Agenda 2030 delegationen Agenda 2030 inte bara 17

  • Slides: 19
Download presentation
Agenda 2030 -delegationen

Agenda 2030 -delegationen

Agenda 2030, inte bara 17 mål! Politisk deklaration 17 Mål för hållbar utveckling Medel

Agenda 2030, inte bara 17 mål! Politisk deklaration 17 Mål för hållbar utveckling Medel för genomförande Ramverk för översyn och uppföljning

Agendan integrerar de tre dimensionerna

Agendan integrerar de tre dimensionerna

FNs High Level Political Forum, HLPF • Årlig uppföljningskonferens för Agenda 2030 • Frivilliga

FNs High Level Political Forum, HLPF • Årlig uppföljningskonferens för Agenda 2030 • Frivilliga nationella rapporteringar • Sverige presenterade nationell rapport på mötet juli 2017 • Stort antal bilaterala möten. • Den svenska delegationen - en bred sammansättning • Finns 230 globala indikatorer • Varje land tar fram nationella indikatorer.

Goda förutsättningar… - Den svenska välfärdsmodellen - Ett starkt näringsliv - Avtal mellan arbetsmarknadens

Goda förutsättningar… - Den svenska välfärdsmodellen - Ett starkt näringsliv - Avtal mellan arbetsmarknadens parter - Framstående forskning - En stark folkrörelsetradition - Stort intresse och engagemang hos samhällets aktörer - Tillit till varandra och till samhällets institutioner - Sveriges starka inflytande och engagemang i internationella och regionala sammanhang

. . men stora utmaningar • Ökande ojämlikhet • Otillräckliga åtgärder på klimatområdet •

. . men stora utmaningar • Ökande ojämlikhet • Otillräckliga åtgärder på klimatområdet • Hållbar produktion och konsumtion • Samhällsnyttig och cirkulär ekonomi

Det svenska genomförandet Alla länder ska utgå från sina förutsättningar Att sätta Agenda 2030

Det svenska genomförandet Alla länder ska utgå från sina förutsättningar Att sätta Agenda 2030 i en svensk kontext Identifiera behov av nya och vidareutveckla existerande initiativ Integrera i ordinarie processer och säkerställa de 3 dimensionerna Vikten av samverkan och partnerskap Hitta nya former för partnerskap

Delegationens uppdrag: Att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 Tre rapporter •

Delegationens uppdrag: Att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 Tre rapporter • 1 november 2016, delredovisning • 1 mars 2017, förslag till kommunikationsåtgärder • 31 maj 2017, I riktning mot en hållbar välfärd Nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Förändringar i Delegationen: Ny ordförande och nya ledamöter sedan våren 2018. Består idag av 12 ledamöter med bred representation i samhället

Delegationen - Vad händer nu? Delegationens mandat löper enligt direktivet fram till mars 2019

Delegationen - Vad händer nu? Delegationens mandat löper enligt direktivet fram till mars 2019 - Förslag till former för uppföljning - Förslag för Sveriges fortsatta arbete ska genomföras Fokus på system – inte enskilda mål

OECD: s modell för hållbar utveckling – 8 komponenter

OECD: s modell för hållbar utveckling – 8 komponenter

Vilka utmaningar har Sverige att nå målen? Behov av parlamentarisk förankring Långsiktiga spelregler Samstämmighet

Vilka utmaningar har Sverige att nå målen? Behov av parlamentarisk förankring Långsiktiga spelregler Samstämmighet mellan olika politikområden Starka partnerskap

Att kombinera expertis och integration Silostrukturer förs ofta fram som ett problem för genomförandet

Att kombinera expertis och integration Silostrukturer förs ofta fram som ett problem för genomförandet MEN behov av djup sakkunskap/expertis och behov av integrerat synsätt med olika perspektiv och frågeställningar Den största utmaningen: att kombinera de två

SCB • Hur Sverige i dagsläget lever upp till målen och delmålen i Agenda

SCB • Hur Sverige i dagsläget lever upp till målen och delmålen i Agenda 2030 (15 april 2017) • Uppdrag till Statistiska centralbyrån att samordna den statistiska uppföljningen av Agenda 2030

Mål 16 • En väl fungerande statsförvaltning är grunden för god samhällsstyrning och är

Mål 16 • En väl fungerande statsförvaltning är grunden för god samhällsstyrning och är viktiga drivkrafter för . utveckling. • God samhällsstyrning och rättsstatens principer är grundläggande mål och medel för rättvisa samhällen Mål 17 • För att nå målen i 2030 -agendan krävs samverkan mellan alla aktörer • Genomförandet av agendan kräver mobilisering av offentliga finanser, både inhemska och internationella

Utmaningarna är globala, lösningarna är lokala och den regionala nivån är viktig.

Utmaningarna är globala, lösningarna är lokala och den regionala nivån är viktig.

Länsstyrelserna och Agenda 2030 ”Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka

Länsstyrelserna och Agenda 2030 ”Länsstyrelserna ska, i samverkan med andra aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information om Agenda 2030 -arbetet på regional och lokal nivå. ” Länsstyrelserna är viktiga för det nationella genomförandet: • Samordnande roll • Expert roll • Statligt helhetsperspektiv • Verka för partnerskap

Agenda 2030 -delegationen agenda 2030 delegationen. se facebook. com/agenda 2030 delegationen

Agenda 2030 -delegationen agenda 2030 delegationen. se facebook. com/agenda 2030 delegationen