenog posjedovanja, proizvodnje i trgovanja drogama i tvarima zabranjenim u športu kad postoji opasnost da bi počinitelj prema tim osobama ili na tim mjestima mogao ponovno počiniti neko od navedenih kaznenih djela. Trajanje: 1 do 5 godina

Udaljenje iz zajedničkog kućanstva n n Izriče se počinitelju kaznenog djela nasilja prema osobi

Udaljenje iz zajedničkog kućanstva n n Izriče se počinitelju kaznenog djela nasilja prema osobi s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ako postoji visok stupanj opasnosti da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema članu zajedničkog kućanstva. Trajanje: 3 mj. do 3 godine

Zabrana pristupa internetu n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio putem

Zabrana pristupa internetu n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio putem interneta ako postoji opasnost da će zlouporabom interneta ponovno počiniti kazneno djelo. Trajanje: 6 mj. do 2 god.

Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora Uvjeti: 1. Ako je počinitelju izrečena kazna

Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora Uvjeti: 1. Ako je počinitelju izrečena kazna zatvora: od 5 ili više godina za namjerno kazneno djelo, ili – u trajanju od 2 ili više godina za namjerno kazneno djelo s obilježjem nasilja ili za spolni delikt 2. Kazna je u potpunosti izdržana – Trajanje: 1 god. + 1 god. (produljuje sud na prijedlog službe za probaciju) = max. 2 godine