Ako tvoje misli lutaju dok u ima potekoa

  • Slides: 18
Download presentation
 • Ako : -tvoje misli lutaju dok uчиш -imaш poteшkoћa sa koncentracijom -lako

• Ako : -tvoje misli lutaju dok uчиш -imaш poteшkoћa sa koncentracijom -lako odustajeш kada ti uчење ne ide -oseћаш mrzovoљу kada treba da poчнеш sa radom -brineш da li ћеш uspeti da naучиш -trud koji ulaжеш ne daje жeљene rezultate -uчiш napamet jer brineш da neћеш dovoљno dobro nauчiti Na sledeћim stranicama mожеш da pronaђеш smernice za efikasno uчење:

Efikasno uчење • • Radne navike Plan uчења Kako treba uчiti Шta ako me

Efikasno uчење • • Radne navike Plan uчења Kako treba uчiti Шta ako me gradivo ne interesuje?

Ukoliko se opredeli{ za odreђene sugestije, vaжno je da ih se dosledno pridrжavaш. Kao

Ukoliko se opredeli{ za odreђene sugestije, vaжno je da ih se dosledno pridrжavaш. Kao i u сportu, potrebno je izvesno vreme da prvi rezultati postanu uoчљivi. Imaj strpљeњa i navijaj za sebe.

Radne navike Zaшto je korisno razviti radne navike To je naчin da imaш: 1.

Radne navike Zaшto je korisno razviti radne navike To je naчin da imaш: 1. viшe kvalitetnog slobodnog vremena Ako ti «razvlaчeњe» pred poчetak uчeњa ne prija, ako smatraш da se tako izgubi mnogo vremena, razmisli o sticaњu radnih navika. Razvijaњem radnih navika ulaжeш i u svoje slobodno vreme – dobre radne navike omoguћavaju efikasnije uчeњe i viшe vremena za druge aktivnosti. • • 2. boљi uspeh u шkoli Bez dobrih radnih navika nije jednostavno «pokrenuti se» i uчiti redovno. Moжda ti je teшko da poчneш da uчiш, pa odlaжeш uчeњe dok moжeш. . . Ili ti ne polazi za rukom da redovno uчiш. Moguћe je da ne postiжeш koliko жeliш – razvijene radne navike su preduslov za uspeh u шkoli.

Зa sticaњe radnih navika је vaжno: • praviti raspored dnevnih aktivnosti – planirati vreme

Зa sticaњe radnih navika је vaжno: • praviti raspored dnevnih aktivnosti – planirati vreme za uчeњe, odmor i забаву • uчiti svakog dana u planiranom terminu Зa sticaњe radnih navika nije korisno: • izbegavati planirane aktivnosti ili odustajati

Obiчno uчim «”kampaњski» ” i za sada se snalazim. Ipak, znam da je vaжno

Obiчno uчim «”kampaњski» ” i za sada se snalazim. Ipak, znam da je vaжno da promenim radne navike, ali kako da sebe na to «nateram» ?

Uvek moraш imati na umu ono шto je tebi vaжnije. Jasno postavљen ciљ pomaжe

Uvek moraш imati na umu ono шto je tebi vaжnije. Jasno postavљen ciљ pomaжe ti da ne odustaneш radi trenutnih жeљa i potreba. Sportisti, na primer, poжele da se odmaraju ili zabave u vreme predviђeno za trening. Ipak, жeљa da napreduju u sportu vaжnija im je od nekih drugih liчnih ciљeva i to im daje snagu da istraju.

Plan uчeњa План учења подразумева одговоре на следећа питања: 1. Gde ћu uчiti? 2.

Plan uчeњa План учења подразумева одговоре на следећа питања: 1. Gde ћu uчiti? 2. U kom vremenskom intervalu ћu uчiti? 3. Шta ћu uчiti? 4. Kojim redosledom ћu uчiti?

1. Gde ћu uчiti? Za stolom Uчeњe u foteљi ili na krevetu moжe biti

1. Gde ћu uчiti? Za stolom Uчeњe u foteљi ili na krevetu moжe biti veoma ugodno, ali nije efikasno jer vodi u pospanost. Budnost je neophodna za dobru koncentraciju. Uчeњem za stolom odrжavaш budnost. U radnoj atmosferi Пripremi samo predmete neophodne za uчeњe. Zamisli osobu okruжenu zanimљivim чasopisima, igricama, pored telefona koji чesto zvoni. . . Moжe li u takvim uslovima сkoncentrisano учити?

Vaжno je da: Иmaш stalni radni prostor ili kutak, dobro osvetљen, provetren. . .

Vaжno je da: Иmaш stalni radni prostor ili kutak, dobro osvetљen, provetren. . . • Stalni radni prostor je vaжan za sticaњe radnih navika. • Moжe delovati чudno, ali ako uvek uчiш na istom mestu, vremenom ћeш razmiшљati o gradivu чim га угледаш. Оbezbediш шto “mirnije” uslove za uчeњe. . . • Neko voli da uчi uz muziku, neko ne. • U svakom sluчaju, bitno je da muzika nije glasna. • I da te ne prekidaju telefonski pozivi. . .

2. U kom vremenskom intervalu ћu uчiti? • • Vaжno je da se oseћaш

2. U kom vremenskom intervalu ћu uчiti? • • Vaжno je da se oseћaш odmorno i spremno za uчeњe Пronaђi svoj ritam uчeњa i redovno ga se pridrжavaj Istraжivaњa pokazuju da je kod veћine uчeњe najefikasnije: pre podne od 8: 00 -11: 00 i po podne od 16: 00 -19: 00 чasova. Da li je i kod tebe tako? Moжeш napraviti probu zgodno je da otkrijeш u kom intervalu uчiш najkvalitetnije i sa najmaњe zamora. • Korisno je da planiraш koliko ћeш gradiva za odreђeno vreme da savladaш

Kad god ispuniш plan, nagradi sebe и ради neшто шto voliш da radiш.

Kad god ispuniш plan, nagradi sebe и ради neшто шto voliш da radiш.

Ako je tvoja «kondicija za uчeњe» relativno slaba, poчni sa umerenim planovima koje moжeш

Ako je tvoja «kondicija za uчeњe» relativno slaba, poчni sa umerenim planovima koje moжeш da ispuniш– na taj nacin razvijаш motivaciju. Kasnije moжeш da poveћavaш koliчinu gradiva koju жeliш da nauчiш za odreђeno vreme.

3. Шta ћu uчiti? Нovo gradivo istog dana • Znaчi, uчiti predmete koji su

3. Шta ћu uчiti? Нovo gradivo istog dana • Znaчi, uчiti predmete koji su tog dana bili u rasporedu чasova (ako je bilo novog gradiva) • i izraditi domaћe zadatke zadate tog dana. • a zatim – ponavљati predmete koji su narednog dana u rasporedu чasova

Novo gradivo treba uчiti odmah nakon шto je ispredavano jer zaboravљaњe je najbrжe na

Novo gradivo treba uчiti odmah nakon шto je ispredavano jer zaboravљaњe je najbrжe na poчetku • • Neшto ti je na чasu bilo jasno moжeш istog dana da prouчiш i ponoviш svojim reчima. U protivnom, veliki deo tog gradiva biћe zaboravљen kroz nekoliko dana, pa ћe biti potrebno viшe vremena i truda za uceњe. A to би било згодно избећи.

4. Kojim redosledom ћu uчiti? • • Ако ти се не учи у време

4. Kojim redosledom ћu uчiti? • • Ако ти се не учи у време за учење: Прво учиш градиво предмета који су ти занимљиви Кад се “загрејеш” за учење, uчiш gradivo koje ti je teжe Gradivo koje ti je lakо, учиш на крају. Сrodne nastavne predmete(географија- историја, хемија-биологија) ne uчиш jedan za drugim –садржаји могу да се измешају. Пraviш pauze izmeђu uчeњa razliчitih gradiva. Pauza pomaжe da se nauчeno gradivo utvrdi – ako se ne napravi pauza pre uчeњa novog gradiva, veћa je verovatnoћa da se gradivo zaboravi ili «измеша» sa ranije nauчenim.

Nije korisno: 1. Пraviti pauze tokom prvog sata uчeњa. Zagrevaњe je vaжno, kako u

Nije korisno: 1. Пraviti pauze tokom prvog sata uчeњa. Zagrevaњe je vaжno, kako u sportu, tako i za efikasno uчeњe. Ako prerano napraviш pauzu, efekat zagrevaњa nestaje i vraћaш se na startnu poziciju. 2. Пraviti previшe dugaчke pauze.