7 3 A pesti forradalom esemnyei Az prilisi

  • Slides: 60
Download presentation
 7. 3 A pesti forradalom eseményei. / Az áprilisi törvények. 7. 4 A

7. 3 A pesti forradalom eseményei. / Az áprilisi törvények. 7. 4 A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai A Függetlenségi Nyilatkozat A német, az olasz és az ausztriai mozgalmak hatása a magyar szabadságharcra.

Szeptemberi fordulat OHB Pákozd Jelasics 1848. március 15 Windischgratz Kossuth Lajos Görgey Artúr Pozsony

Szeptemberi fordulat OHB Pákozd Jelasics 1848. március 15 Windischgratz Kossuth Lajos Görgey Artúr Pozsony Ferenc József FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM Áprilisi törvények NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS választójog Bem Kápolna 1848 április 11 Tavaszi hadjárat Klapka Olmützi alkotmány Polgári állam felépítése Eltörölték: Tized Úrbéri terhek Úriszék Ősiség Közteherviselés Tápióbicske Isaszeg Nagysalló Vác Függetlenségi Nyilatkozat Nemzetőrség Sajtótörvény Az Ausztriához fűződő viszony nem nyert egyértelműen megfogalmazást Haynau 1848. okt. 6.

A pesti forradalom és a pozsonyi országgyűlés Tk(Sz) III. 145. old Kormorán: Szabadság szerelem

A pesti forradalom és a pozsonyi országgyűlés Tk(Sz) III. 145. old Kormorán: Szabadság szerelem http: //www. youtube. com/watch? v=uz 3 Wp. ABLc-E&NR=1&feature=endscreen Az áprilisi törvényeket kidolgozó utolsó rendi ország gyűlés Tk III. (Sz)-145/146. old A szabadságharc Tk III. (Sz)-154/155, 161. old A szabadságharc veresége-Tk III. (Sz)-162. old

1847 -1848 országgyűlés Kossuth Lajos kortes menete a Nemzeti Múzeum előtt 1847 -ben Az

1847 -1848 országgyűlés Kossuth Lajos kortes menete a Nemzeti Múzeum előtt 1847 -ben Az 1847 őszére meghirdetett diéta követeit végsőkig hevített légkörben választották meg…. több ellenzéki politikus megválasztását sikerült megakadályozni. Deák a mandátumát betegségére hivatkozva nem fogadta el. Kossuth követté választását azonban a pesti ifjúság és a polgárosuló nemesség a kormánykörök minden erőfeszítésével szemben keresztülvitte. A diétán a viszonylag csekély ellenzéki többség vezetése - Deák távollétében – Kossuth feladata lett. Szilágyi/ Az utolsó rendi országgyűlés http: //mek. niif. hu/00800/00893/html/doc/c 400532. htm A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15 -e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak.

PEST Márciusi ifjak Az ifjak szerveződése véletlenszerű és változó. Első csoportjuk a Tízek Társasága.

PEST Márciusi ifjak Az ifjak szerveződése véletlenszerű és változó. Első csoportjuk a Tízek Társasága. Gazdasági reformköveteléseikkel kapcsolódik irodalmi ambíciójuk. Fórumul az újságírás kínálkozik. Csakhogy mondanivalójuk nyilvánosságra hozatalának gátat szab a cenzúra és a kiadók önkénye. Ezért orgánumot keresnek. Előbb a győri Hazánk című lap közölte Petőfinek és társainak írásait. Majd amikor 1847 -ben Jókai vette át az Életképek szerkesztését, e folyóirat köré csoportosultak. …Nem volt fegyverük, erős orgánumuk, külföldi kapcsolatuk, mégis ők robbantották ki a forradalmat. 1848. Március 15. Pilvax kávéház Tk. (Z) 9. - 112. old. - A mikor a márciusi ifjak vezetői Március 15 -én kora reggel kiléptek … Pilvaxból, legföljebb 15 -en lehettek. Néhány óra múlva Pest utcáin addig sohasem látott tömeg hömpölygött. A Landerer nyomdában cenzúra nélkül kinyomtatták Petőfi Sándor Nemzeti dalát és a 12 pontot. A budai várban a tüzérek égő kanóccal álltak az ágyúk mellett, de senki sem mert tűzparancsot adni. A tömeg a zuhogó esőben szabadon vonult át a hajóhídon, föl a várba. A Helytartótanács, a hatalom helyi képviselője rövid tanácskozás után elfogadott minden követelést. ww. nyugatijelen. com/ifi/1848_marciusi_ifjai. php

PEST POZSONY BÉCS a három helyszín történései a márciusi napokban kölcsönhatásban voltak egymással

PEST POZSONY BÉCS a három helyszín történései a márciusi napokban kölcsönhatásban voltak egymással

A 12 pont jóval túlment az felirati javaslaton, de megmaradt a nemesi reformerek számára

A 12 pont jóval túlment az felirati javaslaton, de megmaradt a nemesi reformerek számára elfogadható program keretein belül. Irinyi József fogalmazta meg Kossuth kapcsolatban állt az ellenzék pesti szervezetével az Ellenzéki Körrel, a fővárostól várta, hogy mozgalmaival támogassa az ő országgyűlési küzdelmeit. A meglehetősen heterogén összetételű kör választmányának március 4 -i ülésén megvitatta Kossuth felirati javaslatát, s jelezték, hogy azt a sajtószabadság említése nélkül csonkának tartják. Emellett a radikális szárny azt is felvetette, hogy az országgyűlést petíciós mozgalommal kellene gyorsabb munkára ösztönözni. 1848 forradalom március 15. videó http: //www. youtube. com/watch? v=i. Nys. U 4 ZWUPY

Városháza Helytartótanács Táncsics Mihály Tarján M. Tamás: 1848. március 15 http: //www. rubicon. hu/magyar/oldalak/1848_marcius_15_kitor_a_pesti_forradalom

Városháza Helytartótanács Táncsics Mihály Tarján M. Tamás: 1848. március 15 http: //www. rubicon. hu/magyar/oldalak/1848_marcius_15_kitor_a_pesti_forradalom

 Az Életképek című lapban "Forradalom vér nélkül" címen, 1848. március 19 -én jelent

Az Életképek című lapban "Forradalom vér nélkül" címen, 1848. március 19 -én jelent meg Jókai Mór cikke, melyben így írja le a március 15 -i eseményeket: "A mennydörgés azt mondja: Le térdeidre, ember, az Isten beszél. A nép szava is megdördűlt és mondá: Föl térdeidről, rabszolga, a nép beszél! Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt. Március 15 -e az, írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek. A magyar nemzet szabadsága e naptól kezdődik. A nemzet történetében ez volt az epochalis nap. Ezentúl minden nap új dicsőséget fog számotokra hozni; a nép fölébredett, a nép követelte századok óta megtagadott jogait, minek láncait legközelebb találta. ” Jókai Mór: Írói arcképek http: //mek. oszk. hu/00700/00793/html/jokai 17. htm Magyarország története 27 Forradalom és honvédelem (1) http: //www. youtube. com/watch? v=Qscq 0 -0 id. DM

Petőfi Sándor Vasvári Pál Jókai Mór MÁRCIUSI IFJAK Március 15 követően a márciusi ifjak

Petőfi Sándor Vasvári Pál Jókai Mór MÁRCIUSI IFJAK Március 15 követően a márciusi ifjak mind ritkábban hallatták szavukat. Tevőlegesen részt vettek a harcokban. Jókai szavai szerint „A literatúra ment legelöl vérét elpazarolni”. Hősi halált halt Petőfi és Vasvári; a szabadságharc leverése után sokuk kényszerült bújdosásra, emigrációba. Forradalom Pesten - 1848. március 15. Irinyi József http: //www. suliaweben. hu/index. php? page=single&tk=57 Degré Alajos

Petőfi Sándor- Van-e egy marok föld http: //www. youtube. com/watch? v=TIjs. TMRM 0 ds

Petőfi Sándor- Van-e egy marok föld http: //www. youtube. com/watch? v=TIjs. TMRM 0 ds http: //www. honvedelem. hu/ci kk/33048/petofi-halala%3 A 1849 -julius-31 Petőfi Sándor - Ha férfi vagy, légy férfi http: //www. youtube. com/watch? v=f. CQVo. Kff. J 9 g Hungarica - Nemzeti dal http: //www. youtube. com/watch? v=Ehm. M 2 Cl. Jsyw Petőfi Sándor -A márciusi ifjak http: //www. youtube. com/watch? v=lnlv 7 C-wn 3 g Petőfi Sándor- A vén zászlótartó http: //www. youtube. com/watch? v=q. Gfp. Pw. R 7 K 94 Petőfi Sándor- Forradalom http: //www. youtube. com/watch? v=x. Lvrce. Sr. Eu. E Petőfi Sándor -Csatadal http: //www. youtube. com/watch? v=b. Oi. A 1 y. Mh. AJY Szilágyi Domokos -- Héjjasfalva felé (Sinkó László) http: //www. youtube. com/watch? v=Db 4 WCx. Flg. Aw „Az ő hazaszeretettől lángoló, szabadságérzettől áthatott költeményei voltak azok az előhírnökei az új korszaknak, melyek évekkel elébb szórták a szikráit a szabad eszméknek a közvéleménybe. Az ő lelke volt a korszellem vezető fáklyája. Mint költő is a világköltészet színvonalán álló lángész, aki egy lusztrum alatt egy üstököspályát futott meg az égen s művei összességében magának halhatatlanságot, nemzetének elismerést vívott ki késő századokra. Mint bajnoka, vértanúja a hirdetett népszabadságnak, kinek alakját ércbe öntjük, hogy mindig maga előtt lássa, soha el ne felejtse az utókor. Március 15 -ikének minden hulló csillagait Petőfi homloka gyüjté maga körül egy csillagkoszorúba. „(Jókai Mór)

POZSONY Tk. 5. -161. old. - A pesti forradalmi tervezgetések híre eljutott Pozsonyba, hasonlóan

POZSONY Tk. 5. -161. old. - A pesti forradalmi tervezgetések híre eljutott Pozsonyba, hasonlóan az ország egyes vidékein állítólag kibontakozó parasztmozgalmakról szóló információkhoz, döntő fordulatot azonban a bécsi forradalom adott az eseményeknek. . A bécsi forradalom híre 13 -án este érkezett Pozsonyba. 14 -én reggel Kossuth az alsó tábla kerületi ülésén felszólította a nádort, hogy a felső tábla haladéktalanul tűzze napirendre a felirati javaslatot, amelyet ki kell egészíteni a sajtószabadságról, illetve a „belnyugalom védelméről” szóló javaslatokkal, illetve , s erre március 15 -én reggek került sor, szükséges a felirati javaslat „ némely kifejezésének értelmezése” is. Ily módon az eredeti mérsékeltebb javaslat általános kifejezéseibe utólag beépítették a helyzet alakulása folytán időszerűvé vált teljes ellenzéki programot. Végül az országgyűlés úgy határozott, hogy a feliratot küldöttség vigye Bécsbe. BÉCS A magyar politikusokat a bécsi nép szimpátiatüntetéssel fogadta, az államtanács azonban csak március 16 -án késő éjszaka, s csak a forradalmi események egyre erősebb nyomásának engedett.

Bécsi forradalom Liberálisok reformkori küzdelmei Pesti forradalom Osztrák Államtanácsot engedményekre kényszerítette Bécsben a pozsonyi

Bécsi forradalom Liberálisok reformkori küzdelmei Pesti forradalom Osztrák Államtanácsot engedményekre kényszerítette Bécsben a pozsonyi országgyűlés képviselőit ünneplő sokaság fogadta. …a magyar küldöttség 16 -17. -én kemény tárgyalásokat folytatott, a legnagyobb ellenállást a független magyar kormány ügyében tapasztalták. Emlékek a magyar szabadságharcról –Katonai Filmstudió http: //www. youtube. com/watch? v=k 1 Wj 846 z 8 Og

István nádor nyújtotta át a magyar országgyűlés feliratát a királynak A korlátolt képességű király

István nádor nyújtotta át a magyar országgyűlés feliratát a királynak A korlátolt képességű király rábólintott a követelésekre és értesítette István főherceget, a nádort, hogy a „független felelős Ministerium” felállítására tett javaslatot is elfogadja, ám Batthyány kinevezése – aligha véletlenül – kimaradt a válaszból. A döntő lépés megtétele – addigra már Bécsbe ért a pesti forradalmi események híre – István nádorra maradt. Ő meglehetős bátorsággal vállalta a döntés felelősségét, és élve a ráruházott teljhatalommal, a „független magyar ministerium elnökévé” Batthyány Lajost nevezte ki. A döntést tartalmazó irat fogalmazványát és tisztázatát a Magyar Országos Levéltár őrzi. Mindkettő március 17 -én kelt. A történelmi idők feszült pillanatairól árulkodik a dokumentumok egyszerű külleme Katona Csaba http: //mnl. gov. hu/a_het_dokumentuma/batthyany_lajos_miniszterelnoki_kinevezese. html

A Batthyány-kormány tagjai. Névsor felülről lefelé és balról jobbra: Batthyány Lajos miniszterelnök, Szemere Bertalan

A Batthyány-kormány tagjai. Névsor felülről lefelé és balról jobbra: Batthyány Lajos miniszterelnök, Szemere Bertalan belügyminiszter, Esterházy Pál, a király személye körüli miniszter, Klauzál Gábor ipar- és földművelésügyi miniszter, Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Mészáros Lázár hadügyminiszter, Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi miniszter, Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter, Deák Ferenc igazságügyi miniszter.

Áprilisi törvények 1848 április 11 Polgári Alkotmányos MAGYARORSZÁG Az Ausztriához fűződő viszony nem nyert

Áprilisi törvények 1848 április 11 Polgári Alkotmányos MAGYARORSZÁG Az Ausztriához fűződő viszony nem nyert egyértelműen megfogalmazást Tisztázatlan Hadsereg Külképviselet Harmat Árpád: Az 1848/49 -es forradalom és szabadságharc története http: //tortenelemcikkek. hu/node/124

Feudalizmus lebontása Eltörlték: Úrbéri terhek. Tized Ősiség Úriszék

Feudalizmus lebontása Eltörlték: Úrbéri terhek. Tized Ősiség Úriszék

Polgári állam felépítése eltörölték a korábbi központi hivatalokat FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM-on keresztül gyakorolhatta az

Polgári állam felépítése eltörölték a korábbi központi hivatalokat FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM-on keresztül gyakorolhatta az uralkodó a végrehajtó hatalmat, rendeletei miniszteri ellenjegyzés (aláírás) nélkül érvénytelenek voltak NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS Az országgyűlés kétkamarás maradt a főrendiház szervezete lényegében alig változott, bár tényleges szerepe csökkent, az alsó táblát átalakították: évente Alacsony cenzus alapján Pesten választójog

Közteherviselés református Katolikus unitárius evangélikus vallások egyenjogúsítása Nemzetőrség felállítása Sajtótörvény Hitelintézet felállítása Városok irányítását

Közteherviselés református Katolikus unitárius evangélikus vallások egyenjogúsítása Nemzetőrség felállítása Sajtótörvény Hitelintézet felállítása Városok irányítását Választott testületek veszik át

Az állam egysége Partium Magyarország visszacsatolása Erdély uniója

Az állam egysége Partium Magyarország visszacsatolása Erdély uniója

A pesti országgyűlés Az országgyűlés megnyitója (Borsos József Tk. 5. -165. old. ) Az

A pesti országgyűlés Az országgyűlés megnyitója (Borsos József Tk. 5. -165. old. ) Az országgyűlés megalakulásának idején /1848. júl. 5. / már meglehetősen nehéz volt a helyzet a nemzetiségi mozgalmak Bécsből táplált katonai fenyegetése miatt. Batthyány már májusban elrendelte 10 ezer nemzetőr toborzását, ez azonban nem bizonyult elegendőnek. Ezért július 11 -én Kossuth híres megajánlási beszédében 200 ezer újonc és 42 millió forint hitel megszavazását kérte az országgyűléstől védelmi célokra. A képviselők ezt nagy lelkesedéssel meg is adták, az uralkodó nem hagyta jóvá a törvényt. Egyre világosabbá vált, hogy az udvar megfelelő alkalomra vár, hogy a forradalom eredményeit megsemmisítse.

Bécs tiltakozása ellenére Kossuth az országgyűlés Védelem megszervezése Kossuth- bankók OHB Elrendeli az újoncozást

Bécs tiltakozása ellenére Kossuth az országgyűlés Védelem megszervezése Kossuth- bankók OHB Elrendeli az újoncozást Pákozd 1848. Szeptember 29. http: //tortenelemcikkek. hu/node/124 magyar győzelem

( Az 1848 -49 -es Honvédsereg még fehér színű, piros és zöld úgynevezett farkasfogakkal

( Az 1848 -49 -es Honvédsereg még fehér színű, piros és zöld úgynevezett farkasfogakkal szegélyezett zászlók alatt harcolt, közepén a címerrel. ) magyar győzelem Az 1848 -49 -es forradalom és szabadságharc fontosabb eseményei /3 perc/ http: //www. youtube. com/watch? v=h_Zy. W 1 GVi 2 g

Schwechati vereség Windischgratz Hadsereg újjászervezése Görgey Artúr 1848 december uralkodóváltás http: //www. youtube. com/watch?

Schwechati vereség Windischgratz Hadsereg újjászervezése Görgey Artúr 1848 december uralkodóváltás http: //www. youtube. com/watch? v=k 1 Wj 846 z 8 Og Ferenc József

 http: //tortenelemklub. com/magyar-toertenelem/55 -az-184849 -es-forradalom-es-szabadsagharc

http: //tortenelemklub. com/magyar-toertenelem/55 -az-184849 -es-forradalom-es-szabadsagharc

Görgey felvidéki hadjárata

Görgey felvidéki hadjárata

Görgey Artúr (Barabás Miklós) Fel-dunai hadtest Váci Nyilatkozat Tk. 5. (169. old. ) 1849

Görgey Artúr (Barabás Miklós) Fel-dunai hadtest Váci Nyilatkozat Tk. 5. (169. old. ) 1849 január 2 -án a pesti hadi tanács úgy határozott, hogy Perczel keletre vonul a kormányt fedezve, Görgey pedig a főerőkkel észak felé maga után vonja a császáriakat. Az alig 16 ezer főnyi fel-dunai hadtest Windischgratz és Schlick túlerejével nézett szembe, miközben a lelkiismereti válságba került tisztikara is bomladozni kezdett. Ennek megállítására Vácon nyilatkozatot adott ki, melyben az „idétlen republikánus izgatást” elítélve , s az OHB-t is bírálva kijelentette, hogy a hadsereg „hű marad esküjéhez”, azaz a királyi esküvel szentesített alkotmányhoz, s csak a hadügy minisztertől fogad el parancsokat. Kossuth ezt úgy értékelte, hogy a tábornok kivonta magát az OHB hatásköréből, így a köztük lévő ellentét súlyosabbá vált. Kossuth új fővezér után nézett, s a Párizsba küldött Teleki László közvetítésével Dembinszkit, az 1830 -as lengyel felkelés egyik vezetőjét hívta meg erre a posztra. Klapka György Bem József Felső –tiszai serege egyesült Fel-dunai hadtesttel Ellenfeleit kiszorítja Erdélyből Lehetővé tette, hogy a magyar haderő ellentámadásba kezdjen

Dembinszky Kápolnai csata Tk. 5. (170. old. ) A kápolnai ütközetnek két fontos következménye

Dembinszky Kápolnai csata Tk. 5. (170. old. ) A kápolnai ütközetnek két fontos következménye lett. Windischgratz a csatát végső győzelemként jelentette az uralkodónak , mire az udvar márc. 4 -én kiadta az olmützi un. oktrojált (kényszerített) alkotmányt, mely az áprilisi törvényeket semmisnek tekintve egységes, centralizált birodalom felállításáról intézkedett. Magyar oldalon pedig a tiszafüredi táborban nyíltan kirobbant a tisztikar elégedetlensége Dembinszkivel szemben. A zendülés eredménye Dembinszki leváltása lett, Görgey ugyancsak helyettes fővezéri megbízást kapott. Olmützi alkotmány DIADALMAS TAVASZI HADJÁRAT Tk. III. (Z)-156. old. - 1849 március végén a Tiszánál összevont ötvenezer honvéd támadásba lendült. Hiába volt a császári fősereg változatlanul számbeli főlényben, hiába volt mögötte a megerősített Buda, a gazdag Dunántúl, a császárhoz hű Ausztria és Csehország. Mit sem ért a több ágyú , a jól képzett tisztikar. A honvédek nehézcsaták sorában legyőzték, és alig négy hét alatt a Tiszától Pozsonyig űzték őket.

A támadás terveit Klapka készítette. A tavaszi hadjárat diadalmas csaták sorozatából állt, fő célját

A támadás terveit Klapka készítette. A tavaszi hadjárat diadalmas csaták sorozatából állt, fő célját azonban, az ellenfél bekerítését nem érte el. Hatvani győzelem /április 2/ Tápióbicskei győzelem Április 4 Isaszegi győzelem Április 6 Az isaszegi csatában Görgei Artúr megállítja Klapka visszavonuló honvédeit, ezzel döntő fordulatot adva a csatának (Than Mór festménye) Győzelemek ellenére az osztrák sereg vissza tudott vonulni Pest felé.

Kudarcai miatt leváltották Windischgratzet, az osztrák erők meglehetősen zilált állapotban vonultak tovább a Duna

Kudarcai miatt leváltották Windischgratzet, az osztrák erők meglehetősen zilált állapotban vonultak tovább a Duna jobb partján , a honvédség a másik oldalon győzelmeket aratott. Váci csatában /ápr. 10/ Nagysallónál /ápr. 19/ Komáromnál Nem sikerült megakadályozni az ellenséges főerők kimenekülését az országból. E sikerek következtében , illetve Perczel szerbek fölött aratott Délvidéki győzelmével az ország nagy része ismét a magyar kormány ellenőrzése alá került.

Buda ostroma Buda bevétele

Buda ostroma Buda bevétele

serege Komáromtól Görgey Buda Háromhetes ostrom Függetlenségi Nyilatkozat Debrecen 1849. Ápr. 14. Habsburg-ház trónfosztása

serege Komáromtól Görgey Buda Háromhetes ostrom Függetlenségi Nyilatkozat Debrecen 1849. Ápr. 14. Habsburg-ház trónfosztása Független Magyarország Kossuth Lajos kormányzó Szemere Bertalan miniszterelnök

Görgei és táborkara a komáromi csatában 1848 július

Görgei és táborkara a komáromi csatában 1848 július

Piski híd

Piski híd

Tápiai csata

Tápiai csata

Temesvár

Temesvár

Temesvár

Temesvár

Komárom

Komárom

Klasszikusok novellái a magyar szabadságharcról MP 3 formátum http: //mek. oszk. hu/11400/11424/mp 3/ http:

Klasszikusok novellái a magyar szabadságharcról MP 3 formátum http: //mek. oszk. hu/11400/11424/mp 3/ http: //www. youtube. com/watch? NR=1&v=i. W 1 D 6 v. UZFr. A&feature=endscreen Kortárs Irodalmi folyóirat/ Hermann Róbert: Az 1848– 1849 -es szabadságharc nagy csatái http: //www. kortarsonline. hu/regiweb/0406/kovacs. htm

1848 -as - 3 színű-trikolor - honvéd zászló Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében őrzik

1848 -as - 3 színű-trikolor - honvéd zászló Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében őrzik az egyetlen legrégibb pirosfehér-zöld színű egy 1848 -as zászlót megmaradt, A magyar történelemben első ízben a győztes forradalom, 1848 mondta ki nemzeti színeink, a piros-fehér-zöld törvényes használatát

Érettségi feladatok

Érettségi feladatok

2005. Október 18. A feladat az 1848 -49. évi forradalom és szabadságharcról szól. (hosszú)

2005. Október 18. A feladat az 1848 -49. évi forradalom és szabadságharcról szól. (hosszú) Elemezze a források és ismeretei alapján a katonai helyzet alakulását 1848. ősze és 1849. tavasza közötti időszakban. Térjen ki a bel- és külpolitikai helyzet főbb jellemzőire! Használja a Történelmi atlaszt!

„Ma délben Budát és Pestet kardcsapás nélkül birtokomba ejtettem. Arra számítottam, hogy [. .

„Ma délben Budát és Pestet kardcsapás nélkül birtokomba ejtettem. Arra számítottam, hogy [. . . ] Buda előtt a csatát elfogadják, ahol sikeresen legyőzhetem őket. De úgy látszik, hogy az ellenség a Bábolna és Mórnál szenvedett kudarcok folytán még meglevő önbizalmát végkép elveszítette, [. . . ] Szolnok felé a Tisza mögé visszavonuljon. Tulajdonképpeni ereje most már nagyjában csak rendes lovasságából és tüzérségéből áll, amennyiben rendes gyalogsága még meglevő maradványai felette csekélyek, sőt még ezek is teljesen demoralizáltak. A honvéd zászlóaljak és az önkéntesek a visszavonulás alatt minden valószínűség szerint lassankint végleg feloszolnak. ” (Windischgrätz hg. jelentése. ) „Miután a feldunai hadtest, szem előtt tartva Magyarország alkotmányára letett esküjét és önnön becsületét, teljes tudatában van annak, hogy mit akar és mit kell tennie: ezennel végül kijelenti, hogy az ellenséggel folytatott, bármely egyezkedésnek eredményét csak abban az esetben ismeri el, ha az egyrészt Magyarországnak azon alkotmányformáját, melyre a hadtest megesküdött, másrészt magának a hadtestnek katonai becsületét is biztosítja. ” (Görgey Arthur)

Osztrák haderő 1848 decemberében Magyar haderő 1848 decemberében- Fősereg 50 000 fő Fel-dunai hadtest

Osztrák haderő 1848 decemberében Magyar haderő 1848 decemberében- Fősereg 50 000 fő Fel-dunai hadtest 30 000 fő Tartalék sereg 19 000 fő Egyéb erők 23 000 fő Egyéb erők 43 500 fő Erdélyi hadtest 10 000 fő További erők 35 500 fő További erők 22 200 fő Dráva mentén 4 000 fő Őrség: Komárom, Lipótvár, Munkács, Pétervárad 12 000 fő Teljes létszám 148 000 fő Teljes létszám 101 200 fő

Kronológia: 1848. szept. 29. pákozdi csata 1848. okt. 30. Schwechati csata 1848. dec. 25.

Kronológia: 1848. szept. 29. pákozdi csata 1848. okt. 30. Schwechati csata 1848. dec. 25. Kolozsvár 1848. dec. 27. Győr feladása 1848. dec. 30. móri csata 1849. jan. 4. Pest eleste 1849. jan. 5. váci kiáltvány 1849. jan. 31. tokaji csata 1849. febr. 5. Branyiszkóiszoros elfoglalása

2007. Május 17. A feladat az 1848 -49 -es forradalom és szabadságharc történetére vonatkozik.

2007. Május 17. A feladat az 1848 -49 -es forradalom és szabadságharc történetére vonatkozik. (rövid) Mutassa be ismeretei és a források alapján a nemzetiségi kérdés alakulását az 184849 -es forradalom és szabadságharc idején Magyarországon!

„Én soha, de soha a magyar szent korona alatt más nemzetet és nemzetiséget, mint

„Én soha, de soha a magyar szent korona alatt más nemzetet és nemzetiséget, mint a magyart elismerni nem fogok. Tudom, hogy vannak emberek és népfajok, akik más nyelvet beszélnek, de egy nemzetnél több itten nincsen. ” (Kossuth Lajos a szerbek küldöttségének; 1848. március 27. ) „…ne járuljunk a magyar szabadság asztalához, mert azon minden falat mérgezett. ” (Simion Barniut, az erdélyi románság egyik vezetője; 1848. május) „A nemzet képviselői s az ország főrendjei Magyarország népeihez. Atyánkfiai! Szólunk hozzátok, magyarok, németek, tótok, oláhok, rácok, horvátok, oroszok! Szólunk elárult közös hazánk nevében, mellyet a királyt környező cselszövők gonosz hálóval körülkerítettek… Ott állunk, hogy élet és halál, szabadság és szolgaság között van választás. ” (Az első népképviseleti országgyűlés irataiból; 1848. december)

„…A harc közöttünk és a szerbek között felette kegyetlenül folyt, az utóbbiak a hadifoglyokat

„…A harc közöttünk és a szerbek között felette kegyetlenül folyt, az utóbbiak a hadifoglyokat könyörtelenül lemészárolták, sőt még a holttesteket is lefejezték és megcsonkították. Részünkről is a csatamezőn csak ritkán nyert valaki pardont…” (Klapka György; 1848 nyara) „Egy van, mi különösen szívemen fekszik, mert Magyarhon jövője, véleményem szerint attól függ. Különféle nemzetiségek iránt legyünk jogkiosztásban mentől bőkezűbbek. Nemcsak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is. Mire annyi vér és áldozat? Hogy nyomorú plántai [palántaszerű] életet éljünk, mintegy melegágyi üveg alatt? Nem! Sorsunk a világ legnagyobb dicsősége leend, vagy halál. Liberté, égalité, fraternité [szabadság, egyenlőség, testvériség], még nem elég. A népek nemzetiségi életet is kívánnak élni. Olly rendszert kellene állítanunk, melly által a nemzetiség egysége hiányát az egyéni nemzetiségi jogok egyeztetése és méltánylata által pótolják. ” (Teleki László levele Kossuthnak; 1849. május)

„ Tiszta román megyékben és hatóságokban, vagy pedig ott, hol a többséget a román

„ Tiszta román megyékben és hatóságokban, vagy pedig ott, hol a többséget a román ajkúak teszik, a tanácskozások szintúgy román, mint magyar nyelven tartathatnak; nem különben a jegyzőkönyv is mind a két nyelven szerkesztendő. Az országgyűléssel, kormánnyal és hatóságokkal a levelezések magyarul történnek, kivévén azon közléseket, melyek oly törvényhatóságok között válttatnak, hol mind a két nyelv használtatik hivatalosan; ez esetben a levelezés román nyelven is eszközöltethetik. ” (Magyar-román megbékélési tervezet; 1849. július 14. )

2006. okt/ 17. A feladat az 1848 -as polgári forradalommal kapcsolatos. (rövid) Ismertesse a

2006. okt/ 17. A feladat az 1848 -as polgári forradalommal kapcsolatos. (rövid) Ismertesse a térkép és a források segítségével a pesti forradalom eredményeit! Válaszában térjen ki a tömegek szerepére is!

„Innen a vezérek, roppant néptömeg kíséretében, először az orvosi tanuló karhoz, melly derék tanárai

„Innen a vezérek, roppant néptömeg kíséretében, először az orvosi tanuló karhoz, melly derék tanárai megegyezésével is azonnal hozzájok csatlakozott, aztán a mérnökökhöz, s elvégül a jogászokhoz mentek, mindnyájukat a velők egyesülésre szólítván fel. Azonnal elhatároztatott az első pontnak — a sajtószabadságnak haladéktalan eszközlésbe vétele, tényleg s a censura mellőzésével. A határozat rögtön foganatosíttatott. Rámenvén ugyanis a néptömeg Landerer és Heckenast Hatvaniutczai nyomdájára, a vezérek a nyomdát a nép védelme alá helyezték, s önfelelősségök alatt szedették s nyomatták ki a két iratot [a 12 pontot és a Nemzeti dalt] — a proclamatio [kiáltvány] tüstint németre fordíttatván, s akkint is sajtó alá bocsáttatván. Ezalatt Jókai előjővén, a nyomdahivatal ajtajától beszédet tartott a néphez, elmondván czéljokat s azt, hogy békés úton akarnak haladni. Utána Vasvári [Pál] szólott, s dús ismeretekre mutató szónoklatában elmondá az európai mozgalmak keletkeztét. Ezután közkívánatra Petőfi szavalá el ismét költeményét, mellynek elragadó hatása nemhogy csökkent ezáltal, sőt mindinkább növekedni látszok. Az egész Hatvani-utcza tele volt emberekkel, kik a versszakok eskü-refrainjét egekig ható robajjal utánzengék. ” (Birányi Ákos: Pesti forradalom. Hiteles adatok nyomán; Megjelent Pesten, 1848 -ban)

Érdekességek

Érdekességek

A trikolórt, a háromszínű zászlót Európában a francia forradalom tette "divatossá". A párizsi események

A trikolórt, a háromszínű zászlót Európában a francia forradalom tette "divatossá". A párizsi események ihlették meg Szendrey Júliát is, amikor március 15 -én megvarrta és Petőfi mellére tűzte a ma ismert kokárdák első példányát. A piros-fehér-zöld színhármas először 1848 -ban vált az ország hivatalos jelképévé, a forradalom egyik jelentős eredményeképpen. A trikolor (azaz a három színű zászló) a francia forradalom óta vált "divatossá", így a magyar zászló is három színű lett: a piros szín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi. A forradalom leverése után természetesen nem engedélyezték ennek a nemzeti jelképnek a használatát sem, a kiegyezés óta azonban újra magyarságunk legnagyobb szimbóluma lett a piros-fehér-zöld színhármas. Ezért a mai napig is ezeknek a színeknek a környezetében ünnepeljük nemzeti ünnepeinket.

Szeptemberi fordulat OHB Pákozd Jellasics 1848. március 15 Windischgratz Kossuth Lajos Görgey Artúr Pozsony

Szeptemberi fordulat OHB Pákozd Jellasics 1848. március 15 Windischgratz Kossuth Lajos Görgey Artúr Pozsony Ferenc József FÜGGETLEN FELELŐS MINISZTÉRIUM Áprilisi törvények 1848. április 11 választójog Bem Kápolna NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS Tavaszi hadjárat Klapka Olmützi alkotmány Polgári állam felépítése Eltörölték: Tized Úrbéri terhek Úriszék Ősiség Közteherviselés Nemzetőrség Sajtótörvény Az Ausztriához fűződő viszony nem nyert egyértelműen megfogalmazást Tápióbicske Isaszeg Függetlenségi Nyilatkozat Haynau Vác Nagysalló 1848. május 21. 1848. okt. 6.