Akuzativ padena pitanja Promotri istaknute rijei u sljedeim

  • Slides: 29
Download presentation

Akuzativ – padežna pitanja Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Volio sam djeda. Imao

Akuzativ – padežna pitanja Promotri istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Volio sam djeda. Imao sam sreću, Bosut i Savu. Akuzativ je padež koji odgovara na pitanje Kojoj riječi pripadaju riječi ua rečenicama? Navrsti koje pitanje odgovara imenica za živo, na koje Koja imenica živo, a koje neživo? Koga? (zaznači živo), istaknute Što? (za neživo). za neživo?

Akuzativ – značenje Promotri koje značenje ima imenica u akuzativu u sljedećoj rečenici. Imao

Akuzativ – značenje Promotri koje značenje ima imenica u akuzativu u sljedećoj rečenici. Imao sam udice. Što zaključuješ? Odredi Tko Što radnju vrši je predmet radnju (glagol) u radnje? rečenici. u rečenici. Akuzativ je najčešće predmet radnje u rečenici. Koje značenje ima akuzativ u rečenici?

Akuzativ – značenje Promotri koje značenje ima imenica u akuzativu u sljedećim rečenicama. Upadao

Akuzativ – značenje Promotri koje značenje ima imenica u akuzativu u sljedećim rečenicama. Upadao sam u pšenicu. Izvukao sam se na vrijeme. Kadavrši akuzativ ovisi o uprijedlogu, Tko radnju u rečenicama? Odredi radnju (glagol) rečenicama. Koja vrsta stoji uz imenice u akuzativu? Štoriječi izriču imenice u akuzativu? Što zaključuješ? često izriče mjesto i vrijeme radnje.

Genitiv – padežna pitanja Promotri imenice u genitivu u sljedećim rečenicama. Nema bolje osobe

Genitiv – padežna pitanja Promotri imenice u genitivu u sljedećim rečenicama. Nema bolje osobe od majke. Ulice od trave i dudova. Na koje pitanje odgovara imenica zanaživo, a na koje Genitiv je padež koji živo, odgovara pitanje Koja imenica znači a koje neživo. za neživo? Koga? (za živo), Čega? (za neživo).

Genitiv – značenja Promotri koja značenja imenica u genitivu. Nosili su me valovi Bosuta.

Genitiv – značenja Promotri koja značenja imenica u genitivu. Nosili su me valovi Bosuta. Dobio sam puno ljubavi. PRIPADNOST DJELOMIČNOST Koliba od slame. GRAĐA Nalazim se kod djeda. MJESTO Genitivom se izriče pripadnost, djelomičnost, građa i mjesto radnje.

Genitiv – pripadnost Promotri sljedeće skupove riječi. kočija od djeda djedova kočija knjiga od

Genitiv – pripadnost Promotri sljedeće skupove riječi. kočija od djeda djedova kočija knjiga od Ivana Ivanova knjiga Uz genitiv koji izriče pripadnost ne stoji U kojemu je skupu riječi nikad pravilno prijedlog od. izrečena pripadnost?

Genitiv – građa Promotri sljedeće skupove riječi. kuća od drveta drvena kuća čamac od

Genitiv – građa Promotri sljedeće skupove riječi. kuća od drveta drvena kuća čamac od plastike plastični čamac Uz genitiv koji izriče građu stoji prijedlog od. U kojemu je skupu riječi pravilnije Dobro je, kad god je moguće, izrečena građa? preoblikovati ga u pridjev.

Genitiv – cjelina i dio cjeline Promotri imenice u sljedećim rečenicama. Djed je vozio

Genitiv – cjelina i dio cjeline Promotri imenice u sljedećim rečenicama. Djed je vozio brašno. Djed zagrabi šaku brašna. Akuzativom se izriče cjelovitost, Što zaključuješ? Odredi padež istaknutimaimenicama. Što je izrečeno akuzativom, što genitivom? a genitivom djelomičnost.

Akuzativ i genitiv – nastavci Usporedi nastavke za akuzativ i genitiv. Koja imenica ima

Akuzativ i genitiv – nastavci Usporedi nastavke za akuzativ i genitiv. Koja imenica ima isti oblik u oba padeža?

Akuzativ = nominativu i genitivu Usporedi. Akuzativ jednine imenica muškoga roda koje znače Što

Akuzativ = nominativu i genitivu Usporedi. Akuzativ jednine imenica muškoga roda koje znače Što zaključuješ? neživo znače išto biljku živojednakjejenominativu. genitivu.

DOBRO JE ZNATI – nepostojani a Usporedi. N jd. sestra sunce G mn. sestara

DOBRO JE ZNATI – nepostojani a Usporedi. N jd. sestra sunce G mn. sestara sunaca Samoglasnik a, koji se ne javlja u svim oblicima riječi, naziva se nepostojani a.

DOBRO JE ZNATI – nepostojani e Usporedi. N jd. Čakovec G jd. Čakovca nepostojani

DOBRO JE ZNATI – nepostojani e Usporedi. N jd. Čakovec G jd. Čakovca nepostojani e Samoglasnik e, kojiŠto se ne javlja u svim oblicima riječi, zaključuješ? naziva se nepostojani e.

Akuzativ i genitiv Kratice padeža pišu se velikim početnim slovom bez točke (A, G)

Akuzativ i genitiv Kratice padeža pišu se velikim početnim slovom bez točke (A, G) ili malim slovom s točkom (ak. , gen. ). U G mn. na posljednji samoglasnik (otvornik) stavlja se dužina (-) i izgovara se dulje. Tako razlikujemo G jd. sela i G mn. sela.

Akuzativ i genitiv OVAKO Oliverova pjesma od Olivera Lukin kišobran od Luke kućna vrata

Akuzativ i genitiv OVAKO Oliverova pjesma od Olivera Lukin kišobran od Luke kućna vrata od kuće Šenoina knjiga od Šenoe

Što je akuzativ? Akuzativ je padež koji odgovara na pitanje Koga? (za živo), Što?

Što je akuzativ? Akuzativ je padež koji odgovara na pitanje Koga? (za živo), Što? (za neživo). Koje je značenje akuzativa u rečenici? Akuzativ je najčešće predmet radnje u rečenici. Kada ovisi o prijedlogu u rečenici, onda često izriče mjesto i vrijeme. Kako najlakše odrediti akuzativ u rečenici? Akuzativ u rečenici najlakše je odrediti pomoću pitanja za akuzativ Koga? , Što?

Što je genitiv? Genitiv je padež koji odgovara na pitanje Koga? (za živo), Čega?

Što je genitiv? Genitiv je padež koji odgovara na pitanje Koga? (za živo), Čega? (za neživo). Što izriče genitiv u rečenici? Genitiv u rečenici izriče pripadnost, djelomičnost, građu i mjesto.

Zadane imenice napiši u akuzativu jednine i množine. imenica akuzativ jd. akuzativ mn. kuća

Zadane imenice napiši u akuzativu jednine i množine. imenica akuzativ jd. akuzativ mn. kuća kuću kuće časopise kapa kapu kape čokolada čokoladu čokolade dječaka dječake glava glavu glave

Podcrtaj sve imenice u akuzativu u sljedećem tekstu. Kad pčele pronađu livadu bogatu cvijećem

Podcrtaj sve imenice u akuzativu u sljedećem tekstu. Kad pčele pronađu livadu bogatu cvijećem pogodnim za prikupljanje nektara, vraćaju se u košnicu i obavještavaju ostale pčele o tome gdje se livada nalazi. To rade tako da plešu poseban ples. Orijentacija pokreta i učestalost vibracija pčele koja pleše pokazat će drugim pčelama u kojem je smjeru livada te koliko je udaljena od košnice. Pčele se orijentiraju po Suncu pa i drugim pčelama opisuju smjer livade u odnosu na smjer Sunca… (Drvo znanja, Zagreb, 2005. )

Dopuni rečenice traženim oblicima zadanih riječi. časopis (časopis, N jd. ) a) Drvo znanja

Dopuni rečenice traženim oblicima zadanih riječi. časopis (časopis, N jd. ) a) Drvo znanja vrlo je poučan ____ časopis b) Volim čitati taj _____ (časopis, A jd. ) Slova (slovo, N mn. ) su dobro napisana. c) _____ slova d) Dobro sam napisala/napisao ova ____ (slovo, A mn. ) med (med, A jd. ) e) U trgovini sam kupila/kupio kvalitetan _______ Med (med, N jd. ) je dobar dar bolesniku. f) _______

U rečenicama su označene imenice u genitivu. Odgovori što je njima izrečeno. djelomičnost a)

U rečenicama su označene imenice u genitivu. Odgovori što je njima izrečeno. djelomičnost a) Na tržnici sam kupila kilogram jabuka. ________ građa b) Za rođendan sam joj kupio kutijicu od stakla. _____ mjesto c) Volim biti kod prijatelja. ______ pripadnost d) Popeo sam se na zvonik crkve. _______

Napiši genitiv zadanih imenica. a) dijete djeteta ________ (G jd. ) b) cvijet cvjetova

Napiši genitiv zadanih imenica. a) dijete djeteta ________ (G jd. ) b) cvijet cvjetova ________ (G mn. ) c) crijep crepova/crjepova (G mn. ) ________ gnijezda d) gnijezdo ________ (G jd. )