AKADEMICK ROK 20172018 Zpis ke studiu AKADEMICK ROK

  • Slides: 20
Download presentation
AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Zápis ke studiu

AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Zápis ke studiu

AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu Adresa: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Tř.

AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Zápis ke studiu Adresa: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Tř. 17. listopadu 8 771 11 Olomouc tel. : 585 63 7550 IČ školy: 61989592 č. účtu: 19 -1096330227/0100

OBSAH PREZENTACE: - Studijní oddělení - Harmonogram akad. roku 2017/2018 - Studijní plány -

OBSAH PREZENTACE: - Studijní oddělení - Harmonogram akad. roku 2017/2018 - Studijní plány - Organizace studia na PF UP v Olomouci - Systém STAG - Kreditový systém - Zápis předmětů - Uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek - Plnění studijních povinností - Kontrola plnění studijních povinností - Důležité předpisy a formuláře - ISIC - Index a formuláře

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – budova A, 1. poschodí Studijní referentky: Bc. Lenka Sedláková 1. ročník

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – budova A, 1. poschodí Studijní referentky: Bc. Lenka Sedláková 1. ročník magisterského oboru Právo; bakalářské a navazující magisterské studium; fakultní rozvrhář, tel. : 585 637 511, e-mail: lenka. [email protected] cz Úřední hodiny: pondělí, středa: 8, 00 - 11, 30 hod. úterý: 13, 00 - 15, 00 hod. Bc. Vladěna Břeňová, Di. S. – vedoucí studijního odd. správa a zajištění agendy související se studiem na fakultě; databáze STAG; přijímací řízení; tel. : 585 637 510 e-mail: vladena. [email protected] cz; studijni. [email protected] cz Mgr. Martina Burýšková 2. - 5. ročník magisterského studia oboru Právo, tel. : 585 637 706, e-mail: martina. [email protected] cz Úřední hodiny: pondělí, středa, čtvrtek: 8, 00 - 11, 30 hod. úterý: 13, 00 - 15, 00 hod. PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 ODKAZ: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/harmonogram-akademickeho-roku/

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 ODKAZ: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/harmonogram-akademickeho-roku/

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 1. Akademický rok 2017/2018: 1. 9. 2017 – 31. 8.

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2017/2018 1. Akademický rok 2017/2018: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 2. Zápisy do 1. ročníku studia: 1. 9. 2017 3. Imatrikulace: 13. 10. 2017 4. Harmonogram výuky na PF UP Zimní semestr: 1. 9. 2017 – 11. 2. 2018 výuka: 18. 9. 2017 – 17. 12. 2017 (13 týdnů) zkouškové období: 18. 12. 2017 – 11. 2. 2018 Letní semestr: 12. 2. 2018 – 31. 8. 2018 výuka: 12. 2. 2018 – 13. 5. 2018 (13 týdnů) Akademický týden UP: 19. 2. 2018 – 25. 2. 2018 Sportovní den UP: 28. 9. 2017 a 9. 5. 2018 zkouškové období: 14. 5. 2018 – 6. 9. 2018 Mezní termín splnění studijních povinností za akademický rok 2017/2018: do 6. 9. 2018

Termín pro zápis předmětů do systému STAG pro ZS 1. ročníku akad. roku 2017/2018

Termín pro zápis předmětů do systému STAG pro ZS 1. ročníku akad. roku 2017/2018 začíná 5. 9. 2017 od 13. 00 hod. – viz Příkaz rektora UP č. B 3 -17/1 UPOZORNĚNÍ: Od 16. 9. 2017 již nebude možné se z předmětu odepsat!

STUDIJNÍ PLÁNY Odkaz: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/studijni-plany-a-rozvrhy/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ Odkaz: https: //stag.

STUDIJNÍ PLÁNY Odkaz: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/studijni-plany-a-rozvrhy/ OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ Odkaz: https: //stag. upol. cz/portal/studium/prohlizeni. html NEBO SEZNAM PŘEDNÁŠEK - Odkaz: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/seznam-prednasek/

Předměty dělíme na: -Povinné /A/ -Povinně volitelné /B/ -Volitelné /C/

Předměty dělíme na: -Povinné /A/ -Povinně volitelné /B/ -Volitelné /C/

ORGANIZACE STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UP Odkaz: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/organizace-studia/

ORGANIZACE STUDIA NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UP Odkaz: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/organizace-studia/

Informace k systému STAG Veškerá studijní agenda je vedena elektronickým systémem STAG ( Studijní

Informace k systému STAG Veškerá studijní agenda je vedena elektronickým systémem STAG ( Studijní agenda). Prostřednictvím systému STAG probíhá mj. zapisování předmětů včetně přihlašování na konkrétní rozvrhové akce a dále zapisování ke splnění studijních povinností. Po prvním zápisu ke studiu je studentovi přiděleno osobní číslo, které ho provází během celého studia. Přístup do systému STAG vyžaduje zadání ID uživatele (Portal ID) a hesla. ID uživatele student vyhledá na http: //portal. upol. cz zadáním svého jména a příjmení v záložce Kontakty, jako heslo student použije své rodné číslo bez lomítka a bez mezer. Pro zamezení neoprávněného přístupu doporučujeme toto úvodní heslo změnit.

Zápis na předměty v systému STAG: Základní informace o zápisu na předměty a přihlášení

Zápis na předměty v systému STAG: Základní informace o zápisu na předměty a přihlášení se do systému naleznete na http: //portal. upol. cz, nebo www. upol. cz – odkaz Studenti – Portál Aplikace – Zápis info, nebo Návody a nápovědy. POSTUP: https: //www. upol. cz/ – odkaz Studenti – STAG - kliknout na „Přihlásit se“, vyplnit ID a heslo; odkaz Moje studium a Předzápis Vytištění osobního rozvrhu doporučujeme jako potvrzení při řešení případných problémů.

Kreditový systém Kredity se získávají za absolvování předmětu, tj. ukončením předmětu stanoveným způsobem daným

Kreditový systém Kredity se získávají za absolvování předmětu, tj. ukončením předmětu stanoveným způsobem daným studijním plánem pro příslušný akademický rok. V pětiletém magisterském studiu je nutno získat 300 kreditů, v bakalářském studiu 180 kreditů a v navazujícím magisterském studiu 120 kreditů. Z celkového počtu kreditů, jež je student povinen získat v průběhu studia, může student za volitelné předměty (předměty kategorie C) získat: a) v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo nejvíce 6 kreditů b) v bakalářském studijním programu Právní specializace, oboru Právo ve veřejné správě nejvíce 5 kreditů c) v navazujícím magisterském studijním programu Politologie, oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo nejvíce 3 kredity

Uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek Žádost o uznání předmětu se podává na předepsaném formuláři.

Uznávání zápočtů, kolokvií a zkoušek Žádost o uznání předmětu se podává na předepsaném formuláři. Povinné přílohy: - kopie dokladu o absolvování předmětu - anotace předmětu (žádá-li uchazeč o uznání absolvování předmětu z jiné fakulty, VŠ) Při uznávání studijních povinností (zápočty, kolokvia, zkoušky) na PF UP platí pravidlo, že se neuznávají zkoušky hodnocené stupněm „dobře“ resp. stupněm „E“. Obecně mohou být uznány studijní povinnosti vykonané v době do tří let před podáním žádosti o uznání. /Pokud si student žádá o uznání více předmětů – vypíše na každý předmět žádost zvlášť. / Podrobnosti ve Studijním a zkušebním řádu UP a ve Směrnici děkanky S-3/2017 FORMULÁŘE PRO STUDENTY Odkaz: https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/predpisy-a-formulare/#c 6868

Plnění studijních povinností Ke splnění studijních povinností se student hlásí prostřednictvím systému STAG v

Plnění studijních povinností Ke splnění studijních povinností se student hlásí prostřednictvím systému STAG v rámci termínů vypsaných katedrou. Splněnou studijní povinnost příslušná katedra zaznamená do elektronického systému a studentovi je připočítán určený počet kreditů. Pokud se studentovi nepodaří splnit studijní povinnosti předmětu, zapíše si nesplněný předmět znovu. Na takto zapsaný předmět se pohlíží jako na podruhé zapsaný s nutností jeho splnění. - Pokud student v daném akad. roce neabsolvuje některý ze zapsaných povinných předmětů /A/, je povinen si tento předmět zapsat v nejbližším akad. roce. - Jestliže student nesplní povinně volitelný /B/či volitelný předmět /C/ v akademickém roce, ve kterém si tento předmět zapsal, je povinen si jej zapsat znovu v průběhu studia. OBOR PRÁVO: !!!Předmět Ústavní základy organizace státu si může student v rámci téhož studia zapsat pouze jednou!!! (viz. Studijní a zkušební řád UP a Článek 2 a 3 Směrnice děkanky č. 3/2017).

Kontrola plnění studijních povinností za předchozí akademický rok probíhá po stanoveném mezním termínu pro

Kontrola plnění studijních povinností za předchozí akademický rok probíhá po stanoveném mezním termínu pro splnění studijních povinností za daný akademický rok (např. pro akademický rok 2016/2017 po 4. 9. 2017) pouze na základě údajů vložených (do doby mezního termínu) v elektronické studijní agendě STAG. Student průběžně provádí kontrolu provedených zápisů splněných studijních povinností v systému STAG ( www. upol. cz - záložka Studenti-odkaz STAG - Přihlásit se - Moje studium – Průběh studia). V případě nejasností kontaktuje sekretářku příslušné katedry Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů (za předměty typu A + B + C celkem) s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět, anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahovat alespoň 80 rovněž s nutností absolvovat podruhé zapsaný předmět. Při splnění výše uvedených podmínek student postupuje do vyššího ročníku. V případě nedodržení některé z výše uvedených vymezujících podmínek bude zahájeno řízení ve věci ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

Důležité předpisy a formuláře pro studenty Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkanky S

Důležité předpisy a formuláře pro studenty Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkanky S 3/2017, k provedení Studijního a zkušebního řádu UP, Disciplinární řád pro studenty UP, Směrnice děkanky S 2/2015 k provedení Stipendijního řádu Univerzity Palackého v Olomouci o prospěchovém stipendiu, atd. Formuláře: Žádost, Žádost o uznání předmětu, Potvrzení o studiu, Zápisový list… Odkaz: https: //www. upol. cz/univerzita/uredni-deska/#c 2516 https: //www. pf. upol. cz/o-fakulte/uredni-deska/#c 9406 https: //www. pf. upol. cz/studenti/studium/predpisy-a-formulare/#c 6868 Všechny informace o studijních záležitostech jsou umístěny na webu fakulty. /www. pf. upol. cz/ Doporučujeme sledovat e-nástěnku – www. pf. upol. cz - odkaz - Studentům – Elektronická nástěnka

Identifikační karty (ISIC i karta UP) pro studenty prvních ročníků se vydávají v budově

Identifikační karty (ISIC i karta UP) pro studenty prvních ročníků se vydávají v budově Zbrojnice (Biskupské nám. 1), ve 2. patře ve vstupním prostoru před CVT od 11. 9. 2017 do 27. 9. 2017 v době 7: 30 – 15: 15. Karty budou připraveny studentům do 7 dnů od data zápisu, nejdříve však v den zahájení výdeje 11. 9. 2017. Každý student má možnost zjistit si, zda karta je již vyrobena či nikoli, aby zbytečně neztrácel čas u výdeje karet čekáním. Informace nalezne na Portále UP (http: //portal. upol. cz) v sekci Kontakty – Hledání studentů, po zadání svého Příjmení a Jména v odstavci Datum výroby karty. Proč není karta vyrobena, může být způsobeno nejen sedmidenní lhůtou pro výrobu karty, ale také např. nesprávnou platbou kauce, chybně uvedeným variabilním symbolem, apod. V tomto případě po sedmi dnech kontaktujte Kancelář IK (osobně nebo písemně). V září, po dobu výdeje karet jsou dočasně rozšířeny úřední hodiny Kanceláře Identifikačních karet na CVT na 9: 00 – 12: 00 a 13: 00 – 15: 00.

 POTVRZENÍ O STUDIU Univerzita Palackého v Olomouci Právnická Právo, nebo Právo ve veřejné

POTVRZENÍ O STUDIU Univerzita Palackého v Olomouci Právnická Právo, nebo Právo ve veřejné správě, nebo EVST - nehodící se škrtněte Studenty PF UP v Olomouci se stáváte dnem zápisu. Adam Novák 1. 1. 1993 Olomoucký 2017 2018 1. 9. 2017 31. 8. 2018 1. Olomouci 9. 2017 1.

K zápisu si připravte: • • • Občanský průkaz Zápisový list /vyplněný a podepsaný/

K zápisu si připravte: • • • Občanský průkaz Zápisový list /vyplněný a podepsaný/ Fotografie /na zadní straně podepsaná/ Záznam o seznámení studentů s bezpečností a ochranou zdraví - podepsaný Imatrikulační slib – podepsaný Potvrzení o studiu - vypsané