25 lat Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Katowice

  • Slides: 74
Download presentation
25 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Katowice, 07 listopada 2016 roku

25 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Katowice, 07 listopada 2016 roku

PFRON komu i jak pomaga?

PFRON komu i jak pomaga?

Po co powstał PFRON 9 maja 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę powołującą do

Po co powstał PFRON 9 maja 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę powołującą do życia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyodrębniony fundusz celowy, umożliwiający gromadzenie środków na rehabilitację i gospodarowanie nimi. PFRON stanowił finansowe narzędzie stymulowania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Oprócz stabilizowania rynku pracy, PFRON świadczył pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, stał się jednostką finansującą placówki i wspierającą organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

System wsparcia Potencjalne obszary wsparcia osób niepełnosprawnych:

System wsparcia Potencjalne obszary wsparcia osób niepełnosprawnych:

Misja i cel PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na

Misja i cel PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gromadzi i dystrybuuje środki na aktywizację zawodową i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Fundusz jest narzędziem finansowym – nasza rola polega na redystrybucji środków i przeznaczaniu ich na zadania określone w ustawie. Misja PFRON: Gromadzenie środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz gospodarowanie tymi środkami.

Gromadzi… - skąd się biorą środki PFRON Roczny budżet PFRON to ponad 4, 6

Gromadzi… - skąd się biorą środki PFRON Roczny budżet PFRON to ponad 4, 6 mld zł (według planu finansowego na 2016 rok) Środki PFRON pochodzą przede wszystkim z: § obowiązkowych wpłat pracodawców, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych (w przypadku, gdy liczba wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie przekracza 25 etatów) – ok. 3, 6 mld zł (2016) § dotacji celowych z budżetu Państwa (na dofinansowania do wynagrodzeń ON oraz na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych dla ZPCh/ZAZ) – ok. 745 mln zł (2016)

i dystrybuuje… - na co wydawane są środki z PFRON Wydatki w 2015 roku:

i dystrybuuje… - na co wydawane są środki z PFRON Wydatki w 2015 roku: § dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – ok. 63% wydatków (ponad 2, 9 mld zł), § środki dla samorządów na realizacje zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – ok. 19% wydatków (ok. 913 mln zł), § wsparcie organizacji pozarządowych (zlecanie zadań) – ok. 4% wydatków (ponad 178 mln zł), § programy Rady Nadzorczej PFRON w tym wyrównywanie różnic między regionami – ok. 2% wydatków (100, 5 mln zł), § refundacja składek na ubezpieczenie społeczne – ok. 2% wydatków (blisko 90 mln zł), § inne wydatki (np. finansowanie badań i analiz, wsparcie ZPCh, projekty UE) – ok. 12% wydatków.

i dystrybuuje… - na co wydawane są środki z PFRON

i dystrybuuje… - na co wydawane są środki z PFRON

i dystrybuuje… - jak wydawane są środki z PFRON

i dystrybuuje… - jak wydawane są środki z PFRON

Działania PFRON § co miesiąc ok. 24 000 pracodawców otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń dla

Działania PFRON § co miesiąc ok. 24 000 pracodawców otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń dla łącznie blisko ćwierć miliona miejsc niepełnosprawnych pracowników, § ok. 23 000 osób niepełnosprawnych otrzymuje co miesiąc refundację składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, § z 699 warsztatach terapii zajęciowej (WTZ) korzysta ok. 26 000 osób niepełnosprawnych, § w 98 zakładach aktywności zawodowej (ZAZ) zatrudnionych jest ok. 3 900 osób z orzeczoną niepełnosprawnością,

Działania PFRON Każdego roku: § kilkanaście tysięcy niepełnosprawnych studentów otrzymuje wsparcie umożliwiające zdobycie wykształcenia

Działania PFRON Każdego roku: § kilkanaście tysięcy niepełnosprawnych studentów otrzymuje wsparcie umożliwiające zdobycie wykształcenia wyższego, § organizacje pozarządowe i fundacje otrzymują ok. 200 milionów złotych na realizację projektów rehabilitacyjnych, § kilkanaście tysięcy osób niepełnosprawnych likwiduje bariery architektoniczne w domach i mieszkaniach, § z dofinansowania PFRON na sport, kulturę i rekreację korzysta prawie 200 tysięcy osób niepełnosprawnych, § ok. 200 tysięcy osób z niepełnosprawnością otrzymuje dofinansowanie do zakupu niezbędnych w życiu codziennym i rehabilitacji sprzętów i pomocy, a ok. 60 tysięcy osób wyjeżdża na turnusy rehabilitacyjne

Działania PFRON Do końca 2015 roku: § Fundusz dofinansował zakup ok. 100 tysięcy zestawów

Działania PFRON Do końca 2015 roku: § Fundusz dofinansował zakup ok. 100 tysięcy zestawów komputerowych i ponad 33 tysięcy wózków o napędzie elektrycznym, § ponad 30 tysięcy kierowców otrzymało pomoc finansową w zakupie lub przystosowaniu samochodów osobowych, § ponad 111 tysięcy uczniów z obszarów wiejskich otrzymało pomoc finansową, § przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ponad 16 tysięcy miejsc pracy, § dofinansowano rozwiązania techniczne i zakup sprzętu umożliwiającego komunikację 95 tysiącom osób niesłyszących.

Organizacje pozarządowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe Do 2008 roku organizacje wspierane były w ramach różnych programów Rady Nadzorczej

Organizacje pozarządowe Do 2008 roku organizacje wspierane były w ramach różnych programów Rady Nadzorczej PFRON, w szczególności programu PARTNER. Od 2008 roku organizacjom pozarządowym zlecane są – w drodze konkursowej – zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. PFRON Jest jednym z największych grantodawców w Polsce – w 2016 roku na wsparcie organizacji przeznaczono 210 mln złotych.

Organizacje pozarządowe PFRON zleca i finansuje organizacjom pozarządowym m. in. : § prowadzenie rehabilitacji

Organizacje pozarządowe PFRON zleca i finansuje organizacjom pozarządowym m. in. : § prowadzenie rehabilitacji w różnych typach placówek; § szkolenia, kursy, warsztaty; § poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne i in. ; § grupowe i indywidualne zajęcia (rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się z otoczeniem); § włączanie osób niepełnosprawnych w rynek pracy (doradztwo zawodowe, pośrednictwo); § szkolenia psów przewodników; § szkolenia dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy; § imprezy kulturalne, sportowe; § kampanie informacyjne; § publikacje.

Organizacje pozarządowe – skala pomocy Zadania zlecane art. 36 ust. 1 realizowane przez PFRON

Organizacje pozarządowe – skala pomocy Zadania zlecane art. 36 ust. 1 realizowane przez PFRON w latach 2011 -2015 Rok Liczba organizacji objętych dofinansowaniem Liczba umów 2011 395 525 2012 421 640 2013 409 649 2014 482 915 2015 465 786 Ogółem x x Kwota wypłacona (w zł) 121. 191. 207, 81 162. 368. 725, 17 168. 420. 342, 43 210. 852. 067, 11 178. 456. 939, 30 841. 289. 281, 82 Plan finansowy PFRON na 2016 r. na realizację zadania przewiduje środki finansowe w kwocie 210. 000, 00 zł 210. 000, 00 Wydatki Funduszu w latach 2011 -2015 na zadania zlecane wyniosły 841, 29 mln zł 2011 -2015 16

Organizacje pozarządowe – skala pomocy Liczba ngo Liczba umów Kwota wypłacona w (mln zł)

Organizacje pozarządowe – skala pomocy Liczba ngo Liczba umów Kwota wypłacona w (mln zł) 1000 915 900 786 800 700 600 500 400 649 640 525 482 421 395 409 300 200 121, 1 465 162, 3 168, 4 210, 8 178, 4 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 17

Przerwa

Przerwa

Część 2 Prowadzący: Gabriela Knapik – Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej

Część 2 Prowadzący: Gabriela Knapik – Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej

Nowe konkursy PFRON dla organizacji pozarządowych Katowice, 07 listopada 2016 roku

Nowe konkursy PFRON dla organizacji pozarządowych Katowice, 07 listopada 2016 roku

Podstawa prawna Art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Podstawa prawna Art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ); Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172, z późn. zm. ).

Podstawa prawna Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Podstawa prawna Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm. ). Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rok 2016 Konkursy ogłoszone w 2016 roku § Pilotażowy konkurs (konkurs nr 1/2016) pn.

Rok 2016 Konkursy ogłoszone w 2016 roku § Pilotażowy konkurs (konkurs nr 1/2016) pn. : „Gotowi do pracy” włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy § Konkurs (konkurs nr 2/2016) pn. : „Kurs na samodzielność” zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Podmioty uprawnione do udziału w konkursach § Organizacje pozarządowe o których mowa w art.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursach § Organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym fundacje i stowarzyszenia). § Kościelne osoby prawne. § Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 -4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami).

Warunki składania wniosków przez uprawnione podmioty § Posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na

Warunki składania wniosków przez uprawnione podmioty § Posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. § Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu). § Warunkiem złożenia wniosku dotyczącego treningów sportowych jest posiadanie przez Wnioskodawcę statutowego zapisu o prowadzeniu działań w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.

Pilotażowy konkurs „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”

Pilotażowy konkurs „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”

„” Konkurs nr 1/2016 - cel konkursu § Celem pilotażu jest : zidentyfikowanie form

„” Konkurs nr 1/2016 - cel konkursu § Celem pilotażu jest : zidentyfikowanie form wsparcia, które prowadzą do stabilnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. § Celem realizacji konkursu jest : wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy, w tym poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego.

„” Konkurs nr 1/2016 – termin składania wniosków § Wnioski o zlecenie realizacji zadań

„” Konkurs nr 1/2016 – termin składania wniosków § Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 20 października 2016 r. do dnia 14 listopada 2016 r. Zatwierdzenie wniosku, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 12: 00. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

„” Konkurs nr 1/2016 - zasięg terytorialny projektów § W ramach konkursu mogą być

„” Konkurs nr 1/2016 - zasięg terytorialny projektów § W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze § § lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym ogólnopolskim.

„” Konkurs nr 1/2016 - zasady składania wniosków § Uprawniony podmiot może złożyć w

„” Konkurs nr 1/2016 - zasady składania wniosków § Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu jeden wniosek. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. § Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym. § Wniosek musi być wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków

„” Konkurs nr 1/2016 - zasady składania wniosków § Ocena wniosków przeprowadzona zostanie na

„” Konkurs nr 1/2016 - zasady składania wniosków § Ocena wniosków przeprowadzona zostanie na podstawie elektronicznej wersji wniosku Na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. § Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami wymagane będzie na etapie zawierania umowy o zlecenie realizacji zadań.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być wyłącznie

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być wyłącznie osoby: § w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego). § które na dzień rekrutacji do projektu nie są zatrudnione. Stosowanie tego warunku może zostać wyłączone w przypadku osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego (wsparcie trenerów pracy) jeżeli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów § Konkurs dotyczy projektów realizowanych od

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów § Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku. § Projekty, w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego złożenie wniosku jest równoznaczne z ubieganiem się o zawarcie umowy wieloletniej.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów Wyznacza się następujące maksymalne okresy finansowania projektów: § I okres: od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku okres ten obejmuje działania związane z: § rekrutacją, przygotowaniem do zatrudnienia i zatrudnieniem beneficjentów ostatecznych projektu; § utrzymaniem w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych, którzy na dzień rekrutacji do projektu pozostawali w zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów § II okres: od 1 kwietnia

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki zgłaszania projektów § II okres: od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku (tryb pozakonkursowy) – okres ten obejmuje wyłącznie: § utrzymanie w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w pierwszym okresie finansowania projektu, § utrzymanie w zatrudnieniu beneficjentów ostatecznych projektu, którzy na dzień rekrutacji do projektu pozostawali w zatrudnieniu – jeżeli proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony, § rekrutacją, przygotowaniem do zatrudnienia i zatrudnieniem beneficjentów ostatecznych projektu – wyłącznie w sytuacji rezygnacji dotychczasowych beneficjentów ostatecznych z udziału w projekcie (zastępstwo); rekrutacją mogą zostać objęte jedynie osoby, które w okresie ostatnich 3 miesięcy przed datą rekrutacji do projektu nie pozostawały w zatrudnieniu.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów Wymiar czasu pracy beneficjentów ostatecznych projektu

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów Wymiar czasu pracy beneficjentów ostatecznych projektu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynosić: § co najmniej 0, 25 etatu w przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności; § co najmniej 0, 5 etatu w przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; § co najmniej 0, 5 etatu w przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną; § co najmniej 0, 75 etatu w przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. stan

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. stan zdrowia beneficjenta ostatecznego, uwarunkowania lokalnego rynku pracy) Pełnomocnicy Zarządu PFRON mogą podejmować decyzje o uwzględnieniu w rezultatach projektu beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na wymiar czasu pracy niższy niż wskazany w treści ogłoszenia o konkursie z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 50% wymaganych wartości.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów § Udział w projekcie osób z

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów § Udział w projekcie osób z orzeczonym : lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu warunek nie dotyczy osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną. § Udział w projekcie osób z orzeczonym : znacznym stopniem niepełnosprawności musi stanowić co najmniej 25% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów § Wymóg udziału co najmniej 25%

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów § Wymóg udziału co najmniej 25% osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ulegać będzie obniżeniu proporcjonalnie do udziału osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z uwagi na: § niepełnosprawność intelektualną, § całościowe zaburzenia rozwojowe, § długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, § niepełnosprawność sprzężoną, § niepełnosprawność narządu słuchu, § niepełnosprawność narządu wzroku. § Wskaźniki procentowe udziału z orzeczonym niepełnosprawności dotyczą I okresu realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. stopniem

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów Działania w projektach (w których stosowana

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów Działania w projektach (w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego) muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług przez trenera pracy, opracowanymi w ramach projektu „Trener pracy jako sposób niepełnosprawnych” na zwiększenie zatrudnienia osób (zrealizowanego w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1. 3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” Poddziałanie 1. 3. 6 „PFRON – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013). Wytyczne dostępne są na stronie internetowej PFRON (www. pfron. org. pl), w zakładce „Programy Unii Europejskiej” / „Publikacje wypracowane w ramach projektów”.

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów § W projektach, w których stosowana

„” Konkurs nr 1/2016 - warunki realizacji projektów § W projektach, w których stosowana jest metoda zatrudnienia wspomaganego rekomenduje się rekrutację osób o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia trenera pracy nie mają szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, w tym szczególnie: § osób z niepełnosprawnością intelektualną; § osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; § osób z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym; § osób z niepełnosprawnością sprzężoną; charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.

Konkurs nr 1/2016 - wskaźniki ewaluacji § pierwszy wskaźnik nakładu koszt jednej godziny wsparcia,

Konkurs nr 1/2016 - wskaźniki ewaluacji § pierwszy wskaźnik nakładu koszt jednej godziny wsparcia, tj. iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby godzin wsparcia udzielonego; § drugi wskaźnik nakładu iloraz kwoty dofinansowania oraz liczby beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu; § wskaźnik produktu średnia liczba godzin wsparcia udzielonego jednemu beneficjentowi ostatecznemu projektu; § pierwszy wskaźnik rezultatu liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu; § drugi wskaźnik rezultatu liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy utrzymali zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia.

Konkurs nr 1/2016 - wskaźniki ewaluacji § Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą zakładać

Konkurs nr 1/2016 - wskaźniki ewaluacji § Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą zakładać osiągnięcie drugiego wskaźnika rezultatu (liczba beneficjentów ostatecznych, którzy utrzymają zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia) na poziomie nie mniejszym niż 20% beneficjentów ostatecznych projektu. § Wskazany powyżej procentowy wskaźnik badany jest nie później niż przed upływem okresu 6 miesięcy od daty zakończenia pierwszego okresu finansowania projektu.

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 10%

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu. § Wkład własny może zostać wniesiony w postaci: § wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych) § wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) § wkładu finansowego ze źródeł publicznych (innych niż PFRON) z zastrzeżeniem, iż wysokość wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza) nie może przekroczyć 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § Wnioskodawca może otrzymać ze środków PFRON zwrot wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych.

Zwrot wniesionego wkładu własnego może nastąpić jeżeli wartość drugiego wskaźnika rezultatu, po upływie 12

Zwrot wniesionego wkładu własnego może nastąpić jeżeli wartość drugiego wskaźnika rezultatu, po upływie 12 miesięcy od daty uzyskania zatrudnienia przez beneficjentów ostatecznych projektu, 120% wynosić będzie co najmniej: 100% 80% 60% 50% 40% 40% 30% 25% 20% 0% 1 2 … % beneficjentów ostatecznych projektu 3 4 5

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § Spełnienie warunków uprawniających do zwrotu wniesionego, w

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § Spełnienie warunków uprawniających do zwrotu wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych weryfikowane jest przez PFRON nie później niż na ostatni dzień realizacji drugiego okresu finansowania na dzień 31 marca 2019 roku.

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § W sytuacji gdy beneficjentami ostatecznymi projektu są

Konkurs nr 1/2016 - wkład własny § W sytuacji gdy beneficjentami ostatecznymi projektu są osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostawały w zatrudnieniu Wnioskodawca będzie mógł wystąpić o zwrot wniesionego, w ramach realizacji projektu, wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych nie wcześniej niż po upływie okresu 6 miesięcy od daty zakończenia pierwszego okresu finansowania projektu. Utrzymanie zatrudnienia przez ww. beneficjentów ostatecznych podlega weryfikacji od dnia rekrutacji tych beneficjentów do projektu.

„” Konkurs nr 1/2016 - preferencje przy wyborze wniosków § W ramach konkursu stosowane

„” Konkurs nr 1/2016 - preferencje przy wyborze wniosków § W ramach konkursu stosowane są preferencje dla wniosków, w których wartość pierwszego wskaźnika rezultatu * określona zostanie na poziomie co najmniej 25% beneficjentów ostatecznych projektu. * liczba beneficjentów ostatecznych projektu, którzy zostaną zatrudnieni w wyniku realizacji projektu

„” Konkurs nr 1/2016 - preferencje przy wyborze wniosków § Preferencje stosowane są wg

„” Konkurs nr 1/2016 - preferencje przy wyborze wniosków § Preferencje stosowane są wg następujących zasad: § jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie od 25% do 35% beneficjentów ostatecznych projektu Wnioskodawca otrzyma dodatkowo 5 punktów; § jeżeli wartość pierwszego wskaźnika rezultatu określona zostanie na poziomie powyżej 35% beneficjentów ostatecznych projektu Wnioskodawca otrzyma dodatkowo 10 punktów.

„” Konkurs nr 1/2016 -– preferencje przy wyborze wniosków § Do wartości pierwszego wskaźnika

„” Konkurs nr 1/2016 -– preferencje przy wyborze wniosków § Do wartości pierwszego wskaźnika rezultatu wliczane są również osoby, które na dzień rekrutacji do projektu pozostają w zatrudnieniu * § Dodatkowa punktacja przyznawana jest przez komisję konkursową do punktacji wynikającej z oceny merytorycznej wniosku. * (dotyczy osób zatrudnionych z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego, w przypadku których proces wspomagania w miejscu pracy nie został zakończony).

Konkurs „Kurs na samodzielność” zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

Konkurs „Kurs na samodzielność” zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

„” Konkurs nr 2/2016 - cel konkursu, typy projektów § Celem projektów zgłaszanych w

„” Konkurs nr 2/2016 - cel konkursu, typy projektów § Celem projektów zgłaszanych w konkursie samodzielności osób niepełnosprawnych. § Zgłaszane w ramach konkursu projekty mogą dotyczyć następujących typów projektów: jest zwiększenie § prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła); § wsparcie realizowane poza placówką. W szczególności: §szkolenia, §kursy, §warsztaty, §grupowe i indywidualne zajęcia, §usługi wspierające; § treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § W przypadku typu projektu „prowadzenie rehabilitacji

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § W przypadku typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” projekt może dotyczyć co najmniej jednego z następujących dwóch rodzajów zadań: § „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” (§ 1 pkt 1 rozporządzenia); § prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” (§ 1 pkt 4 rozporządzenia); § dodatkowo (jako kolejne) może zostać zgłoszone zadanie: „utrzymanie psów asystujących” (§ 1 pkt 7 a rozporządzenia).

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § W przypadku typu projektu „wsparcie realizowane

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § W przypadku typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką” projekt może dotyczyć co najmniej jednego z następujących zadań: § „organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” (§ 1 pkt 2 rozporządzenia); § „prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną; c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach” (§ 1 pkt 5 rozporządzenia); cd. na następnym slajdzie

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § „utrzymanie psów asystujących” (§ 1 pkt

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § „utrzymanie psów asystujących” (§ 1 pkt 7 a rozporządzenia); § „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej” (§ 1 pkt 13 rozporządzenia).

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § W przypadku typu projektu „treningi sportowe

„” Konkurs nr 2/2016 - łączenie zadań § W przypadku typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” projekt może dotyczyć wyłącznie zadania: prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną; c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach (§ 1 pkt 5 rozporządzenia)”

„” Konkurs nr 2/2016 - zasięg terytorialny projektów § Co do zasady zgłaszane w

„” Konkurs nr 2/2016 - zasięg terytorialny projektów § Co do zasady zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny albo ogólnopolski. § W projektach musi zostać zapewniony udział beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 3 województw.

„” Konkurs nr 2/2016 - zasięg terytorialny projektów § Projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie

„” Konkurs nr 2/2016 - zasięg terytorialny projektów § Projekty dotyczące typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” mogą mieć charakter lokalny albo regionalny. § Projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką w szczególności: § szkolenia, § kursy, § warsztaty, § grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające w których zgłoszone zostanie wyłącznie zadanie pn. „utrzymanie psów asystujących” mogą mieć charakter regionalny.

„” Konkurs nr 2/2016 - zasięg terytorialny projektów § Projekty dotyczące typu projektu „wsparcie

„” Konkurs nr 2/2016 - zasięg terytorialny projektów § Projekty dotyczące typu projektu „wsparcie realizowane poza placówką w szczególności: § § § szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające” w których zgłoszone zostanie wyłącznie zadanie pn. „świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej” mogą mieć charakter lokalny albo regionalny. § Projekty dotyczące typu projektu „treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny” mogą mieć charakter regionalny.

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki zgłaszania projektów § Konkurs dotyczy projektów realizowanych od

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki zgłaszania projektów § Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § W ramach konkursu Wnioskodawca może zgłosić również projekt dwuletni. § Maksymalne okresy finansowania projektów dwuletnich: § I okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. § II okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. (tryb pozakonkursowy).

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Udział w projekcie osób z

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu Warunek nie będzie dotyczyć osób : § z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności § z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, § całościowe zaburzenia rozwojowe, § długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, § niepełnosprawność sprzężoną, § chorobę nowotworową piersi.

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Osiągniecie celów projektu musi być

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Osiągniecie celów projektu musi być dokumentowane w postaci Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu. § Warunek przygotowania i realizacji IPD nie dotyczy projektów, w których zgłoszone zostanie wyłącznie zadanie: § „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych” (§ 1 pkt 4 rozporządzenia) § „utrzymanie psów asystujących” (§ 1 pkt 7 a rozporządzenia).

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Z usług asystenta osobistego mogą

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Z usług asystenta osobistego mogą korzystać beneficjenci ostateczni projektu z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. § Treningiem mieszkalnictwa (treningiem samodzielności) mogą zostać objęci beneficjenci ostateczni, którzy ukończyli 16 rok życia.

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Wnioskodawca nie może zgłosić projektu

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów * jeżeli okres finansowania tej umowy mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. * bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Postanowienia powyższe nie będą stosowane

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § Postanowienia powyższe nie będą stosowane jeżeli ostatni okres finansowania umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów kończy się w terminie pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 31 marca 2017 r. Zgłaszany w ramach konkursu nr 2/2016 projekt może dotyczyć kosztów ponoszonych nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji umowy wieloletniej.

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § W projekcie dotyczącym typu projektu

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § W projekcie dotyczącym typu projektu „prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)” w uzasadnionych przypadkach mogą zostać zaplanowane dodatkowo: § formy wsparcia realizowane poza placówką – pod warunkiem, iż ze wsparcia tego korzystać będą podopieczni placówki (beneficjenci ostateczni projektu) dla których udział w tych formach wsparcia stanowić będzie uzupełnienie rehabilitacji prowadzonej w placówce; § formy wsparcia realizowane przy udziale rodziców (opiekunów) beneficjentów ostatecznych projektu (udział rodziców/opiekunów oraz beneficjentów ostatecznych w tych samych zajęciach) – o ile realizacja tych form wsparcia jest niezbędna w celu zapewnienia kompleksowej rehabilitacji podopiecznych placówki (beneficjentów ostatecznych projektu);

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § formy wsparcia realizowane na rzecz

„” Konkurs nr 2/2016 - warunki realizacji projektów § formy wsparcia realizowane na rzecz rodziców (opiekunów) beneficjentów ostatecznych projektu, mające na celu podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (np. szkolenia) – o ile realizacja tych form wsparcia jest niezbędna w celu zapewnienia kompleksowej rehabilitacji podopiecznych placówki (beneficjentów ostatecznych projektu); formy te traktowane są w projekcie jako wsparcie pośrednie; § działania, realizowane na rzecz podopiecznych placówki, związane z utrzymaniem psów asystujących.

Konkurs nr 2/2016 - wkład własny § Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosić będzie

Konkurs nr 2/2016 - wkład własny § Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosić będzie 5% kosztów kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem iż wymagane minimum wkładu własnego będzie mogło być wniesione wyłącznie w postaci: § wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych (tj. niepochodzącego z sektora finansów publicznych), lub § wkładu niefinansowego osobowego (świadczenie wolontariusza).

„” Konkurs nr 2/2016 - zasady składania wniosków § Uprawniony podmiot może złożyć ramach

„” Konkurs nr 2/2016 - zasady składania wniosków § Uprawniony podmiot może złożyć ramach konkursu dwa wnioski. § Wnioski wypełniane są poprzez Generator wniosków. § Ocena wniosku przeprowadzona zostanie przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. § Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami wymagana będzie na etapie zawierania umowy o zlecenie realizacji zadań.

„” Generator wniosków https: //generator. pfron. org. pl/generator/register

„” Generator wniosków https: //generator. pfron. org. pl/generator/register

„” Pytania i odpowiedzi/ Dyskusja

„” Pytania i odpowiedzi/ Dyskusja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00 -828 Warszawa tel.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00 -828 Warszawa tel. 22 50 55 500 Oddział Śląski Pl. Grunwaldzki 8 -10/8, 40 -950 Katowice tel. 32 493 21 00 [email protected] org. pl www. pfron. org. pl