Alternativne sankcije i sigurnosne mjere 1 Alternative kazni

  • Slides: 21
Download presentation
Alternativne sankcije i sigurnosne mjere

Alternativne sankcije i sigurnosne mjere

1. Alternative kazni zatvora 1. 2. 3. 4. 5. Uvjetna osuda Rad za opće

1. Alternative kazni zatvora 1. 2. 3. 4. 5. Uvjetna osuda Rad za opće dobro Novčana kazna (Posebne obveze Zaštitni nadzor)

1. 1. Uvjetna osuda n n n uvjetna osuda – modifikacija kazne koja se

1. 1. Uvjetna osuda n n n uvjetna osuda – modifikacija kazne koja se sastoji u izricanju kazne za k. d. , s time da se kazna neće izvršiti ako počinitelj kroz određeno vrijeme ne počini novo k. d. te eventualno ispuni neke obveze 2 temeljna sustava: a) francusko-belgijski sustav – bez nadzora b) probacijski sustav – s nadzorom Vrste uvjetne osude: 1. uvjetna osuda, 2. djelomična uvjetna osuda

1. 1. Uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna do 1 godine

1. 1. Uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna do 1 godine zatvora ili novčana kazna Materijalni uvjet: počinitelj i bez izvršenja kazne neće ubuduće činiti kaznena djela (ocjena se temelji na: ličnosti počinitelja, njegovu prijašnjem životu, osobito je li ranije osuđivan, obiteljskim prilikama, okolnostima počinjenja samog kaznenog djela te ponašanju nakon počinjenog kaznenog djela, osobito o odnosu počinitelja prema žrtvi i nastojanju da oštećeniku popravi štetu). Vrijeme provjeravanja: od 1 do 5 godina- na pune godine

1. 1. Djelomična uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna veća od

1. 1. Djelomična uvjetna osuda n n n Formalni uvjet: izrečena kazna veća od 1 god. , a manje od 3 god. zatvora Materijalni uvjet: postoji visok stupanj vjerojatnosti da i bez izvršenja cijele kazne neće ubuduće činiti kaznena djela. Neuvjetovani dio kazne zatvora mora iznositi najmanje 6 mj. , a najviše 1/2 izrečene kazne. Neuvjetovani dio novčane kazne ne može iznositi manje od 1/5 ni više od 1/2 izrečene kazne. Ne primjenjuju se odredbe o uvjetnom otpustu Vrijeme provjeravanja: 1 -5 god. (pune godine)

1. 1. Opoziv uvjetne osude n n Obligatorni: ako za 1 ili više kaznenih

1. 1. Opoziv uvjetne osude n n Obligatorni: ako za 1 ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne kaznu zatvora u trajanju duljem od 1 god. Fakultativni: ako za 1 ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 1 god.

1. 2. Rad za opće dobro n Rad za opće dobro – zamjena za:

1. 2. Rad za opće dobro n Rad za opće dobro – zamjena za: (a 1) novčanu kaznu do 360 dnevnih iznosa (a 2)kod zamjene neplaćene nk. (čl. 43/2 KZ-a) - 1 dnevni iznos = 2 sata rada Max. 720 sati rada (b) kaznu zatvora do 1 godine - 1 dan zatvora = 2 sata rada Max. 730 sati rada -uvjet: pristanak osuđenika nadležnom tijelu za probaciju + rok od 1 mj-2 god NE – već osuđenim osobama –kz 6 mj i više

1. 4. Posebne obveze Uz uvjetnu osudu i djelomičnu uvjetnu osudu n 2 kategorije:

1. 4. Posebne obveze Uz uvjetnu osudu i djelomičnu uvjetnu osudu n 2 kategorije: 1. obveze reparacije ili plaćanja: naknada štete, uplata u humanitarne/karitativne svrhe ili fond za zaštitu žrtava 2. specijalnopreventivne obveze (npr. zabrana približavanja žrtvi, napuštanje doma na određeno vrijeme, zabrana kontakata s određenom osobom, zabrana nošenja oružja ili drugih predmeta, ispunjavanje obveze uzdržavanja) - Liječenje i odvikavanje od ovisnosti samo uz pristanak; odvikavanje od ovisnosti (max 3 god. ) -generalna klauzula: i druge obveze primjerene s obzirom na počinjeno djelo n

1. 5. Zaštitni nadzor (čl. 64. KZ-a) n n n Uz uvjetnu osudu, uvjetni

1. 5. Zaštitni nadzor (čl. 64. KZ-a) n n n Uz uvjetnu osudu, uvjetni otpust i ROD Naglasak na specijalnoj prevenciji (radi odvraćanja počinitelja od činjenja k. d. ) Moguće obveze uz zaštitni nadzor: redovito javljanje probacijskom službeniku, primati posjeta probacijskog službenika i davati mu potrebne informacije i dokumente, tražiti suglasnost suca izvršenja za put u inozemstvo…

2. Sigurnosne mjere n n n Temelj: opasnost počinitelja Svrha: otklanjanje okolnosti koje omogućavaju

2. Sigurnosne mjere n n n Temelj: opasnost počinitelja Svrha: otklanjanje okolnosti koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela. Načelo razmjernosti: Sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog kaznenog djela i kaznenih djela koja se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti Kršenje sigurnosne mjere predstavlja kazneno djelo iz čl. 311. /2 KZ (neizvršavanje sudske odluke) Tijek – od izvršnosti presude (čl. 67. a KZ-a)

2. Sigurnosne mjere 1. obvezno psihijatrijsko liječenje 2. obvezno liječenje od ovisnosti 3. obvezan

2. Sigurnosne mjere 1. obvezno psihijatrijsko liječenje 2. obvezno liječenje od ovisnosti 3. obvezan psihosocijalni tretman 4. zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti 5. zabrana upravljanja motornim vozilom 6. zabrana približavanja 7. udaljenje iz zajedničkog kućanstva 8. zabrana pristupa internetu 9. zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora

2. 1. Obvezno psihijatrijsko liječenje (čl. 68. KZ-a) n n Izriče se počinitelju koji

2. 1. Obvezno psihijatrijsko liječenje (čl. 68. KZ-a) n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od 1 godine ili više počinio u stanju bitno smanjene ubrojivosti ako postoji opasnost da bi ta osoba zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila njezina bitno smanjena ubrojivost mogla u budućnosti počiniti teže kazneno djelo. – mora! Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena ili ranije ako su prestali razlozi zbog kojih je izrečena Vikarijski sustav Preispitivanje-načelno 1 god. ; prije- ne prije 6 mj.

2. 2. Obvezno liječenje od ovisnosti (čl. 69. KZ-a) n n Izriče se počinitelju

2. 2. Obvezno liječenje od ovisnosti (čl. 69. KZ-a) n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogi ili druge vrste ovisnosti ako postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u budućnosti počiniti teže kazneno djelo-mora! Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena ili ranije ako su prestali razlozi zbog kojih je izrečena, a max. 3 god. Vikarijski sustav Preispitivanje svakih 6 mj. (obustava/promjena načina i vremena njezina izvršenja)

2. 3. Obvezan psihosocijalni tretman (čl. 70. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju

2. 3. Obvezan psihosocijalni tretman (čl. 70. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju koji je počinio kazneno djelo s obilježjem nasilja ako postoji opasnost da će počiniti isto ili slično djelomože! Trajanje: do prestanka sankcije uz koju je izrečena, a max. 2 god. Vikarijski sustav

2. 4. Zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti (čl. 71. KZ-a) n n n

2. 4. Zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti (čl. 71. KZ-a) n n n Zabrana- potpuna ili djelomična Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio u obavljanju dužnosti ili djelatnosti ako postoji opasnost da će zlouporabom te dužnosti ili djelatnosti ponovno počiniti kazneno djelo-mora! Trajanje: 1 do 10 godina, a doživotno za teška k. d. na štetu djeteta (st. 3. ) mogućnost ukidanja počinitelju tih teških kd. Na štetu djece (st. 3. ) u kojima dolazi u redoviti kontakt s djecom i kada ova djela nisu bila počinjena u obavljanju dužnsoti ili djelatnosti!!! Preispitivanje (obustava)– načelno protekom ½ trajanja; doživotno protekom 10 godina/ ponavljanje prijedloga protekom 1 god.

2. 5. Zabrana upravljanja motornim vozilom (čl. 72. KZ-a) n n n Izriče se

2. 5. Zabrana upravljanja motornim vozilom (čl. 72. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju kaznenog djela protiv sigurnosti prometa kad postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ugroziti sigurnost prometa- mora! Na sve kategorije/iznimno na pojedine Trajanje: 1 do 5 god. , a iznimno doživotno za recidiviste teških prometnih delikata (ali postoji mogućnost ukidanja) Preispitivanje (obustava) načelno protekom ½ vremena; doživotno protekom roka 5 god. (ponavljanje nakon 1 god. ) USUD: sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “zauvijek” je nerazmjerna i protivna načelu vladavine prava (U-I-1162/2008 od 28. 6. 2011. )

2. 6. Zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja (čl. 73. KZ-a) n n počinitelju- kad

2. 6. Zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja (čl. 73. KZ-a) n n počinitelju- kad postoji opasnost da bi prema tim osobama ili na tim mjestima mogao ponovno počiniti kd. mora! Zabrana obuhvaća: 1. približavanje određenoj osobi (žrtvi, drugoj osobi ili grupi osoba) 2. približavanje određenom mjestu Trajanje: 1 do 5 godina Preispitivanje – protekom roka ½ trajanja mjere/ ponavljanje prijedloga nakon 1 god.

2. 7. Udaljenje iz zajedničkog kućanstva (čl. 74. KZ-a) n n Izriče se počinitelju

2. 7. Udaljenje iz zajedničkog kućanstva (čl. 74. KZ-a) n n Izriče se počinitelju kaznenog djela nasilja prema osobi s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ako postoji visok stupanj opasnosti da bi bez provođenja ove mjere počinitelj mogao ponovno počiniti nasilje prema članu zajedničkog kućanstva-može! Trajanje: 3 mj. do 3 godine Odmah po pravomoćnosti presude napušta stan… Preispitivanje (obustava) – protekom ½ vremena

2. 8. Zabrana pristupa internetu (čl. 75. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju

2. 8. Zabrana pristupa internetu (čl. 75. KZ-a) n n n Izriče se počinitelju koji je kazneno djelo počinio putem interneta ako postoji opasnost da će zlouporabom interneta ponovno počiniti kazneno djelo-mora! Trajanje: 6 mj. do 2 god. Kršenje kd. (neizvršavanje sudske odluke 311. /2 KZ-ado 2 god. ); ali ne ako se može opozvati (uo. ; rod); neizvršavanje SM tijekom uot. – kd. Preispitivanje, tj. obustava protekom 1/2

2. 9. Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora (čl. 76. KZ-a) Uvjeti: 1.

2. 9. Zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora (čl. 76. KZ-a) Uvjeti: 1. Ako je počinitelju izrečena kazna zatvora: od 5 ili više godina za namjerno kazneno djelo, ili – u trajanju od 2 ili više godina za namjerno kazneno djelo s obilježjem nasilja ili – za spolni delikt (kd. protiv spolne slobode i kd. spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta) 2. Kazna je u potpunosti izdržana – Trajanje: 1 god. /3 god. (kd. počinjeno na štetu djeteta)-novi prijedlog 3/5 + 1 god. (sud može produljiti za 1 god. )

Zahvaljujem na pozornosti

Zahvaljujem na pozornosti