A 006005 Ammattiosaamisen nytt Juhani Kettunen 02 0506

  • Slides: 55
Download presentation
A 006005 Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -0506 1

A 006005 Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -0506 1

Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskelijan arviointia. • ovat koulutuksen järjestäjän ja

Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa opiskelijan arviointia. • ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtilanteita • antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa käytännön töissä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn keskeisen osaamisen • sijoittuvat koko koulutuksen ajalle • ovat osa opiskelijan arviointia • annetaan kaikista ammatillisista opintokokonaisuuksista. Juhani Kettunen / 02 -0506 2

Ammattiosaamisen näytöt Historiaa: -Taustalla aikuisten näyttötutkinnot, joista ensimmäinen laki v. 1994. - Kolme erilaista

Ammattiosaamisen näytöt Historiaa: -Taustalla aikuisten näyttötutkinnot, joista ensimmäinen laki v. 1994. - Kolme erilaista tutkinto - Ammatillinen perustutkinto - Ammattitutkinto ja - Erikoisammattitutkinto Lisätietoja: Näyttötutkinto-opas, käsikirja tutkintojen järjestäjille ja tutkintotoimikunnille. OPH 2003. Juhani Kettunen / 02 -0506 3

Ammattiosaamisen näytöt Aikuisten näyttötutkinnoissa kolme keskeistä periaatetta: 1. Kolmikantayhteistyö: työnantaja- ja työntekijätahojen sekä opetusalan

Ammattiosaamisen näytöt Aikuisten näyttötutkinnoissa kolme keskeistä periaatetta: 1. Kolmikantayhteistyö: työnantaja- ja työntekijätahojen sekä opetusalan tiivis yhteistyö tutkintorakenteesta päätettäessä, tutkintojen perusteita laadittaessa sekä näyttöjä toteutettaessa ja arvioitaessa. 2. Tutkintojen riippumattomuus ammattitaidon hankkimistavasta. 3. Ammattitaidon osittaminen näytöillä. Juhani Kettunen / 02 -0506 4

Ammattiosaamisen näytöt Aikuisten näyttötutkinnot • Yksi tutkinnon taso (perustutkinto) • Tutkinnossa kolme eri tasoa:

Ammattiosaamisen näytöt Aikuisten näyttötutkinnot • Yksi tutkinnon taso (perustutkinto) • Tutkinnossa kolme eri tasoa: perus-tutkinto, ammattitutkinto ja erikois-ammattitutkinto • Tutkinnon suorittaminen on ammatti-taidon hankkimistavasta riippumatonta • Näytöt ovat ainoa virallinen tapa osoittaa osaamista • Arviointi tapahtuu kolmikantaperiaatteella • Näyttöä ei voi mukauttaa • Tutkinnon suorittamiseen liittyy aina koulutus • Näytöt ovat osa opiskelijan arviointia • Näytön arvioijista päättää toimielin, arvioijille ei aseteta ehtoja • Näyttö voidaan mukauttaa (Huom. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto!) Juhani Kettunen / 02 -0506 • Ei tutkintomaksua 5 • Tutkintomaksu 50, 50€.

Ammattiosaamisen näytöt Mitä se ammattiosaamisen näyttö siis tarkoittikaan? • uutta pakollista arviointimenetelmää ammatillisten opintojen

Ammattiosaamisen näytöt Mitä se ammattiosaamisen näyttö siis tarkoittikaan? • uutta pakollista arviointimenetelmää ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksiin • opiskelija osoittaa käytännön työtä tekemällä miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon • näytöt järjestetään ensisijaisesti työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa tai muilla työpaikoilla Juhani Kettunen / 02 -0506 6

Ammattiosaamisen näytöt Keskeistä on … • opiskelijalla on näyttöjä koko koulutuksen ajan niin, että

Ammattiosaamisen näytöt Keskeistä on … • opiskelijalla on näyttöjä koko koulutuksen ajan niin, että hänellä on ollut mahdollisuus oppia ammattiosaamisen näytössä arvioitava osaaminen ennen näyttöä • opiskelijalle on tärkeää saada näyttää osaamisensa tutussa ja aidossa työelämäntilanteessa • näytöissä tulee olla mahdollisuus erilaisiin tapoihin osoittaa samaa osaamista eri ajankohtina ja erilaisissa paikallisissa olosuhteissa Juhani Kettunen / 02 -0506 7

Ammattiosaamisen näytöt Keskeistä on myös… • näytön tulee olla niin kattava, että muita arviointimenetelmiä

Ammattiosaamisen näytöt Keskeistä on myös… • näytön tulee olla niin kattava, että muita arviointimenetelmiä voidaan vähentää • näytön arviointi ei saa tulla muun arvioinnin päälle Näyttöjä määrittävät • lait • asetukset • määräykset • kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto Juhani Kettunen / 02 -0506 8

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -0506 9

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -0506 9

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -0506 10

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -0506 10

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -05 Juhani Kettunen/10 -0106 06 11

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -05 Juhani Kettunen/10 -0106 06 11

Ammattiosaamisen näytöt Miksi ammattiosaamisen näytöt otetaan käyttöön: • varmistamaan koulutuksen laatua ja vahvistamaan työelämäyhteyksiä

Ammattiosaamisen näytöt Miksi ammattiosaamisen näytöt otetaan käyttöön: • varmistamaan koulutuksen laatua ja vahvistamaan työelämäyhteyksiä • yhtenäistämään opiskelijan arviointia ja antamaan palautetta opiskelijan käytännön ammattitaidosta • helpottamaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään • antamaan koulutuksen järjestäjille tietoa opetussuunnitelmien, opetusjärjestelyiden sekä ohjaus- ja tukitoimien toimivuudesta • tuottamaan tietoa oppimistulosten kansalliseen arviointiin. Juhani Kettunen / 02 -0506 12

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt • tuovat opiskeluun tavoitteellisuutta • yhdenmukaistavat arviointia •

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt • tuovat opiskeluun tavoitteellisuutta • yhdenmukaistavat arviointia • lisäävät koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja käytännönläheisyyttä • antavat mahdollisuuden näyttää ammatillinen osaaminen käytännössä • lisäävät opiskelumotivaatiota • yksilöllistävät opiskelua • helpottavat työllistymistä. Juhani Kettunen / 02 -0506 13

Ammattiosaamisen näytöt Koulutuksen järjestäjän ja opettajan näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt • ohjaavat opetusta ja arviointia

Ammattiosaamisen näytöt Koulutuksen järjestäjän ja opettajan näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt • ohjaavat opetusta ja arviointia opetussuunnitelman perusteiden ja muuttuvan työelämän tarpeiden suuntaiseksi • monipuolistavat opiskelijan arviointia ja arviointimenetelmiä • edellyttävät opettajien välistä sekä opettajien ja työelämän tiivistä yhteistyötä • tuovat tavoitteellisuutta ja käytännönläheisyyttä työssäoppimiseen ja muuhun opetukseen • auttavat opettajia ylläpitämään ammattitaitoa • antavat koulutuksen järjestäjälle välineitä itsearviointiin ja tietoa koulutuksen kehittämisen pohjaksi. 14 Juhani Kettunen / 02 -0506

Ammattiosaamisen näytöt Työelämän näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt • antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle

Ammattiosaamisen näytöt Työelämän näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt • antavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia työntekijöitä alalle valmistuu • varmistavat alalle valmistuvien työntekijöiden ammatillisen osaamisen ja koulutuksen työelämävastaavuuden • helpottavat rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä • varmistavat ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuutta eri oppilaitoksissa • haastavat työyhteisön oppimaan. Juhani Kettunen / 02 -0506 15

Ammattiosaamisen näytöt Mikä on kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineisto? Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on laadittu kansalliset ammattiosaamisen

Ammattiosaamisen näytöt Mikä on kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineisto? Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on laadittu kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät, opettajat ja työpaikkaohjaajat voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistoja hyödyntävä koulutuksen järjestäjä voi varmistua siitä, että näytöt kattavat keskeisen tutkinnossa vaadittavan ammatillisen osaamisen. Juhani Kettunen / 02 -0506 16

Ammattiosaamisen näytöt Tutkintokohtaiset kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot sisältävät opinto-kokonaisuuksittain seuraavat asiat: • näytön kuvaus -kohdassa

Ammattiosaamisen näytöt Tutkintokohtaiset kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot sisältävät opinto-kokonaisuuksittain seuraavat asiat: • näytön kuvaus -kohdassa on määritelty se opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan • osaaminen on kuvattu työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina • näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset • kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa • lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, 17 Juhani Kettunen / 02 -05 jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja jotta osaaminen voidaan 06 luotettavasti arvioida. Jatkuu

Ammattiosaamisen näytöt • näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit • arvioinnin

Ammattiosaamisen näytöt • näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit • arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä • arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin • arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot ovat saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa www. oph. fi. Seuraavan kerran tutkintokohtaisia opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa niihin sisällytetään näytön perusteet, joiden valmistelussa hyödynnetään kansallisista ammattiosaamisen näyttöaineistoista ja ammattiosaamisen näytöistä saatuja kokemuksia. Juhani Kettunen / 02 -0506 18

Ammattiosaamisen näytöt ( vrt. entinen Nuorten näytöt! ) Lain ja asetuksen muutokset vahvistettu heinäkuussa

Ammattiosaamisen näytöt ( vrt. entinen Nuorten näytöt! ) Lain ja asetuksen muutokset vahvistettu heinäkuussa 2005, laki voimaan 01. 2006 • Laki 601/2005 ja asetus 603/2005. Ammattiosaamisen näytöt otetaan käyttöön ammatillisessa peruskoulutuksessa 1. 8. 2006 alkavasta koulutuksesta lukien. Näyttö on koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi. Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Juhani Kettunen / 02 -0506 19

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä varmistetaan koulutuksen laatu ja työelämän edellyttämän riittävän ammattitaidon saavuttaminen. Näyttöjä

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä varmistetaan koulutuksen laatu ja työelämän edellyttämän riittävän ammattitaidon saavuttaminen. Näyttöjä tulee olemaan keskimäärin 3 … 4 / tutkinto ja ne tullaan kytkemään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksojen yhteyteen. Lisätietoja Opetushallituksen ammatillinen ESR –sivuilta: http: //www. oph. fi/ammatillinenesr/ Lisäksi OPH tukee oppilaitoksia mm. julkaisemalla näyttöoppaan. Juhani Kettunen / 02 -0506 20

Ammattiosaamisen näytöt Keskeisimmät muutokset aiempaan verrattuna: • Arviointia koskevat säädökset osaamista arvioidaan muun arvioinnin

Ammattiosaamisen näytöt Keskeisimmät muutokset aiempaan verrattuna: • Arviointia koskevat säädökset osaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella ammattiosaamisen näytöillä käytännön työtilanteissa (kirjallinen koe ei ole näyttö!) • Työelämän edustajat entistä laajemmin mukaan arviointiin • Arvioinnin oikaisumenettely: toimielin, ei enää LH! • Osaamisen tunnustaminen, ei enää hyväksilukeminen • Tutkintotodistus • Ammattiosaamisen näytöt koskevat uusia opiskelijoita, arvioinnin muutos (toimielin) koskee kaikkia Juhani Kettunen / 02 -0506 21

Ammattiosaamisen näytöt Näyttöjen organisointi Koulutuksen järjestäjä vastaa: • näyttöjen organisoinnista ja kansallisten oppimistulosten arviointiin

Ammattiosaamisen näytöt Näyttöjen organisointi Koulutuksen järjestäjä vastaa: • näyttöjen organisoinnista ja kansallisten oppimistulosten arviointiin osallistumisesta yhteistyössä työelämän kanssa • asettavat toimielimen ja sen mahdolliset jaostot • määrittää toimielimelle kuuluvat tehtävä Juhani Kettunen / 02 -0506 22

Ammattiosaamisen näytöt Toimielimen tehtävät (L 601/2005, 25 a§, kokonaan uusi pykälä) • hyväksyy ammattiosaamisen

Ammattiosaamisen näytöt Toimielimen tehtävät (L 601/2005, 25 a§, kokonaan uusi pykälä) • hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista ja arviointia koskevat suunnitelmat • varmistaa, että ammattiosaamisen näyttöjen periaatteet toteutuvat • päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista • käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset • puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistukset Lisätietoja: www. minedu. fi/opm/koulutus/pdf/suomi. SUOSITUS. pdf Juhani Kettunen / 02 -0506 23

Ammattiosaamisen näytöt Toimielimestä: • toimielimeen kuuluu koulutuksen järjestäjä, työelämä, opettajat, opiskelijat (huom. yli 15

Ammattiosaamisen näytöt Toimielimestä: • toimielimeen kuuluu koulutuksen järjestäjä, työelämä, opettajat, opiskelijat (huom. yli 15 v. ) • toimielimen jäsenten lukumäärää ei ole rajoitettu • toimielimen puheenjohtaja voi olla joko koulutuksen järjestäjän tai työelämän edustaja, ei opiskelija • toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistuksen • toimielimen alla voi toimia toimielimelle tietoa tuottavia tiimeja • toimielimen nimi on vapaasti valittavissa, vrt. Oulun seudun ammattiopiston näyttöjen arviointitoimikunta! Juhani Kettunen / 02 -0506 24

Ammattiosaamisen näytöt Toimielimestä • valitaan korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan • miksi vain yksi toimielin?

Ammattiosaamisen näytöt Toimielimestä • valitaan korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan • miksi vain yksi toimielin? - toimielin linjaa koulutuksen järjestäjän ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät toimintaperiaattet kaikille aloille - ei tule alakohtaisia eroavaisuuksia • Miksi alakohtaisia, ueampia toimielimiä? - alakohtainen toimielin voi päästä syvemmälle asioissa Juhani Kettunen / 02 -0506 25

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi (L 601/2005, 25§) Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi (L 601/2005, 25§) Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti. Opiskelijan ammatillista osaamista tulee muun arvioinnin ohella arvioida työpaikalla, oppilaitoksessa tai muussa koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa työtilanteissa tai –tehtävissä antamien ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Juhani Kettunen / 02 -0506 26

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arvioinnin yleiset perusteet (A 603/2005, 10§) • opiskelijan osaaminen ja kehittyminen

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arvioinnin yleiset perusteet (A 603/2005, 10§) • opiskelijan osaaminen ja kehittyminen on arvioitava riittävän usein koulutuksen aikana ja sen päättyessä • ammattiosaamisen näytöt arvioidaan viisiportaisella asteikolla T 1 … K 5 • erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvioida myös sanallisesti, ei siis tarvitse tehdä *T 1 … *K 5 –asteikkoa. Lähdetään siis mukauttamaan T 1: stä alaspäin. Juhani Kettunen / 02 -0506 27

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Arviointimenetelmien • tulee mitata asetettujen tavoitteiden saavuttamista •

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Arviointimenetelmien • tulee mitata asetettujen tavoitteiden saavuttamista • tulee soveltua opiskelumenetelmiin • tulee tukea oppimista! Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus näyttää osaamisensa muutenkin kuin kirjallisesti. Erityisesti vamman, sairauden tai oppimisvaikeuksien ollessa kyseessä on käytettävä opiskelijalle soveltuvia arviointimenetelmiä. Opiskelijalle ja kaikille arviointiin osallistuville on tiedotettava arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Juhani Kettunen / 02 -0506 28

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Lakia, asetusta ja muutettuja määräyksiä on noudatettava 01.

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Lakia, asetusta ja muutettuja määräyksiä on noudatettava 01. 2006 alkaen. Tämä koskee siis kaikkea opiskelija-arviointia, ei siis pelkästään vain syksyllä 2006 aloittavia! Arvioinnista: • opiskelija-arvioinnin tulee olla laadullista eli opiskelijan osaamisen arviointi on tavoitesuhteista ja perustuu kriteereihin • arvioinnin on perustuttava myös opiskelijan itsearviointiin ja arviointikeskusteluihin • opintojakson arvioinnin tulee tukea opintokokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista 29 vaan sillä selkeät tavoitteet! • tässäkään arviointi ei siis ole itseisarvo Juhani Kettunen / 02 -0506

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 • ammattiosaamisen näytöt kaikista ammatillisista opintokokonaisuuksista • näytöt

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 • ammattiosaamisen näytöt kaikista ammatillisista opintokokonaisuuksista • näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle • näyttö yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta kerrallaan tai osasta opintokokonaisuutta • näytöt suunnitellaan opiskelijan HOPS: iin • opiskelijan on suoritettava näytöt vähintään T 1 -tasolla saadakseen tutkintotodistuksen • näytön hyväksyttävä suorittaminen on varmistettava riittävillä tukitoimilla • näyttö on mahdollista suorittaa myös ulkomailla ennalta niin sopien Juhani Kettunen / 02 -0506 30

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Arviointi erityisopetuksessa: • mukautetuista tavoitteista tehtävä alaviitemerkintä sekä

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Arviointi erityisopetuksessa: • mukautetuista tavoitteista tehtävä alaviitemerkintä sekä päättötodistukseen että näyttötodistukseen • jos opinnot jäävät keskeisiltä osin puutteellisiksi annettava todistus suoritetuista opinnoista ja liitteeksi selvitys, mitä opiskelija osaa parhaiten • lääkehoitoa koskevaa mukauttamista ei voi tehdä (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) Juhani Kettunen / 02 -0506 31

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Maahanmuuttajaopiskelijoiden arviointi: • opiskelijalla oltava sellainen kielitaito, että

Ammattiosaamisen näytöt OPS-määräys 30. 09. 2005 Maahanmuuttajaopiskelijoiden arviointi: • opiskelijalla oltava sellainen kielitaito, että hän ymmärtää ammattiosaamisen näyttöihin liittyvät ohjeet ja määräykset • näytön toteutukseen ja arviointiin osallistuvat valmennettava siihen, miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat yksilöiden väliseen viestintään • opiskelijat valmennettava selkeään kielen käyttöön ohjeita annettaessa Juhani Kettunen / 02 -0506 32

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi Yleiset arvioinnin kohteet näytöissä ovat: • työtehtävän hallinta • työprosessin

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi Yleiset arvioinnin kohteet näytöissä ovat: • työtehtävän hallinta • työprosessin hallinta • työn perustana olevan tiedon hallinta • työturvallisuuden hallinta • yhteiset painotukset • kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Huom: Tutkintokohtaisten kansallisten näyttöaineistojen hyödyntäminen! Juhani Kettunen / 02 -0506 33

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi • opiskelijan näyttöä ohjaa ja seuraa joko opettaja ja työelämän

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi • opiskelijan näyttöä ohjaa ja seuraa joko opettaja ja työelämän edustaja yhdessä tai jompikumpi yksin toimielimen päätöksen mukaan • näyttötilanteen arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, opiskelija ja työelämän edustaja toimielimen päätöksen mukaan • näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla ammattialan asian-tuntijoita (A 603/2005, 11§) • työssäoppimisen arvioinnista päättävät opettaja ja työelämän edustaja yhdessä (L 601/2005, 25 b§) • opintosuoritusten ja osaamisen arvioinnista päättää opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat yhdessä (L 601/2005, 25 b§) Juhani Kettunen / 02 -0506 34

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi koostuu • opiskelijan lähtötason kartoituksesta • oppimisen arvioinnista = arvioidaan

Ammattiosaamisen näytöt Opiskelijan arviointi koostuu • opiskelijan lähtötason kartoituksesta • oppimisen arvioinnista = arvioidaan opiskelijan oppimisprosessia eli seurataan miten oppiminen edistyy (miten tämä toteutetaan oppilaitoksessa, työpaikoilla, muualla tapahtuvan oppimisen osalta? ) • osaamisen/oppimistulosten arvioinnista = arvioidaan mitä opiskelija osaa oppimisensa jälkeen (mitä toteutetaan ammattiosaamisen näytöillä, mitä muulla arvioinnilla? ) (Pirkko Laurila/OPH Ylivieskassa 13. 01. 2006) Juhani Kettunen / 02 -0506 35

Ammattiosaamisen näytöt Oppimisprosessin arviointi on oppimisen tukemista ja ohjaamista sekä oppimisen seurantaa! • miten

Ammattiosaamisen näytöt Oppimisprosessin arviointi on oppimisen tukemista ja ohjaamista sekä oppimisen seurantaa! • miten tuen ja ohjaan jotta saan tuloksia aikaan? • miten seuraan opiskelijan oppimista saadakseni luotettavan kuvan hänen edistymisestä? Oppimisprosessin arviointi työssäoppimisen aikana • kannustetaan, ohjataan ja motivoidaan opiskelijaa tekemään työ suunnitelmien mukaisesti ja annetaan luontevasti ja jatkuvasti palautetta opiskelijan osaamisesta ja kehittymisestä (ei tarvita välttämättä arviointilomakkeita) 13. 1. 06 PL Juhani Kettunen / 02 -0506 36

Ammattiosaamisen näytöt Osaamisen/oppimistulosten arviointi • osaamista/oppimistuloksia arvioitaessa pyritään arvioimaan kokonaisuuksien hallintaa – ei arvioida

Ammattiosaamisen näytöt Osaamisen/oppimistulosten arviointi • osaamista/oppimistuloksia arvioitaessa pyritään arvioimaan kokonaisuuksien hallintaa – ei arvioida oppimisprosessia eikä edistymistä • mitä osaamista näytetään – mitä menetelmiä käytetään? • ammatillisten opintojen oppimistulokset arvioidaan opintokokonaisuuksien keskeisen osaamisen osalta ammattiosaamisen näytöillä PL 13. 01. 2006 Juhani Kettunen / 02 -0506 37

Ammattiosaamisen näytöt Osaamisen/oppimistulosten arviointi Työssäoppimisen jaksoilla/ammattiosaamisen näytöissä • työn tekemisen seuraamisessa kiinnitetään huomiota etukäteen

Ammattiosaamisen näytöt Osaamisen/oppimistulosten arviointi Työssäoppimisen jaksoilla/ammattiosaamisen näytöissä • työn tekemisen seuraamisessa kiinnitetään huomiota etukäteen sovittuihin asioihin (arvioinnin kohteet) - ei tarvita välttämättä arviointilomakkeita • arviointikeskustelussa opettaja, opiskelija ja työpaikan edustaja käyvät läpi opiskelijan työn tekemisen esimerkiksi siten, että opettaja kertaa eri tasoille vaadittavan osaamisen ja sen pohjalta kukin antaa arvosanan tai siten, että opiskelija ja työpaikan edustaja kertovat miten työ meni ja sen pohjalta käydään keskustelu siitä, mille tasolle osaaminen kuvausten perusteella asettuu ja opettaja kirjaa tulokset – tavoitteena yhteinen näkemys osaamisesta PL 13. 01. 2006 Juhani Kettunen / 02 -0506 38

Ammattiosaamisen näytöt Mutta kuitenkin – mistä tässä olikaan kysymys – elikkäs mitä se ammattiosaamisen

Ammattiosaamisen näytöt Mutta kuitenkin – mistä tässä olikaan kysymys – elikkäs mitä se ammattiosaamisen näyttö tarkoittikaan? • uutta pakollista arviointimenetelmää ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksiin • opiskelija osoittaa käytännön työtä tekemällä miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon • näytöt järjestetään ensisijaisesti työssäoppimisen yhteydessä, mutta ne voidaan toteuttaa myös oppilaitoksessa tai muilla työpaikoilla Juhani Kettunen / 02 -0506 39

Ammattiosaamisen näytöt … jolle on keskeistä: • opiskelijalla on näyttöjä koko koulutuksen ajan niin,

Ammattiosaamisen näytöt … jolle on keskeistä: • opiskelijalla on näyttöjä koko koulutuksen ajan niin, että hänellä on ollut mahdollisuus oppia ammattiosaamisen näytössä arvioitava osaaminen ennen näyttöä • opiskelijalle on tärkeää saada näyttää osaamisensa tutussa ja aidossa työelämäntilanteessa • näytöissä tulee olla mahdollisuus erilaisiin tapoihin osoittaa samaa osaamista eri ajankohtina ja erilaisissa paikallisissa olosuhteissa Juhani Kettunen / 02 -0506 40

Ammattiosaamisen näytöt Oppilaitoksessa opiskelija oppii ops: n tavoitteiden mukaisesti Työssäoppimispaikassa Opiskelija osoittaa opiskelija oppii

Ammattiosaamisen näytöt Oppilaitoksessa opiskelija oppii ops: n tavoitteiden mukaisesti Työssäoppimispaikassa Opiskelija osoittaa opiskelija oppii ops: n osaamisensa työtä tavoitteiden mukaisia asioita ja tekemällä harjaantuu jo oppimassaan (ammattiosaamisen näytöt) arvioidaan • opiskelijan oppimisprosessia ohjaamalla ja kannustamalla • sellaisia OPS: n mukaisia tavoitteita, joita ammattiosaamisen näytössä ei arvioida Juhani Kettunen / 02 -0506 41 arvioidaan, kuinka hyvin on saavutettu OPS: n mukainen ja työelämän kannalta keskeinen osaaminen (kansalliset näyttöaineistot)

Ammattiosaamisen näytöt Näyttöjen uusiminen • Koko hylättyä näyttöä ei tarvitse uusia vaan pelkästään hylätty

Ammattiosaamisen näytöt Näyttöjen uusiminen • Koko hylättyä näyttöä ei tarvitse uusia vaan pelkästään hylätty osio. • jos arvosanaa korotetaan, niin silloin uusitaan koko näyttö! Pohdi, kuinka ohjauksen määrä vaikutta opiskelijan arviointiin: • ennen näyttöä • näytön aikana jne. Juhani Kettunen / 02 -0506 42

Ammattiosaamisen näytöt Arvioinnin oikaisumenettely (L 601/2005, 25 c§) • opiskelijan on tehtävä oikaisupyyntö 14

Ammattiosaamisen näytöt Arvioinnin oikaisumenettely (L 601/2005, 25 c§) • opiskelijan on tehtävä oikaisupyyntö 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arvioinnistaan, joko suullisesti tai kirjallisesti opettajalle, rehtorille tai muulle arvioinnin tehneelle henkilölle • jos hän ei ole tyytyväinen oikaisupyyntönsä tulokseen, niin hänellä on 14 vuorokautta aikaa edellisestä tiedon saatuaan tehdä oikaisupyyntö kirjallisesti toimielimelle • toimielin voi päättää suorittamaan uuden arvioinnin Juhani Kettunen / 02 -0506 43

Ammattiosaamisen näytöt Arviointiaineiston säilyttämien (A 603/2005, 11 a§) • arvioinnin perusteena oleva aineisto on

Ammattiosaamisen näytöt Arviointiaineiston säilyttämien (A 603/2005, 11 a§) • arvioinnin perusteena oleva aineisto on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan arvosanan antamisesta Kysymys: Mitä on se arviointiaineisto? Menettelytavat lienee luotava oppilaitoksissa. Opinnoissa eteneminen ja arvosanan korottaminen (A 603/2005, 12§) • ammattiosaamisen näytöt tulee suorittaa hyväksytysti, jotta voi edetä opinnoissaan • opiskelijalla on oltava mahdollisuus uuteen ammattiosaamisen näytön antamiseen (uusinta, arvosanan korotus) 44 Juhani Kettunen / 02 -0506

Ammattiosaamisen näytöt Osaamisen tunnustaminen (L 601/2005, 30§) Ennen hyväksi lukeminen, nyt osaamisen tunnustaminen! Opiskelijalla

Ammattiosaamisen näytöt Osaamisen tunnustaminen (L 601/2005, 30§) Ennen hyväksi lukeminen, nyt osaamisen tunnustaminen! Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen aiemmin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan ’hyväksi lukea’ ja korvata pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen ko. opintojen aloittamista. Tarvittaessa osaamisen vastaavuus on osoitettava (näyttö). Juhani Kettunen / 02 -0506 45

Ammattiosaamisen näytöt Näyttöjen dokumentointi on tärkeää jo siksi, että näyttöön joudutaan palaamaan mm. seuraavissa

Ammattiosaamisen näytöt Näyttöjen dokumentointi on tärkeää jo siksi, että näyttöön joudutaan palaamaan mm. seuraavissa tilanteissa: • todennettaessa, että kaikki näytöt ovat hyväksyttävästi suoritetut • koko opintokokonaisuuden arvosanaa määrättäessä • uusittaessa hylättyä näyttöä • näytön arvosanan oikaisutilanteessa • tutkintotodistuksen liitteeksi tulevaa näyttötodistusta kirjoitettaessa • kansallisen oppimistulosarvioinnin toteuttamisen yhteydessä Näytöt dokumentoidaan niin, että kunkin arviointiin osallistuneen antamat arvosanat arvioinnin kohteittain on dokumentoitu erikseen. Juhani Kettunen / 02 -0506 46

Ammattiosaamisen näytöt Tutkintotodistus on kaksiosainen ja sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. • saadakseen tutkintotodistuksen opiskelijan

Ammattiosaamisen näytöt Tutkintotodistus on kaksiosainen ja sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. • saadakseen tutkintotodistuksen opiskelijan on suoritettava kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien näytöt vähintään tyydyttävästi (T 1) • päättötodistukseen tuleva opintokokonaisuuden arvosana muodostuu näytön ja muun arvioinnin perusteella. Arvosana voi muodostua myös pelkän näytön perusteella! • näytön vaikutus tutkintotodistukseen tulevaan opintokokonaisuuden arvosanaan määritellään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevassa arviointisuunnitelmassa • näyttötodistukseen arvosanat tulevat näyttöjen perusteella. Juhani Kettunen / 02 -0506 47

Ammattiosaamisen näytöt Näyttötodistus • opiskelijan nimi ja henkilötunnus • suoritetun tutkinnon nimi ja laajuus

Ammattiosaamisen näytöt Näyttötodistus • opiskelijan nimi ja henkilötunnus • suoritetun tutkinnon nimi ja laajuus • suoritetun koulutusohjelman nimi • tutkintonimike • suoritetut ammattiosaamisen näytöt opintokokonaisuuksittain (ks. seuraava sivu) • päiväys ja allekirjoitus • koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima Juhani Kettunen / 02 -0506 48

Ammattiosaamisen näytöt Näyttötodistus Opintokokonaisuuksittain: • opintokokonaisuuden nimi ja sen laajuus • lyhyt kuvaus opiskelijan

Ammattiosaamisen näytöt Näyttötodistus Opintokokonaisuuksittain: • opintokokonaisuuden nimi ja sen laajuus • lyhyt kuvaus opiskelijan suorittamasta ammattiosaamisen näytöstä • näyttöpaikan nimi • ammattiosaamisen näytön arvosana tai erityisopiskelijalla lyhyt sanallinen kuvaus ammattiosaamisen näytöillä todennetusta osaamisesta ja ammattitaidosta Juhani Kettunen / 02 -0506 49

Ammattiosaamisen näytöt Todistus suoritetuista opinnoista (603/2005, 13§) Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus hänen suorittamistaan opinnoista

Ammattiosaamisen näytöt Todistus suoritetuista opinnoista (603/2005, 13§) Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus hänen suorittamistaan opinnoista ja ammattiosaamisen näytöistä myös opiskelun kestäessä sekä todistus myös aikaisemmin hankitusta osaamisesta. • todistus suoritetuista opinnoista, ammattiosaamisen näytöistä ja aikaisemmin hankitusta osaamisesta (arvosanat) • todistukseen merkitään myös sellaisiin opintokokonaisuuksiin osallistuminen, joista ei ole vielä arvosanaa • lisäksi kirjataan, mitä suorituksia tutkintotodistuksen saaminen edellyttää Erotodistukseen merkitään suoritetut opinnot ja ammattiosaamisen näytöt arvosanoineen. Juhani Kettunen / 02 -0506 50

Ammattiosaamisen näytöt Pohdittavaa: • mitä työelämän edustaja on oikeutettu vaatimaan oppilaitokselta, opettajalta, ja opiskelijalta

Ammattiosaamisen näytöt Pohdittavaa: • mitä työelämän edustaja on oikeutettu vaatimaan oppilaitokselta, opettajalta, ja opiskelijalta hyvissä ajoin ennen ammattiosaamisen näyttöä ja sen toteuttamisen erivaiheissa (suunnittelu, arviointi, toteutus)? • mitä jää työelämän edustajan vastuulle ammattiosaamisen näytössä? • mitä jää opiskelijan vastuulle? • miten varmistetaan, että työpaikkaohjaaja tmv. arvioi opiskelijaa asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti? • miten työpaikkaohjaaja erottaa toisistaan TOP: in ja ammattiosaamisen näytön? Juhani Kettunen / 02 -0506 51

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -05 Juhani Kettunen/10 -0106 06 52

Ammattiosaamisen näytöt Juhani Kettunen / 02 -05 Juhani Kettunen/10 -0106 06 52

Ammattiosaamisen näytöt koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa Laki ja asetukset Opetussuunnitelman perusteet Koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma

Ammattiosaamisen näytöt koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa Laki ja asetukset Opetussuunnitelman perusteet Koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma Yhteinen osa - opiskelijan arvioinnin periaatteet - näyttöjen toteuttamisen periaatteet - opinto-ohjaukseen liittyvien tukipalvelujen järjestäminen Tutkintokohtainen osa - suunnitelma opintokokonaisuuksien muodostumisesta ja opetusjärjestelyistä, -esim. opintojaksot / projektit / työssäoppiminen / muu - opintokokonaisuuden arviointikohteet, arviointikriteerit ja arviointitavat Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma - mm. opiskelijan opintojen valinnat, hyväksílukemiset, työssäoppiminen ja näytöt Juhani Kettunen / 02 -0506 53

Ammattiosaamisen näytöt Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Yhteinen osa –määrittelee toiminnan keskeiset periaatteet –periaatteet opiskelijan arvioinnista ja

Ammattiosaamisen näytöt Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Yhteinen osa –määrittelee toiminnan keskeiset periaatteet –periaatteet opiskelijan arvioinnista ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat – tutkinnon rakenne opintokokonaisuuksittain (tavoitteet, sisältö, toteutussuunnitelma, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit) – arviointisuunnitelma (mitä, miten milloin, kuka/ketkä) • sisältää näyttöjen toteutussuunnitelman Juhani Kettunen / 02 -0506 54

Ammattiosaamisen näytöt Tutkintokohtainen arviointisuunnitelma sisältää siis opintokokonaisuuksittain –suoritukset, jotka edellytetään opintokokonaisuuden arvosanan saamiseksi –arvosanan

Ammattiosaamisen näytöt Tutkintokohtainen arviointisuunnitelma sisältää siis opintokokonaisuuksittain –suoritukset, jotka edellytetään opintokokonaisuuden arvosanan saamiseksi –arvosanan muodostumisen periaatteet –arvosanan antamisen ajankohta –arviointimenetelmät –ketkä osallistuvat arviointiin –arviointikohteittain arviointikriteerit Juhani Kettunen / 02 -0506 55