AGENCJE ZATRUDNIENIA W WOJEWDZTWIE WITOKRZYSKIM Kielce 9 listopada

  • Slides: 29
Download presentation
AGENCJE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 9 listopada 2016 r.

AGENCJE ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Kielce, 9 listopada 2016 r.

RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG W RAMACH AGENCJI ZATRUDNIENIA Wpisowi do rejestru podlega prowadzenie działalności w

RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG W RAMACH AGENCJI ZATRUDNIENIA Wpisowi do rejestru podlega prowadzenie działalności w zakresie: Ü pośrednictwa pracy ( w tym kierowania osób do pracy za granicę u pracodawców zagranicznych), Ü doradztwa personalnego, Ü poradnictwa zawodowego, Ü pracy tymczasowej.

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (1) Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o: - zaprzestaniu

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (1) Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o: - zaprzestaniu działalności; - zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności. - każdej zmianie oznaczenia (nazwy) podmiotu, adresu zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresów, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu, w terminie 14 dni od dnia ich powstania;

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (2) Agencja zatrudnienia: - jest obowiązana do przetwarzania posiadanych zgodnie z

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (2) Agencja zatrudnienia: - jest obowiązana do przetwarzania posiadanych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; - nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; - od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, nie może pobierać kwot innych niż (dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów).

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (3) Agencja zatrudnienia ma obowiązek: - przedstawiania marszałkowi województwa informacji o

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (3) Agencja zatrudnienia ma obowiązek: - przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni; - umieszczać numer wpisu do rejestru w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznaczać jako „oferty pracy tymczasowej”; - współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy, - na pisemny wniosek osoby, na rzecz której świadczy lub świadczyła usługi z zakresu działalności agencji zatrudnienia, niezwłocznie zwrócić oryginały złożonych dokumentów (dot. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego).

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (4) Agencja zatrudnienia świadcząca usługę pośrednictwa pracy za granicą u pracodawcy

OBOWIĄZKI AGENCJI ZATRUDNIENIA (4) Agencja zatrudnienia świadcząca usługę pośrednictwa pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego ma obowiązek: zawarcia umowy zarówno z osobami kierowanymi jak i z tym pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować pracowników, poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach (udokumentowane okresy zatrudnienia przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego są zaliczane do okresów pracy w RP w zakresie uprawnień pracowniczych), przestrzegania międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących RP oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz regulujących działalność agencji zatrudnienia.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Umowa z osobą kierowaną do

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Umowa z osobą kierowaną do pracy za granicą winna określać w szczególności: Pracodawcę zagranicznego; Okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; Rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne; Warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych; Obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia; Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń; Kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na (dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów); Informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy; Inne zobowiązania stron.

Umowa z pracodawcą zagranicznym, do którego agencja zamierza kierować osoby do pracy za granicą

Umowa z pracodawcą zagranicznym, do którego agencja zamierza kierować osoby do pracy za granicą winna określać w szczególności: 1. Liczbę miejsc pracy, 2. Okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 3. Rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne, 4. Zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

Agencje zatrudnienia w województwie świętokrzyskim w 2015 roku W 2015 roku do rejestru podmiotów

Agencje zatrudnienia w województwie świętokrzyskim w 2015 roku W 2015 roku do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wpisano 29 nowych agencji (uwzględniając formę prawną: 22 to osoby fizyczne, 4 spółki z o. o. , 1 fundacja, 1 spółka jawna i 1 spółka komandytowa), natomiast wykreślono 12. Na koniec 2015 roku w rejestrze wpisanych było 105 podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia z terenu województwa świętokrzyskiego.

Liczba agencji zatrudnienia w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego (stan na 31 grudnia) POWIAT 2011

Liczba agencji zatrudnienia w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego (stan na 31 grudnia) POWIAT 2011 2012 2013 2014 2015 Buski 2 4 4 4 5 Jędrzejowski 1 1 2 1 3 Kazimierski 0 0 0 Kielecki 5 6 7 10 11 m. Kielce 21 30 32 40 43 Konecki 1 1 3 Opatowski 1 1 1 Ostrowiecki 2 4 11 15 16 Pińczowski 1 0 0 1 1 Sandomierski 5 3 1 1 4 Skarżyski 0 1 1 5 6 Starachowicki 3 3 4 7 8 Staszowski 0 1 1 1 2 Włoszczowski 1 1 2 43 56 66 88 105 OGÓŁEM:

KONTROLA AGENCJI ZATRUDNIENIA W oparciu o art. 18 o ustawy o promocji zatrudnienia i

KONTROLA AGENCJI ZATRUDNIENIA W oparciu o art. 18 o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Wojewódzki Urząd Pracy realizujący zadania w imieniu marszałka województwa, sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia (art. 19, art. 19 e i art. 19 f) W 2015 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach przysługujących im uprawnień kontrolnych przeprowadzili 12 kontroli.

Wykaz czynnych agencji zatrudnienia – stan na 31. 12. 2015 r. Województwo Liczba czynnych

Wykaz czynnych agencji zatrudnienia – stan na 31. 12. 2015 r. Województwo Liczba czynnych agencji PODLASKIE 73 ŚWIĘTOKRZYSKIE 105 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 122 LUBUSKIE 165 LUBELSKIE 195 KUJAWSKO-POMORSKIE 243 OPOLSKIE 250 PODKARPACKIE 253 ŁÓDZKIE 256 ZACHODNIOPOMORSKIE 312 POMORSKIE 413 DOLNOŚLĄSKIE 499 MAŁOPOLSKIE 569 ŚLĄSKIE 646 WIELKOPOLSKIE 781 MAZOWIECKIE Razem 1 199 6 081

PODMIOTY POSIADAJĄCE STATUS AGENCJI ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WG ŚWIADCZONYCH USŁUG W LATACH 2011

PODMIOTY POSIADAJĄCE STATUS AGENCJI ZATRUDNIENIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM WG ŚWIADCZONYCH USŁUG W LATACH 2011 -2015 Rodzaj świadczonych usług 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok Pośrednictwo pracy na terenie RP 27 28 35 39 62 Kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 19 19 22 24 31 Doradztwo personalne 15 17 18 36 42 Poradnictwo zawodowe 16 21 24 38 48 Praca tymczasowa 19 19 21 44 46

OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI ZATRUDNIENIA NA TERENIE KRAJU 2011 rok Liczba

OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI ZATRUDNIENIA NA TERENIE KRAJU 2011 rok Liczba osób 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok ogółem w tym na podstawie stosunku pracy ogółem w tym na podstawie stosunku pracy 773 229 983 370 951 228 1 182 411 1 069 409 W 2015 roku osoby podejmowały pracę najczęściej w zawodach: pracownik centrów obsługi telefonicznej (pracownik cal center) rolnik upraw mieszanych robotnik wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym specjalista nauczania i wychowania robotnik wykonujący prace proste w przemyśle - 277, - 57, - 48, - 46, - 43.

OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI ZATRUDNIENIA ZA GRANICĄ U PRACODAWCÓW ZAGRANICZNYCH Liczba

OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY PRACĘ ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI ZATRUDNIENIA ZA GRANICĄ U PRACODAWCÓW ZAGRANICZNYCH Liczba osób 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok ogółem ogółem 685 467 556 470 530 Najczęściej zainteresowane osoby podejmowały pracę w zawodach: robotnik przetwórstwa surowców roślinnych ręczny pakowacz i znakowacz robotnik wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie pielęgniarka z tytułem specjalisty robotnik wykonujący proste prace polowe szlifierz narzędzi i polerowacz metali – 185, – 66, – 62, – 35, – 33, 23.

PAŃSTWA, DO KTÓRYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA Z WOJ. , ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KIEROWAŁY OSOBY DO PRACY ZA

PAŃSTWA, DO KTÓRYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA Z WOJ. , ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KIEROWAŁY OSOBY DO PRACY ZA GRANICĄ. NAZWA PAŃSTWA 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok Niemcy 247 186 317 256 323 Włochy 255 198 134 152 128 Holandia 70 26 48 23 65 Francja 85 48 32 31 - Bryt. Wyspy Dziewicze 11 9 17 - - Austria - - 8 Słowacja - - 5 Belgia 11 - 8 8 1 Gibraltar 4 - - Szwecja 2 - - Ogółem 685 467 556 470 530

USŁUGA DORADZTWA PERSONALNEGO Pracodawcy korzystający z usług doradztwa personalnego Liczba pracodawców korzystających z usług

USŁUGA DORADZTWA PERSONALNEGO Pracodawcy korzystający z usług doradztwa personalnego Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego ogółem 2013 rok 2014 rok 2015 rok 272 371 468 Z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie działalności agencji zatrudnienia w 2013 roku, zmianie uległ również zakres danych w tabeli sprawozdawczej (występuje jedynie ogólna liczba pracodawców korzystających z usługi).

USŁUGA PORADNICTWA ZAWODOWEGO Wyszczególnienie Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego ogółem Liczba pracodawców

USŁUGA PORADNICTWA ZAWODOWEGO Wyszczególnienie Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego ogółem Liczba pracodawców korzystających usług poradnictwa zawodowego ogółem 2013 rok 2014 rok 2015 rok 4083 3615 3918 12 21 83 Z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie działalności agencji zatrudnienia w 2013 roku, zmianie uległ również zakres danych w tabeli sprawozdawczej (występuje jedynie ogólna liczba osób i pracodawców korzystających z usługi).

USŁUGA PRACY TYMCZASOWEJ Wyszczególnienie Liczba osób skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej 2011

USŁUGA PRACY TYMCZASOWEJ Wyszczególnienie Liczba osób skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok ogółem w tym do pracoda wców zagran. 332 61 363 149 606 312 1119 299 800 246 Liczba pracodawców korzystających z usług agencji 50 73 113 74 w tym liczba zagranicznych pracodawców 41 53 86 73 59

W ramach usługi pracy tymczasowej agencje zatrudnienia najwięcej zawarły umów o pracę i umów

W ramach usługi pracy tymczasowej agencje zatrudnienia najwięcej zawarły umów o pracę i umów prawa cywilnego w zawodach: - pracownik centrów obsługi telefonicznej (pracownik call center) – 190, - monter – 136, - magazynier i pokrewny – 128, - pracownik domowej opieki osobistej – 115, - szklarz – 114.

FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Nazwa i adres agencji zatrudnienia Informacja o działalności

FORMULARZ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Nazwa i adres agencji zatrudnienia Informacja o działalności agencji zatrudnienia w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wypełnić tabele 1. 1 i 1. 2) kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (wypełnić tabelę 1. 3) Data ……………… Podpis czytelny Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia doradztwa personalnego (wypełnić tabelę 2) poradnictwa zawodowego (wypełnić tabelę 3) pracy tymczasowej (wypełnić tabele 4. 1 i 4. 2) ………………………. Nr telefonu ………………… za ………. rok

1. 1 Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wyszczególnienie

1. 1 Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wyszczególnienie Ogółem 1 2 Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji w tym liczba osób, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy 1 2

1. 2. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia

1. 2. Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – według grup elementarnych zawodów Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 3 4 1 2 3 …

1. 3. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za

1. 3. Informacja o działalności pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych – według grup elementarnych zawodów Lp. Nazwa państwa 1 2 1 ………. . Nazwa grupy elementarnej zawodów, w której osoby podjęły pracę w danym państwie 3 1 Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów 4 Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych Ogółem do 3 miesięcy 5 kolumna 6+7+8 2 3 … Ogółem w danym państwie 2 ………. . 1 2 3 … Ogółem w danym państwie Ogółem we wszystkich państwach z liczby ogółem osoby, które podjęły pracę na okres kolumna 6+7+8 6 powyżej 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 7 8

2. Informacja o działalności w zakresie doradztwa personalnego Pracodawcy korzystający z usług doradztwa personalnego

2. Informacja o działalności w zakresie doradztwa personalnego Pracodawcy korzystający z usług doradztwa personalnego Ogółem 1 2 Liczba pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego 1

3. Informacja o działalności w zakresie poradnictwa zawodowego Wyszczególnienie Ogółem 1 2 1 Liczba

3. Informacja o działalności w zakresie poradnictwa zawodowego Wyszczególnienie Ogółem 1 2 1 Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego 2 Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego

4. 1. Informacja o działalności w zakresie pracy tymczasowej Wyszczególnienie Ogółem 1 2 Liczba

4. 1. Informacja o działalności w zakresie pracy tymczasowej Wyszczególnienie Ogółem 1 2 Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej 1 Suma z kolumn: 4, 5, 6 z tego zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy 2 Suma z kolumn: 4, 5, 6 niebędących pracownikami agencji zatrudnienia, skierowanych na podstawie umowy prawa cywilnego 3 Suma z kolumn: 4, 5, 6 Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia 4 w tym liczba zagranicznych pracodawców użytkowników 5 W tym skierowane do zagranicznych pracodawców użytkowników Z liczby ogółem osoby o łącznym okresie pracy tymczasowej do 3 miesięcy powyżej 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 3 4 5 6 Suma z wierszy: 2 i 3

4. 2. Umowy zawierane przez agencję zatrudnienia z pracownikami tymczasowymi oraz z osobami niebędącymi

4. 2. Umowy zawierane przez agencję zatrudnienia z pracownikami tymczasowymi oraz z osobami niebędącymi pracownikami, z podaniem państwa zatrudnienia – według grup elementarnych zawodów Lp. Nazwa państwa Nazwa grupy elementarnej zawodów, w której osoby zostały skierowane w ramach zawartej umowy do pracy tymczasowej Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba zawieranych przez agencję zatrudnienia umów o pracę oraz umów prawa cywilnego z zakresu pracy tymczasowej 1 2 3 4 5 1 ………. . 1 2 3 … Ogółem w danym państwie 2 ………. . 1 2 3 … Ogółem w danym państwie Ogółem we wszystkich państwach

Dziękuję za uwagę!

Dziękuję za uwagę!