6 5 Povrina paralelograma kvadrat i pravokutnik Kvadrat

  • Slides: 8
Download presentation
6. 5. Površina paralelograma kvadrat i pravokutnik Kvadrat i pravokutnik

6. 5. Površina paralelograma kvadrat i pravokutnik Kvadrat i pravokutnik

Zapiši i nacrtaj u bilježnicu! a P=a∙a a b a P=a∙b

Zapiši i nacrtaj u bilježnicu! a P=a∙a a b a P=a∙b

1. Izračunaj površinu pravokutnika čije su stranice duljina: a) a = 5 cm b

1. Izračunaj površinu pravokutnika čije su stranice duljina: a) a = 5 cm b = 4 cm P = ? P=a∙b P = 5 ∙ 4 P = 20 cm 2 b) a = 5. 4 cm b = 4. 6 cm P = ? P=a∙b P = 5. 4 ∙ 4. 6 2 1 6 + 3 2 4 2 4. 8 4 P = 24. 84 cm 2

2. Izračunaj opseg pravokutnika ako su zadani duljina jedne stranice pravokutnika i njegova površina:

2. Izračunaj opseg pravokutnika ako su zadani duljina jedne stranice pravokutnika i njegova površina: a) a = 5. 6 m P = 25. 2 m 2 O = ? P=a∙b O = 2 a + 2 b 25. 2 = 5. 6 ∙ b / : 5. 6 25. 2 : 5. 6 = b 4. 5 = b b = 4. 5 m O = 2 ∙ 5. 6 + 2 ∙ 4. 5 O = 10. 2 + 9 O = 19. 2 m b) b = 20 dm = 2 m P = 3 m 2 O = ? P = a ∙ b O = 2 a + 2 b 3 = a ∙ 2 / : 2 (uvijek dijelimo sa brojem koji se nalazi uz nepoznanicu!) 3 : 2 = a 1. 5 = a a = 1. 5 m O = 2 ∙ 1. 5 + 2 ∙ 2 O = 3 + 4 O = 7 m

3. Izračunaj površinu kvadrata čija stranica ima duljinu: a) a = 6 cm P

3. Izračunaj površinu kvadrata čija stranica ima duljinu: a) a = 6 cm P = ? P=a∙a P = 6 ∙ 6 P = 36 cm 2 b) a = 4. 8 dm P = ? P = a ∙ a P = 4. 8 ∙ 4. 8 1 9 2 + 3 8 4 2 3. 0 4 P = 23. 04 dm 2

4. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegov opseg 63. 6 cm. O = 63.

4. Izračunaj površinu kvadrata ako je njegov opseg 63. 6 cm. O = 63. 6 cm P = ? P=a∙a O = 4 a 63. 6 = 4 a / : 4 63. 6 : 4 = a 15. 9 cm = a a = 15. 9 cm P = a ∙ a P = 15. 9 ∙ 15. 9 (samostalno pomnoži!) P = 252. 81 cm 2

5. Pravokutnik i kvadrat na slici imaju jednake površine. [ZADATAK RIJEŠI SAMOSTALNO!] a) Kolika

5. Pravokutnik i kvadrat na slici imaju jednake površine. [ZADATAK RIJEŠI SAMOSTALNO!] a) Kolika je površina 2 cm pravokutnika? b) Kolika je površina kvadrata? c) Izračunaj duljinu stranice kvadrata. d) Imaju li oba četverokuta jednak opseg? 8 cm

DOMAĆA ZADAĆA https: //kahoot. it/challenge/0418318? challengeid=b 7856 ef 8 -9 a 3 a-49 e

DOMAĆA ZADAĆA https: //kahoot. it/challenge/0418318? challengeid=b 7856 ef 8 -9 a 3 a-49 e 6 -acfe 46 dc 90 b 0 e 4 ed_1591017454776 Game PIN: 0418318 Rok pristupa Kahoot! kvizu: najkasnije do četvrtka (04. 06. ) do 11: 45 sati