8 3 6 1 paskuma Dalba starptautiskos ptjumos

  • Slides: 8
Download presentation
8. 3. 6. 1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 02. 07.

8. 3. 6. 1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 02. 07. 2015. Rīga, Latvija

8. 3. 6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” ieviešana 8. 3.

8. 3. 6. specifiskā atbalsta mērķa “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” ieviešana 8. 3. 6. 1. pasākums “Dalība starptautiskos pētījumos” Plānotais finansējums: 5 850 000 EUR, t. sk. ESF 4 972 500 EUR un valsts budžeta finansējums 877 500 EUR Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija Īstenošanas laiks: 2015. gada otrā puse līdz 2022. gada beigām Iznākuma rādītājs: Atbalstīto starptautisko pētījumu skaits – 5 8. 3. 6. 2. pasākums “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana” Plānotais finansējums: 5 214 359 EUR, t. sk. ESF 4 432 205 EUR un valsts budžeta finansējums 782 154 EUR Īstenošanas laiks no 2016. gada Iznākuma rādītājs: Atbalstīto nacionāla mēroga pētījumu skaits – 9 Rezultāts: ieviesta izglītības kvalitātes monitoringa sistēma . 2

8. 3. 6. 1. pasākuma atbalstāmās darbības Pētījuma programma Indikatīvais finansējums mil. EUR OECD

8. 3. 6. 1. pasākuma atbalstāmās darbības Pētījuma programma Indikatīvais finansējums mil. EUR OECD PISA – Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma 1, 56 OECD TALIS – Starptautiskais mācīšanas un apguves pētījums 1, 01 OECD INES – Izglītības sistēmu indikatoru programma 0, 36 OECD PIAAC – Pieaugušo prasmju novērtējuma programma 1, 97 OECD SCDH – Zinātņu doktoru karjeras apsekojums 0, 21 IEA PIRLS – Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums 0, 74 3

8. 3. 6. 1. pasākuma «Dalība starptautiskos pētījumos» ieviešana shēma . . 4

8. 3. 6. 1. pasākuma «Dalība starptautiskos pētījumos» ieviešana shēma . . 4

8. 3. 6. 1. pasākuma specifiskie atbilstības kritēriji 1. Projekta iesniegumā plānotās projekta darbības

8. 3. 6. 1. pasākuma specifiskie atbilstības kritēriji 1. Projekta iesniegumā plānotās projekta darbības ir sasaistītas ar projekta iesniegumā plānoto laika grafiku 2. Projekts paredz nodrošināt dalību šādos starptautiskajās pētījumu programmās: OECD PISA, OECD TALIS, OECD INES, OECD PIAAC, OECD SCDH, IEA PIRLS 3. Projekta iesniedzējs ir paredzējis izglītības jomā strādājošā personāla informēšanu par projekta ieviešanas progresu un rezultātiem un projekta rezultātu prezentēšanu un apspriešana projekta uzraudzības padomē . . 5

8. 3. 6. 1. pasākuma kvalitātes kritēriji 1. Projekta gatavība uzsākšanai (sagatavots iepirkumu plāns,

8. 3. 6. 1. pasākuma kvalitātes kritēriji 1. Projekta gatavība uzsākšanai (sagatavots iepirkumu plāns, projekta uzsākšanai nepieciešamo iepirkumu tehniskā specifikācija, noteiktas prasības sadarbības partneriem) 2. Pamatojums dalībai projektā plānotajos starptautiskajos izglītības pētījumos (pētījuma jomas izvēlei, pētījumam izvēlētajiem izglītības rādītājiem, pētījumā sasniedzamajiem rezultātiem, rezultātu turpmākam pielietojumam izglītības politikas izstrādē vai ieviešanā, tai skaitā izglītības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanā) 3. Projekta īstenošanas risku izvērtējums (vadības, finanšu, personāla, īstenošanas juridiskie riski, izmaksu pieaugums) . . 6

PISA un TALIS pētījumu sadarbības partneri 8. 3. 6. 1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos”

PISA un TALIS pētījumu sadarbības partneri 8. 3. 6. 1. pasākuma “Dalība starptautiskos pētījumos” sadarbības partneris - augstākās izglītības institūcijas, kuras īsteno pilna cikla studijas attiecīgajam pētījumam atbilstošā studiju virzienā un kurām ir atbilstoša pieredze starptautisko pētījumu veikšanā. Augtākās izglītības iestādes, kas īsteno studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” pilnu ciklu (bakalaura un maģistra grāda iegūšana, doktorantūra): • Latvijas Universitāte; • Daugavpils Universitāte; • Latvijas Lauksaimniecības universitāte; • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija; • Liepājas Universitāte; • Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; • Rēzeknes augstskola. Detalizētāki kritēriji PISA un TALIS pētījumu sadarbības partnera izvēlei tiks noteikti MK noteikumos par 8. 3. 6. 1. pasākuma īstenošanu. 7

Paldies par uzmanību!

Paldies par uzmanību!