Alexandr Velik ve stedovkch echch Alchymie P Cermanov

  • Slides: 12
Download presentation
Alexandr Veliký ve středověkých Čechách: Alchymie • P. Cermanová – J. Svátek – V.

Alexandr Veliký ve středověkých Čechách: Alchymie • P. Cermanová – J. Svátek – V. Žůrek • PVP na FF UK • ZS 2020 -2021

Queer Alexander • Historia de preliis I 3, 206: “vexabat etiam illum improbe libidinis

Queer Alexander • Historia de preliis I 3, 206: “vexabat etiam illum improbe libidinis spiritus quandoque, ut naturali coitu derelicto in contrarium ludos Veneris exercebat” (a passion for improper sexual desire also troubled him, so that at times he forsook natural coitus when playing the games of Venus). • Staročeská kronika: To se čte, kterými hřiechy byl přemožen král Alexander. Kapitola 157. • Alexander, jenž dietě veliké slúl, jakžkolivěk všie dobroty byl jest plný, však dvojím šeředstvím, jakož se čte o něm, byl jest zprzněn. To jest, když jeho napadlo, tak těžce byl trápen, že všeho uměnie i dobroty zapomenul bieše. Trpieše nemoc, jenž slove obrama. A druhdy trápieše jej duch nešlechetné smilnosti, že opustě přirozený běh, protivný pácháše.

Alexandr Veliký a Hefaistion Amyntoros

Alexandr Veliký a Hefaistion Amyntoros

Hermetika v Secretum secretorum: Alchymie, magie, astonomie/astrologie

Hermetika v Secretum secretorum: Alchymie, magie, astonomie/astrologie

Arabská tajemství (Sirr) → Secretum • základní koncept arabské hermetické literatury • Kalib ibn

Arabská tajemství (Sirr) → Secretum • základní koncept arabské hermetické literatury • Kalib ibn Yazīd (8. století) • Ar-Rāzī (Rhazes, 9. – 10. století): Kitāb Sirr al-asrār (Secretum secretorum) • šiitské náboženské bratrstvo, známého jako Ismá'ílíja (vnější a vnitřní vědění→ ﻇﺎﻫﺮ zāhir, ﺑﺎﻃﻦ batin; to vnitřní je neměnné). • SS ovlivnily myšlenkově spisy Bratrů čistoty (Ikhwān al-Safāʼ), jež vycházely z Ismá'ílíja. • extrinseca a intrinseca (viz prolog Filipa z Tripolisu) • Alchymie: harmonie a rovnováha elementů, vztah mezi zāhir a batīn.

Prolog Filipa z Tripolisu Chtěje tedy z části uspokojit vladaře a z části skrýt

Prolog Filipa z Tripolisu Chtěje tedy z části uspokojit vladaře a z části skrýt tajemství umění, sepsal tuto knihu, mluvě v hádankách, příbězích a obrazných vyjádřeních. Učil v ní z vnější vzdělanosti filosofickou doktrínu, přináležející k pánu všech pánů, k zachování zdraví těla a k neutuchající užitečnosti a získání poznání nebeských těles. K vnitřním věcem samotné podstaty předloženým Alexandrovi, což od něho neustále vyžadoval, ho přizval v hádankách a tajně.

Tabula smaragdina: Hermes Trismegistus (Středověká alchymie, Haage, s. 63) • Je to pravda pravdoucí,

Tabula smaragdina: Hermes Trismegistus (Středověká alchymie, Haage, s. 63) • Je to pravda pravdoucí, nepochybné, jisté, spolehlivé! To, co je nahoře, pochází od toho, co je dole, a co je dole pochází od toho, co je nahoře. Zázraky působí skrze Jednoho, stejně jako věci vznikají z oné substance jediným postupem. Jeho otcem je Slunce, matkou Luna. Vítr jej nosil v břiše svém; země jej živila. Je otcem talismanů, strážcem divů, má dokonalou sílu, oheň, který se stal zemí. Odděl zemi od ohně a bude ti svítit. Jemné je ušlechtilejší než hrubé – opatrně a moudře. Stoupá od země vzhůru k nebi a přináší světla; sestupuje znovu k zemi a nese s sebou sílu horního i dolního, neboť u něj je světlo světel. Proto před ním temnota prchá. Síla všech sil předčí vše jemné a proniká do všeho hrubého. Po způsobu vzniku makrokosmu vzniká mikrokosmos. • • Příběh nalezení v Egyptě (Alexandr, memento mori). Vše existující je jedno, jednota světa a stvoření. Sublunární a supralunární svět je jednota (Aristoteles, De celo). Rozdíly mezi kovy jsou pouze akcidentální, ne substanční → změna

Alchymie, okultní vědy • Secretum maximum: lapis philosophorum O Alexander, tradere tibi volo secretorum

Alchymie, okultní vědy • Secretum maximum: lapis philosophorum O Alexander, tradere tibi volo secretorum maximum secretum … Accipe ergo lapidem animalem, vegetabilem, et mineralem, qui non est lapis, nec habet naturam lapidis. Et iste lapis assimilatur quodammodo lapidibus moncium minerarum, et plantarum, et animalium: et reperitur in quolibet loco et in quolibet tempore et in quolibet homine. Et convertibilis est in quemlibet colorem. Et in se continet omnia elementa: Et dicitur minor mundus. Et ego nominabo ipsum nomine ovum philosophorum… [dělení na 4 části, rozdělení na živly] Quando ergo habueris aquam ex aere, et aerem ex igne, et ignem ex terra, tunc habebis plene artem. Znovu spojit, aby nevznikly žádné spory. Harmonie. Arabská verze: kámen musí projít procesem/laborací (tadbīr) – zastřešující pojem pro alchymistické procesy. V arabské verzi předchází pasáž o transmutaci nečistých kovů na zlato a stříbro: sublimace „pevných těl“ (al-ağsād as -sulba = kovy) a „duchové“, tj. rtuť a síra. K tomu rovněž „orel“ – dravý pták: salmiak- sulfid antimonitý Sb 2 S 3.

Kámen mudrců „Vezmi živočišný, rostlinný a minerální kámen, který není kamenem, ani nemá povahu

Kámen mudrců „Vezmi živočišný, rostlinný a minerální kámen, který není kamenem, ani nemá povahu kamene, ačkoli je stvořený jako podobný kamenům z hor a dolů (rudám), ale který se zároveň podobá podstatě rostlin a zvířat. A existuje v každém místě a v každém čase, a s každým člověkem. A má v sobě všechny barvy, a jsou v něm všechny živly. Je to mikrokosmos. A já ho budu nazývat jménem, kterým ho nazývá lid, totiž termínem vejce, tedy vejce filosofů. Vezmi vejce, míním tím filosofické vejce. Rozděl ho na čtyři části, každá část je jednou přirozeností (elementem). Pak tyto spoj, rovnoměrně a proporčně, tak aby se mohly propojit, zároveň aby se neodpuzovaly. A budeš mít základ, jenž je naplněný boží vůlí a mocí. Toto je obecný (universální) návod/způsob, který ti teď objasním v detailech: Na čtyři části může být celek rozdělen pouze ohněm, který nic nezničí. Když pak oddělíš vodu od vzduchu, vzduch od ohně a oheň od země, uspěl jsi v tomto procesu, s pomocí boha, který je velký. Pokračuj dále zpracováním substance vzduchu rozlučováním a substance země tím, že ji zvlhčíš a zahříváš, až se sobě stanou zcela podobné, sloučí se, nejsou více v nesouladu a nedají se rozdělit. Spoj je dvěma mocnými, činnými silami, vodou a ohněm. Pak je dílo dokonáno. Když přidáš pouze vodu, uděláš to bílé, když přidáš pouze oheň, uděláš to rudé, s pomocí boží. “

Překlad Bavora Rodovského z Hustiřan • „Alexandře, zajisté hodno jest, aby věděl také o

Překlad Bavora Rodovského z Hustiřan • „Alexandře, zajisté hodno jest, aby věděl také o tomto lékařství, nebo nezaplacené jest a jest tejnejm pokladem všech mudrcův a filozofův. Já sem zajisté nikdá nedošel toho ani o tom právě zvěděl, kdo jest ten byl, jenž prvotně toto lékařství nalezl, nebo o tom mnoho domnění jsou. Někteří praví, že je Euscolapius Hermogenes naleznouti měl, jiní praví, že sú jeho komposici nalezli […], kterýmžto jest bylo dáno věděti tejné umění, kteráž všem jiným lidem skryta jsou. Oniť jsou o takovejch nesnadnejch věcech pohádky mívali tak daleko, až sou k nejtejnějším tajemstvím přišli i k složení tohoto lékařství, kteréž se takto strojí: Vezmi šťávy sladkého jabka, jemuž říkají malogranatum, dvadceti pět mírek a mírku jednu zrn sladkého bílého vína, cukru čistého bílého deset mírek, ty všeckny věci mají do jedné nádoby vloženy a vopatrně vařeny býti, až by toho polovice umřelo na tichém vohni a ovšem bez dýmu, pěny také všeckny aby sňaté byly, a tak dlouho to vařeno má býti, až bude husté jako stred, to jest zajisté lektvař nejužitečnější. Touto lektvaří všeckny jiné lékařské lektvaře mají posilněné býti. Takové lektvaře požívej, jakžť dřív povědíno, podlé naučení moudrých lékařův. “

NK ČR, XX B 5: Johannes de Sacrobosco, De spheris • Quadragesimale admontské. •

NK ČR, XX B 5: Johannes de Sacrobosco, De spheris • Quadragesimale admontské. • Bohemikální De spheris Johanna de Sacrobosco uvedeno „Scribit itaque philosophus“ Poučení Alexandrovi od Aristotela o nutnosti pozorovat s pozorností nebe a pohyby hvězd.

O divutvorných kamenech • Et de mirabilibus hujus mundi est lapis ille qui pugnat

O divutvorných kamenech • Et de mirabilibus hujus mundi est lapis ille qui pugnat cum aquis et ventis…. Cujus proprietas est hec; si tecum portaveris ipsum lapidem, non est possibile quod aliquis exercitus possit durare contra te vel tibi resistere, set fugiet precipitanter coram te.