ALE HEKML DZENLEMELER Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Hakknda

  • Slides: 40
Download presentation
AİLE HEKİMLİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ

DÜZENLEMELER Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (2004) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik

DÜZENLEMELER Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun (2004) Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik (2005) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (2010) Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge (2010)

Aile hekimliği Aile hekimleri, giderlerini gelirleriyle karşılayan, kendilerine bağlı nüfusa hizmet veren ve bunun

Aile hekimliği Aile hekimleri, giderlerini gelirleriyle karşılayan, kendilerine bağlı nüfusa hizmet veren ve bunun karşılığında Sağlık Bakanlığından aylık ücret alan sözleşmeli çalışanlardır. Devlet memurunun sahip olduğu haklara sahip değildirler. Bu şartlarda çalışacak hekim bulunamazsa görevlendirmeyle kamu görevlileri çalıştırılabilir. Aile hekimliği ücretleri (şimdilik) ücretsizdir. Katkı payı alınmaya çalışılmaktadır. Çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yönetmeliğe bırakılmıştır.

Yeni dönem Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması, aile hekimliği sisteminin hayata geçirilmesi, Genel Sağlık Sigortası

Yeni dönem Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması, aile hekimliği sisteminin hayata geçirilmesi, Genel Sağlık Sigortası sisteminin oluşturulması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve erişiminin kolaylaştırılması ile kalitesinin artırılmasını amaçlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı sürdürülmektedir. Aile hekimliği modeline geçilmesi ve etkili bir sevk zincirinin oluşturulması, hastanelerin etkinliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından önem arz etmektedir. Halen 12 ilde uygulanmakta olan aile hekimliği sisteminin, 2008 yıl sonu itibarıyla 59 ile yaygınlaştırılması planlanmaktadır. (Mayıs 2010 itibariyle 43 ilde uygulanmaktadır)

18 Ekim 2007 Gün ve 26674 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 15 Ekim 2007 Gün

18 Ekim 2007 Gün ve 26674 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 15 Ekim 2007 Gün ve 2007/12701 Sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir 28 Ekim 2007 Tarihli ve 26684 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

2. Temel Amaç ve Hedefler Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını

2. Temel Amaç ve Hedefler Vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunmak için öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aile hekimliği sistemine geçilerek birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, altyapı ve sağlık personeli ihtiyacının karşılanması ve ülke genelindeki dağılımlarının dengelenerek bölgeler ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki farklılıkların azaltılması, sağlık hizmetlerinin eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulması, akılcı ilaç kullanım mekanizmalarının oluşturulması ve Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılarak düzenleme, planlama ve denetleme rolünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Öncelik 2. Birinci basamak sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetlerine erişim olanakları iyileştirilecektir.

Öncelik 2. Birinci basamak sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık hizmetlerine erişim olanakları iyileştirilecektir. Tedbir 2. 3. Aile Sağlık Bakanlığı Hekimliği Yerel Uygulaması Yönetimler Yaygınlaştırılac ak-tır. (2008) Aralık Sonu Aile hekimliği uygulaması 59 ile yaygınlaştırılacaktır. 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu yerine aile hekimliği uygulama kanunu çıkarılacak ve alt mevzuatı oluşturulacaktır.

Anayasa Mahkemesi Samsun Milletvekili Haluk KOÇ, Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN ile birlikte 125 milletvekili

Anayasa Mahkemesi Samsun Milletvekili Haluk KOÇ, Kocaeli Milletvekili İzzet ÇETİN ile birlikte 125 milletvekili tarafından açılan dava. “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun”un: 1 - 3. maddesinin; – – a- İkinci fıkrasının son tümcesinin, (Devlet memuru olmayanların hizmete alınması) b- Son fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “. . . veya hasta sevk oranlarının yüksek olması. . . ” ibaresinin, 2 - 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Alınacak katkı payı tutarı Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca müştereken belirlenir” biçimindeki üçüncü tümcenin, 3 - 8. maddesinin ikinci fıkrasının “. . . ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler, . . . ” bölümünün, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Anayasa Mahkemesi Kararı 21. 2. 2008 günlü, E. 2005/10, K. 2008/63 5258 sayılı Yasa’nın:

Anayasa Mahkemesi Kararı 21. 2. 2008 günlü, E. 2005/10, K. 2008/63 5258 sayılı Yasa’nın: A- 3. maddesinin; 1 - İkinci fıkrasının son tümcesinin REDDİNE, 2 - Son fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan “. . . veya hasta sevk oranlarının yüksek olması. . . ” ibaresinin İPTALİNE, B- 5. maddesinin ikinci fıkrasının “Alınacak katkı payı tutarı Sağlık, Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca müştereken belirlenir” biçimindeki üçüncü tümcesinin REDDİNE, C- 8. maddesinin ikinci fıkrasının “. . . ve bu Kanunda belirlenen esaslar çerçevesinde bunlara yapılacak ödeme tutarları ile bu ücretlerden indirim oran ve şartları, sözleşmenin feshini gerektiren nedenler, . . . ” bölümünün REDDİNE,

İŞYERİ HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15. 8. 2009 - 27320

İŞYERİ HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15. 8. 2009 - 27320

Yönetmeliğin ana başlıkları 50’den az işçi çalıştıran yerler kapsam dışında tutulmuş, Hizmet sunumunu olanaksız

Yönetmeliğin ana başlıkları 50’den az işçi çalıştıran yerler kapsam dışında tutulmuş, Hizmet sunumunu olanaksız hale getiren çalışma süreleri tanımlanmış, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne yasal olarak sahip olmadığı yetkiler verilmiş, İşyeri hekimliği işyerinin dışındaki ticari kuruluşlara bırakılabilir hale getirilmiş, İşyeri hekimliği eğitimi dersanelere devredilmiş, …

DANIŞTAY KARARI 10. Daire 2009/16602 davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya

DANIŞTAY KARARI 10. Daire 2009/16602 davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar, 23. 12. 2009 tarihinde ilan edilen 11 özel hukuk tüzel kişisine işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu yetki belgesi verilmesine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 40. maddesinde yer alan ". . . veya özel hukuk tüzel kişileri" ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA 15. 3. 2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay Kararı 10. Daire 2010/696 davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya

Danıştay Kararı 10. Daire 2010/696 davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin, dava konusu edilen düzenlemelerinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA 29. 3. 2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Mecburi Hizmet

Mecburi Hizmet

Mecburi hizmet gerekli değil -2003 …hekimlerin yurt sathında dengeli ve adil dağılımının zorlamalarla sağlanamayacağı,

Mecburi hizmet gerekli değil -2003 …hekimlerin yurt sathında dengeli ve adil dağılımının zorlamalarla sağlanamayacağı, personelin özlük haklarının bölgelere göre özendirici hale getirilerek gönüllülük esasına dayalı bir istihdam politikasının benimsenmesinin etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak açısından daha uygun olacağı…

Başka türlü çözülmüyor ! - 2005 Yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak –

Başka türlü çözülmüyor ! - 2005 Yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak – – – tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı olmak kaydı ile 300 ila 600 gün süreyle Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

Anayasa Mahkemesi kararı E. 2006/21 K. 2006/38 13. 3. 2006 5371 sayılı Yasa’nın 1.

Anayasa Mahkemesi kararı E. 2006/21 K. 2006/38 13. 3. 2006 5371 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle 7. 5. 1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen: 1 - Ek Madde 3’ün; a- Birinci fıkrasında yer alan “. . . her eğitimleri için ayrı olmak kaydı ile. . . ” ibaresinin REDDİNE, b- Son fıkrasının birinci tümcesinin “. . . veya yurt dışında kendi nam ve hesabına okuyarak Devletten öğrenci dövizi almadan. . . ” bölümünün İPTALİNE, 2 - Ek Madde 5’ in birinci fıkrasının “Eksik kalan Devlet hizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmanı olarak yapacakları Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirirler. ” biçimindeki ikinci tümcesinin İPTALİNE, 3 - Ek Madde 6’nın birinci fıkrasının üçüncü tümcesinin “. . . veya tabip iken eksik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama. . . “ bölümünün İPTALİNE.

Anayasa Mahkemesinde incelenmekte… Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler.

Anayasa Mahkemesinde incelenmekte… Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler. Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar bu Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre Devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.

Anayasa Mahkemesi Gündemi 21. 6. 2005 günlü, 5371 sayılı "Sağlık Ankara 7. 2007/24 Hizmetleri

Anayasa Mahkemesi Gündemi 21. 6. 2005 günlü, 5371 sayılı "Sağlık Ankara 7. 2007/24 Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık İdare Personelinin Tazminat ve Çalışma Mahkemesi Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un; 1 - 1. maddesiyle 7. 5. 1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen ek 4. maddenin üçüncü fıkrası, 2 - 2. maddesiyle 3359 sayılı Yasa’ya eklenen geçici 6. maddesi. Esas İncelemede 21. 3. 2007 “Görüşme günü belirlenecek”

S. B. Atama Nakil Yönetmeliği 2004 yılında yayımlanan Yönetmelik, adaletli bir atama nakil sistemi

S. B. Atama Nakil Yönetmeliği 2004 yılında yayımlanan Yönetmelik, adaletli bir atama nakil sistemi benimsememiştir. Kişilerin nakil hakları ağır biçimde kısıtlanmış, Geçici görevlendirme ile temel kamu hizmetinin yürütümü hedeflenmiş, “Mahrumiyet bölgelerine” atama/nakil sistemli bir cezalandırma yöntemi olarak kabul edilmiş, Kişilerin aile birliğini sağlayabilmeleri objektif olmayan ölçütlerle belirlenmiş, PDC belirlemelerinde objektif ölçütler kullanılmamış, vb. Bu nedenlerle Yönetmelik, sürekli olarak davaların ve iptal kararlarının muhatabı olmuştur. Danıştay Beşinci Daire Esas No : 2004/5028 Karar No : 2006/2951 ; Esas No : 2004/5028 Karar No : 2006/2951 2007/4027 Karar No : 2008/5078

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 22. 10. 2009 değişikliğinde; tabip ve uzman tabiplerin

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 22. 10. 2009 değişikliğinde; tabip ve uzman tabiplerin yeniden atanmalarında önceki görev yerleri veya görev süreleri gözetilmeksizin doğrudan (C) ve (D) hizmet grubu illerde başlatılmaları, kurumlar arası nakil ile Sağlık Bakanlığına gelen ‘stratejik personel’ için önceki yargı kararıyla iptal edilen hükmün benzerinin yeniden getirilmesiyle naklen atamada genel yerleştirme ölçütlerinden tümüyle vazgeçilmesi, Eşi Bakanlıkta ya da 217 sayılı KHK kapsamında bir kamu kurumunda çalışmayan tabip ve uzman tabiplerin eş durumu nedeniyle atanma talebinin ölçüsüz biçimde kısıtlanması, Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenlerin eş durumu atamalarıyla ilgili düzenlemenin yönergeye bırakılması, İl müdürlüğü ya da başhekimlik yapanlara, önceki yargı kararıyla iptal edilen düzenlemenin bir benzerinin yeniden yürürlüğe konulmasıyla genel atama nakil usullerinden ayrılarak ölçütsüz bir ayrıcalık tanınmasına ilişkin düzenlemelerin iptali talep edildi.

Kamusal Tedavi Yardımları Konusunda Yönelim

Kamusal Tedavi Yardımları Konusunda Yönelim

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN NO: 4736 Resmi Gazete 19 Ocak 2002 Sayı: 24645

… İNDİRİMLER KALKTI: Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde herhangi bir

… İNDİRİMLER KALKTI: Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde herhangi bir kişi ya da kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacak. İndirim uygulanacakları Bakanlar Kurulu belirleyecek. Şeref aylığı alanlara veya terörle mücadele edenlere uygulanan indirimler ise sürecek. Belediyeler toplu taşım hizmetlerinde malul, yaşlı, öğrenci ve benzerleri için indirim uygulayabilecek.

Madde 1 Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması

Madde 1 Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz. Bakanlar Kurulu muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir.

Bütçe Uygulama Talimatı (2003) “Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, bu Talimatın ekinde yer alan Resmi

Bütçe Uygulama Talimatı (2003) “Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, bu Talimatın ekinde yer alan Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan birim fiyatlar %30 indirimli olarak uygulanacaktır. Muayene ücreti, fiyat tarifesinde yer aldığı şekilde 2, 000. - TL. olarak uygulanacaktır. . ”

Bakanlar Kurulu kararları Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan verem hastaları ile temaslılarına verilecek veremle

Bakanlar Kurulu kararları Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan verem hastaları ile temaslılarına verilecek veremle ilgili hizmetler (Resmi Gazete: 8 Şubat 2006 - Sayı : 26074 ) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, acil hastalık ve/veya yaralanma hallerinde Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri (Resmi Gazete: 5 Mayıs 2005 - 25806 ) üniversite hastahaneleri ile diğer sağlık kuruluşlarında tıp eğitimine katkı sağlamak amacıyla ‘eğitim vakası’ olarak tedavi gören hastalar (Resmi Gazete : 28. 06. 2002 - 24799) bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinden Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek hastalıklar ve silikozis hastalığı ile ilgili olarak verilen sağlık hizmetlerinden yararlanmada hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. " (Resmi Gazete: 29. 1. 2010 -27477)

Devlet Memurları Yasası Madde 209 -Devlet Memurları ile … hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmî

Devlet Memurları Yasası Madde 209 -Devlet Memurları ile … hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmî veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmî tabib raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.

MADDE 209 - (Değişik: KHK/243 - 29. 11. 1984) (Değişik 1. fıkra: 4905 -

MADDE 209 - (Değişik: KHK/243 - 29. 11. 1984) (Değişik 1. fıkra: 4905 - 26. 6. 2003 / m. 1) Devlet memurları ile herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerinin veya bakmakla yükümlü bulundukları ana baba ve ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuklarının hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak, tedavi ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.

Ek fıkra (5234 - 17. 9. 2004) Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş

Ek fıkra (5234 - 17. 9. 2004) Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

178 sayılı MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK p) Devlet

178 sayılı MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK p) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) ve 18. 6. 1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmını ve bu konuya ilişkin esas ve usulleri Sağlık Bakanlığının görüşünü almak suretiyle tespit etmek, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır

Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete: 3. 4. 2009 -27189 Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan

Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete: 3. 4. 2009 -27189 Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere ilişkin ücretler ile kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının sağlanması memurlar ve diğer kamu görevlilerinin en önemli özlük haklarındandır. Bu nedenle bunlara ilişkin ödemelerin nasıl yapılacağının yasayla düzenlenmesi gerektiği açıktır. İtiraz konusu … kurallar uyarınca, Maliye Bakanlığı, ortez, protez ve diğer iyileştirme araçlarının bedellerinin çok az bir kısmının memurların kurumu tarafından ödenmesi konusunda düzenleme yapabileceği gibi tamamının veya tamamına yakın bir kısmının da kurumlar tarafından ödenmesi yolunda düzenleme yapabilecektir. Bu durumda, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük haklarından olan tedavi yardımının nasıl yapılacağı yasayla belirlenmeyip, idarenin takdirine bırakılmıştır. Açıklanan nedenlerle, 5234 sayılı Yasa'nın 1. maddesinin (f) bendiyle 657 sayılı Yasa'nın 209. maddesinin sonuna eklenen fıkra ve 10. maddesinin (a) bendiyle 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesine eklenen (p) bendi Anayasa'nın 7. ve 128. maddelerine aykırıdır. İptalleri gerekir.

Sınırlamalar Sözleşme ile getirilen sırnırlamalar : 65 Yaş ve benzeri Tebliğ ile getirilen sınırlamalar

Sınırlamalar Sözleşme ile getirilen sırnırlamalar : 65 Yaş ve benzeri Tebliğ ile getirilen sınırlamalar – Hangi hastalığın hangi ilaç ile iyileştirileceği – İlacın kullanım dozajı – İlacı reçete edebilecek hekimin unvanı, vb.

Tedavi yardımının kapsamı: Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile yapılacak tedaviyi belirleme konusunda doktorlara verilen yetki

Tedavi yardımının kapsamı: Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile yapılacak tedaviyi belirleme konusunda doktorlara verilen yetki ve getirilen kurallar doğrultusunda, sağlık kurumlarında yapılan tedavi sonucu düzenlenen rapor ile ilgilisinin yaşamsal risk taşıyan hastalığının tedavisi için zorunlu görülerek sevkedildiği özel sağlık kurumlarınca yapılacak tedavilerine ilişkin bedelin Devletçe ödenmesi zorunlu olup, . . /.

… bütçe olanaklarından bahisle hastaların çok ağır mali bir yük altında bırakılması, yaşamsal önem

… bütçe olanaklarından bahisle hastaların çok ağır mali bir yük altında bırakılması, yaşamsal önem taşıyan tedavi sürecinin zarar görmesi sonucunu doğurur şekilde ücret belirleyebilme yönünde verilmiş bir yetkinin varlığının kabulü mümkün değildir. (Danıştay 2. Daire Esas No : 2007/1200)

Hükümetin planı ORTA VADELİ PROGRAM (2010 -2012) Sağlık hizmet ve harcamaları etkinleştirilecektir. 2010 yılında

Hükümetin planı ORTA VADELİ PROGRAM (2010 -2012) Sağlık hizmet ve harcamaları etkinleştirilecektir. 2010 yılında SGK Başkanlığı koordinasyonunda, toplamda maliyet artışına yol açmadan Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlar gerçek maliyetlere göre güncellenecek ve teşhise dayalı fiyatlandırma sistemi yaygınlaştırılacaktır. Gereksiz ilaç ve hizmet kullanımını önleyecek tedbirler alınacaktır. Sağlık giderlerinde global bütçe uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

2. Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi Sağlık politikasının temel amacı, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı

2. Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi Sağlık politikasının temel amacı, vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu çerçevede; i) Aile hekimliği uygulaması tüm yurda yaygınlaştırılacaktır. ii) Sağlık hizmetlerine erişilebilirlik artırılacaktır. iii) Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. iv) Akılcı ilaç kullanımı ve teşhise dayalı fiyatlandırma gibi uygulamalarla başta ilaç olmak üzere, sağlık harcamalarında etkinliğin artırılması sağlanacaktır.

 a. Kamu Harcama Politikası iii) Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, yararlanıcıların sistemin maliyetine

a. Kamu Harcama Politikası iii) Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, yararlanıcıların sistemin maliyetine katılımlarını sağlayacak düzenlemeleri de içerecek şekilde, ilaç ve tedavi harcamalarını daha akılcı hale getirmeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir. iv) Genel sağlık sigortası, getireceği mali yüklerin makul düzeyde tutulması amacıyla, sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte uygulanmaya devam edilecektir.

Ek Tablo 4 : Genel Devlet Borçlanma Gereği (GSYH'ya Oran, %) GENEL DEVLET DENGESİ

Ek Tablo 4 : Genel Devlet Borçlanma Gereği (GSYH'ya Oran, %) GENEL DEVLET DENGESİ (GDD) (2) Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Sağlık Sigortası 2009 2010 2011 2012 -6, 6 -4, 7 -3, 5 -2, 7 -1, 9 -2, 1 -1, 4 -1, 0 -0, 9 -0, 7 Kaynak: ORTA VADELİ PROGRAM (2010 -2012) RG: 16. 9. 2009 -27351

Teşekkürler… Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu ttb @ ttb. org. tr

Teşekkürler… Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu ttb @ ttb. org. tr