6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU UYGULAMA ESASLARI VE RNEKLER

  • Slides: 80
Download presentation

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU UYGULAMA ESASLARI VE ÖRNEKLERİ

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU UYGULAMA ESASLARI VE ÖRNEKLERİ

YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNE ESAS KANUN VE BAKANLAR KURULU KARARI YASAL

YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNE ESAS KANUN VE BAKANLAR KURULU KARARI YASAL DAYANAK 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 2017 Yılı Bütçe Kanununa ekli H cetveli Yurtdışı Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Verilecek Gündeliklere Dair alınan Bakanlar Kurulu Kararı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q q Harcırahın Unsurları Yol masrafı, (Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça,

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q q Harcırahın Unsurları Yol masrafı, (Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Gündelik, (Bu Kanun gereğince yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı yılı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Gündelik, (Bu Kanun gereğince yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetvelinde, yurtdışı gündeliklerinin miktarı ise gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararınca tayin olunur. Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13. 00) ve akşam (saat 19. 00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. )

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Aile masrafı, (Aile fertlerinin her biri için memur veya

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Aile masrafı, (Aile fertlerinin her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur. ) q Yer değiştirme masrafı, (Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), c. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. b. Kendisi

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. b. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz), c. Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir)

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q. Harcırah hizmetin yapıldığı kurum bütçesinden ödenir. q 4969 sayılı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q. Harcırah hizmetin yapıldığı kurum bütçesinden ödenir. q 4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde 6111 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile yapılan değişikle ; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13. 558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı (0, 096058) ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında (1292, 47 TL) tazminat ödenir.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Memur ve hizmetlilere geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye ile birlikte zorunlu giderleri de hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları) ayrıca tediye olunur.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar Harcırahın verilmesinde memurun fiilen

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Yatacak Yer Temini 6245 sayılı Kanunun 33. maddesine eklenen

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU q Yatacak Yer Temini 6245 sayılı Kanunun 33. maddesine eklenen (d) fıkrasına göre bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. Hükmünde yer alan her defasında on gün ile sınırlı olmak ibaresi Anayasa Mahkemesinin 25. 11. 2015 tarihli ve 2015/13 E. , 2015/108 K. İle Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş ve söz konusu karar 15. 12. 2015 tarili 29563 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin I. maddesinin dipnotunda da; “ 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır. ” hükmü yer almaktadır.

GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI KİMLERE ÖDENİR? q Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak dışında

GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI KİMLERE ÖDENİR? q Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak dışında başka bir yere gönderilenlere yurt içinde veya q Yeni ve eski memuriyetleriyle ilgili olarak bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde karar çıkanlara q Memuriyet merkezlerinin dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenlere q Geçici mahkeme kararı ile gönderilenlere

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (1) q. Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (1) q. Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi(Devlet Har. Bel. Yön. Eki Örnek: 27) - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi(Devlet Har. Bel. Yön. Eki Örnek: 28) - Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme belgesine bağlanır.

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (2) q. Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Görevlendirme

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (2) q. Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi - Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır. Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. q. Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; - Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, - Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi , ödeme belgesine bağlanır.

YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Adı Soyadı Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi Gündeliği

YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Adı Soyadı Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi Gündeliği YURTİÇİ / YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Dairesi Bütçe Yılı Hareket Saatleri GÜNDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Dövizin Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Gidiş Gün Sayısı Toplam Tutar Yolculuk ve Oturma Tarihleri Dönüş Bir Günlüğü Tutarı Kuru Çeşidi ve Mevkii YTL / Yabancı Para Cinsi YTL / Yabancı Para YTL G E N E L T O P L A M Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında. . . . . ya yapmış olduğum geçici görev yolculuğu ile ilgili. . . YTL. . . . Y. Kuruş harcamaya ait bildirimdir. . . /. . . . Birim Yetkilisi (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerine getirmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Bildirim Sahibi (İmza) Adı Soyadı : . . . . . . /. . Unvanı : . . . M. Y. H. B. Y. Örnek No: 27

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Adı Soyadı Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi Gündeliği

YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Adı Soyadı Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi Gündeliği YURTİÇİ / YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Akrabalık Derecesi Adı Soyadı Bütçe Yılı Önceden Avans Almışsa Aldığı Muhasebe Birimi ve Tarihi Atama Tarihi T A Ş I T I N G Ü N D E L İ K L ER Nereden Nereye Gidildiği Dairesi Y E R D E Ğ İ Ş T İ R ME G İ D E R İ Tutarı YTL / Yabancı Para Ücreti Sabit Unsur YTL / Yabancı Para Çeşidi / Mevki Gün Sayısı Dövizin Değişken Unsur Yevmiye Toplam Tutar Tutarı Mesafe Km/Mil Kuru Cinsi YTL / Yabancı Para YTL G E N E L T O P L A M . . . . ' den. . . . . 'a atanan. . . ve / aile fertlerine ait sürekli görev yolluğu olarak tahakkuk eden. . . YTL. yı. . . . Y. Kuruşu gösterir bildirimdir. . . /. . . . (*) Bu kısım bildirim sahibinin atama işleminden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. M. Y. H. B. Y. Örnek No: 28 . . . /. . Bildirim Sahibi (İmza) Birim Yetkilisi (*) Adı Soyadı : . . . . Unvanı : . . . . İmzası : . . . .

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (2) q. Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ (2) q. Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır.

HARCAMA TALİMATI Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin

HARCAMA TALİMATI Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belgeyi

HARCAMA TALİMATI

HARCAMA TALİMATI

YOLLUK VE GÜNDELİKLER 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H CETVELİ Ek göstergesi 8000

YOLLUK VE GÜNDELİKLER 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU H CETVELİ Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 48, 25 TL Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 45, 00 TL Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 42, 25 TL Aylık/kadro derecesi 1 -4 olanlar 37, 25 TL Aylık/kadro derecesi 5 -15 olanlar 36, 25 TL Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin b ve d fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı tutarı esas alınır.

YOLLUK VE GÜNDELİKLER ESAS q 6245 TUTULACAK AYLIKLAR sayılı Kanunun 7. maddesine göre; Harcırahın

YOLLUK VE GÜNDELİKLER ESAS q 6245 TUTULACAK AYLIKLAR sayılı Kanunun 7. maddesine göre; Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. q Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU PÜF NOKTALAR! q. Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU PÜF NOKTALAR! q. Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. q. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13. 00) ve akşam (saat 19. 00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. q. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez. qİlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 90 veya 180 günlük süresi içinde başka bir görevlendirme olması durumunda, söz konusu görevlendirmede yevmiye ödenmez. q. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

ÖDEME SIRASINDA GEREKLİ BELGELER! q. Görevlendirme Onayı q. Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti (E-BİLET-

ÖDEME SIRASINDA GEREKLİ BELGELER! q. Görevlendirme Onayı q. Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti (E-BİLET- Fatura yerine geçer ibaresi yazmalı ve onaylı olmalı) q. Taksi ile yapılan seyahatlerde fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi q. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura q. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi q Hesap No Dilekçesi

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 6245/9. MADDE q. Memuriyette iken bulunduğu yerden başka bir yere naklen

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 6245/9. MADDE q. Memuriyette iken bulunduğu yerden başka bir yere naklen atananlara q. Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada asıl memuriyet mahallerinden başka yere naklen atananlara, eski görev yerinden itibaren yolluk ödenir. q. Açıktan veya yeniden atamalara sürekli görev yolluğu ödenmez. q 6245/45. MADDE Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; q. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, q. Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), q. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi , olarak hesaplanır. q. Bu maddeye göre harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMESİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANIR q. Atama Onayı q. Personel Nakil Bildirimi

SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMESİNDE AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANIR q. Atama Onayı q. Personel Nakil Bildirimi q. Aile Yardım Bildirim Formu q. Aile Durum Bildirim Formu q. Otobüs bileti (olmaması durumunda mesafe cetvelindeki ücretler üzerinden ödeme yapılır) q. Yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli q. Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi q. Hesap No Dilekçesi

YURT İÇİ KURSLARA KATILACAKLARA VERİLECEK GÜNDELİKLER 6245 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereği Mesleki bilgilerini

YURT İÇİ KURSLARA KATILACAKLARA VERİLECEK GÜNDELİKLER 6245 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereği Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Kurslara Katılma Giderleri’nde Gerekli olan belgeler: ü ü Görevlendirme Yazısı Fatura ü Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge

EMEKLİ OLAN PERSONELE YAPILAN YOLLUK HESABI 01/07/2012 tarihinden itibaren 375 Sayılı KHK’nin 1. maddesinin

EMEKLİ OLAN PERSONELE YAPILAN YOLLUK HESABI 01/07/2012 tarihinden itibaren 375 Sayılı KHK’nin 1. maddesinin D fıkrasında yer alan 12. 105 olan gösterge rakamı 13. 558 olarak uygulanacaktır. Emekli olan personele ödenecek olan tazminat tutarının; Gösterge rakamı X Aylık katsayı = 13. 558 x 0, 096058 (2017 Mali Yılı I. altı aylık için) = 13. 558 x = 1302, 35 TL. olarak hesaplayıp, damga vergisi kesintisi (%0 7, 59) oranında kesinti yapılarak, ilgiliye ödenir. = 1302, 35 x 0, 00759 = 9, 88 TL Net ödenecek tutar; = Brüt tutar- Damga vergisi = 1302, 35 -9, 88 = 1292, 47 TL. EMEKLİ OLAN PERSONELE YAPILAN YOLLUK ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER ü ü Personelin Dilekçesi Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Bağlanma Yazısı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE YABANCI PARA CİNSİNDEN HARCIRAH MİKTARI Harcırah için avans verilmiş ise; Yurtdışı

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE YABANCI PARA CİNSİNDEN HARCIRAH MİKTARI Harcırah için avans verilmiş ise; Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarının, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Harcırah için avans verilmemiş ise; Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarının, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Müstehak olunan harcırah miktarının avans miktarından (yabancı para cinsinden) fazla olması halinde; fazla olan kısım için beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen Döviz satış kuru esas alınacaktır. Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafı ; Memur veya hizmetlinin; A) Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, B) Harcırah alabilecek aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz) C) Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME Yurtdışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesine göre; Yurtdışına veya

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME Yurtdışı Gündeliklere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesine göre; Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, Karara ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YATAK ÜCRETİ; Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YATAK ÜCRETİ; Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ına kadar olan kısım için ödeme yapılmaz. % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin; a) I-III numaralı sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden, b) IV-VII numaralı sütunlarında bulunanlar için % 70’inden, fazla olamaz.

YURTDIŞI YEVMİYELERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ Genelkurmay Başkanı, Anayasa

YURTDIŞI YEVMİYELERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T. B. M. M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Baş müşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları Ek göstergesi 7000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Aylık/kad ro derecesi 5 -15 olanlar Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler I II IV V VI VIII A. B. D. Doları 220 182 146 124 117 110 93 46 Almanya Euro 198 164 131 111 105 99 83 41 Avustralya Doları Avusturya Euro Belçika Euro Danimarka Kronu 342 283 227 192 181 171 143 71 199 166 132 112 106 100 84 42 194 161 128 109 103 97 81 41 1. 491 1. 238 988 838 791 746 627 310 Finlandiya Euro 179 148 119 100 95 90 74 38 Fransa 192 160 127 108 102 96 81 40 ÜLKELER T. B. M. M. Başkanı, Başbakan Ek göstergesi 5300 ile 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlar Aylık /kadro derecesi 1 -4 olanlar

İngiltere Sterlin 139 115 91 78 74 69 59 29 İrlanda Euro 186 155

İngiltere Sterlin 139 115 91 78 74 69 59 29 İrlanda Euro 186 155 124 105 99 94 78 39 Ispanya Euro 191 158 126 107 101 95 80 40 İsveç Kronu 1. 637 1. 359 1. 085 919 867 819 687 341 İsviçre Frangı 341 283 226 192 181 171 143 71 İtalya Euro 183 152 122 104 98 92 77 38 Japonya Yeni Kanada Doları Kuveyt Dinarı 37. 801 31. 405 25. 127 21325 20. 118 18. 901 15. 914 7. 880 295 244 195 165 156 147 125 61 61 50 40 35 33 31 25 12 Lüksemburg Euro 194 161 128 109 103 97 82 40 Norveç Kronu 1. 437 1. 193 952 808 762 719 604 299 Portekiz Euro 186 155 124 105 99 93 78 39 Suudi Arabistan Riyal Yunanistan Euro 744 617 492 418 395 372 313 155 191 158 126 107 101 95 80 40 Kosova Euro 148 123 98 83 78 74 63 31 Diğer AB Ülkeleri Euro Diğer Ülkeler A. B. D. Doları 152 127 101 86 81 76 65 32 190 157 125 106 100 95 80 40

YURTDIŞI GÖREV YOLLUĞU NASIL HAZIRLANIR ? Örnek : 1 inci derecede bir öğretmenin yol

YURTDIŞI GÖREV YOLLUĞU NASIL HAZIRLANIR ? Örnek : 1 inci derecede bir öğretmenin yol hariç 9 gün süre ile Azerbaycan da gönderilmiştir. Bu öğretmen 9 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 95 ABD Doları ödemiştir. ü Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) ü ANTALYA-ANKARA – Terminal (Havaş) ü Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) =(8*2)16, 00 TL ü Ankara – Azerbaycan(Gündelik) = 95 x 1, 5 =142, 50 ABD Doları (% 50 Artırımlı Gündelik) İlk on gün için ü Havaalanı (Azerbaycan) – Görev Yeri = 10 $ (Taksi )

YURTDIŞI KONAKLAMA GİDERİ NASIL HESAPLANIR ? Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1

YURTDIŞI KONAKLAMA GİDERİ NASIL HESAPLANIR ? Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40’ına kadar ödeme yapılamayacağı, %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödeneceği belirtildiğinden; 95 x 1, 5 = 142, 50 $ 142, 50 x % 40 = 57 $ 142, 50 -57= 85, 50 $ (Otel ücretinin Gündeliğin %40’ını aşan 85, 50 x % 70 = 59, 85 $ (Aşan Kısmın %70 i olan Günlük fark) 59, 85 x 9= 538, 65 $ (Ayrıca ödenecek 9 günlük otel ücreti) (10 günden fazla ödeme yapılamaz. ) kısımı)

YURTDIŞI KONAKLAMA GİDERİ Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 5 inci maddesi; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu

YURTDIŞI KONAKLAMA GİDERİ Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 5 inci maddesi; Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince. . görevlendirme süresince; a) Genel Müdür ve daha üst makam yöneticileri ileek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin, b) Ek gostergesi 8. 000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin, c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin, q Konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40 aşan kısmının TAMAMI ödenebilir. Ancak, bu madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmele sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin, yurt dışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30 unu aşamaz. (03. 3. 3. 01 ekonomik kodu) Ø

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR Hizmetin özellikleri , mevcut

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR Hizmetin özellikleri , mevcut ödenek miktarı , görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yer temin edilmesi, yemek ücretlerinin kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususlar dikkate alınarak gündelikleri cetvelde verilen miktarlardan daha aşağı bir miktarda belirlenebilir. Ancak bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazıla olarak bildirmesi gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçici görevle gönderilenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere gündeliklerinin yarısına kadar kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir. Gerekli Belgeler; ü ü ü Görevlendirme yazısı Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 - (1)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR MADDE 1 - (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 2 - (1) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. MADDE 3 - (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir. Bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarları esas alınır.

 MADDE 4 - (1) Bu Karar kapsamına girenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı

MADDE 4 - (1) Bu Karar kapsamına girenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının %50 fazlası esas alınır. MADDE 5 - (1) 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez. MADDE 6 - (1) Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz. MADDE 7 - (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ 1/1/2017 -31/12/2017 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL) Türkiye Büyük Millet Meclisi

GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ 1/1/2017 -31/12/2017 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları (TL) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, 186, 90 Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları 150, 60 Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Baş müşaviri, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler 131, 25 Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden; a)Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 112, 54 b)Aylık/kadro derecesi 2 -4 olanlar 93, 77 c)Aylık/kadro derecesi 5 -15 olanlar 75, 05

GERÇEK DIŞI BEYANNAME VERENLER! Harcırah tutarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında,

GERÇEK DIŞI BEYANNAME VERENLER! Harcırah tutarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, yetkili heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şekline göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya memuriyetten çıkarma cezalarından her hangi biri verilir ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da genel hükümlere göre tahsil olunur Suçlu hakkında idarece alınmış düzenleyici kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

YOLLUK ÖDEMELERİNİN ZAMANINDA YAPILABİLMESİ İÇİN(!) 1 - Ödeme Evrakı Ekinde Bulunması Gereken Evrakların tam

YOLLUK ÖDEMELERİNİN ZAMANINDA YAPILABİLMESİ İÇİN(!) 1 - Ödeme Evrakı Ekinde Bulunması Gereken Evrakların tam ve imzaların Eksik Olup Olmadığına dikkat edilmelidir. 2 - Yolluk Ödemesi Yapılacak Personelin Yolluk Bildirimindeki Derece/Kademe Ek Gösterge gibi Bilgilerinin Doğru Yazılıp Yazılmadığına ve Bildirimdeki verilerin Güncel Rakamlar Olup Olmadığına Dikkat Edilmelidir. 3 - Elektonik (e-bilet) ler, aslı veya firma tarafından onaylı olmalıdır.

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE VEYA DİĞER NEDENLERLE YURT DIŞINDA BULUNANLARIN TEDAVİLERİ Sosyal Güvenlik Kurumu

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE VEYA DİĞER NEDENLERLE YURT DIŞINDA BULUNANLARIN TEDAVİLERİ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (GENELGE 2011/46) Geçici veya sürekli görevle yurt dışında bulunan sigortalıların tedavi işlemleri Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile işlemin gerçekleştiği yıla ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenler tarafından ödenir ve yurt dışında görevli olunduğuna dair belge ile birlikte (belgede geçici veya sürekli görevlendirme yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir) mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere (fatura vb. ) dayanılarak Kurumdan talep edilir.

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE VEYA DİĞER NEDENLERLE YURT DIŞINDA BULUNANLARIN TEDAVİLERİ Yurt dışından, işveren

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE VEYA DİĞER NEDENLERLE YURT DIŞINDA BULUNANLARIN TEDAVİLERİ Yurt dışından, işveren durumundaki kamu kurumuna intikal ettirilmiş olan birer nüsha halindeki asıl fatura ve reçetelerin iki kurumda birden tutulması mümkün olmayacağından fatura ve reçete asılları işveren durumundaki kamu kurumunca kendi ödeme belgesine bağlanarak yurt dışı sağlık hizmet sunucusuna ödeme yapılabilir. Bu durumda, işveren durumundaki kamu kurumunca söz konusu ödemeye esas belgelerin onaylı birer örneği hazırlanarak üzerlerine “Aslı kurumca yapılan ödeme belgesine eklenmiştir” ibaresi yazılacaktır. Bu şekilde Kurumumuza ibraz edilen belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5. maddesine göre ödemeye esas belge olarak değerlendirilecektir.

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE VEYA DİĞER NEDENLERLE YURT DIŞINDA BULUNANLARIN TEDAVİLERİ Kurumca yapılacak ödemeler,

GEÇİCİ VEYA SÜREKLİ GÖREVLE VEYA DİĞER NEDENLERLE YURT DIŞINDA BULUNANLARIN TEDAVİLERİ Kurumca yapılacak ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır. Tedavi giderinin Kurumun ödediği tutarları aşması halinde aşan kısım işverenlerce karşılanır. Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır. Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geçici veya sürekli görevle gönderilme dışında turistik, ziyaret ve bunun gibi diğer nedenlerle yurt dışında bulunmaları halinde, bulunulan ülkede yapmış oldukları sağlık hizmetleri giderlerinin Kurumumuzca karşılanması söz konusu değildir. Ancak, ülkemiz ile bulunulan ülke arasında sağlık yardımlarını da kapsayan ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması halinde bu sözleşme hükümleri uygulanır.

Belirli Tedavi Programları Uygulaması ve Rutin Kontrol Tedavileri Yurt dışı tedavi süreleri 6 (altı)’şar

Belirli Tedavi Programları Uygulaması ve Rutin Kontrol Tedavileri Yurt dışı tedavi süreleri 6 (altı)’şar aylık dönemleri aşmayacak şekilde belirlenmektedir. Ancak bazı hallerde Yurt dışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen tedavi süresi içerisinde kalmak şartıyla yurt dışı tedavileri aralıklarla devam edebilmektedir. Bu durumda yurt dışındaki ilgili sağlık merkezince hazırlanan ve bu tedavinin aralıklarla devam edeceğini ve tedavi şemasının tarihlerini gösteren gerekçeli raporu veya randevu çağrı belgeleri, tedaviden önce resmi kanal veya şahıs aracılığı ile Kuruma ibraz edilmelidir. Bu belgelerin Kurumca kabul edilmesi halinde, hastanın yurt dışına her giriş-çıkışı için yeni bir Yurt dışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu istenmeyecek olup, gerekli işlemler anılan belgelere göre yürütülecektir.

Belirli Tedavi Programları Uygulaması ve Rutin Kontrol Tedavileri Ancak, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Belirli Tedavi Programları Uygulaması ve Rutin Kontrol Tedavileri Ancak, Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından verilen ilk raporda belirtilen sürenin bitmesi durumunda yeniden ilgili mevzuatta belirtilen prosedürlerin yerine getirilmesi zorunludur. Yurt dışı tedavileri sonrasında rutin kontrol tedavileri devam eden bazı hastaların (akciğer nakilli hastalar, kanser hastaları, ince bağırsak nakilli hastalar vb. ), yurt dışı ilgili sağlık merkezinin kontrol sayısı, tarihi ve sürelerini gerekçeleriyle raporla bildirmesi ve bu raporun Kurumumuzca Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden onay alınması halinde, hastanın yurt dışına bu takvime göre gerçekleştireceği gidişgelişleri için yeni bir Yurt dışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu istenmeyecek olup, gerekli işlemler anılan belgelere göre yürütülecektir. Ancak bu kontrol programını bildiren rapor, bu rapor tarihinden itibaren en fazla 1 yıl için geçerli olacaktır. Bir yılı aşması halinde kontrol programını içeren yeni bir rapor alınması ile bunun Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden onaylanması suretiyle işlemler yürütülecektir.

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ a) Yurtdışında sürekli görevde bulunan Devlet

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ a) Yurtdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru, b) Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilen Devlet Memuru, c) Yurdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası veaile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları, yurtdışında hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun" hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin (bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu işlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki hastanın kurumu tarafındanaynen ödenir.

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ Sürekli görevle yurt dışında bulunan Devlet

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ Sürekli görevle yurt dışında bulunan Devlet Memuru ile yurtdışında tedavi yardımına müstehak aile bireylerinin Yıllık izin dolayısıyle gittikleri başkabir yabancı ülkede acilen hastalanmaları durumunda, görevli oldukları ülkeye dönerek tedavi görmelerinin mümkün bulunmaması ve tedavilerinin zorunlu olması halinde izinlerini geçirmekte oldukları yerde bu Yönetmelikteki kurallara uygun biçimde yapılan tedavi giderleri, sürekli görevle bulunan ülkede aynı tedaviiçin belirlenecek mutad tedavi gideri tutarıyla sınırlı olmak şartıyla kurumlarınca ödenir. Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasını bu sıfatından dolayı tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için Devlet Memurunun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerekmektedir.

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen memurların yanlarında olan veya herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, babaları ve aile yardımına müstehak çocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memurların yurt dışında yapılan tedavi giderleri, yurt dışında tedavi için Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Resmi Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sınırlı olmak şartıyla Türkiye'de ve Türk parası olarak kurumlarınca ödenir

Yurt dışında tedavinin sağlanması yolları : Madde 4 - Yurt dışında tedavi ve yol

Yurt dışında tedavinin sağlanması yolları : Madde 4 - Yurt dışında tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların hastalanmaları halinde tedavilerinin sağlanabilmesi için tedaviye mahalli usulegöre lüzum gösterilmiş olması gerekmektedir. (Geçici görevle yurt dışında bulunanlar hariç) 3 üncü maddenin B bendine girenlerin, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca tesbit olunan esaslar dairesinde, bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre kurumları tarafından sigorta ettirilmeleri mümkündür. Bu takdirde ilgililerin sigorta primleri Devlet Memurunun bağlı olduğu kurumca karşılanır. Bu kişiler için ayrıca tedavi ve yol giderleri ödenmez.

Madde 12 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 B. K. K. ) Yönetmeliğin 3 üncü

Madde 12 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 B. K. K. ) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar, görevleri bakımından bağlı bulundukları Misyon Şefliğine, Misyon Şefliğinin başka bir yerde olması durumunda kendisine en yakın olan Büyükelçilik, Elçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluğa başvururlar. Aynı maddenin üçüncü fıkrasından yararlanacak olanlar ise bulundukları yere en yakın Misyon Şefliğine başvururlar. Bunun üzerine mahalli uygulamaya göre saptanan yöntem ve ilkeler ile tedavi Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde hastanın tedavisi yaptırılır.

Bulunulan yerdeki tıbbi olanaksızlıklar veya teknik nedenlerle tedavilerinin mümkün olmadığı belgelendirilen hastalar, gidiş dönüş

Bulunulan yerdeki tıbbi olanaksızlıklar veya teknik nedenlerle tedavilerinin mümkün olmadığı belgelendirilen hastalar, gidiş dönüş yol giderleri, yapılacak tedavi giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler ile hastalığın durumunda dikkate alınarak Misyon Şefliğince tedavi için yurda veya diğer bir ülkeye gönderilerek tedavilerinin yaptırılması yoluna gidilir. Bu durumda gidiş dönüş yol giderleri ile yapılan tedavi giderlerine ait masraflar, ibraz edilen ve MisyonŞefliğince onaylanan belgelere göre ilgililere ödenir. Yurt içinde mümkün olan tedaviler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tüm Misyon Şefliklerimi- ze genelge ile duyurulur. Yabancı ülkelerde bulunan memurların tedavi usul ve esasları o ülkedeki Misyon Şeflikleri tarafından tesbit edilir. Tespit edilen usul ve esaslar, ilgili Misyon Şeflikleri tarafından Dışişleri Bakanlığına bildirilir. Sigorta sisteminin uygulandığı memleketlerde, bu sistem dairesinde hareket edilir.

 Misyon Şefliği, her ne şekilde olursa olsun tedavi ve yol giderlerinin ödenebilmesi için

Misyon Şefliği, her ne şekilde olursa olsun tedavi ve yol giderlerinin ödenebilmesi için alınan rapor, reçete ve benzeri gibi belgelerin yukarıdaki esaslar çerçevesinde alınmış ve bunların yetkili sağlık kurumları veya tabipler tarafından düzenlenmiş olduğunu tasdik ederek memurun bağlı olduğu kuruma bildirir. (Bu Yönetmelik bakımından Misyon Şefliği, o yerdeki Büyükelçilik, Elçilik, Daimi Temsilcilik, Baş- konsolosluk ve Konsolosluktur. )

Yurt Dışı Tedavi ve Bekleme Sürelerinin Takibi Bilindiği üzere yurt dışı tedavileri en fazla

Yurt Dışı Tedavi ve Bekleme Sürelerinin Takibi Bilindiği üzere yurt dışı tedavileri en fazla 2 yıla kadar uzatılmaktadır. 2 yıllık sürenin bitiminden sonra yapılan herhangi bir sağlık gideri Kurumumuzca karşılanmamaktadır. Bu 2 yıllık süreye hastalarımızın tedaviden sonra devam eden rutin kontrol tedavi süreleri de dahil olup, yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri gün bazında hesaplanarak 2 yıllık sürenin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolleri ve takibi ilgili sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından yapılacaktır. v Yurt dışı organ nakli tedavilerinde, yurt dışına çıkış tarihinden tedavi başlangıç tarihine kadar geçen süreler bekleme süresi olarak kabul edilecek olup, bekleme süreleri de 2 yılı geçemeyecektir. Bekleme süresi içerisinde tedaviye başlanması halinde bekleme süresi kesilerek tedavi süresi başlatılacaktır. Yurt dışı organ nakli tedavilerinde 2 yıl bekleme süresine ilave olarak 2 yıl da tedavi süresi öngörülmüş olup toplamda bu süreler aşıldığında Kurumca ödeme yapılmayacaktır. v

BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 5. 6. 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kararla, Türk kültürünün yurtdışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurtdışına görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Yurtdışında görevlendirilen personel: 1 inci maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak üzere; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca geçici olarak görevlendirilecek personeli, ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Kuruluşu, Çalışma Esas ve Usulleri Bakanlıklararası Ortak

İKİNCİ BÖLÜM Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Kuruluşu, Çalışma Esas ve Usulleri Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun kuruluşu Madde 4 - Dışişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yetkili temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkili temsilcisi, din görevlilerine dair iş ve işlemlerde Komisyona iştirak eder. Komisyon toplantılarına, gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kurumlardan da temsilci çağrılabilir. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun çalışma esas ve usulleri Madde 5 - Yurtdışında görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçim esas ve usulleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurtdışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin işler bu Karar esaslarına göre Komisyon tarafından yürütülür. İlgililerin görev sürelerinin uzatılması, görevlerinin sona erdirilmesi ve yurda geri çağrılmalarına ilişkin hususlarda personelin görev yaptığı yerdeki misyon şefinin görüşü de dikkate alınır.

 Yurtdışında görevlendirilecek personelin; bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde seçimleri, görevlerini ifada ihtiyaç duyulacak

Yurtdışında görevlendirilecek personelin; bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde seçimleri, görevlerini ifada ihtiyaç duyulacak hizmet içi eğitimleri, ihtiyaç durumu göz önüne alınmak suretiyle Karara ekli Cetvelde belirtilen ülkelerde görev yerlerinin tespiti, gözetim ve denetimleri, 8 inci maddede belirtilen azami süreyi geçmemek üzere görevlendirme sürelerinin uzatılması ile izinlerin kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir. Bu Karar uyarınca Komisyona verilmiş olan görevler ile diğer hususların yürütülmesine ilişkin olarak Komisyonun çalışma esas ve usulleri, anılan kurumlarca müştereken tespit edilir. Komisyon kararları oybirliği ile alınır.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Amaç, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Sayısı, Nitelikleri, Görev

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Amaç, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Sayısı, Nitelikleri, Görev Süreleri, Aylıkları, İzinleri ve Geri Çağrılmaları Yurtdışında Madde görevlendirilecek personelin sayısı 6 - Komisyonca yurtdışında görevlendirilecek toplam personel sayısı 3. 500'ü(7) geçemez. Yurtdışında görevlendirilecek personelin, Komisyonun görüşü üzerine ülkelere göre sayı ve unvanlarını tespit etmeye Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları müştereken yetkilidir.

 Görev süresi Madde 8 - Bu Karar uyarınca görevlendirilecek personelin görev süresi 1

Görev süresi Madde 8 - Bu Karar uyarınca görevlendirilecek personelin görev süresi 1 yıldır. Bunların görev süresi, başarılı olmaları ve bulundukları ülkenin çalışma koşullan dikkate alınmak kaydıyla her defasında 1 yılı geçmemek üzere, Komisyonca en fazla dört yıl daha uzatılabilir. Toplam görev süresi beş yılı geçemez. Görev süresi eğitim-öğretim döneminin bitiminden önce sona erenlerin süreleri, bölgelerindeki eğitim-öğretim döneminin sona eriş tarihine kadar uzatılabilir. Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı görevim başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi görevine başlamasından itibaren en az iki yıl çalışmış olması şarttır. Bu süre, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan alanlar veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olanlarda bir yıl olarak uygulanır. İlgililer görev sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren 15 gün içinde yurtiçindeki asli görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu döneme ilişkin olarak yurtdışı aylığı ödenmez.

 Yurtdışında görevlendirilen personelin yurtiçi görevine döndürülmesi Madde 9 - Bu Karar uyarınca yurtdışında

Yurtdışında görevlendirilen personelin yurtiçi görevine döndürülmesi Madde 9 - Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelden; a) Görev süresini tamamlayanlar, b) En az iyi derecede sicil alamayanlar, c) Görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybedenler, d) Kendi isteğiyle yurtiçi göreve dönmek isteyenler, e) Bu Kararın 7 nci maddesinde belirtilen şartlar ile Komisyon tarafından belirlenen diğer şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, f) Uyarma ve kınama cezaları dışında bir disiplin cezası almış olanlar, g) Görevlendirilen ülkede çalışma ve oturma izni uzatılamayanlar, h) Yukarıda belirtilenler dışında Komisyon tarafından tespit edilen nedenlerle görevine devamında sakınca görülenler, hakkında Komisyon tarafından en kısa sürede yurtiçi görevlerine döndürülmesine karar verilir.

 Yurtdışında görevlendirilen personele yapılacak ödemeler Madde 10 - a) Yurtdışında görevlendirilenlere, bu Kararın

Yurtdışında görevlendirilen personele yapılacak ödemeler Madde 10 - a) Yurtdışında görevlendirilenlere, bu Kararın 12 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeler Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır. b) Yurtdışında görevlendirilecek personelin kendisine, ilk gidişlerinde ve kesin dönüşlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre ödenecek yol masrafları, yolda geçen sürelere ilişkin gündelikleri ile ilgili mevzuatı dikkate alınarak tedavi ve diğer masrafları bağlı bulundukları Kurumların bütçelerinden karşılanır. c) Yurtdışında görev yapan personelin, dış temsilciliklerimizin teklifi ve Komisyon Kararı ile birden fazla yer veya şehirde görev yapmaları halinde, asıl görev yerleri veya ikametgahları ile bu yerlerin bulunduğu belediye hudutları dışında görevlendirilecekleri diğer yerler arasında ödeyecekleri normal tarifeli nakil vasıtası ücretleri, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller dahilinde Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenir. (2)

 Yurtiçi aylığı Madde 11 - Yurtdışında görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı

Yurtiçi aylığı Madde 11 - Yurtdışında görevlendirilen personel, görevlendirildiği süre içerisinde kurumlarınca aylıklı izinli sayılır. Anılan personelin; ek ders, fazla çalışma, ek tazminat, geliştirme ödeneği ve döner sermaye katkı payı ve benzeri ücret unsurları gibi ödenmesi fiilen görev yapılması esasına bağlı ödemeler hariç kadrolarına ilişkin aylıkları ile diğer mali hakları, mensubu oldukları kurum veya kuruluş tarafından Türkiye'de Türk Lirası olarak ödenir. Yurtdışı aylığı Madde 12 - Bu Karar uyarınca yurtdışına gönderilen personele, görevli oldukları ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları dikkate alınmak suretiyle, bu yerlerdeki görevlerini fiilen yapmaları karşılığında yurtdışı görevlerine başladıkları tarihten itibaren Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ekli Cetvelde belirtilen tutarlarda, her ay ayrıca ödeme yapılır. Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili andlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını, Komisyonca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde misyon şefi aracılığıyla bütçeden ödetmeye Komisyon kararı üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 Anılan personele; ekli Cetvelde belirtilen tutarlar her ayın 1'inde peşin olarak ödenir. Ölüm

Anılan personele; ekli Cetvelde belirtilen tutarlar her ayın 1'inde peşin olarak ödenir. Ölüm halinde o aya ait ödenen tutarlar geri alınmaz. Söz konusu personele ilk gidişleri sırasında, ilk dört aylıklarından eşit olarak ve aldıkları yurtdışı aylıklarından mahsup edilmek üzere, bu Karara göre ödenecek iki aylıkları tutarında avans ödenir. (3) Bu ödemeler ilgililerin yurtdışında fiilen yaptıkları görev unvanları dikkate alınmak suretiyle yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılan eğitim kurumlarında ve Türk okullarında(4) müdür ve müdür yardımcılığı görevi verilen öğretmenlerden, müdürlük görevi verilenlere yurtdışı aylıklarının %10'u, müdür yardımcılığı görevi verilenlere %5'i ilave olarak verilir. Her eğitim kurumunda bu şekilde ilave ücret ödenecek müdür yardımcısı sayısı ikiden fazla olamaz. Ancak, bu tutar da dahil edilmek suretiyle ödenecek miktar, sürekli görevle yurtdışında bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının %60'ını hiçbir suretle geçemez.

 Sürekli görevle yurtdışında bulunan personele yurtdışı aylıklarının ödenmesinde ödemeye esas para biriminin değiştirilmesi

Sürekli görevle yurtdışında bulunan personele yurtdışı aylıklarının ödenmesinde ödemeye esas para biriminin değiştirilmesi halinde, bu Karar uyarınca ilgili ülkelerde yeni para birimi cinsinden ödenecek yurtdışı aylığını belirlemeye Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Bu Karar uyarınca personel görevlendirilmesi uygun görülen ancak Karara ekli Cetvelde yer almayan ülkelerde ödenecek para birimi ve tutarı; Bakanlar Kurulu'nca yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ülkenin özelliği, ekonomik durumu, geçim şartları ve Cetveldeki gruplamalar dikkate alınmak suretiyle Dışişleri Bakanı'nın teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından belirlenir. Yurtdışında görevlendirilen personel hakkında 13 üncü maddenin uygulanması sırasında ilgililere göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık ve mazeret izinleri toplamı 40 günü aşan süreler için yurtdışı aylığı ödenmez.

 İlgili ülke mevzuatı ve ikili andlaşmalar gereğince, yurtdışında görevli bulundukları süre içerisinde, ilgili

İlgili ülke mevzuatı ve ikili andlaşmalar gereğince, yurtdışında görevli bulundukları süre içerisinde, ilgili ülkede ikamet izni verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak Türkiye'de bulunması gereken personele, görevlendirildikleri bir yıllık dönem içinde 40 güne kadar yurtdışı aylığı ödenir. Ancak, bu ödemenin yapılmasında bir yıllık dönem içerisinde kullandıkları yıllık izinleri ile ücret ödenmek suretiyle verilen mazeret izinleri 40 günlük süreden mahsup edilir. Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı yurtdışında görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde yurtdışı aylığının 2/3'ü, 30 günü aşan sürelerde 1/2'si esas alınarak ödeme yapılır. Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam 60 günü aşması halinde bu süreyi aşan günler için yurtdışı aylığı ödenmez.

İlgili ülke mevzuatı ve ikili andlaşmalar gereğince, yurtdışında görevli bulundukları süre içerisinde, ilgili ülkede

İlgili ülke mevzuatı ve ikili andlaşmalar gereğince, yurtdışında görevli bulundukları süre içerisinde, ilgili ülkede ikamet izni verilmemesi nedeniyle zorunlu olarak Türkiye'de bulunması gereken personele, görevlendirildikleri bir yıllık dönem içinde 40 güne kadar yurtdışı aylığı ödenir. Ancak, bu ödemenin yapılmasında bir yıllık dönem içerisinde kullandıkları yıllık izinleri ile ücret ödenmek suretiyle verilen mazeret izinleri 40 günlük süreden mahsup edilir. Yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisinde bir defada veya ayrı yurtdışında görev yaptıkları yerde kullanacakları toplam 30 güne kadar olan hastalık izin sürelerinde yurtdışı aylığının 2/3'ü, 30 günü aşan sürelerde 1/2'si esas alınarak ödeme yapılır. Ancak bir yıllık dönem içerisinde hastalık izninin toplam 60 günü aşması halinde bu süreyi aşan günler için yurtdışı aylığı ödenmez.

 İzinler: Madde 13 - A) Yıllık izin: Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelin

İzinler: Madde 13 - A) Yıllık izin: Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen personelin göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki yıllık izinleri 30 gündür. Personelin cari yıl içerisinde kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenlerin yıllık izinlerini eğitim öğretime ara verilen dönemler içerisinde kullanmaları esastır. B) Mazeret izni: 1) Bu Karar uyarınca yurtdışında görevlendirilen kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre daha eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile kadın personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğum sonrası izin süresinin bitiminden önce, talebi üzerine ve misyon şefinin onayıyla görevine geri dönen kadın personele, bu tarihten itibaren yurtdışı aylığının ödenmesine devam olunur. (5)

 2) Yurtdışında görevlendirilen erkek personele, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün

2) Yurtdışında görevlendirilen erkek personele, eşinin doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir. 3) Yurtdışında görevlendirilen personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir. 4) Yukarıda belirtilen sebepler dışında, ilgili misyon şefinin onayı ile mazeretleri sebebiyle bir yılda toplam 10 güne kadar izin verilebilir.

C) Hastalık izni: Yurtdışına gönderilen personelin verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten

C) Hastalık izni: Yurtdışına gönderilen personelin verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine göreve başladıkları tarihten itibaren birer yıllık dönemler içerisindeki hastalık izin sürelerinin 90 günü geçmesi halinde ilgililerin yurtdışı görevleri Komisyonca sona erdirilerek yurtiçi görevlerine döndürülmelerine karar verilir. D) Aylıksız izin: Yurtdışına gönderilen personel bu görevleri süresince aylıksız izin kullanamaz. Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerinin aylıksız izinleri Madde 14 - Yurt dışında görevlendirilen personelin eşlerine kurumlarınca, memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok 8(6) yıla kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde aylıksız izin verilebilir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle yurtdışında yapılacak görevlendirmeler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Diğer kurumlar tarafından ödeme yapılması suretiyle yurtdışında yapılacak görevlendirmeler Madde 15 - Kapsama dahil personel, yurtdışı görevleri karşılığında diğer kurumlar tarafından ödeme yapılmak suretiyle Komisyonca yapılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Komisyon tarafından bu Karar esaslarına görevlendirilebilir. Bu Kararın 10 uncu maddesi ile 12 nci maddesinde belirlenen ödemeler personelin nezdinde görevlendirildiği kurumlar tarafından yapılır. 13 üncü maddedeki izinlere ilişkin esasları uygulamaya veya yeni esaslar belirlemeye, ayrıca kullanılan izinlerde hangi hallerde hangi ödemelerin yapılacağı ile diğer hususlarda esas ve usulleri belirlemeye Komisyon yetkilidir. Milletlerarası andlaşmalar ile ikili andlaşma hükümleri saklıdır.

 Yardım alma ve menfaat sağlama yasağı Madde 16 - Bu Karar hükümleri uyarınca

Yardım alma ve menfaat sağlama yasağı Madde 16 - Bu Karar hükümleri uyarınca görevlendirilen personele , bu Kararda belirtilen ödemeler ve yurtdışı aylığı dışında, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından herhangi bir ayni veya nakdi ödemenin yapılabilmesi, personelin ilgili olduğu kurumun teklifi üzerine Komisyonun iznine tabidir. Komisyonun izni dahilinde yapılacak ödemelerde, ilgililerin yurtdışındaki görevleri karşılığında yapılacak ödemelerden (ödeme yapılan döviz cinsi dikkate alınmak suretiyle) mahsup edilecek tutar ile buna ilişkin esas ve usuller Komisyonca belirlenir. Görevlendirilen personele, belirlenen ödemeler dışında ödeme yapılamaz ve ayni veya nakdi herhangi bir ödemede bulunulamaz. Bu şekilde ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme ayrıca hüküm alınmaksızın ilgiliden geri alınır veya ilgili personele yapılan ödemelerden mahsuben tahsil edilir ve ilgilinin geri çağrılmasına karar verilir. Bu Karar uyarınca yurtdışına gönderilen personel; fiilen ifa ettikleri görevleriyle ilgili olsun veya olmasın ayni veya nakdi herhangi bir menfaat talep edemezler. Bu şekilde menfaat talep eden veya menfaat kabul edenler hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılır ve ilgili personelin yurtdışı görevine son verilir.

 Özel görevlendirme: Madde 18 - Bu Karar uyarınca yurtdışında görev yapmakta olan din

Özel görevlendirme: Madde 18 - Bu Karar uyarınca yurtdışında görev yapmakta olan din görevlileri, görevlerinin devamı niteliğinde olmak üzere hacca gidenlerle birlikte en çok iki ay süreyle ilgili dış temsilciliğin onayıyla görevlendirilebilirler. Bu durumda ilgililere yapılan ödemeler kesilmez. Bu şekilde görevlendirilenler Diyanet İşleri Başkanlığınca Komisyona bildirilir. Misyon şefliklerince yapılacak görevlendirme: Madde 19 - Yurtdışında görevlendirilen personel bulundukları ülkede bu Kararda belirtilen yıllık izin süreleri haricinde asli görevlerini aksatmayacak şekilde bağlı bulunduğu misyon şefliğinin görev bölgesi içinde uygun görülecek yerlerde ve durumlarına uygun görevlerde istihdam edilebilir. Bu görevlendirmelere ilişkin çalışma esas ve usulleri Komisyonca belirlenir. ( Ek fıkra : 14/7/2005 -2005/25911 B. K. K. ) Bu madde uyarınca, eğitim öğretime ara verilen dönemlerde misyon şefliklerinde istihdamı mümkün bulunmayan öğretmenlerden talep edenler için, 13 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen yıllık izin süreleri, Türkiye'de kullanılmak üzere misyon şefinin yazılı onayı ile bir kata kadar artırılabilir. Artırımlı süreler için bu sürelere tekabül eden yurtdışı aylığının üçte biri ödenir. Tereddütlerin giderilmesi: Madde 20 - Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Komisyonun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 ALTINCI BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 - Bu Kararın yayımlandığı tarihte yurtdışı

ALTINCI BÖLÜM Geçici Hükümler Geçici Madde 1 - Bu Kararın yayımlandığı tarihte yurtdışı görev süresi 4 yılı geçenlerin durumları Komisyon tarafından en geç iki ay içinde değerlendirilir ve Kararın yayımlandığı tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere belirlenecek tarihlerde yurtdışı görevleri sona erdirilir. ( Ek fıkra: 18/5/2004 -2004/7353 B. K. K. ) Ancak, birinci fıkra uyarınca görev süresi sona erdirilecek olan öğretmenlerden görev bölgelerinde eğitim-öğretim devam edenlerin yurtdışı görevleri eğitim-öğretim döneminin bitiş tarihinde sona erdirilir.

 Geçici Madde 2 - Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuatı gereği; a)

Geçici Madde 2 - Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuatı gereği; a) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Kardeş Topluluklarında, daha önceden görevlendirilmiş olan personelden, yurtiçi görevine çekilme onayı alınmış olanların işlemleri alınan onay doğrultusunda yürütülür. b) Başlatılmış olan sınav ve seçme işlemlerinin yürütülmesine devam edilir. c) Bu Kararın yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan sınavlarda başarılı olup sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yılın sonuna kadar görevlendirilmemiş olan personelin hakları düşer.

 Yürürlük Madde 22 - a) Bu Kararda yer alan mali hükümler ile ekli

Yürürlük Madde 22 - a) Bu Kararda yer alan mali hükümler ile ekli Cetvelde yer alan ücretler Kararın yayımını takip eden aybaşında, b) Bu Kararın 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 1/1/2003 tarihinde, c) Bu Kararın diğer hükümleri 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23 - Bu Karar hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür.

 BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA

BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 20. 9. 2014 tarihli ve 2014/6779 sayılı Kanun Hükmünde Kararname MADDE 1 – 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararın eki Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetveli, bu Karara ekli Yurtdışı Aylık Ödemeleri Cetveli ile değiştirilmiştir.

ÜLKELER PARA BİRİMİ ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMAN ÖĞRETMEN VE DİN GÖREVLİSİ AZERBAYCAN

ÜLKELER PARA BİRİMİ ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMAN ÖĞRETMEN VE DİN GÖREVLİSİ AZERBAYCAN ABD Doları 2. 000 1. 925 GÜRCİSTAN ABD Doları 1. 800 1. 685 İRAN Euro 1. 625 1. 495 KATAR ABD Doları 2. 370 2. 250 KAZAKİSTAN ABD Doları 2. 000 1. 925 KIRGIZİSTAN ABD Doları 1. 800 1. 685 KUVEYT Kuveyt Dinarı 685 660 LÜBNAN ABD Doları 2. 175 1. 950 MOLDOVA Euro 1. 625 1. 495 ÖZBEKİSTAN ABD Doları 1. 800 1. 685 ROMANYA Euro 1. 700 1. 570 TACİKİSTAN ABD Doları 1. 800 1. 685 TUNUS Euro 1. 475 1. 430 SUUDİ ARABİSTAN SAR 8. 150 7. 450 TÜRKMENİSTAN ABD Doları 1. 900 1. 850 KIBRIS Euro 1. 150 1. 070

TEŞEKKÜR EDERİZ… RÜŞTÜ GEDİK Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

TEŞEKKÜR EDERİZ… RÜŞTÜ GEDİK Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü