Akciov spolenost Obsah 1 2 3 4 5

  • Slides: 32
Download presentation
Akciová společnost

Akciová společnost

Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Historie

Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Historie akciových společností Historie v českých zemích Historie právní úpravy v českých zemích Současná právní úprava akciové společnosti Vymezení akciové společnosti Založení a vznik akciové společnosti Základní kapitál akciové společnosti Majetek akciové společnosti Ručení za závazky akciové společnosti Orgány akciové společnosti Označení akciových společností v zahraničí Použitá literatura

Historie akciových společností Počátky v Antice. Již tehdy se jednalo o sdružení majetku za

Historie akciových společností Počátky v Antice. Již tehdy se jednalo o sdružení majetku za účelem podnikání. Výnosy rozděleny dle podílů. Ručení do výše podílů. Další rozvoj ve středověkých městech růstem obchodu. Od 18. století roste význam akcií v rámci obchodování.

Historie v českých zemích První akciová společnost založena v roce 1792. Český název této

Historie v českých zemích První akciová společnost založena v roce 1792. Český název této společnosti zněl C. k. privilegovaná rafinerie cukru ve Zbraslavi u Prahy. Další společnosti: Plavecký ústav v Praze na Vltavě (1812) Pražská akciová společnost paroplavební (1822)

Historie právní úpravy v českých zemích 1852 – Zákon o spolcích 1899 – Akciový

Historie právní úpravy v českých zemích 1852 – Zákon o spolcích 1899 – Akciový regulativ (ministerské nařízení) 1950 – 1990 – Zákon č. 243/1949 Sb. 1990 – Zákon č. 104/1990 Sb. 2014 – Zákon o obchodních korporacích

Současná právní úprava akciové společnosti Akciová společnost je upravena od 1. 1. 2014 Zákonem

Současná právní úprava akciové společnosti Akciová společnost je upravena od 1. 1. 2014 Zákonem č. 90/2012 sb. O obchodních korporacích. Nahrazuje úpravou Obchodní zákoník

Vymezení akciové společnosti Akciová společnost je právnická osoba. V jejím názvu musí být dodatek

Vymezení akciové společnosti Akciová společnost je právnická osoba. V jejím názvu musí být dodatek a. s. , resp. akc. spol.

Založení a vznik akciové společnosti Založení Může být založena jedním nebo více zakladateli. K

Založení a vznik akciové společnosti Založení Může být založena jedním nebo více zakladateli. K založení stačí přijetí stanov společnosti. Každý zakladatel musí splatit případné emisní ážio a minimálně 30% upsaných akcií, a to nejpozději do podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku.

Založení a vznik akciových společností Vznik Akciová společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku.

Založení a vznik akciových společností Vznik Akciová společnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku.

Základní kapitál akciové společnosti Základní kapitál je tvořen vklady do společnosti. Jeho minimální výše

Základní kapitál akciové společnosti Základní kapitál je tvořen vklady do společnosti. Jeho minimální výše musí být 2 000 Kč, resp. 80 000 EUR, pokud se vede účetnictví v eurech.

Majetek akciové společnosti Majetek je rozdělen na určitý počet akcií, původně vydaných s určitou

Majetek akciové společnosti Majetek je rozdělen na určitý počet akcií, původně vydaných s určitou nominální hodnotou. Ta se mění se změnami na burze a tím se mění jejich tržní hodnota.

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to:

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, a to: • podílet se na zisku (výplata dividendy), • podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů), • podílet se na likvidačním zůstatku společnosti, pokud jde firma do likvidace.

Akcie Každý může získat podíl na majetku akciové společnosti koupí tzv. akcie, a stát

Akcie Každý může získat podíl na majetku akciové společnosti koupí tzv. akcie, a stát se tak akcionářem, • akcie se volně prodávají, a tak mohou tutéž akcii během jednoho roku vlastnit desítky různých akcionářů. Akcie je cenný papír, protože představuje určitý vložený majetek – nejčastěji peníze,

Základní pojmy Nominální hodnota akcie představuje podíl na majetku akciové společnosti vyplývající z vlastnictví

Základní pojmy Nominální hodnota akcie představuje podíl na majetku akciové společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Součet nominálních hodnot všech akcií je roven výši základního jmění. Dividenda je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Výplata dividend není většinou předem zaručena a může mít formu peněžní dividendy, akciové dividendy (akcionář získá nové akcie zdarma či za zvýhodněnou cenu) nebo majetkové dividendy (např. zdarma výrobky či služby související s danou společností). Tržní cena akcie (kurs akcie) je cena, za kterou se akcie obchoduje na kapitálovém trhu.

Akcie rozlišujeme: podle formy: 1. listinné jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají řadu

Akcie rozlišujeme: podle formy: 1. listinné jsou fyzicky vytisknuté na papíře a mají řadu ochranných prvků (jako bankovky), aby se nedaly padělat. • Skládají se z: – pláště, kde jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi, – kupónového archu - kupón stříháte, když jednou ročně jdete pro dividendy, – talonu - až vám dojdou kupony, za talon dostanete nový arch. 2. zaknihované - modernější forma, kdy je akcie zaznamenána v počítači Střediska pro cenné papíry (SCP).

Akcie rozlišujeme: Podle druhu akcie: • na jméno (u listinné akcie je jméno majitele

Akcie rozlišujeme: Podle druhu akcie: • na jméno (u listinné akcie je jméno majitele uvedeno na akcii a převod na nového majitele lze provést zápisem na rubu akcie neboli rubopisem čili indosamentem a předáním). Stanovy společnosti mohou omezit, nikoliv však vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. • na majitele (převoditelné předáním akcie novému majiteli), • speciální:

Speciální akcie a) zaměstnanecké • jsou vždy na jméno, stanovy a. s. je mohou

Speciální akcie a) zaměstnanecké • jsou vždy na jméno, stanovy a. s. je mohou spojit s určitými výhodami, • lze je převádět pouze mezi zaměstnanci, mohou je vlastnit i důchodci, kteří ve firmě odcházeli do důchodu, • odchází-li zaměstnanec z firmy, musí akcie firmě nabídnout ke zpětnému odkupu, • emise - maximálně 5% základního kapitálu;

Speciální akcie b) prioritní akcie • majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se

Speciální akcie b) prioritní akcie • majitel má přednostní právo na dividendu, vzdává se však hlasovacího práva, • nedostane-li dividendu, dočasně získává zpět hlasovací právo až do doby proplacení dividendy; • emise - maximálně polovina základního kapitálu.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST č………… 10 AKCIÍ PO Kč 1 000 CELKEM Kč 10 000 Podpis

AKCIOVÁ SPOLEČNOST č………… 10 AKCIÍ PO Kč 1 000 CELKEM Kč 10 000 Podpis Plášť akcie Podpis AKCIOVÁ SPOLEČNOST TALÓN K AKCII č……… Talón Doručiteli tohoto talónu bude v roce 2 010 vydán nový kupónový arch k akcii shora uvedené. A. S. . . kupón 6 rok 2010 A. S. . kupón 5 rok 2009 Kupónový arch A. S. . . kupón 4 rok 2008 A. S. . . kupón 3 rok 2007 A. S. . . kupón 2 rok 2006 A. S. . . kupón 1 rok 2005

Ručení za závazky akciové společnosti Společnost ručí svým majetkem. Musí vytvářet rezervní fond ze

Ručení za závazky akciové společnosti Společnost ručí svým majetkem. Musí vytvářet rezervní fond ze zákona. Společníci (akcionáři) neručí a nejsou povinni uhradit ztrátu společnosti. Jejich akcie ale ztrácejí na hodnotě.

Orgány akciové společnosti I. 1. Dualistický systém (v ČR běžnější) Valná hromada Představenstvo Dozorčí

Orgány akciové společnosti I. 1. Dualistický systém (v ČR běžnější) Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada

Valná hromada Shromáždění všech akcionářů. Nejvyšší orgán v akciové společnosti. Rozhoduje o změnách stanov.

Valná hromada Shromáždění všech akcionářů. Nejvyšší orgán v akciové společnosti. Rozhoduje o změnách stanov. Volí orgány společnosti. Schvaluje rozdělení zisku a účetní závěrku. Každý z akcionářů má počet hlasů dle svých akcií. O založení společnosti rozhoduje ustavující valná hromada.

Představenstvo Statutární orgán akciové společnosti. Řídí společnost mezi valnými hromadami. Vede účetnictví společnosti. Zastupuje

Představenstvo Statutární orgán akciové společnosti. Řídí společnost mezi valnými hromadami. Vede účetnictví společnosti. Zastupuje společnost navenek. Minimálně má 3 členy. Délka funkčního období není omezena. (nově od 1. 1. 2014). Je voleno a odvoláváno valnou hromadou.

Dozorčí rada Dohlíží na působnost představenstva. Má povoleno kontrolovat účetnictví. Členy volí valná hromada.

Dozorčí rada Dohlíží na působnost představenstva. Má povoleno kontrolovat účetnictví. Členy volí valná hromada. Má minimálně 3 členy. Funkční období je 3 roky

Orgány akciové společnosti II. 2. Monistický systém Valná hromada Správní rada Statutární ředitel

Orgány akciové společnosti II. 2. Monistický systém Valná hromada Správní rada Statutární ředitel

Valná hromada Obdobné jako v dualistickém systému. Jedná se rovněž o nejvyšší orgán.

Valná hromada Obdobné jako v dualistickém systému. Jedná se rovněž o nejvyšší orgán.

Správní rada Kontrolně-řídící orgán. Má minimálně 3 členy.

Správní rada Kontrolně-řídící orgán. Má minimálně 3 členy.

Statutární ředitel Je statutárním orgánem. Je jmenován správní radou. Přísluší mu obchodní vedení společnosti.

Statutární ředitel Je statutárním orgánem. Je jmenován správní radou. Přísluší mu obchodní vedení společnosti.

Označení akciových spol. v zahraničí Namátkou jsou zde uvedeny dodatky v názvu: Francie S.

Označení akciových spol. v zahraničí Namátkou jsou zde uvedeny dodatky v názvu: Francie S. A. (Société anonyme) Německo AG (Aktiengesellschaft) Itálie S. p. A. (Societá per Azioni)

Použitá literatura Zákon č. 90/2012 sb. O obchodních korporacích.

Použitá literatura Zákon č. 90/2012 sb. O obchodních korporacích.

Autorský odkaz Vypracoval ing. Petr Slezák únor 2014

Autorský odkaz Vypracoval ing. Petr Slezák únor 2014

 Děkuji Vám za pozornost.

Děkuji Vám za pozornost.