A trsadalombiztostsi jog rendszere Elad dr Krtys Gbor

  • Slides: 17
Download presentation
A társadalombiztosítási jog rendszere Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas. gabor@gmail. com

A társadalombiztosítási jog rendszere Előadó: dr. Kártyás Gábor kartyas. [email protected] com

Jogforrások - 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

Jogforrások - 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj. ) - 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny. ) - [1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról] - 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebt. ) … és Ket. , vhr-ek, EU koordináció rendeletei

TB ágazatai, szervezete Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás • Országos Egészségbiztosítási Pénztár • • Kormányhivatalok Országos Nyugdíjbiztosítási

TB ágazatai, szervezete Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás • Országos Egészségbiztosítási Pénztár • • Kormányhivatalok Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság • TB kifizetőhelyek (min. 100 TB ellátásra jogosultat foglalkoztató mtató) • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság • Nyugdíjbiztosítási Ellenőrző Testület + Balesetbiztosítás: nem külön ágazat, megoszlik előző 2 között + Munkanélküliség elleni védelem: külön rendszer

TB fogalma, alapelvei - Tbj. 2. § - Társadalmi szintű kockázatközösség: állampolgárokra és a

TB fogalma, alapelvei - Tbj. 2. § - Társadalmi szintű kockázatközösség: állampolgárokra és a Tbj. szerinti MO-on munkát végző más természetes személyekre terjed ki - Kötelező részvétel - Biztosítási elv: jogszerzés járulékfizetési kötelezettség alapján, saját maga és törvényben meghatározott hozzátartozója javára - Járulék alapjával arányos pénzbeli ellátások - Szolidaritási elv: természetbeni ellátásoknál

TB fogalma, alapelvei - Járulékfizetés elve: személyes és előre meghatározott szolgáltatásra való igényt alapoz

TB fogalma, alapelvei - Járulékfizetés elve: személyes és előre meghatározott szolgáltatásra való igényt alapoz meg, a rászorultság közömbös! - Ellátásokra tulajdonszerű igény (járulékért megvásárolt) - Szerzett jogok védelme: beteljesüléshez közeledve fokozódik: változtatás csak kivételesen, fokozatosan - DE: törvény a TB pénzügyi alapjainak költségvetését egészben vagy részben megillető olyan fizetési kötelezettséget is megállapíthat, amelynek megfizetése TB ellátásra való jogot nem keletkeztet [Tbj. 2. § (6 a) bek. ]

TB fogalma, alapelvei - Működtetése állami feladat - Állami garanciavállalás: az állam az ellátások

TB fogalma, alapelvei - Működtetése állami feladat - Állami garanciavállalás: az állam az ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a TB kiadásai a bevételeket meghaladják. - Jogorvoslati jogosultság elve: - Közigazgatási (kiv. méltányosságnál) - Bírói úton: munkaügyi bíróság jár el, megváltoztatási jogkör is (kiv. orvos-szakértői szerv keresőképessé nyilvánításról hozott döntése)

TB jogviszony felépítése Biztosított (kedvezményezett) Foglalkoztató (nem mindig van) Alapjogviszony Munkavállalói TB jogviszony -

TB jogviszony felépítése Biztosított (kedvezményezett) Foglalkoztató (nem mindig van) Alapjogviszony Munkavállalói TB jogviszony - Főleg jogosultságok TB szerv Foglalkoztatói TB jogviszony - Főleg kötelezettségek (járulékfizetés, adatszolg. , ügyvitel)

A jogviszony dinamikája - Létesítés, módosítás, megszüntetés: általában az alapjogviszonyhoz igazodóan - Kivételek pl.

A jogviszony dinamikája - Létesítés, módosítás, megszüntetés: általában az alapjogviszonyhoz igazodóan - Kivételek pl. passzív táppénz, tényleges munkába lépés elmaradása, nyugellátások stb. - Mv-i oldalon befolyásolja még: - Ha a foglalkoztató változik - Igénybe vett ellátás változik

Az ellátásokra való jogosultságról általában - Anyagi feltételek: - Biztosítási esemény bekövetkezése (lehet komplex)

Az ellátásokra való jogosultságról általában - Anyagi feltételek: - Biztosítási esemény bekövetkezése (lehet komplex) - Szekunder/biztosítástechnikai feltételek (pl. biztosítási idő, járulékfizetési idő) - Negatív (kizáró) feltételek: felfüggesztő/megszüntető - Alaki feltétel: - Kérelem

Az ellátások mértékéről általában - Cél szerint: létminimum biztosítása, vagy korábbi életvitel fenntartása -

Az ellátások mértékéről általában - Cél szerint: létminimum biztosítása, vagy korábbi életvitel fenntartása - Fix összegű, vagy korábbi keresettől függő - Mechanizmusok reálérték megőrzésére (tartós ellátásoknál fontos): - ad hoc emelésektől az automatizmusokig

A védett személyi kör 1) Biztosítottak 2) Egyes ellátásokra jogosultak 3) 1 -2) hozzátartozói

A védett személyi kör 1) Biztosítottak 2) Egyes ellátásokra jogosultak 3) 1 -2) hozzátartozói 4) Megállapodás alapján jogosultságot szerzők

1) Biztosítottak - Munkaviszonyban állók (közszféra, szolgálati jogviszonyok, részmunkaidő is) - Szövetkezet személyesen közreműködő

1) Biztosítottak - Munkaviszonyban állók (közszféra, szolgálati jogviszonyok, részmunkaidő is) - Szövetkezet személyesen közreműködő tagja - Tanulószerződéses - Álláskeresési támogatásban részesülő - Egyéni és társas vállalkozó - Egyházi szolgálati jogviszonyban álló - Mezőgazdasági őstermelő - Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók és a választott tisztségviselők: ha járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér 30%-át

Szünetel a biztosítás - Ha alapjogviszonyban nincs munkavégzés - Pl. fizetés nélküli szabadság, igazolatlan

Szünetel a biztosítás - Ha alapjogviszonyban nincs munkavégzés - Pl. fizetés nélküli szabadság, igazolatlan távollét - Kivéve, ha szünetelés idejére TB ellátást, vagy munkabért/díjazást kap - Ha alapjogviszony szünetel

2) Egyes ellátásokra jogosultak - Szolidaritási elv megjelenése – tágabb személyi hatály, mint járulékfizetők

2) Egyes ellátásokra jogosultak - Szolidaritási elv megjelenése – tágabb személyi hatály, mint járulékfizetők - Baleseti eü szolgáltatásra jogosultak (pl. tanulók, fogvatartottak) - Baleseti ellátásra jogosultak: vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatók - Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak (pl. kiskorú, fogvatartott, tanuló, hajléktalan, ellátásban részesülők)

Felelősségi kérdések (1): jogalap nélkül felvett ellátás - Felvételtől számított 90 napon belül (írásbeli

Felelősségi kérdések (1): jogalap nélkül felvett ellátás - Felvételtől számított 90 napon belül (írásbeli felszólítás esetén) objektív felelősség - 90 nap után: felróhatósági alapon felel - Foglalkoztató/szolgáltató felel, ha a felvevőtől visszakövetelni nem lehet, és eljárása felróható volt - Közös felelősségnél - Ha fogl. /ellátott is felel: közrehatás arányában (vagy egyenlően) - Ha több fogl. /szolg. felel: egyetemlegesen

Felelősségi kérdések (2): regressz igények - Ellátás megtérítésére kötelezés - Mtató: munkavédelmi szabályok megszegése,

Felelősségi kérdések (2): regressz igények - Ellátás megtérítésére kötelezés - Mtató: munkavédelmi szabályok megszegése, vagy szándékos károkozás esetén (sértett közrehatása közömbös) - 3. személy, aki a jogosult betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!