Acci Social Personal dadministraci i Serveis Funcionari i

  • Slides: 16
Download presentation
Acció Social Personal d’administració i Serveis Funcionari i Laboral 14 d’abril de 2004

Acció Social Personal d’administració i Serveis Funcionari i Laboral 14 d’abril de 2004

Incapacitat temporal, accident de treball o malaltia professional • Beneficiaris Personal d’administració i serveis

Incapacitat temporal, accident de treball o malaltia professional • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció La UPC complementa les prestacions que el treballador percebi mentre romangui en aquestes situacions fins al 100% de les retribucions mensuals, durant el termini màxim de 18 mesos.

Permís maternal • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció En

Permís maternal • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció En el cas que la prestació permís maternal fos inferior al salari real, la UPC complementarà les retribucions fins al 100% del salari real del treballador/a.

Invalidesa provisional • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció Superat

Invalidesa provisional • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció Superat el termini de 18 mesos previst com a màxim per a la situació d’incapacitat temporal i fins la qualificació d’invalidesa permanent o reingrés per millora, sense que es pugui superar un màxim de 30 mesos, la UPC abonarà un complement pel percentatge que es detalla i que s’aplicarà sobre la diferència entre la quantitat que aboni la Seguretat Social i el salari real que tingui el treballador en la data de la declaració d’aquesta situació. Per 5 anys de serveis 20% Per 6 anys de serveis 40% Per 7 anys de serveis 50% Per 8 anys de serveis 60% Per 9 anys de serveis 80% Per 10 anys de serveis 100%

Incapacitat temporal • Ajuts concedits Any 2003 Import ajuts Gener 29. 372, 55 €

Incapacitat temporal • Ajuts concedits Any 2003 Import ajuts Gener 29. 372, 55 € Abril 28. 108, 19 € Juliol 34. 813, 47 € Octubre 35. 255, 77 € Total 4 mesos: 127. 549, 98 € Extrapolació any 382. 649, 94 €

Premi de Jubilació • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció

Premi de Jubilació • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció En produir-se la jubilació, el treballador que tingués acreditada a la UPC una antiguitat mínima de 10 anys, tindrà dret a percebre l’import íntegre de 3 mensualitat i una mensualitat més per cada 5 anys o fracció que excedeixi els deu de referència. • Ajuts concedits Any Núm. jubilacions Import ajuts 2000 7 64. 402, 67€ 2001 8 52. 687, 71€ 2002 5 36. 469, 68€ 2003 3 38. 744, 40€

Substitució de la Jubilació als 64 anys • Beneficiaris Personal d’administració i serveis laboral

Substitució de la Jubilació als 64 anys • Beneficiaris Personal d’administració i serveis laboral • Descripció La contractació per part de la UPC, durant un any, d’una persona inscrita a l’atur per substituir al treballador/a jubilat als 64 anys, comportarà pel jubilat/ada la no penalització per jubilació anticipada en l’import de la pensió. • Contractes de substitució de treballadors/res jubilats als 64 anys Any Núm. Jubilacions 2000 2 2001 6 2002 3 2003 2

Gratificació per Jubilació anticipada a partir dels 60 anys • Beneficiaris Personal d’administració i

Gratificació per Jubilació anticipada a partir dels 60 anys • Beneficiaris Personal d’administració i serveis laboral • Descripció El personal d’administració i serveis laboral podrà jubilar-se a partir del 60 anys; en fer-ho rebrà una gratificació segons la taula següent: Edat jubilació Gratificació per jubilació anticipada Als 60 anys 6010 € (1. 000. -Pta. ) Als 61 anys 4507 € (750. 000. -Pta. ) Als 62 anys 3756 € (625. 000. -Pta) Als 63 anys 3005 € (500. 000. -Pta) Als 64 anys 2404 € (400. 000. -Pta)

Gratificació per Jubilació anticipada a partir dels 60 anys • Jubilacions anticipades a partir

Gratificació per Jubilació anticipada a partir dels 60 anys • Jubilacions anticipades a partir dels 60 anys Any Núm. jubilacions Import gratificacions 2000 3 7. 813, 16€ 2001 6 14. 424, 30€ 2002 3 7. 212, 15€ 2003 2 4. 808, 10 €

Indemnització per invalidesa o defunció • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral

Indemnització per invalidesa o defunció • Beneficiaris Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció El reconeixement d’una situació d’invalidesa en el grau de gran invalidesa o d’incapacitat permanent absoluta donarà dret al treballador a percebre la quantitat de 12. 020 € (2. 000. Pta. ) o de 6. 010 € (1. 000. - Pta. ) respectivament per un preu fix i una sola vegada Si sobrevingués la mort d’un treballador en actiu, els beneficiaris d’aquest o si no n’hi ha, la vidua, parella de fet o els drethvents percebrien la quantitat de 6. 010 € (1. 000. - Pta. ) • Indemnitzacions concedides Any Núm. indemnitzacions Import total concedit 2000 2 12. 020, 24€ 2001 2 12. 020, 24€ 2002 2 12. 020, 24€ 2003 4 24. 040, 48€

Ajudes per a fills disminuïts • Beneficiaris: Personal d’administració i serveis funcionari i laboral

Ajudes per a fills disminuïts • Beneficiaris: Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció: Ajut econòmic per al personal amb descendents amb discapacitats superiors als 33% acreditades pel departament de Benestar i Família del departament de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre òrgan amb competència per l’acreditació de discapacitats. Totes les referències a descendents s’entendran fetes tant als fills biològics, com els adoptats o en règim d’acolliment i tutela. • Ajut econòmic: L’ajut serà abonat mensualment a la nòmina del personal segons la següent taula: Grau de discapacitat Valor mensual Del 33% al 50% 120, 20 euros Més del 50% i fins el 70% 180, 30 euros Més del 70% i fins el 99% 240, 50 euros

Ajudes per a fills disminuïts • Ajuts concedits: Any 2000 2001 2002 2003 Grau

Ajudes per a fills disminuïts • Ajuts concedits: Any 2000 2001 2002 2003 Grau Núm. ajuts 33 -50 5 50 -70 3 +70 1 33 -50 6 50 -70 3 +70 1 33 -50 8 50 -70 3 +70 1

Bestretes • Beneficiaris: Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció: Ajut econòmic

Bestretes • Beneficiaris: Personal d’administració i serveis funcionari i laboral • Descripció: Ajut econòmic d’una quantia no superior a dues mensualitats líquides a retornar en el període màxim de 12 mesos • Bestretes concedides: Any 2000 2001 2002 2003 Tipus de Bestreta Sol·licituds Import Ordinària 25 45. 413, 68 € Extraordinària 4 7. 446, 54 € Ordinària 22 47. 591, 63 € Extraordinària 5 8. 906, 99 € Ordinària 25 48. 607, 50 € Extraordinària 6 12. 357, 53 € Ordinària 29 59. 979, 85 € Extraordinària 18 32. 083, 70 €

Bestretes • Bestretres sol·licitades Any 2000 2001 2002 2003 Tipus de Bestreta Sol·licituds Import

Bestretes • Bestretres sol·licitades Any 2000 2001 2002 2003 Tipus de Bestreta Sol·licituds Import Ordinària 25 45. 413, 68 € Extraordinària 4 7. 446, 54 € Ordinària 22 47. 591, 63 € Extraordinària 5 8. 906, 99 € Ordinària 33 65. 543, 02 € Extraordinària 6 12. 357, 53 € Ordinària 33 70. 627, 85 € Extraordinària 20 35. 178, 32 €

Ajut a la matrícula • Beneficiaris: Té dret a l’ajut el personal de la

Ajut a la matrícula • Beneficiaris: Té dret a l’ajut el personal de la UPC que formi part dels col·lectius següents: a) Personal funcionari de carrera en actiu. b) Personal d’ocupació interina o eventual de la UPC. c) Personal laboral temporal amb més d’un any d’antiguitat en règim de dedicació a temps complet de la UPC, en actiu. d) Professors contractats en règim de dedicació a temps complet de la UPC, en actiu, tret dels professors visitants. Del personal abans esmentat, també tenen dret: Els fills menors de 25 anys. Els cònjuges o parelles de fet. Els jubilats i els seus fills, menors de 25 anys. Els orfes, menors de 25 anys. • Descripció: L’ajut és igual a la quantitat establerta com a preu públic per crèdits i/o assignatures o pel projecte de fi de carrera, per cursos de doctorat o de tutoria, únicament si es matriculen per primera vegada o bé si es matriculen per obtenir el reconeixement de crèdits de lliure elecció. L’ajut no inclou les despeses de matriculació, ni l’assegurança escolar, ni la documentació de matrícula, ni el que correspongui a altres serveis opcionals. No s’aplica la reducció del preu de matrícula a les assignatures repetides ni tampoc a les assignatures i/o crèdits convalidats ni adaptats, llevat dels casos de família nombrosa i becaris del règim general d’ajuts a l’estudi. Aquest ajut inclou l’import del preu de la matrícula en estudis oficials de primer cicle, de primer i segon cicles o de segon cicle, de cursos de doctorat, de tutoria i de projectes de fi de carrera, sempre que la matrícula es formalitzi en centres propis de les universitats públiques catalanes o en centres adscrits de la mateixa UPC

Ajut a la matrícula • Imports d’ajuts per a la matrícula (expressats en €)

Ajut a la matrícula • Imports d’ajuts per a la matrícula (expressats en €) (imports expressats en €) 1999 -2000 -2001 NOMBRE ESTUDIANT S 2001 -2002 NOMBRE ESTUDIANT S 2002 -2003 NOM UNIVERSITAT NOMBRE ESTUDIANTS UPC 190 77. 188, 46 196 88. 101, 70 191 91. 476, 35 227 113. 628, 98 UB 119 58. 142, 24 130 58. 407, 95 134 62. 356, 48 138 60. 476, 32 UAB 72 37. 114, 87 79 36. 364, 98 71 39. 100, 24 81 46. 208, 14 UDG 3 1. 782, 94 5 3. 127, 29 3 1. 810, 10 7 4. 249, 67 UDL 5 2. 680, 45 4 1. 598, 39 4 2. 667, 65 2 682, 69 UPF 20 10. 002, 97 24 12. 562, 31 25 14. 183, 98 17 10. 350, 74 URV 7 2. 468, 28 3 2. 074, 61 2 1. 404, 12 2 1. 547, 06 CEIB 0, 00 10 3. 943, 89 9 4. 267, 35 8 4. 621, 07 189. 380, 21 451 206. 181, 11 416 IMPORT AJUT 439 IMPORT AJUT 217. 266, 27 NOMBRE ESTUDIANTS 482 IMPORT AJUT 241. 764, 67