2016 Forrets love Anders Ltzhft Forrets love Love

  • Slides: 197
Download presentation
2016 Forårets love Anders Lützhøft

2016 Forårets love Anders Lützhøft

Forårets love Love og lovforslag Lf. 71 af 20/11 2015 om ændring af fondsbeskatningsloven,

Forårets love Love og lovforslag Lf. 71 af 20/11 2015 om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. . og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m. v. . ) Lov 134 af 16/2 2016 om ændring af ligningsloven (Grøn Bolig. Jobordning i 2016 og 2017) – lf. 95 Lov nr. 179 af 1/3 2016 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. – lf. 96 (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016) Side 2 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lov nr. 298 af 22/3 2016 om ændring af

Forårets love Love og lovforslag Lov nr. 298 af 22/3 2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. – lf. 122 (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m. v. ). Lov nr. 322 af 5/4 2016 om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder. – lf. 99 (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen). Side 3 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lf. 123 af 23/2 2016 om ændring af lov

Forårets love Love og lovforslag Lf. 123 af 23/2 2016 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. . , aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen). Lf. 124 af 24/2 2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m. v. . ) Side 4 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lf. 149 af 30/3 2016 om ændring af ligningsloven,

Forårets love Love og lovforslag Lf. 149 af 30/3 2016 om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre) Lf. 150 af 30/3 2016 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m. v. . ) Side 5 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lf. 176 af 26/4 2016 om ændring af lov

Forårets love Love og lovforslag Lf. 176 af 26/4 2016 om ændring af lov om kildeskatteloven og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. . (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m. v. . ) Side 6 15. september 2021

Forårets love Fonde - det særlige konsolideringsfradrag Lf. 71 af 20/11 2015 om ændring

Forårets love Fonde - det særlige konsolideringsfradrag Lf. 71 af 20/11 2015 om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. . og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m. v. . ) Fonde har i dag en række særlige, gunstige skatteregler sammenlignet med almindelige virksomheder, bl. a. fradrag for deres uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål. Med dette lovforslag foreslås disse særregler begrænset på to områder, så der sikres en mere ensartet erhvervsbeskatning. For det første ophæves det særlige konsolideringsfradrag. • • Fonde kan fradrage deres uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål med ekstra 25 pct. Herved bliver det reelle fradrag for uddelingerne 125 pct. Side 7 15. september 2021

Forårets love Fonde - den særlige overførselsregel For det andet ophæves den særlige overførselsregel.

Forårets love Fonde - den særlige overførselsregel For det andet ophæves den særlige overførselsregel. • Selskaber ejet af fonde og visse foreninger kan undgå beskatning af en ellers skattepligtig indkomst, • hvis den overføres til fonden mv. og • derefter uddeles eller hensættes til almenvelgørende eller almennyttige formål. • Efter lovforslaget skal loven træde i kraft den 1. januar 2016. Side 8 15. september 2021

Forårets love Grøn Bolig. Jobordning Lov nr. 134 af 16/2 2016 om ændring af

Forårets love Grøn Bolig. Jobordning Lov nr. 134 af 16/2 2016 om ændring af ligningsloven (Grøn Bolig. Jobordning i 2016 og 2017) – lf. 95 Ligningslovens § 8 V, stk. . 1, affattes således: Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn • til serviceydelser (6. 000 kr. . ) • grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd (12. 000 kr. . i alt) • i hjemmet eller i en fritidsbolig, • jf. stk. . 2 -9 og bilag 1. Side 9 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser - oversigt Bilag 1 ( i overskrifter): Ydelser omfattet af

Forårets love Omfattede ydelser - oversigt Bilag 1 ( i overskrifter): Ydelser omfattet af Bolig. Jobordningen 2016 -2017 A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig B. Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig • Energibesparelser • Energiforsyning – dog ikke visse nærmere nævnte varmeanlæg • Energirådgivning • Klimasikring • Andre grønne ydelser Side 10 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig – 6000

Forårets love Omfattede ydelser A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig – 6000 kr. . : Almindelig rengøring ● Vask og aftørring af flader i boligen ● Rengøring af toilet og bad ● Støvsugning, gulvvask og boning ● Opvask, tøjvask og strygning ● Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m. m. Vinduespudsning ● Indvendig ● Udvendig Side 11 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Børnepasning ● Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig ●

Forårets love Omfattede ydelser Børnepasning ● Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig ● Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter Almindeligt havearbejde m. m. ● Græsslåning ● Klipning af hæk ● Lugning ● Beskæring af buske og træer ● Snerydning Side 12 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser B. Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende hjemmet eller

Forårets love Omfattede ydelser B. Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig – 12. 000 kr. . : Energibesparelser: Isolering af tag Reparation og forbedring af skorsten, f. eks. ● Indsættelse af isolerende foring ● Indsættelse af filter ● Montering af røgsuger ● Ændring af skorstenshøjde Side 13 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.

Forårets love Omfattede ydelser Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f. eks. ● Nye ruder og vinduer ● Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas ● Forsatsvinduer Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m. v. . , f. eks. ● Nye døre Isolering af ydervægge, f. eks. ● Isolering ● Hulmursisolering Isolering af gulv, f. eks. ● Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv Side 14 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f. eks. ● Radiatortermostatventiler ●

Forårets love Omfattede ydelser Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f. eks. ● Radiatortermostatventiler ● Vejrkompenseringsanlæg ● Urstyring ● Udskiftning af radiatorer Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, f. eks. ● Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde ● Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde ● Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde Side 15 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Solafskærmning af vinduer og glasdøre, f. eks. ● Udvendig eller

Forårets love Omfattede ydelser Solafskærmning af vinduer og glasdøre, f. eks. ● Udvendig eller rudeintegreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) og solfilm, samt indvendig solfilm. Energiforsyning: Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller: ● Installation, reparation eller udskiftning af solfangere ● Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes ● Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes Side 16 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, (fra betænkningen) bortset

Forårets love Omfattede ydelser Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, (fra betænkningen) bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler f. eks. ● Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder ● Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m. v. . ● Etablering af stikledning Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f. eks. ● Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion ● Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange Side 17 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Installation eller forbedring af ventilation, f. eks. ● Balanceret ventilationsanlæg

Forårets love Omfattede ydelser Installation eller forbedring af ventilation, f. eks. ● Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding Energirådgivning: Energirådgivning til energiforbedringer (se nærmere lovforslagets bemærkninger) Klimasikring: Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, f. eks. ● Montering af tætsluttende skodder m. v. . på yderdøre og vinduer Side 18 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger: ● Udskiftning af

Forårets love Omfattede ydelser Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger: ● Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i f. eks. Indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser, asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter. Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f. eks. ● Kloakarbejder på egen grund ● Udskiftning af kloakrør ● Fornyelse og etablering af dræn ● Udskiftning og etablering af opsamlingstank ● Nedsivningsanlæg Side 19 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser ● Minirensningsanlæg ● Rodzoneanlæg ● Højvandslukkere ● Regnvandsfaskiner Andre grønne

Forårets love Omfattede ydelser ● Minirensningsanlæg ● Rodzoneanlæg ● Højvandslukkere ● Regnvandsfaskiner Andre grønne ydelser: Radonsikring, f. eks. ● Radonudsugning Installation af ladestik til el-biler: ● Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af el-biler, herunder udvidelse af eltavle og trækning af kabler Side 20 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Kortlægning og fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest, PCB eller

Forårets love Omfattede ydelser Kortlægning og fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest, PCB eller bly Afmontering af brændeovne: ● Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f. eks. ● Maling af vinduesrammer (udvendigt) ● Maling af døre (udvendigt) ● Maling af ydervægge (udvendigt) Side 21 15. september 2021

Forårets love Omfattede ydelser Digital infrastruktur Tilslutning til bredbånd: ● Tilslutning til bredbånd (nedgravning

Forårets love Omfattede ydelser Digital infrastruktur Tilslutning til bredbånd: ● Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer) Side 22 15. september 2021

Forårets love Krav til fradraget Arbejdet skal være udført fra 1/1 2016 til 31/12

Forårets love Krav til fradraget Arbejdet skal være udført fra 1/1 2016 til 31/12 2017. (Særregler for 2015 og 2014) Arbejdet skal være betalt inden 1/3 2018. Fortsat krav om elektronisk betaling og indberetning til SKAT. Det ligningsmæssige fradrag gives i betalingsåret – dog i udførelsesåret, hvis betaling sker i de første 2 måneder året efter udførelsen af arbejdet. Der gives ikke fradrag, hvis der er ydet støtte fra andre offentlige ordninger m. v. . , jf. LL § 8 V, stk. . 6 – jf. næste side Side 23 15. september 2021

Forårets love Krav til fradraget § 8 V, stk. . 6, 1. pkt. .

Forårets love Krav til fradraget § 8 V, stk. . 6, 1. pkt. . , affattes således: Der kan ikke foretages fradrag for udgifter: • • • til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice, til arbejde vedrørende etablering af elproduktion fra vedvarende energianlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, hvis der modtages offentlig driftsstøtte til disse anlæg, eller til arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, hvis der modtages offentligt tilskud til skrotning af disse Side 24 15. september 2021

Forårets love Ikrafttræden Stk. 2. § 1 har virkning for arbejde, der udføres fra

Forårets love Ikrafttræden Stk. 2. § 1 har virkning for arbejde, der udføres fra og med den 1. januar 2016. Stk. 3. § 1 finder tilsvarende anvendelse for arbejde, som er udført i 2015 og omfattet af de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V, i det omfang der også vil kunne opnås fradrag for et sådant arbejde efter denne lovs ikrafttræden. For arbejde omfattet af 1. pkt. . , som betales fra og med den 1. januar 2018 til og med den 28. februar 2018, henføres fradraget til indkomståret 2017 for personer, hvis indkomstår følger kalenderåret. Stk. 4. For arbejde, der er udført i 2014 eller tidligere år og er omfattet af de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V, som betales fra og med den 1. januar 2016 til og med den 29. februar 2016, henføres fradraget til indkomståret 2015. Stk. 5. En person, hvis indkomstår 2016 påbegyndes i kalenderåret 2015, kan for arbejde, der er fradragsberettiget i indkomståret 2016 efter reglerne i denne lov eller de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V, vælge at foretage fradrag efter reglerne i ligningslovens § 8 V, stk. . 5, som affattet efter denne lovs § 1, nr. 5, eller efter det hidtil gældende § 8 V, stk. . 5. Side 25 15. september 2021

Forårets love Husk i øvrigt Bekg. nr. 135 af 16/2 2016 om grøn Bolig.

Forårets love Husk i øvrigt Bekg. nr. 135 af 16/2 2016 om grøn Bolig. Jobordning i 2016 og 2017 Lov nr. 593 af 18/6 2012: Ligningslovens § 7 Å. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af sædvanlige ydelser, der udføres inden for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement (familie- og vennetjenester). Ydelserne må ikke 1) være af kommerciel karakter, 2) indgå i organiseret byttehandel, 3) bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller 4) inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler. Side 26 15. september 2021

Forårets love Husk i øvrigt Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes

Forårets love Husk i øvrigt Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag til en person under 16 år som betaling for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem. Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed. Vederlag efter 1. pkt. . , der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på 10. 000 kr. . (2010 -niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. « Side 27 15. september 2021

Forårets love Statistik Tabel 1. De fradragsberettigede servicefradrag i 2013, 2014 og 2015 2013

Forårets love Statistik Tabel 1. De fradragsberettigede servicefradrag i 2013, 2014 og 2015 2013 2014 2015 570. 925 638. 280 430. 160 Servicefradrag, mio. kr. . 5. 250 6. 260 3. 930 Skatteværdi af fradrag, mio. kr. . (umiddelbart mindreprovenu) 1. 660 1. 915 1. 165 Antal personer med servicefradrag Side 28 15. september 2021

Forårets love Statistik Tabel 2. Fordeling af servicefradraget i 2013, 2014 og 2015 på

Forårets love Statistik Tabel 2. Fordeling af servicefradraget i 2013, 2014 og 2015 på boligkategorier (pct. ) 2013 2014 2015 Helårsboliger 93, 2 92, 8 93, 8 Fritidsboliger i Danmark 6, 4 6, 8 6, 0 Fritidsboliger i udlandet 0, 4 0, 3 100, 0 I alt Side 29 15. september 2021

Forårets love Statistik Tabel 3. Fordeling af servicefradraget i 2013, 2014 og 2015 på

Forårets love Statistik Tabel 3. Fordeling af servicefradraget i 2013, 2014 og 2015 på fradragskategorier (pct. ) 2013 2014 2015 Rengøring/vinduespudsning 5, 1 4, 7 5, 2 Børnepasning 0, 1 0, 4 Havearbejde 4, 6 4, 7 Vedligeholdelse - energibesparende 28, 1 28, 8 30, 1 Vedligeholdelse - i øvrigt 62, 2 61, 9 59, 6 I alt 100, 0 Side 30 15. september 2021

Forårets love Statistik Side 31 15. september 2021

Forårets love Statistik Side 31 15. september 2021

Forårets love Statistik Side 32 15. september 2021

Forårets love Statistik Side 32 15. september 2021

Forårets love Fastfrysning af grundskyld i 2016 Lov nr. 179 af 1/3 2016 om

Forårets love Fastfrysning af grundskyld i 2016 Lov nr. 179 af 1/3 2016 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner – lf. 96 (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016). Det foreslås at fastfryse den kommunale grundskyld for ejerboliger i 2016. Gennemføres ved, ar ”reguleringsprocenten” for 2016 udgør 0%. Skulle have været 6, 6%. Reguleringsprocenten findes omtalt i Lov om kommunal ejendomsskat. • Stigningsbegrænsningen blev indført i 2003, som led i ”skattestoppet”. Side 33 15. september 2021

Forårets love Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskyld § 1… Stk. 2. Grundskyld pålignes

Forårets love Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskyld § 1… Stk. 2. Grundskyld pålignes de afgiftspligtige ejendomme med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier: 1) Ejendommens grundværdi efter fradrag forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved de i afsnit C og D i lov om vurdering af landets faste ejendomme omhandlede ansættelser, og reduktion for fritagelser for grundskyld efter §§ 7 og 8. 2) Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent. (for 2016 altså 0%) Side 34 15. september 2021

Forårets love Grundskylden kan alligevel stige Boligejere skal derfor - som udgangspunkt - betale

Forårets love Grundskylden kan alligevel stige Boligejere skal derfor - som udgangspunkt - betale det samme i grundskyld i 2016, som de gjorde i 2015. • Fastfrysningen indregnes i forbindelse med opkrævningen af ejendomsskat i 2. halvår 2016. Der ydes en rente, , hvis der sker egentlig udbetaling efter 1. oktober 2016. Der kan alligevel komme stigninger, hvis: • • Grundskyldspromillen (mindst 16 og højst 34) forhøjes af kommunalbestyrelsen. Særregler for landbrug m. v. Der sker væsentlige ændringer vedr. ejendommens forhold –fx øget areal. Side 35 15. september 2021

Forårets love Omfattede ejendomme Fastfrysningen er målrettet ejerboliger, der vurderes i ulige år, dvs.

Forårets love Omfattede ejendomme Fastfrysningen er målrettet ejerboliger, der vurderes i ulige år, dvs. . : • parcelhuse, • rækkehuse, • ejerlejligheder, • sommerhuse m. v. . Fastfrysningen vil derfor ikke omfatte f. eks. : • udlejningsejendomme • andelsejendomme, - medmindre ejendommene vurderes i ulige år. For ikke omfattede ejendomme gælder fortsat en stigning i reguleringsprocenten på 6, 6% Side 36 15. september 2021

Forårets love Ejerboligerne, der vurderes i ulige år (bekg. 814 af 26. juni 2007)

Forårets love Ejerboligerne, der vurderes i ulige år (bekg. 814 af 26. juni 2007) Benyttelseskode Beskrivelse af de omfattede ejendomme 01 Beboelse (ejendomme med mindre end 4 lejligheder) 08 Sommerhus 11 Kommunal beboelses- og forretningsejendom (ejendomme til beboelse med mindre end 4 lejligheder) 21 Etageejerlejlighed med 1 lejlighed 26 Ejerlejlighed i lav bebyggelse 27 Ejerlejlighed i rækkehus 29 Anden ejerlejlighed på fremmed grund (ejerlejligheder til beboelse i etageejendomme) 41 Beboelse på fremmed grund (ejendomme med mindre end 4 lejligheder) 48 Sommerhus (kolonihavehus) på fremmed grund. Side 37 15. september 2021

Forårets love Bemærk: Hvis f. eks. en udlejnings- eller andelsejendom er opdelt i ejerlejligheder,

Forårets love Bemærk: Hvis f. eks. en udlejnings- eller andelsejendom er opdelt i ejerlejligheder, vil de enkelte ejerlejligheder desuden kunne være omfattet af benyttelseskode 21, 26 eller 27, og dermed være omfattet af fastfrysningen. Side 38 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lov nr. 322 af 5/4 2016 om ændring af

Forårets love Love og lovforslag Lov nr. 322 af 5/4 2016 om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder – lf. 99 (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen). Der er vedtaget nye EU-toldregler i form af Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EU-toldkodeksen). Formålet med lovforslaget er at tilrette toldloven og en række andre love som følge heraf. Loven træder i kraft d. 1. maj 2016. Side 39 15. september 2021

Forårets love Hvorfor laves ændringerne? Der er øget samhandel med tredjelande. EU-toldkodeksen indeholder en

Forårets love Hvorfor laves ændringerne? Der er øget samhandel med tredjelande. EU-toldkodeksen indeholder en modernisering af EU’s toldregler, således: • at import og eksport kan forløbe gnidningsfrit, • at virksomhederne i EU opererer med et ensartet regelsæt, og • at virksomheder i EU har lige konkurrence. Side 40 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lovforslaget indeholder bl. a. følgende forslag til ændringer: •

Forårets love Love og lovforslag Lovforslaget indeholder bl. a. følgende forslag til ændringer: • • Reglerne om, hvordan morarenter beregnes for toldskyld ændres så en sådan morarente beregnes ens i EU, uanset hvilket land toldskylden er opstået i. Reglen om begæring af godtgørelse eller regulering ændres. SKAT skal sende et forslag til afgørelse om godtgørelse i høring, såfremt der ikke gives fuldt ud medhold i begæringen om godtgørelse. Høringsfristen vil ifølge EUtoldlovgivningen fremadrettet være 30 dage mod 15 dage i dag. Reglerne om sikkerhedsstillelse udvides til, at sikkerhedsstillelsen også skal kunne omfatte potentiel toldskyld. Begrebet » frilagre « ophæves, da begrebet afskaffes med den nye EUtoldkodeks. Side 41 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 1 Ophævelse af definitionsbestemmelse vedr. postforsendelser: Toldlovens §

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 1 Ophævelse af definitionsbestemmelse vedr. postforsendelser: Toldlovens § 15. Told- og skatteforvaltningen kan med henblik på eftersøgning og kontrol af varer uden retskendelse færdes uhindret overalt langs kyster, i havne, i lufthavne, på landingssteder, i transportcentre, i tog, på jernbanearealer og på veje, hvortil der er offentlig adgang. Der kan på de nævnte steder foretages eftersøgning og kontrol af varer i postforsendelser enhver forsendelse (breve, pakker m. v. . ) uanset transportør, i pakhuse, i containere, i befordringsmidler og på andre midlertidige eller permanente steder, som kan anvendes til opbevaring af varer m. v. . Side 42 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 2 Ophævelse af en bemyndigelse til skatteministeren til

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 2 Ophævelse af en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte en frist for angivelse: Toldlovens § 13: § 13. Skatteministeren kan fastsætte en frist, inden for hvilken varer skal angives til fortoldning eller udførsel. Stk. 2. Overskrides den efter stk. . 1 fastsatte frist, kan told og afgifter ansættes på grundlag af en skønsmæssigt ansat mængde eller værdi og efter de satser, der var gældende den dag, hvor varerne senest kunne være angivet rettidigt til fortoldning. Er en sådan ansættelse for lav, skal den angivelsespligtige inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ansættelsen underrette told- og skatteforvaltningen herom. Nu i EU- toldkodeks: • Fristen er fastsat til 90 dage Side 43 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 3 Ophævelse af en bemyndigelse til skatteministeren til

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 3 Ophævelse af en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte et gebyr vedr. containerscannere: Toldlovens § 15, stk. . 3: Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om gebyr i forbindelse med anvendelse af containerscannere med henblik på den i stk. . 1 anførte kontrol. Nu i EU- toldkodeksen: • • Nu ingen hjemmel til gebyr i den officielle åbningstid. SKATs mulighed for at pålægge gebyr uden for toldstedernes officielle åbningstider, er fortsat reguleret i toldlovens kapitel 6 om andre bestemmelser. Side 44 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 4. Udvidelse af sikkerhedsstillelsesordning: Toldlovens § 30, stk.

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 4. Udvidelse af sikkerhedsstillelsesordning: Toldlovens § 30, stk. . 4, indsættes før 1. pkt. . som nyt punktum: ”Skatteministeren kan fastsætte regler om, at varemodtagere og -afsendere skal opfylde nærmere angivne betingelser for at deltage i SKATs sikkerhedsstillelsesordning. ” SKATs sikkerhedsstillelsesordning: • • • Virksomheder kan – mod sikkerhedsstillelse- opnå toldkredit for toldskyld. Told m. v. . indbetales så til SKAT én gang om måneden. Fremover mulighed for toldkredit også for potentiel toldskyld. Nu hjemmel til udstedelse af bekendtgørelse om betingelserne for deltagelse i SKATs sikkerhedsstillelsesordning. Side 45 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 5. Ændring af regler om beregning af morarenter:

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 5. Ændring af regler om beregning af morarenter: I toldlovens § 30 a, stk. . 3, indsættes som 3. pkt. . : » Renter af toldskyld beregnes efter EU-toldkodeksens artikel 114 om morarenter. « Fremtidige renteregler: • Fremover tilnærmelsesvis samme rentesats i de 28 EU-lande • Fremover udgangspunkt i Den Europæiske Centralbanks rentesats • Nu gælder opkrævningslovens renteregler ikke mere på dette område • Renter af afgiftsbeløb beregnes fortsat efter opkrævningslovens regler Side 46 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 6. Forældelse af toldskyld, der kunne give anledning

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 6. Forældelse af toldskyld, der kunne give anledning til retsforfølgning: Toldlovens § 30 b: ” Forældelsesfristen er 10 år for toldskyld, der er opstået på grund af en handling, der på det tidspunkt, hvor den blev begået, kunne give anledning til strafferetlig forfølgning. ” Fremtidig forældelse af toldskyld: • Hovedreglen er 3 år • Den nye 10 års regel svarer til forældelsen for skattekrav Side 47 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 7. Afståelse af varer til fordel for statskassen:

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 7. Afståelse af varer til fordel for statskassen: Toldlovens 35, stk. . 1, affattes således: » Varer, der tillades afstået til fordel for statskassen, må ikke medføre udgifter for statskassen. « EU-toldkodeksen: • Det fremgår allerede af EU’s nye toldkodeks, at toldskylden ophører ved import eller eksport af varer, der afstås til staten. Side 48 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 8. Ændring af frist for begæring om godtgørelse:

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 8. Ændring af frist for begæring om godtgørelse: I toldlovens § 36, stk. . 2, 1. pkt. . , ændres : » senest den 10. dag « til: » senest den 20. dag «, og » den pågældende afregningsperiode « ændres til: » senest den følgende afregningsperiode «. I toldlovens § 36, stk. . 2, 2. pkt. . , ændres: » den følgende afregningsperiode « til: » senest den næstfølgende afregningsperiode «. Godtgørelse: • • Ved godtgørelse forstås hel eller delvis tilbagebetaling af toldbeløb, der er betalt ved en vares overgang til fri omsætning. Ændringen indebærer, at godtgørelse eller regulering af tilsvaret herefter senest vil ske i den følgende afregningsperiode. Side 49 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 9. Ændring af regler om frihavne: Toldlovens 41,

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 9. Ændring af regler om frihavne: Toldlovens 41, stk. . 1, affattes således: » Ved en frihavn forstås en havn, der er beliggende i det danske toldområde og opfylder betingelserne om frizoner i EU-toldkodeksens afsnit VII, kapitel 3, afdeling 3. « Frihavne: Med forslaget fastsættes det, at en frihavn er en havn i det danske toldområde, der opfylder EU’s betingelser for frizoner, dvs. . at: • de er indhegnet, og • at SKAT fører tilsyn med området. Med ændringen præciseres det at frihavne er frizoner. Side 50 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 10. Ophævelse af ordet frilager: Toldlovens § 55

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 10. Ophævelse af ordet frilager: Toldlovens § 55 ophæves: Told- og skatteforvaltningen kan i følgende tilfælde meddele tilladelse til oprettelse af toldoplag til oplæggelse af varer, der indføres fra tredjeland i ikkeafgiftsberigtiget stand: 1) Hos pakhusforretninger på steder, hvor der er særligt behov derfor. 2) Hos varemodtagere, der har et særligt behov for oplæggelse af varer Frilager: • • Et frilager er lokaler beliggende i det danske toldområde, der er under tilsyn af SKAT, og hvor de varer, der ligger på lagret anses for at befinde sig uden for det danske toldområde. I Danmark findes ingen frilagre – loven er derfor uden dansk betydning. Side 51 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 11. Ændring af regler om toldoplag: Toldlovens §

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 11. Ændring af regler om toldoplag: Toldlovens § 57: Skatteministeren kan fastsætte regler om oprettelse, indretning og benyttelse af toldoplag og provianteringsvirksomheder, om tidspunktet for betaling af afgifter af varer, der fraføres disse virksomheder, om bevillingshaverens hæftelse og sikkerhedsstillelse for afgifter af de tilførte varer, om tilbagekaldelse og bortfald af sådanne bevillinger samt om told- og skatteforvaltningens kontrol med varer, der tilføres og fraføres toldoplag eller provianteringsvirksomheder. Toldoplag: • • Reglen om, at SKAT kan give tilladelse til oprettelse af toldoplag til bestemte virksomhedsgrupper (både private- og offentlige oplag), ophæves. Reglerne pr. 1. maj 2016 findes i EU-toldkodeksen, der er direkte anvendelig i dansk ret Side 52 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 12. Ændring af regler om eftergivelse og henstand:

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 12. Ændring af regler om eftergivelse og henstand: Toldlovens § 72: Reglerne om eftergivelse og henstand i § 15 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m. v. . finder tilsvarende anvendelse på told-, afgifts- og rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. . 4, afgift efter § 34, stk. . 1, gebyrer efter § 69, ekspeditionsafgift efter § 81 og administrative bøder efter kapitel 7. Stk. 2. Reglerne finder ligeledes anvendelse på beløb, som personer er pligtige at betale som erstatning for selskabers manglende betaling af toldbeløb m. v. . Eftergivelse og henstand: • • Med EU-toldkodeksen kan SKAT give henstand med betaling af det skyldige toldbeløb, mod at der stilles sikkerhed. Betalingshenstanden er på 30 dage. Side 53 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 13. Ændring af sanktion for manglende angivelse: I

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 13. Ændring af sanktion for manglende angivelse: I toldlovens § 73, stk. . 1, nr. 1, ændres: » når en sådan angivelse er foreskrevet i denne lov eller de i medfør af loven fastsatte forskrifter « til: » når en sådan angivelse er foreskrevet i denne lov, de i medfør af loven fastsatte forskrifter eller i artikel 127, stk. . 1, artikel 145, stk. . 1, artikel 158, stk. . 1, artikel 263, stk. . 1, artikel 270, stk. . 1, artikel 271, stk. . 1, og artikel 274, stk. . 1, i EUtoldkodeksen «. Straf: Sanktionsbestemmelsen ændret, så det er tydeligt, at det også er muligt at straffe den, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at angive varer til SKAT, når en sådan angivelse er foreskrevet i EU-toldkodeksen. Side 54 15. september 2021

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 14. Forrentning af toldbeløb: I opkrævningslovens § 16

Forårets love Lovforslagets enkelte elementer 3. 14. Forrentning af toldbeløb: I opkrævningslovens § 16 c indsættes efter stk. . 1 som nyt stykke: ”Stk. 2. Toldskyld forrentes uanset stk. . 1 med renten fastsat i EU-toldkodeksens artikel 114. ” Rente af toldskyld: • • Skattekonto samler alle virksomhedens betalinger mellem virksomheden og SKAT. Det gælder også for told. En negativ saldo forrentes efter opkrævningslovens § 7, stk. . 2 med rentes rente. Toldbeløb forrentes pr. 1. maj 2016 med en lavere rente i EU-toldkodeksen. Det er en simpel rente. SKAT kan fritage for renter af toldskyld. Side 55 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lov 298 af 22/3 2016 om ændring af lov

Forårets love Love og lovforslag Lov 298 af 22/3 2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m. v. . ) – lf. 122 Nedlukningen af EFI og DMI imødegås med: 1. 2. 3. udskydelse af forældelse jf. lov nr. 1. 253 af 18/11 2015 Nærværende lov om etablering af midlertidig it-understøttelse (interimsystem) og klagebehandling på inddrivelsesområdet yderligere tiltag senere i 2016 Formål med 1 -3: Nyt it-system skal være færdigt i 2019 Side 56 15. september 2021

Forårets love Ændrede love I nærværende lov ændres der i: 1. Lov om inddrivelse

Forårets love Ændrede love I nærværende lov ændres der i: 1. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2. Lov om en børne- og ungeydelse 3. Opkrævningsloven Side 57 15. september 2021

Forårets love Dækningsrækkefølgen Lovens enkelte elementer: • • • 3. 1. Fastsættelse af særlige

Forårets love Dækningsrækkefølgen Lovens enkelte elementer: • • • 3. 1. Fastsættelse af særlige regler om dækningsrækkefølge og om inddrivelse af udvalgte fordringer i interimsperioden 3. 2. Ændret klagebehandling af klager over SKATs restanceinddrivelse 3. 3. Indsamling og anvendelse af visse oplysninger til brug for SKATs opgaver som restanceinddrivelsesmyndighed 3. 4. Gennemførelse af modregninger uden partshøring 3. 5. Gennemførelse af indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring og præcisering af grundlaget for indkomstaftrapningen 3. 6. Nægtelse eller inddragelse af registrering ved konkurskarantæne Ikrafttræden: • 1. april 2016 Side 58 15. september 2021

Forårets love Dækningsrækkefølgen 3. 1. Fastsættelse af særlige regler om dækningsrækkefølge og om inddrivelse

Forårets love Dækningsrækkefølgen 3. 1. Fastsættelse af særlige regler om dækningsrækkefølge og om inddrivelse af udvalgte fordringer i interimsperioden I inddrivelsesloven indsættes § 18 b: Særlige regler for perioden til og med 2019 § 18 b. Skatteministeren kan fastsætte regler om fravigelse af dækningsrækkefølgen for krav under inddrivelse, jf. § 4, og om inddrivelse af udvalgte fordringer for perioden fra og med den 1. april 2016 til og med den 31. december 2019. « Side 59 15. september 2021

Forårets love Dækningsrækkefølgen Dækningsrækkefølge i indddrivelseslovens § 4: Dækker beløb, der inddrives fra skyldner,

Forårets love Dækningsrækkefølgen Dækningsrækkefølge i indddrivelseslovens § 4: Dækker beløb, der inddrives fra skyldner, kun delvis fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden vedrørende skyldneren, dækkes fordringerne i denne rækkefølge: 1) Bøder. 2) Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag, idet private krav dog dækkes forud for offentlige krav. 3) Andre fordringer. (…) Side 60 15. september 2021

Forårets love Dækningsrækkefølgen • • • Interimssystemet skal stå for inddrivelsen af ca. 25

Forårets love Dækningsrækkefølgen • • • Interimssystemet skal stå for inddrivelsen af ca. 25 udvalgte fordringstyper i forhold til nye skyldnere. Der er 3 inddrivelsesindsatser (rykkere, betalingsordninger og udlæg). Dækningsrækkefølgen efter § 4 vil finde anvendelse for de fordringer, der inddrives via interimssystemets aktive del dvs. . de nævnte 25 udvalgte fordringstyper. Det sikres, at de gældende regler om dækningsrækkefølgen i § 4 kan fraviges, i det omfang en sådan fravigelse af reglerne er nødvendig for at sikre udviklingen af interimsystemet og den manuelle inddrivelse. Side 61 15. september 2021

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse 3. 2. Ændret klagebehandling af klager over SKATs

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse 3. 2. Ændret klagebehandling af klager over SKATs restanceinddrivelse Inddrivelsesloven§ 17, stk. . 1, 2. pkt. . , ændres således: § 17. Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m. v. . , herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, kan indbringes for Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf. Klagen skal indgives skriftligt til skatteankeforvaltningen restanceinddrivelsesmyndigheden og skal være modtaget senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Der kan dog ses bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Side 62 15. september 2021

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse I inddrivelseslovens § 17, stk. . 1, indsættes

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse I inddrivelseslovens § 17, stk. . 1, indsættes som 4. -6. pkt. . : » Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden på grundlag af klagen finder anledning dertil, kan restanceinddrivelsesmyndigheden genoptage sagen. Kan restanceinddrivelsesmyndigheden ikke give fuldt medhold i klagen, og hvis klagen fastholdes, videresender restanceinddrivelsesmyndigheden klagen til skatteankeforvaltningen sammen med en udtalelse om sagen. Skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. . 4 og 5, finder ikke anvendelse. « Side 63 15. september 2021

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse Formålet med forslaget er : at sikre en

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse Formålet med forslaget er : at sikre en hensigtsmæssig klagebehandling, herunder i højere grad at samle behandlingen af de klager, der: • • indgives over SKATs afgørelser om inddrivelse, og de genoptagelsessager, SKAT kan være forpligtet til at skulle i gang med som følge af konstaterede ulovligheder i inddrivelsen, Side 64 15. september 2021

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse Forslagets to elementer: 1. Klager over SKATs afgørelser

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse Forslagets to elementer: 1. Klager over SKATs afgørelser om inddrivelse som restanceinddrivelsesmyndighed skal jf. § 17, stk. . 1, 2. pkt. . indsendes til SKAT, i stedet for at klagen indsendes til Skatteankestyrelsen, der så sender afgørelsen til udtalelse i SKAT. 2. Der indføres i § 17, stk. . 1, 4 -6 pkt. . en remonstrationsordning svarende til den, der var gældende på inddrivelsesområdet inden 1. januar 2014 dvs. : » Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden på grundlag af klagen finder anledning dertil, kan restanceinddrivelsesmyndigheden genoptage sagen. Kan restanceinddrivelsesmyndigheden ikke give fuldt medhold i klagen, og denne fastholdes, videresender restanceinddrivelsesmyndigheden klagen til skatteankeforvaltningen sammen med en udtalelse om sagen. Skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. . 4 og 5, finder ikke anvendelse. « Side 65 15. september 2021

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse Ikrafttræden: Reglerne om klager finder ikke anvendelse for

Forårets love Klage over SKATs restanceinddrivelse Ikrafttræden: Reglerne om klager finder ikke anvendelse for klager over afgørelser truffet inden lovens ikrafttræden d. 1. april 2016. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse. Side 66 15. september 2021

Forårets love Oplysninger om børn og unge 3. 3. Indsamling og anvendelse af visse

Forårets love Oplysninger om børn og unge 3. 3. Indsamling og anvendelse af visse oplysninger til brug for SKATs opgaver som restanceinddrivelsesmyndighed I inddrivelseslovens § 3 indsættes efter stk. . 5 som nye stykker: » Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre myndigheder indhente oplysninger om, hvilke personer der er berettiget til børne- og ungeydelse, og oplysninger om, hvilke børn og unge ydelsen vedrører. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endvidere opbevare oplysningerne i et register, som restanceinddrivelsesmyndigheden opretter til formålet. Stk. 7. Restanceinddrivelsesmyndighedens adgang til oplysninger, jf. stk. . 4 -6, gælder også indsamling og anvendelse af oplysninger om personers nettoindkomst og betalingsevne til brug for statistiske og regnskabsmæssige formål. « Side 67 15. september 2021

Forårets love Oplysninger om børn og unge Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013

Forårets love Oplysninger om børn og unge Bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige: ”Den såkaldte tabeltrækmetode”: § 5. Afdragsordninger, der fastsættes af restanceinddrivelsesmyndigheden over for personer, skal fastsættes som en procentdel (afdragsprocent) af den årlige indkomst opgjort som den årlige bruttoindkomst inkl. indtægter omfattet af § 12, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger efter § 14, stk. . 4, nr. 2 a, ATP-bidrag og skat, jf. dog stk. . 6 og 7. Det beløb, som skal afdrages årligt, fastsættes med udgangspunkt i følgende tabel: Side 68 15. september 2021

Forårets love Oplysninger om børn og unge Der indføres i inddrivelsesloven hjemmel til, at

Forårets love Oplysninger om børn og unge Der indføres i inddrivelsesloven hjemmel til, at SKAT: 1. 2. hos andre myndigheder kan indhente og i et register opbevare oplysninger om, hvilke personer der er berettigede til børne- og ungeydelse, samt hvilke børn og unge ydelsen vedrører. indsamler og anvender oplysninger om personers nettoindkomst og betalingsevne til brug for statistiske og regnskabsmæssige formål, herunder udarbejdelse af restancestatistik og rapporter til Folketinget samt fastsættelsen af en kursværdi fordringer, der er modtaget til inddrivelse. Side 69 15. september 2021

Forårets love Modregning uden parthøring 3. 4. Gennemførelse af modregninger uden partshøring Inddrivelseslovens §

Forårets love Modregning uden parthøring 3. 4. Gennemførelse af modregninger uden partshøring Inddrivelseslovens § 9 a: ”Modregning, der gennemføres af restanceinddrivelsesmyndigheden eller af told- og skatteforvaltningen som fordringshaver, kan ske uden partshøring af skyldneren og uden forudgående vurdering af dennes økonomiske forhold. ” Side 70 15. september 2021

Forårets love Modregning uden parthøring SKATs automatiske og manuelle modregninger skal fremover: • •

Forårets love Modregning uden parthøring SKATs automatiske og manuelle modregninger skal fremover: • • undtages fra pligten til partshøring, og modregning skal kunne gennemføres uden forudgående vurdering af skyldnerens økonomiske forhold. Begrundelse for ændringerne: • • Det er ikke muligt systemmæssigt at få afklaret skyldnerens økonomiske forhold. En forpligtelse for SKAT til at gennemføre partshøring af skyldneren og undersøge dennes økonomiske forhold, inden modregning gennemføres, vil have betydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Side 71 15. september 2021

Forårets love Modregning uden parthøring Ny fast track-ordning: SKAT vil hurtigt kunne behandle de

Forårets love Modregning uden parthøring Ny fast track-ordning: SKAT vil hurtigt kunne behandle de sager, hvor en skyldner måtte vælge at påklage en gennemført modregning. • • Det sker : i forbindelse med afgivelsen af en udtalelse til Skatteankestyrelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. . 4, eller en genoptagelse (remonstrationsbehandling), jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5, eller hvor skyldneren nåede at indfri sin gæld inden modregningen, således at SKAT hurtigt kan foranledige hovedfordringen (udbetalingen fra det offentlige) udbetalt. Side 72 15. september 2021

Forårets love Modregning uden parthøring Skatteforvaltningslovens § 35 a. Klage (…) skal indgives til

Forårets love Modregning uden parthøring Skatteforvaltningslovens § 35 a. Klage (…) skal indgives til skatteankeforvaltningen, (…). Stk. 4. Før en klage afgøres, kan skatteankeforvaltningen (…), indhente en udtalelse om klagen fra den myndighed, der har truffet afgørelsen. (…). Stk. 5. Hvis den myndighed, der har truffet afgørelsen, på grundlag af klagen finder anledning dertil, kan myndigheden uanset de almindelige frister for genoptagelse af myndighedens afgørelse efter denne lov genoptage og ændre afgørelsen, hvis klageren er enig heri. Side 73 15. september 2021

Forårets love Børneydelser - aftrapning uden partshøring 3. 5 Gennemførelse af indkomstaftrapning af børne-

Forårets love Børneydelser - aftrapning uden partshøring 3. 5 Gennemførelse af indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring og præcisering af grundlaget for indkomstaftrapningen Hidtidig lov om børne- og ungeydelse § 8 a: » Ved hvert kvartals eller måneds udbetaling af henholdsvis børneydelsen og ungeydelsen, jf. § 1, lægges oplysningerne om modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomst i den seneste forskudsopgørelse fra told- og skatteforvaltningen for det pågældende indkomstår til grund ved beregning af, om der skal ske en foreløbig nedsættelse af børne- og ungeydelsen, jf. § 1 a. (…)” Ny 8 a, stk. . 2: » Nedsættelse og regulering af børneydelsen og ungeydelsen, jf. stk. . 1, kan ske uden partshøring af modtageren af ydelsen. « Side 74 15. september 2021

Forårets love Børneydelser - aftrapning uden partshøring Størrelsen af børne- og ungeydelsen er differentieret

Forårets love Børneydelser - aftrapning uden partshøring Størrelsen af børne- og ungeydelsen er differentieret efter fire aldersgrupper: • En babyydelse til de 0 -2 -årige, • en småbørnsydelse til de 3 -6 -årige, • en børneydelse til de 7 -14 -årige • en ungeydelse til de 15 -17 -årige. Mulighed for nedsættelse af ydelsen: Den samlede børne- og ungeydelse nedsættes med 2 pct. af den del af topskattegrundlaget efter personskattelovens § 7, stk. . 1 og 3, der overstiger et grundbeløb på 700. 000 kr. . (2010 - niveau) for modtageren. Side 75 15. september 2021

Forårets love Børneydelser - aftrapning uden partshøring Bekendtgørelsen nr. 1563 af 13/12 2013 om

Forårets love Børneydelser - aftrapning uden partshøring Bekendtgørelsen nr. 1563 af 13/12 2013 om børne- og ungeydelse: Levering af oplysninger fra SKAT til Udbetaling Danmark § 19. SKAT leverer oplysninger til Udbetaling Danmark én gang i kvartalet om indkomstforhold hos modtagere af børne- og ungeydelsen og deres eventuelle ægtefæller. Udbetaling Danmark kan herudover særskilt indhente de pågældende oplysninger hos SKAT til brug for påbegyndelsen af en udbetaling. Beregning af den foreløbige nedsættelse § 20. Udbetaling Danmark beregner kvartalsvis, om der skal foretages nedsættelse af børne- og ungeydelse på baggrund af de nyeste oplysninger leveret af SKAT, jf. § 19, 1. pkt. . Ved påbegyndelsen af en ny udbetaling benytter Udbetaling Danmark de særskilt indhentede oplysninger, jf. § 19, 2. pkt. . , til kvartalsvis at beregne, om der skal foretages nedsættelse af børne- og ungeydelse. Side 76 15. september 2021

Forårets love Aftrapning uden partshøring De nye regler: • • • Nedsættelse af børne-

Forårets love Aftrapning uden partshøring De nye regler: • • • Nedsættelse af børne- og ungeydelsen efter reglerne om indkomstaftrapning kan ske uden forudgående partshøring. Udbetaling Danmark udelukkende kan lægge indkomstoplysninger fra henholdsvis forskudsopgørelsen og årsopgørelsen fra SKAT til grund for indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen. Udbetaling Danmark kan således ikke lægge indkomstoplysninger fra ydelsesmodtagerne selv eller andre til grund. Side 77 15. september 2021

Forårets love Konkurskarantæne 3. 6. Nægtelse eller inddragelse af registrering ved konkurskarantæne Ny opkrævningslovens

Forårets love Konkurskarantæne 3. 6. Nægtelse eller inddragelse af registrering ved konkurskarantæne Ny opkrævningslovens § 11 a: Told- og skatteforvaltningen kan nægte at registrere og kan inddrage registreringen efter skatte- og afgiftslove, hvor opkrævningen reguleres efter denne lov, for en person, der er pålagt en konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt. . , medmindre personen over for told- og skatteforvaltningen godtgør, at vedkommende ikke deltager i og ikke forventes at skulle deltage i ledelsen af den omhandlede erhvervsvirksomhed. « Side 78 15. september 2021

Forårets love Konkurskarantæne Konkurslovens § 159, 1. pkt. . : Personen må i 3

Forårets love Konkurskarantæne Konkurslovens § 159, 1. pkt. . : Personen må i 3 år, jf. konkurslovens § 158, stk. . 1, ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Konkurslovens § 159, 2. pkt. . : Er den pågældende person tidligere pålagt en konkurskarantæne, der ikke er udløbet på fristdagen, og er den groft uforsvarlige forretningsførelse, der begrunder nyt pålæg af konkurskarantæne, foregået, efter at den tidligere konkurskarantæne fik virkning, bestemmes det i kendelsen om konkurskarantæne, at den pågældende person heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser. Side 79 15. september 2021

Forårets love Konkurskarantæne Opkrævningslovens § 11 a indebærer, at SKAT: • • • hvis

Forårets love Konkurskarantæne Opkrævningslovens § 11 a indebærer, at SKAT: • • • hvis opkrævningen reguleres efter opkrævningsloven, for en person, der er pålagt en konkurskarantæne efter konkurslovens § 159, 2. pkt. . , nægte eller inddrage registreringen for moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, lønsumsafgift og punkt- og miljøafgifter - men ikke importør efter toldloven medmindre personen over for SKAT godtgør, at personen ikke deltager i og ikke forventes at skulle deltage i ledelsen af den omhandlede erhvervsvirksomhed. Side 80 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lf. 123 af 23/2 2016 om ændring af lov

Forårets love Love og lovforslag Lf. 123 af 23/2 2016 om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. . , aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen). Overordnet formål: • at skabe klarhed om retstilstanden på en række områder i erhvervsbeskatningen Side 81 15. september 2021

Forårets love Formål 1: at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EUretten på tre punkter,

Forårets love Formål 1: at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EUretten på tre punkter, hvor den gældende lovgivning er i strid med EU traktatens bestemmelser om fri bevægelighed. 1. 2. 3. en justering af reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud fra før 2005 i faste driftssteder en justering af definitionen af datterselskabsaktier som følge af en anden dom fra EU-Domstolen en nedsættelse til 22 pct. af beskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber. Side 82 15. september 2021

Forårets love Formål 2: at imødegå muligheden for omgåelse af udbyttebeskatning ved investering via

Forårets love Formål 2: at imødegå muligheden for omgåelse af udbyttebeskatning ved investering via investeringsinstitutter. • Der er to muligheder for, at der efter de gældende regler for investeringsinstitutter kan ske omgåelse af udbyttebeskatningen, ved at skattepligtige udbytter konverteres til skattefrie avancer. Side 83 15. september 2021

Forårets love Formål 3: at foretage en justering af indgrebet i virksomhedsordningen, der blev

Forårets love Formål 3: at foretage en justering af indgrebet i virksomhedsordningen, der blev gennemført i 2014. • • Hensigten er bl. a. at sikre, at der er klarhed over de skattemæssige konsekvenser ved at stille virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen. Endvidere er justeringen af indgrebet i virksomhedsordningen væsentligt ændret i forhold til det udkast af lovforslaget, der blev sendt i høring i efteråret 2015 Formål 4: en række mindre justeringer af erhvervsbeskatningen. Side 84 15. september 2021

Forårets love Ændrede love Der ændres i følgende love: Ø Selskabsskatteloven Ø Afskrivningsloven Ø

Forårets love Ændrede love Der ændres i følgende love: Ø Selskabsskatteloven Ø Afskrivningsloven Ø Aktieavancebeskatningsloven Ø Ejendomsavancebeskatningsloven Ø Fusionsskatteloven Ø Lov om indskud på etableringskonto Ø Lov om investeringsfonds Ø Kursgevinstloven Ø Ligningsloven Side 85 15. september 2021

Forårets love Ændrede love Ø Personskatteloven Ø Skattekontrolloven Ø Virksomhedsskatteloven Ø Ø Ø Lov

Forårets love Ændrede love Ø Personskatteloven Ø Skattekontrolloven Ø Virksomhedsskatteloven Ø Ø Ø Lov om nedsættelse af selskabsskatte og globalpuljeprincip i sambeskatningen Lov om forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler Lov om Energinet Side 86 15. september 2021

Forårets love Underskud – fast driftssted 2. 1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen

Forårets love Underskud – fast driftssted 2. 1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning af udenlandske underskud fra før 2005 i faste driftssteder I lov nr. 426 af 6/6 2005, § 15. stk. . 9 indsættes efter 9. pkt. : » Ligningslovens § 33 D, stk. . 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, finder dog ikke anvendelse, hvis det faste driftssted er beliggende i et land, der er medlem af EU eller EØS. « Side 87 15. september 2021

Forårets love Underskud – fast driftssted Ændringerne skyldes EU-domstolens dom af 17. juni 2014

Forårets love Underskud – fast driftssted Ændringerne skyldes EU-domstolens dom af 17. juni 2014 om etableringsfriheden (Nordea Bank A/S). Fremover genbeskattes gamle underskud ikke i visse tilfælde. Fremover gælder for fast driftssted i et EU- eller EØS-land : • • Afhændelsen af det faste driftssted vil herefter alene udløse genbeskatning af et beløb op til summen af gevinster og tab ved afståelse af aktiverne og passiverne i det faste driftssted. Tilsvarende vil flytningen af ledelsens sæde i det danske selskab til udlandet udløse genbeskatning af et beløb op til den positive sum af gevinster og tab ved afståelse til handelsværdien af aktiverne og passiverne i det faste driftssted, jf. § 15, stk. . 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 og SEL. § 5, stk. . 7. Side 88 15. september 2021

Forårets love Underskud – fast driftssted Historien: I 2005 indførtes nye sambeskatningsregler for selskaber,

Forårets love Underskud – fast driftssted Historien: I 2005 indførtes nye sambeskatningsregler for selskaber, jf. Sel. § 31 ff: • en obligatorisk national sambeskatning, og • og en frivillig international sambeskatning. Ved international sambeskatning, omfatter den alle koncernforbundne udenlandske selskaber og alle udenlandske filialer. Uden international sambeskatning medregnes overskud og underskud ved erhvervsvirksomhed i udlandet (fast driftssted) ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Side 89 15. september 2021

Forårets love Underskud – fast driftssted Forhistorien: Lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004,

Forårets love Underskud – fast driftssted Forhistorien: Lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, § 33 D, stk. . 5: Afhændes et fast driftssted eller en del heraf beliggende i fremmed stat, Færøerne eller Grønland til et koncernforbundet selskab m. v. . , jf. kursgevinstlovens § 4, stk. . 2, eller - flyttes ledelsens sæde, jf. selskabsskattelovens § 5, stk. . 7, - skal fratrukket underskud, der ikke modsvares af senere års overskud, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dette gælder, uanset hvilken lempelsesmetode der anvendes. Stk. 1, 2. ‑ 4. pkt. . , finder tilsvarende anvendelse. Side 90 15. september 2021

Forårets love Underskud – fast driftssted Historien: Lov nr. 426 af 6/6 2005, §

Forårets love Underskud – fast driftssted Historien: Lov nr. 426 af 6/6 2005, § 15. stk. . 9: Ophører et fast driftssteds skattepligt som følge af denne lovs § 1, nr. 5, kan underskud i det faste driftssted opstået før skattepligtens ophør ikke fremføres. Selskabets indkomst forhøjes med overskud i det faste driftssted i efterfølgende indkomstår, så længe der er en genbeskatningssaldo. (…) Genbeskatningsreglerne i ligningslovens § 33 D, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, finder fortsat anvendelse, indtil genbeskatningssaldiene er udlignet. Det nye er: » Ligningslovens § 33 D, stk. . 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, finder dog ikke anvendelse, hvis det faste driftssted er beliggende i et land, der er medlem af EU eller EØS. « Side 91 15. september 2021

Forårets love Underskud – fast driftssted Ikrafttræden: Stk. 1. Loven træder i kraft den

Forårets love Underskud – fast driftssted Ikrafttræden: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Side 92 15. september 2021

Forårets love Datterselskabsaktier - definition 2. 2. Justering af definitionen af datterselskabsaktier Hidtidig aktieavancebeskatningslov

Forårets love Datterselskabsaktier - definition 2. 2. Justering af definitionen af datterselskabsaktier Hidtidig aktieavancebeskatningslov om selskabers skattefrie aktiesalg: Abl. § 8: ”Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier omfattet af § 4 C medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. ” • Datterselskabsaktier, § 4 A – mindst 10% ejerandel • Koncernselskabsaktier, § 4 B – mindst 50 % ejerandel • Skattefri porteføljeaktier, § 4 C – mindre end 10% ejerandel, og som ikke er optaget til handel på et reguleret marked Side 93 15. september 2021

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Hidtidig Abl. § 4 A, stk. . 1 og

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Hidtidig Abl. § 4 A, stk. . 1 og 2: § 4 A. Ved datterselskabsaktier forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. . 2, 3 og 7. Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. . 1, at: • • datterselskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. . 1, nr. 1 -2 a, 2 d-2 h og 3 a-5 b, eller at beskatningen af udbytter fra datterselskabet frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Side 94 15. september 2021

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Hvorfor ændres Abl. § 4 A, stk. . 2:

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Hvorfor ændres Abl. § 4 A, stk. . 2: EU-rettens bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed finder i modsætning til de øvrige bestemmelser om fri bevægelighed også anvendelse i forhold til tredjelande. Skattefritagelsen kan derfor ikke baseres alene på EU-regler. Side 95 15. september 2021

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Nye Abl. § 4 A, stk. . 2: »

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Nye Abl. § 4 A, stk. . 2: » Stk. 2. Det er en betingelse efter stk. . 1, at datterselskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. . 1, nr. 1 -2 a, 2 d-2 h eller 3 a-5 b, eller (nedenstående er nyt: ) at datterselskabet er et tilsvarende udenlandsk selskab, der er selskabsskattepligtigt uden fritagelse i den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, herunder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og den kompetente myndighed i denne stat skal udveksle oplysninger med de danske skattemyndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. « Side 96 15. september 2021

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Et dansk selskab vil dermed være skattefrit af aktieavancer

Forårets love Datterselskabsaktier - definition Et dansk selskab vil dermed være skattefrit af aktieavancer fra et udenlandsk selskab, hvis: • • • det ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i et datterselskab, der er selskabsskattepligtigt i det land, hvor det er hjemmehørende, herunder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Skattepligten opretholdes dog, hvis datterselskabet er hjemmehørende i en stat, der ikke har en aftale med Danmark om udveksling af skatteoplysninger. Danmark har aftaler om udveksling af skatteoplysninger med landene i EU, EØS og OECD. Derudover har Danmark aftaler med en lang række andre lande og jurisdiktioner via dobbeltbeskatningsoverenskomster, særlige udvekslingsaftaler og OECD’s konvention om gensidig bistand i skattesager. Side 97 15. september 2021

Forårets love Datterselskabsaktier - mellemholding Hidtidig Abl. § 4 A, stk. , 3, nr.

Forårets love Datterselskabsaktier - mellemholding Hidtidig Abl. § 4 A, stk. , 3, nr. 3: Stk. 3. Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af de af moderselskabets (mellemholdingselskabets) direkte og indirekte aktionærer, (…). Det gælder dog kun, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: 3) Mellemholdingselskabet ejer ikke hele aktiekapitalen i datterselskabet, eller mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i et datterselskab, som ikke er skattepligtigt i Danmark, og hvor beskatningen af udbytter fra datterselskabet ved direkte ejerskab ikke ville skulle nedsættes eller frafaldes efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. ”selskabsskattepligtigt eller fritaget for selskabsskattepligt i Danmark eller udlandet, eller som er hjemmehørende i en stat, hvor den kompetente myndighed ikke skal udveksle oplysninger med de danske skattemyndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. ” Side 98 15. september 2021

Forårets love Ikrafttræden - datterselskabsaktier Ikrafttræden: Stk. 4. § 3, nr. 1 og 2,

Forårets love Ikrafttræden - datterselskabsaktier Ikrafttræden: Stk. 4. § 3, nr. 1 og 2, har virkning for udenlandske datterselskabsudbytter og afståelsessummer, der er modtaget den 1. januar 2010 eller senere, og gevinster og tab på udenlandske datterselskabsaktier, der er afstået i indkomståret 2010 eller senere, medmindre de er afstået inden 22. april 2009. Fradrag for tab på datterselskabsaktier efter 1. pkt. . , der er afstået inden 23. februar 2016, bortfalder dog kun i det omfang, der i samme periode er modsvarende skattepligtige gevinster, udbytter og afståelsessummer på aktierne i det pågældende selskab. § 3, nr. 1 og 2, har endvidere virkning for udbytter og afståelsessummer modtaget i perioden fra og med den 1. januar 2009 til og med den 31. december 2009, hvis moderselskabet ejede mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningen m. v. . fandt sted, og datterselskabet var selskabsskattepligtigt uden fritagelse, og har virkning for udbytter og afståelsessummer modtaget i perioden fra og med den 1. juli 2007 til og med 31. december 2008, Side 99 15. september 2021

Forårets love Ikrafttræden - datterselskabsaktier hvis moderselskabet ejede mindst 15 pct. af aktiekapitalen i

Forårets love Ikrafttræden - datterselskabsaktier hvis moderselskabet ejede mindst 15 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningen fandt sted, og datterselskabet var selskabsskattepligtigt uden fritagelse. Det er en betingelse i 1. -3. pkt. . , at den kompetente myndighed i den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske skattemyndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager, som har virkning for det pågældende tidspunkt. Side 100 15. september 2021

Forårets love Udbytte til udlandet 2. 3. Nedsættelse af indkomstbeskatningen af udbytter til visse

Forårets love Udbytte til udlandet 2. 3. Nedsættelse af indkomstbeskatningen af udbytter til visse udenlandske selskaber Hidtil - Fuld skattepligt til Danmark af udbytte: SEL § 13 (forkortet). Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke: • 2) Udbytte, som selskaber modtager af aktier i selskaber eller selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B. Hidtil - Begrænset skattepligt til Danmark af udbytte: SEL § 3, 2. pkt. . : • Indkomstskatten i medfør af stk. . 1, litra c (udbytte og udbyttelignende afståelsessummer), udgør 27 pct. af de samlede udbytter eller afståelsessummer. Side 101 15. september 2021

Forårets love Udbytte til udlandet Hvorfor ændres der: • EU's bestemmelser om etableringsfriheden Hvad

Forårets love Udbytte til udlandet Hvorfor ændres der: • EU's bestemmelser om etableringsfriheden Hvad ændres: Begrænset skattepligt til Danmark af udbytte: SEL § 3, 2. pkt. . : • Indkomstskatten i medfør af stk. . 1, litra c (udbytte og udnyttelignende afståelsessummer), udgør 27 22 pct. af de samlede udbytter eller afståelsessummer Side 102 15. september 2021

Forårets love Udbytte til udlandet Ikrafttræden: Stk. 3. § 1, nr. 6, har virkning

Forårets love Udbytte til udlandet Ikrafttræden: Stk. 3. § 1, nr. 6, har virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2007 eller senere, hvis det udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende i EU eller EØS, og for udbytter, der udloddes den 1. juli 2016 eller senere, hvis det udbyttemodtagende selskab er hjemmehørende uden for EU og EØS. I kalenderårene 2007 til og med 2013 er indkomstskattesatsen 25 pct. I kalenderåret 2014 er indkomstskattesatsen 24, 5 pct. I kalenderåret 2015 er indkomstskattesatsen 23, 5 pct. I øvrigt: Ved lov nr. 202 af 27. februar 2015 blev indkomstskattesatsen tilsvarende nedsat for rente- og royaltybetalinger, således at den svarer til selskabsskattesatsen på 22% Side 103 15. september 2021

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning 2. 4. Omgåelse af udbyttebeskatning ved tilbagesalg til et

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning 2. 4. Omgåelse af udbyttebeskatning ved tilbagesalg til et udstedende investeringsinstitut: Hvorfor laves ændringen? Udenlandske investorer er ikke skattepligtige til Danmark af avancer på danske aktier. Derimod er udenlandske investorer som udgangspunkt skattepligtige til Danmark af udbytter fra danske aktier. Med denne del af lovforslaget foreslås det at lukke et skattehul, der gør det muligt for udenlandske investorer i investeringsinstitutter at undgå dansk udbyttebeskatning ved at afstå deres andele til det udstedende investeringsinstitut i stedet for at modtage udbytte. Side 104 15. september 2021

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Hidtil: Ligningslovens § 16 B (forkortet): Stk. 1. Afstår

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Hidtil: Ligningslovens § 16 B (forkortet): Stk. 1. Afstår en aktionær aktier til det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, medregnes afståelsessummen i den pågældendes skattepligtige indkomst. Stk. 2. Gevinst og tab ved afståelse efter stk. . 1 behandles i følgende tilfælde efter reglerne om gevinst og tab ved afståelse af aktier m. v. . til andre end det udstedende selskab: • • 4) Ved afståelse af aktier m. v. . , der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, eller ved afståelse af investeringsbeviser. 5) Ved en aktionærs afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, til det selskab, som har udstedt dem, jf. dog stk. . 3. Side 105 15. september 2021

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Fremover om stk. . 2, nr. 4: Stk. 2.

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Fremover om stk. . 2, nr. 4: Stk. 2. Gevinst og tab ved afståelse efter stk. . 1 behandles i følgende tilfælde efter reglerne om gevinst og tab ved afståelse af aktier m. v. . til andre end det udstedende selskab: • 4) Ved afståelse af aktier m. v. . , der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, eller ved afståelse af investeringsbeviser I § 16 B, stk. . 2, nr. 4, indsættes som 2. pkt. . : » 1. pkt. . omfatter dog alene aktier m. v. . eller investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsinstitut, hvis andele udbydes til offentligheden, og som efter national lovgivning, EU-retlig regulering eller international aftale er undergivet et krav om risikospredning og pligt til på en deltagers forlangende at tilbagekøbe eller indløse udstedte andele. « Side 106 15. september 2021

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Fremover om stk. . 2, nr. 5: Stk. 2.

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Fremover om stk. . 2, nr. 5: Stk. 2. Gevinst og tab ved afståelse efter stk. . 1 behandles i følgende tilfælde efter reglerne om gevinst og tab ved afståelse af aktier m. v. . til andre end det udstedende selskab: • 5) Ved en aktionærs afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, til det selskab, som har udstedt dem, jf. dog stk. . 3. I § 16 B, stk. . 2, nr. 5 indsættes som 2. pkt. . : » 1. pkt. . omfatter ikke aktier, der alene anses for optaget til handel på et reguleret marked som følge af aktieavancebeskatningslovens § 3. « Side 107 15. september 2021

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Ikrafttræden: Stk. 5. § 9, nr. 3 og 4,

Forårets love Tilbagesalg, omgåelse, udbyttebeskatning Ikrafttræden: Stk. 5. § 9, nr. 3 og 4, har virkning for salg til det udstedende selskab, der sker den 23. februar 2016 eller senere. Side 108 15. september 2021

Forårets love Ombytning, omgåelse 2. 5. Omgåelse af udbyttebeskatning ved ombytning til investeringsbeviser uden

Forårets love Ombytning, omgåelse 2. 5. Omgåelse af udbyttebeskatning ved ombytning til investeringsbeviser uden ret til udbytte Formål: Ændringen har til formål at sikre, at: • udenlandske investorer ikke kan undgå dansk udbyttebeskatning ved en ordning, hvorefter • investor afstår ordinære investeringsbeviser med udbytteret og samtidigt • køber tilsvarende investeringsbeviser uden udbytteret, • således at et ellers skattepligtigt udbytte derved risikofrit konverteres til en skattefri avance. Side 109 15. september 2021

Forårets love Ombytning, omgåelse Hidtidig ligningslovens § 16 C. Ved et investeringsinstitut med minimumsbeskatning

Forårets love Ombytning, omgåelse Hidtidig ligningslovens § 16 C. Ved et investeringsinstitut med minimumsbeskatning forstås et institut, der udsteder omsættelige beviser for deltagernes indskud, og som har valgt, at instituttets indkomst skal beskattes hos deltagerne. Investeringsinstituttet skal opgøre en minimumsindkomst efter reglerne i stk. . 3 -8. Stk. 2. Beviserne i et investeringsinstitut med minimumsbeskatning eller afdelinger heri skal berettige alle deltagere til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i instituttet eller en afdeling heri. Det forholdsmæssige afkast opgøres efter forholdet mellem bevisets pålydende og pålydende af samtlige beviser i instituttet eller en afdeling heri. Et investeringsinstitut kan uanset 1. pkt. . vælge, at indkomsten skal beskattes hos deltagerne, selv om der handles eller udstedes beviser uden ret til udbytte i perioden fra indkomstårets udgang til førstkommende dato for vedtagelse af udbyttet henholdsvis tidspunktet for instituttets godkendelse af regnskabet for det tidligere indkomstår, hvor instituttet ikke foretager en egentlig vedtagelse af udbyttet. Side 110 15. september 2021

Forårets love Ombytning, omgåelse Fremtidig ligningslovens § 16 C, stk. . 2: Stk. 2.

Forårets love Ombytning, omgåelse Fremtidig ligningslovens § 16 C, stk. . 2: Stk. 2. Beviserne i et investeringsinstitut » , der udelukkende investerer i fordringer omfattet af kursgevinstloven, aktier i det administrationsselskab, der forestår investeringsinstituttets administration, afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herom og beviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning omfattet af stk. . 1, der udelukkende investerer i aktiver som nævnt i nærværende punktum, «. med minimumsbeskatning eller afdelinger heri skal berettige alle deltagere til samme forholdsmæssige andel af årets afkast af hvert enkelt aktiv eller passiv i instituttet eller en afdeling heri. Det forholdsmæssige afkast opgøres efter forholdet mellem bevisets pålydende og pålydende af samtlige beviser i instituttet eller en afdeling heri. Et investeringsinstitut kan uanset 1. pkt. . vælge, at indkomsten skal beskattes hos deltagerne, selv om der handles eller udstedes beviser uden ret til udbytte i perioden fra indkomstårets udgang til førstkommende dato for vedtagelse af udbyttet henholdsvis tidspunktet for instituttets godkendelse af regnskabet for det tidligere indkomstår, hvor instituttet ikke foretager en egentlig vedtagelse af udbyttet. Side 111 15. september 2021

Forårets love Ombytning, omgåelse Ikrafttræden: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli

Forårets love Ombytning, omgåelse Ikrafttræden: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Side 112 15. september 2021

Forårets love ”El-selskaber” 2. 6. Foreninger, havne og vandforsyningsselskaber m. v. . får mulighed

Forårets love ”El-selskaber” 2. 6. Foreninger, havne og vandforsyningsselskaber m. v. . får mulighed for at få skattepligtig indtægt ved salg af el, uden at de anses for at drive elvirksomhed Historie: Fra den 1. januar 2000 overgik elselskaberne til almindelig skattepligt. Det sikres nu, at: • en forening, en havn eller et vandforsyningsselskab m. v. . • kan sætte et mindre elproducerende anlæg op, • • uden at foreningens øvrige skattefritagne indtægter derved bliver skattepligtige, idet foreningen m. v. . dog fortsat efter forslaget vil være skattepligtig af indtægt ved salg af elektricitet til nettet. Side 113 15. september 2021

Forårets love ”El-selskaber” Utilsigtede virkninger er fx: • • • En forening, der opsætter

Forårets love ”El-selskaber” Utilsigtede virkninger er fx: • • • En forening, der opsætter et solcelleanlæg på klubhuset og sælger elektricitet til nettet, vil blive betragtet som et elselskab, og dette betyder, at foreningen bliver skattepligtig af alle foreningens indtægter, herunder kontingentindtægter. En havn, der sætter et solcelleanlæg op på en lagerbygning og sælger elektricitet til nettet, vil blive skattepligtig af alle indtægter fra havnedriften, hvis anlægget ikke udskilles i et selvstændigt datterselskab. Et skattefritaget vandforsyningsselskab bliver skattepligtigt af alle indtægter, hvis der sættes en vindmølle eller et solcelleanlæg op, og selskabet sælger elektricitet til nettet. Side 114 15. september 2021

Forårets love ”El-selskaber” Der ændres i: Sel. § 1, stk. . 1, nr. 2

Forårets love ”El-selskaber” Der ændres i: Sel. § 1, stk. . 1, nr. 2 e, 1. pkt. om skattepligt for selskaber 2 e) elselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber m. v. . , i hvis aktiviteter indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet (nyt)” og som har en installeret effekt på over 25 k. W ” Skattepligten gælder uanset elselskabets organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. . udøves af et interessentskab, beskattes interessenterne efter reglerne i denne bestemmelse, jf. dog § 3, stk. . 7. Produktion og forbrug af elektricitet i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler og produktion af elektricitet på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter, medfører ikke skattepligt efter denne bestemmelse, hvis selskabet ikke i øvrigt har aktiviteter som nævnt i 1. pkt. . , Side 115 15. september 2021

Forårets love ”Elselskaber” Sel. § 1, stk. . 4, 1. pkt. : om investeringsinstitutter

Forårets love ”Elselskaber” Sel. § 1, stk. . 4, 1. pkt. : om investeringsinstitutter og foreninger m. v. . : Stk. 4. Som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for de i stk. . 1, nr. 5, litra c, eller nr. 6, omhandlede investeringsinstitutter, foreninger m. v. . betragtes indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom. (nyt) ” og indtægt ved produktion af elektricitet og varme” Sel § 1, stk. . 5 om investeringsinstitutter og foreninger m. v. . : Stk. 5. Overskud, som de i stk. . 1, nr. 5, litra c, eller nr. 6, nævnte foreninger m. v. . indvinder ved leverancer til medlemmer, betragtes ikke som indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. (nyt) » Indtægt ved produktion af elektricitet og varme er ikke omfattet af 1. pkt. . Fjernvarmeværkers indtægt ved produktion af varme er ikke omfattet af 2. pkt. . « Side 116 15. september 2021

Forårets love ”Elselskaber” Sel § 3, stk. . 1, nr. 4 om skatteundtagne havne

Forårets love ”Elselskaber” Sel § 3, stk. . 1, nr. 4 om skatteundtagne havne m. v. . : 4) Havne, herunder lufthavne, der er åbne for offentlig trafik, samt gas- og fjernvarmeværker, når adgangen til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, alt for så vidt havnens eller værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til havnens eller værkets formål. Betingelserne i 1. pkt. . er opfyldt, selv om en havn, en lufthavn eller et gas- eller fjernvarmeværk, udøver aktivitet, der falder uden formålet, såfremt disse aktiviteter udøves i et skattepligtigt datterselskab. (nyt) » Betingelserne i 1. pkt. . er også opfyldt, selv om en havn, en lufthavn eller et gas- eller fjernvarmeværk har produktion af elektricitet med en installeret effekt på 25 k. W eller derunder. Fritagelsen efter 1. pkt. . gælder dog ikke indtægt ved produktion af elektricitet og for en havn eller lufthavn indtægt ved produktion af varme. « Side 117 15. september 2021

Forårets love ”Elselskaber” Sel § 3, stk. . 1, nr. 4 a om skatteundtagne

Forårets love ”Elselskaber” Sel § 3, stk. . 1, nr. 4 a om skatteundtagne vandforsyningsselskaber m. v. . 4 a) Vandforsyningsselskaber m. v. . , der ikke er omfattet af § 2, stk. . 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Det er en betingelse, at leverance fra vandforsyningsselskabet står åben for alle inden for det område, hvori selskabet arbejder, og at vandforsyningsselskabets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge selskabets vedtægter kun kan anvendes til selskabets formål. (nyt) » Betingelserne i 1. pkt. . er opfyldt, selv om et vandforsyningsselskab m. v. . har aktiviteter i form af produktion af elektricitet eller produktion af varme. Fritagelsen efter 1. pkt. . gælder dog ikke indtægt ved produktion af elektricitet og varme. « Side 118 15. september 2021

Forårets love ”Elselskaber” Ikrafttræden: Stk. 2. § 1, nr. 2 -5, 7 og 8,

Forårets love ”Elselskaber” Ikrafttræden: Stk. 2. § 1, nr. 2 -5, 7 og 8, har virkning fra og med indkomståret 2017. Selskaber og foreninger m. v. . kan vælge at anvende bestemmelserne i indkomståret 2016. Uanset selskabsskattelovens § 5, stk. . 4, sidestilles overgang til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. . 1, nr. 6, eller til undtagelse fra beskatning efter selskabsskattelovens § 3 ikke med ophør af virksomhed. Ved overgang ved begyndelsen af indkomståret 2017 til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. . 1, nr. 6, kan underskud som følge af tab på aktiver og passiver, der er realiseret i perioden fra 23. februar 2016 til udgangen af indkomståret 2016, ikke fremføres, i det omfang der er urealiserede gevinster på aktiver og passiver, der udgår fra beskatningen som følge af overgangen. I øvrigt: Sel. § 35 O, stk. . 1 -6 om elselskaber, der overgår til beskatning, ophæves. Side 119 15. september 2021

Forårets love Investeringsfonds 2. 7. Ophævelse af lov om investeringsfonds: Lov om investeringsfonds, jf.

Forårets love Investeringsfonds 2. 7. Ophævelse af lov om investeringsfonds: Lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 1152 af 7. oktober 2014, ophæves. Der findes i dag indestående på investeringsfondskonti for ca. ½ mio. kr. . , hvor SKAT ikke har kendskab til kontohavers identitet. Hvis en kontohaver ikke melder sig, tilfalder indeståendet statskassen. Hvis kontohaveren kan identificeres, vil det indestående beløb blive udbetalt skattefrit, da det efter forældelseslovens regler ikke længere er muligt at efterbeskatte investeringsfondshenlæggelser. Side 120 15. september 2021

Forårets love Investeringsfonds Ejendomsavancebeskatningsloven: Anskaffelsessummen skal stadig nedsættes med foretagne forlodsafskrivninger efter investeringsfondsloven Også

Forårets love Investeringsfonds Ejendomsavancebeskatningsloven: Anskaffelsessummen skal stadig nedsættes med foretagne forlodsafskrivninger efter investeringsfondsloven Også ændringer i: • personskatteloven • etableringskonto-/iværksætterkontoloven. Ikrafttræden: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Side 121 15. september 2021

Forårets love Virksomhedsordningen 2. 8. Justering af indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Ved

Forårets love Virksomhedsordningen 2. 8. Justering af indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Ved lov nr. 992 af 16/9 2014, § 10, stk. 6 -9 blev der ændret således: • Sikkerhedsstillelse for gæld - ændres nu • Negativ indskudskonto – ændres ikke • Rentekorrektionssats – ændres ikke Ved lf. nr. 123 af 23/2 2016, § 4 b ændres således: • Ændrede regler om sikkerhedsstillelse for gæld i Vsl. § 4 b • Diverse mindre justeringer • Overgangsregler Side 122 15. september 2021

Forårets love Eksempel med sikkerhedsstillelse Overskud 1. 000 Kapitalafkast 0 Hævet 220 Sikkerhed stillet

Forårets love Eksempel med sikkerhedsstillelse Overskud 1. 000 Kapitalafkast 0 Hævet 220 Sikkerhed stillet VS% 78 22% Personlig indkomst Hidtil Fremover Virksomhedsindkomst Opsparing 0 1000 780 100 900 702 Side 123 15. september 2021

Forårets love Eksempel med sikkerhedsstillelse 0 0 1000 -220 1000 780 x 100/78 =

Forårets love Eksempel med sikkerhedsstillelse 0 0 1000 -220 1000 780 x 100/78 = Opsparing 780 1000 VS skat 220 0 Sikkerhedsstillelsen er kun en hævning, lf. Lf. 123 af 23/2 2016 1000 -298 1000 702 x 100/78 = Opsparing 702 900 VS skat 198 Side 124 15. september 2021

Forårets love Øvrige ændringer og ikrafttræden Der ændres i øvrigt vedrørende: • Kapitalafkastgrundlaget nedsættes

Forårets love Øvrige ændringer og ikrafttræden Der ændres i øvrigt vedrørende: • Kapitalafkastgrundlaget nedsættes med overførsler efter VSL. § 4 b • En tidligere privat bolig, der efterfølgende udlejes • Tekniske justeringer om udskiftning af sikkerhedsstillelser Ikrafttræden: Den 1. juli 2016 • Valgfri overgangsordning allerede fra 11. juni 2014 • Virkningstidspunktet af de hidtidige regler kan udskydes til 9. september 2014 • Mulighed for omvalg af selvangivne oplysninger for 2013 samt 2014 og 2015 Side 125 15. september 2021

Forårets love Indberetning værdipapirfonde 2. 9. Ændring af indberetningsreglerne for administratorer af værdipapirfonde Ved

Forårets love Indberetning værdipapirfonde 2. 9. Ændring af indberetningsreglerne for administratorer af værdipapirfonde Ved lov nr. 557 af 18. juni 2012 er det blevet muligt at oprette værdipapirfonde i Danmark. Skatterådet har ved afgørelse SKM 2016·6·SR ændret praksis for kvalifikation af værdipapirfonde. Værdipapirfonde registreret i Danmark er herefter selvstændige skattesubjekter. • Gælder også visse udenlandske værdipapirfonde SKAT udarbejder et styresignal om praksisændringen. Side 126 15. september 2021

Forårets love Skattekontrollovens § 10 E ophæves herefter I stedet vil andele i værdipapirfonde

Forårets love Skattekontrollovens § 10 E ophæves herefter I stedet vil andele i værdipapirfonde blive omfattet af de samme indberetningsregler som investeringsbeviser dvs. . . : • • indberetning efter skattekontrollovens § 10 A, for så vidt angår udlodninger fra værdipapirfondene til deltagerne, og beholdningen Ultimo året af andele i værdipapirfonde. indberetning efter skattekontrollovens § 10 B, for så vidt angår køb og salg af andele i værdipapirfonde Ikrafttræden: Udlodninger, køb og salg den 1. Juli 2016 eller senere Side 127 15. september 2021

Forårets love I øvrigt fra lf. 123 af 23/2 2016 Øvrige ændringer: • •

Forårets love I øvrigt fra lf. 123 af 23/2 2016 Øvrige ændringer: • • • Lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber ændrer navn til ”Selskabsskatteloven”. Særlige regler om ”Energinet. dk” i relation til den ophævede Sel. § 35 O. Reglen om fradrag for lovpligtige udjævningsreserver i selskabsskatteloven ophæves. Skyldes ophævelsen af bekendtgørelsen om udjævningsreserver. Side 128 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag Lf. 124 af 24/2 2016 om ændring af lov

Forårets love Love og lovforslag Lf. 124 af 24/2 2016 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m. v. . ) 1. Småbeløb Der indføres en bagatelgrænse på 200 kr. . for SKATs udbetalinger og opkrævninger. Tilgodehavender hos SKAT udbetales via Nemkontosystemet. Beløb på 200 kr. . eller derunder blive slettet, hvis: • udbetaling via Nemkontosystemet ikke er lykkedes på 3 måneder Side 129 15. september 2021

Forårets love Bagatelgrænse på 200 kr. Der ændres bl. a. i: • Inddrivelseslovens §

Forårets love Bagatelgrænse på 200 kr. Der ændres bl. a. i: • Inddrivelseslovens § 16 • Opkrævningslovens § 16 c • Kildeskattelovens § 62 c Ikrafttræden: Den 1. juli 2016 Side 130 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag 2. Selskabers acontoskat Selskaber, som indtræder i en ny

Forårets love Love og lovforslag 2. Selskabers acontoskat Selskaber, som indtræder i en ny koncernforbindelse, får mulighed for at angive og indbetale frivillig acontoskat senest den 1. februar i året efter indkomståret vedrørende perioder før etableringen af den nye koncernforbindelse. Fristen for at anmode om omkontering af acontoskat, der er betalt inden koncernetableringen til dækning af indkomsten for tidligere indkomstperioder, forlænges til den 1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 måneder efter etableringen af den nye koncernforbindelse. Side 131 15. september 2021

Forårets love Selskabers acontoskat Selskabsskattelovens § 29 B, stk. . 2, 3 -5. pkt.

Forårets love Selskabers acontoskat Selskabsskattelovens § 29 B, stk. . 2, 3 -5. pkt. . , affattes således: » Når et selskab, der ikke indgår i en sambeskatning, eller alle selskaber i en sambeskatning i løbet af et indkomstår etablerer ny koncernforbindelse, jf. § 31 C, og indkomsten i selskabet eller selskaberne inden etableringen af koncernforbindelse ikke medregnes under sambeskatningen ved indkomstårets udløb, kan acontoskat, som selskabet eller selskaberne har angivet, i stedet henføres til indkomstperioder før etableringen af koncernforbindelsen. Det er en betingelse, at de selskaber, som har angivet og betalt acontoskatten, anmoder herom senest den 1. februar i året efter indkomståret eller senest 3 måneder efter etableringen af koncernforbindelsen. Der beregnes ikke tillæg efter stk. . 6 og 7 af acontoskat som nævnt i 3. pkt. . « Ikrafttræden: Den 1. juli 2016 Side 132 15. september 2021

Forårets love Fradrag ved kontant betaling 3. Kontant betaling over 10. 000 kr. .

Forårets love Fradrag ved kontant betaling 3. Kontant betaling over 10. 000 kr. . Der indføres en forlængelse af den nuværende frist på 14 dage for virksomheders indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende kontant betaling for aktiver, hvis værdi samlet set overstiger 10. 000 kr. . inkl. moms. Ligningslovens § 8 Y (det nye er understreget): § 8 Y. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for udgifter vedrørende køb af varer og ydelser for personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, selskaber m. v. . , som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1 eller § 2, og fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1, betinget af, at betaling sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, medmindre betalingen samlet udgør højst 10. 000 kr. . inklusive moms. (…) Side 133 15. september 2021

Forårets love Fradrag ved kontant betaling Stk. 2. Er der i et indkomstår foretaget

Forårets love Fradrag ved kontant betaling Stk. 2. Er der i et indkomstår foretaget fradrag for en udgift, hvor fradraget ikke opfylder betingelserne i stk. . 1, skal det tidligere fratrukne beløb reguleres tilbage, når betalingen sker i indkomståret. Hvis betaling sker efter udløbet af indkomståret, medtages beløbet som indtægt i det indkomstår, hvor betalingen sker. Stk. 3. Hvis en virksomhed ikke har mulighed for at betale via et pengeinstitut eller betalingsinstitut som anført i stk. . 1, kan virksomheden opnå sit fradrag ved på told- og skatteforvaltningens hjemmeside at indberette oplysninger om det foretagne køb, herunder fakturaoplysninger, der entydigt identificerer leverandøren, og betalingen heraf. Denne indberetning skal foretages senest 14 dage efter betalingen, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse i forbindelse med virksomhedens selvangivelsesfrist for det indkomstår, hvori købet er foretaget Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om andre betalingsmåder, som sidestilles med betaling via pengeinstitut, og om krav til dokumentation. Side 134 15. september 2021

Forårets love Fradrag ved kontant betaling Ikrafttræden: § 3 træder i kraft dagen efter

Forårets love Fradrag ved kontant betaling Ikrafttræden: § 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2015. Side 135 15. september 2021

Forårets love Kommuner og regioner 4. Betalingsfristen for kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag Fristen for kommuners

Forårets love Kommuner og regioner 4. Betalingsfristen for kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag Fristen for kommuners og regioners indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag svarer til de afregningsfrister, der følger af lovgivningen om Offentligt Betalingssystem (bekendtgørelse nr. 336 af 10 - april 2007 om Offentligt betalingssystem for kommuner og regioner) Der ændres i opkrævningslovens § 2, stk. . 6 Ikrafttræden: Den 1. juli 2016 Side 136 15. september 2021

Forårets love Medarbejderaktier Lf. 149 af 30/3 2016 om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Forårets love Medarbejderaktier Lf. 149 af 30/3 2016 om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre) Medarbejderaktier – hovedtræk om ny LL. § 7 P : v v Svarer til LL. § 7 H, der blev afskaffet med virkning fra den 21/11 2011 Den ansatte kan modtage aktier, køberetter og tegningsretter til aktier til en værdi svarende til højst 10 pct. af årslønnen uden indkomstbeskatning v Beskatningen sker som aktieindkomst, når aktierne sælges v Selskabet har ikke fradrag for udgifterne til medarbejderaktier v v Selskabet afgør, om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom (fortsættes) Side 137 15. september 2021

Forårets love Medarbejderaktier v v v Intet krav om udarbejdelse af attester fra revisor

Forårets love Medarbejderaktier v v v Intet krav om udarbejdelse af attester fra revisor eller advokat og indsendelse til SKAT Krav om, at selskabet skal indsende oplysninger, når købe- eller tegningsretter udnyttes til erhvervelse af aktier, eller når aktier erhverves direkte. Reglerne får virkning for aftaler, der indgås den 1. juli 2016 eller senere. Side 138 15. september 2021

Forårets love Definitioner En køberet til aktier er: • en ret, men ikke en

Forårets love Definitioner En køberet til aktier er: • en ret, men ikke en pligt, • til at købe et antal aktier • til en på forhånd fastsat pris • på et fremtidigt tidspunkt eller i en fremtidig periode. Ejeren af aktierne har en tilsvarende pligt til at sælge aktierne. Der skal være tale om køb af eksisterende aktier i modsætning til en tegningsret, hvor aktierne nyudstedes ved en kapitalforhøjelse i selskabet. Side 139 15. september 2021

Forårets love Definitioner En tegningsret (warrant) er: • en ret, men ikke en pligt,

Forårets love Definitioner En tegningsret (warrant) er: • en ret, men ikke en pligt, • til at tegne aktier • på et fremtidigt tidspunkt eller i en bestemt periode • til en på forhånd fastlagt kurs, tegningskursen. Tegningsretten kan kun udnyttes ved nytegning af aktier, i modsætning til køberetten, der giver ret til køb af eksisterende aktier. Den kurs, som den ansatte kan købe eller tegne aktien for, kaldes udnyttelseskursen. Købe- og tegningsretterne kan ud over at blive ”udnyttet”: • sælges, • afvikles ved differenceafregning (se næste planche) eller • udløbe uudnyttet. Side 140 15. september 2021

Forårets love Definitioner Differenceafregning betyder: • • at medarbejderen modtager et beløb svarende til

Forårets love Definitioner Differenceafregning betyder: • • at medarbejderen modtager et beløb svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen og aktiens markedskurs på udnyttelsestidspunktet. Den ansatte bliver dermed aldrig ejer af aktierne. Optioner: Samlet betegnelse for købe- og tegningsretter Side 141 15. september 2021

Forårets love Medarbejderaktier – skatteretligt udgangspunkt Det skatteretlige udgangspunkt er, at: § § §

Forårets love Medarbejderaktier – skatteretligt udgangspunkt Det skatteretlige udgangspunkt er, at: § § § Værdien af aktierne er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4 og ligningslovens § 16. Værdien af aktierne beskattes som løn. For almindelig lønindkomst, der beskattes som A-indkomst, sker beskatningen på udbetalingstidspunktet, dog senest 6 måneder efter retserhvervelsestidspunktet. § Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af værdien af aktierne. § Indtil i dag findes der to regelsæt – i LL. § 28 og i LL. § 16 Side 142 15. september 2021

Forårets love Sammenligning af medarbejderaktier Emne LL § 28 LL § 16 Nye LL

Forårets love Sammenligning af medarbejderaktier Emne LL § 28 LL § 16 Nye LL § 7 P Omfattede papirer • Købe- og tegningsretter • Aktier Ansættelsesforhold Ansat, aftale om personligt arbejde Ansat Beskatningstidspunkt Udnyttelses-eller salgstidspunkt Retserhvervelses- Skattefrihed, skat tidspunkt først ved aktiesalg Beskatning som Løn, personlig indkomst + AM Ingen Selskabets fradragsret Udnyttelsestidspunktet Retsforpligtelsestidspunktet Ingen fradragsret Begrænsning af tildeling Ingen 10% af årsløn Side 143 15. september 2021

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 28 Værdien af retten – aktien erhverves:

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 28 Værdien af retten – aktien erhverves: Aktiens handelsværdi på udnyttelses-/ afståelsestidspunktet - Aktiens pris i h. t. den aftalt udnyttelseskurs fx - Evt. egenbetaling for købe- eller tegningsretten Til beskatning Værdien af retten – købe-eller tegningsretten afstås: Afståelsessummen - Evt. egenbetaling for købe- eller tegningsretten Til beskatning Side 144 15. september 2021

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 28 Værdien af retten – købe-eller tegningsretten

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 28 Værdien af retten – købe-eller tegningsretten afstås ved differenceafregning: Det udbetalte beløb Evt. egenbetaling Til beskatning Side 145 15. september 2021

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 28 Eksempel med LL. § 28: År

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 28 Eksempel med LL. § 28: År 0: • Tildelt 1. 000 optioner (køberet eller tegningsret) til kurs 100 År 4: • Optionerne udnyttes – aktiekursen er 150 • Aktier sælges straks • Til beskatning som ”Lønindkomst”: Salg af aktier 150. 000 Udnyttelsessum 100. 000 Gevinst 50. 000 Skat 56% 28. 000 Gevinst efter skat 22. 000 Side 146 15. september 2021

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 16 Retserhvervelsestidspunkt er på tildelingstidspunktet: Handelsværdien af

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 16 Retserhvervelsestidspunkt er på tildelingstidspunktet: Handelsværdien af aktien/købe- og tegningsretten på retserhvervelsestidspunktet - Evt. egenbetaling Til beskatning Retserhvervelsestidspunktet for købe- tegningsretten er først udnyttelsestidspunktet: Markedskursen - Udnyttelseskursen Til beskatning Side 147 15. september 2021

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 16 Afståelse af købe- eller tegningsretter før

Forårets love Hvad beskattes efter ligningslovens § 16 Afståelse af købe- eller tegningsretter før retserhvervelsen • Afståelsesvederlaget beskattes efter ligningslovens § 16. • Der overdrages en suspensivt betinget ret. • Afståelsesvederlaget beskattes på det endelige retserhvervelsestidspunkt Side 148 15. september 2021

Forårets love Ligningslovens § 16 – og aktieavancebeskatningsloven Hvis aktierne er tildelt direkte: •

Forårets love Ligningslovens § 16 – og aktieavancebeskatningsloven Hvis aktierne er tildelt direkte: • • anses aktierne for anskaffet på retserhvervelsestidspunktet. anskaffelsessum svarende til, hvad den pågældende tidligere er blevet beskattet af Der er tildelt en køberet - beskattet som løn på retserhvervelsestidspunktet: En tildelt køberet er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, hvis: • køberetten kun kan opfyldes ved levering, • hvis retten ikke afstås, og • der ikke indgås modgående kontrakter. Hvis disse betingelser ikke alle opfyldes, beskattes køberetten efter kursgevinstloven som kapitalindkomst efter lagerprincippet Side 149 15. september 2021

Forårets love Ny Ligningslovens § 7 P -skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. .

Forårets love Ny Ligningslovens § 7 P -skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 1: ”Værdien af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer modtager som vederlag i et ansættelsesforhold, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne i stk. . 2 er opfyldt”. Bemærk: ”aktier”: Konvertible obligationer er ikke omfattet ”personer”: Personligt arbejde i tjenesteforhold. Bestyrelsesmedlemmer er ikke omfattet. ”som vederlag”: • De tildelte aktier skal repræsentere en økonomisk værdi på retserhvervelsestidspunktet Side 150 15. september 2021

Forårets love Ny Ligningslovens § 7 P -skattefrihed Der sker først beskatning, når aktierne

Forårets love Ny Ligningslovens § 7 P -skattefrihed Der sker først beskatning, når aktierne sælges: • • • Aktierne anses som udgangspunkt for anskaffet til den værdi, som den ansatte betaler for aktierne med beskattede midler. Hvis den ansatte får udloddet aktierne uden betaling, er anskaffelsessummen 0 kr. . Aktier, der er købt eller tegnet på baggrund af købe- og tegningsretter, anses for anskaffet til udnyttelseskursen med tillæg af en eventuel egenbetaling for købe- og tegningsretterne. Side 151 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 1:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 1: Stk. 2. Skattefriheden efter stk. . 1 er betinget af at: ”Den ansatte og det selskab, hvori den pågældende er ansat, har aftalt, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse. I aftalen skal vederlaget være entydigt identificeret. Det skal fremgå, om vederlaget består af en aktie eller en købe- eller tegningsret, i hvilket selskab der er erhvervet eller kan erhverves aktier og den nominelle størrelse eller stykværdien af aktien eller den nominelle størrelse eller stykværdien af den aktie, som en købe- eller tegningsret giver ret til. Er der stillet vilkår for vederlagets erhvervelse eller givet den ansatte en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til udnyttelse af vederlaget, skal disse vilkår fremgå af aftalen. ” Side 152 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 2:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 2: ”Værdien af vederlaget efter stk. . 1 i samme år ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. ” Bemærk: ” Værdien af vederlaget”: • Handel på reguleret marked – Black Scholes modellen • Udenfor handel på et reguleret marked - DJV, C. A. 5. 17. 2. 4 ” 10 pct. ”: • 10% af 100% - ikke af 110% ” årsløn”: • Før arbejdsmarkedsbidrag • Tillæg af pension indbetalt af arbejdsgiver Side 153 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 3:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 3: ”Vederlaget efter stk. . 1 ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. . 2. ” Bemærk: ”koncernforbundet”: • • Samme aktionærkreds ejer 50%/råder over mere end 50% af aktiekapitalen i hvert selskab Skal være opfyldt på aftaletidspunktet Side 154 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 4:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 4: ”Vederlaget efter stk. . 1 er aktier i det selskab, hvor personen er ansat, eller i et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. . 2, eller giver ret til at erhverve eller tegne aktier i de nævnte selskaber. ” Bemærk: ” aktier i det selskab”: • Skal være opfyldt på aftaletidspunktet Side 155 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 5:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 5: ”Aktier, der modtages af ansatte, og aktier, den ansatte kan erhverve eller tegne i henhold til modtagne købe eller tegningsretter, ikke udgør en særlig aktieklasse. ” Bemærk: ” en særlig aktieklasse”: • Afgøres efter selskabsretlige regler Side 156 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 6:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 6: ”Modtagne købe- og tegningsretter ikke overdrages. Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv. ” Bemærk: ” overdrages”: • • • Sker der overdragelse – så anvendes LL § 28 – og ellers LL § 16. Selskabet kan i godt overdrage forpligtelsen, uden at skattefriheden for den ansatte bortfalder. Den ansatte må ikke overdrage. Skal være opfyldt i hele perioden ”arv”: • Husk i aftalen at nævne, at de tildelte købe- og tegningsretter kan overgå til boet eller en arving (efterlevende ægtefælle) Side 157 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 7:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, nr. 7: ”Modtagne køberetter indeholder en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier. ” Bemærk: ” indeholder en ret ”: • Skal være opfyldt i hele perioden ” erhverve eller levere aktier”: • • • Indgår desuden mulighed for differenceafregning (dvs. . kontant affregning uden at aktierne leveres) – så gælder § 7 P også. Er der alene aftalt differenceafregning, eller sker differenceafregning - så gælder § 7 P ikke – strider mod princippet af beskatning først ved aktiesalget Hvis der sker differenceafregning –så anvendes LL § 28 – og ellers LL. § 16 Side 158 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, - i

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 2, - i øvrigt: • Der gælder ingen krav om, hvor længe der skal gå, før aktierne sælges • Der er ingen restriktioner om, til hvem aktierne må sælges. • • Salg til udstedende selskab kan efter omstændighederne anses for differenceafregning Er § 7 P aftalt anvendt, men dette tilsidesættes af SKAT – så kan der ske genoptagelse efter SFL § 26, stk. . 2 (3 år) eller § 27, stk. . 1, nr. 1. Side 159 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 3: ”Kræver opfyldelse

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 3: ”Kræver opfyldelse af betingelserne i stk. . 2 ændring i en aftale, der er indgået om vederlag i form af aktier eller købe- eller tegningsretter, af udnyttelses- eller købskursen, af antallet af aktier eller købe- og tegningsretter eller af den aktieklasse, hvori den ansatte erhverver aktier, med henblik på anvendelse af reglerne i denne bestemmelse, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse, at ændringen af aftalen udelukkende har til formål at tilpasse aftalen med henblik på at opfylde betingelserne i stk. . 2. ” Bemærk: ”Kræver”: Kan hænge sammen med, at medarbejderaktierne tilbydes fra koncernforbundne udenlandske selskaber Side 160 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 4: ”Vurderingen af,

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 4: ”Vurderingen af, om betingelsen i stk. . 2, nr. 2, er opfyldt, foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretterne henholdsvis den faktiske købskurs for aktierne foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, købe- eller tegningsret, jf. dog stk. . 5. ” Bemærk: Reglen vedrører tidspunktet for vurderingen af, om 10% betingelsen er opfyldt: • Tidligst aftaletidspunktet forudsat at udnyttelseskursen foreligger • Senere - det tidspunkt, hvor udnyttelseskursens foreligger • Senest ved retserhvervelsen Side 161 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 4 – fortsat:

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 4 – fortsat: ”den faktiske udnyttelseskurs”: Den eksakte kurs, som den ansatte skal betale for aktierne Årslønnen (ej direkte nævnt i styk 4): • • Årslønnen på det tidspunkt, hvor den ansatte og selskabet indgår aftalen om medarbejderaktier, og ikke årslønnen på det tidspunkt, hvor udnyttelseskursen henholdsvis købskursen foreligger. Side 162 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 5 ( 3

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 5 ( 3 afvigelser fra stk. . 4): Erhverver den ansatte ubetinget ret til en købe- eller tegningsret før det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, kan den ansatte vælge, at vurderingen skal foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, og årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. Er udnyttelseskursen for en købe- eller tegningsret fastsat som en fast procentdel af markedskursen for aktien ved begyndelsen henholdsvis afslutningen af en nærmere bestemt periode, skal vurderingen foretages ud fra vederlagets værdi ved begyndelsen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag henholdsvis ved afslutningen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag. Foretages vurderingen ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for aktier foreligger, og overstiger værdien 10 pct. af årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået, mens retserhvervelsen sker i to eller flere år, kan den ansatte fordele den samlede værdi af vederlaget på de år, hvori retserhvervelsen af vederlaget sker. Side 163 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Afvigelse 1: Hvis den ansatte erhverver ubetinget ret til

Forårets love Betingelser for skattefrihed Afvigelse 1: Hvis den ansatte erhverver ubetinget ret til en købe- eller tegningsret før det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, kan den ansatte vælge, at vurderingen skal foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger. Afvigelse 2: Hvis vurderingen foretages ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter foreligger, og udnyttelseskursen er fastsat som en fast procentdel af markedskursen for aktien ved begyndelsen henholdsvis afslutningen af en nærmere bestemt periode, skal vurderingen foretages ud fra vederlagets værdi ved begyndelsen af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag henholdsvis ved udløbet af perioden, når udnyttelseskursen er en procentdel af kursen denne dag. Side 164 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Afvigelse 3: Der indføres en periodiseringsregel vedrørende den situation,

Forårets love Betingelser for skattefrihed Afvigelse 3: Der indføres en periodiseringsregel vedrørende den situation, hvor værdien i henhold til aftalen overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor vederlaget modtages, jf. stk. . 2, nr. 2, men retserhvervelsen sker i to eller flere år. Side 165 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 6: ”Det er

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 6: ”Det er uden betydning for, hvornår den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for aktier efter stk. . 4 og 5 foreligger, at udnyttelseskursen eller antallet af købe- eller tegningsretter henholdsvis købskursen eller antallet af aktier skal reguleres ved en kapitalforhøjelse til andet end markedskursen, fondsaktieudstedelse, kapitalnedsættelse, udbytteudlodning, aktieombytning, aktiesplit, rekapitalisering, fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver, når reguleringen er indeholdt i aftalen, og når reguleringen alene har til formål at fastholde værdien af købe- eller tegningsretten henholdsvis aktien uændret. ” Bemærk: Reglen bidrager til, at aktielønsordninger kan anvendes af selskaberne og de ansatte, selvom selskaberne undergår selskabsretlige ændringer, som de ansatte i udgangspunktet er uden indflydelse på. Side 166 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 7: ”Foretager det

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 7: ”Foretager det selskab, der yder vederlag efter stk. . 2, nr. 3, eller det selskab, hvori den ansatte kan erhverve aktier efter stk. . 2, nr. 4, inden ansattes udnyttelse af retten eller erhvervelse af aktien en kapitalforhøjelse m. v. . som nævnt i stk. . 6, og der som følge af denne kapitalforhøjelse m. v. . foretages en ændring af den aftale om vederlaget, som selskabet og den ansatte har indgået, anses en sådan ændring ikke for at indebære en afståelse eller erhvervelse af nye aktier eller købe- eller tegningsretter. Det er en betingelse herfor, at det selskab, hvori den pågældende er ansat efter kapitalforhøjelsen m. v. . som nævnt i stk. . 6, og den ansatte efter stk. . 2, nr. 1, aftaler, at reglerne i denne bestemmelse skal finde anvendelse på det vederlag, som den ansatte modtager efter kapitalforhøjelsen m. v. . Ved kapitalforhøjelsen m. v. . som nævnt i stk. . 6 foretages en vurdering af, om betingelserne i stk. . 2 er opfyldt. Betingelsen i stk. . 2, nr. 2, anses dog for opfyldt, hvis værdien af vederlaget i form af tilsagn om aktier, modtagne købe- og tegningsretter efter kapitalforhøjelsen m. v. . som nævnt i stk. . 6 svarer til værdien før kapitalforhøjelsen m. v. . ” Side 167 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Bemærk: ”en kapitalforhøjelse m. v. . ”: Den ansatte

Forårets love Betingelser for skattefrihed Bemærk: ”en kapitalforhøjelse m. v. . ”: Den ansatte ikke skal beskattes af værdien af aktierne eller købe- eller tegningsretterne i aftaler, som den ansatte og selskabet har indgået, hvis selskabet efter indgåelsen af aftalen indgår i en selskabsretlig omstrukturering eller foretager en selskabsretlig disposition som angivet i stk. . 6. Side 168 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 8: ” Stk.

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 8: ” Stk. 8. Udløber en tegningsret omfattet af stk. . 1 uudnyttet, bortfalder en eventuel beskatning efter aktieavancebeskatningsloven. ” Bemærk: ”bortfalder”: Efter aktieavancebeskatningslovens § 30 forstås ved afståelse ud over salg bl. a. bortfald. For at sikre at der ikke indtræder en afståelsesbeskatning efter aktieavancebeskatningsloven, hvor en tegningsret bortfalder, uden at den er gjort gældende, foreslås det, at en eventuel afståelsesbeskatning skal bortfalde. Side 169 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 9: ”Der kan

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 9: ”Der kan ikke foretages fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. . 1, litra a, af værdien af de aktier eller købe eller tegningsretter, der er skattefri efter stk. . 1. Ved afståelse af aktier eller købe- og tegningsretter til aktier, der er skattefri for den ansatte efter stk. . 1, og afståelse af aktier til opfyldelse af tildelte køberetter, der er skattefri for den ansatte efter stk. . 1, skal aktierne og købeog tegningsretterne ved opgørelse af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven anses for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet. ” Bemærk: ”ikke foretages fradrag”: Bestemmelsen afskærer fradragsret for selskabets udgifter til aktier og købe- og tegningsretter til de ansatte Side 170 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed ”afstået til handelsværdien”: • • Aktier m. v. .

Forårets love Betingelser for skattefrihed ”afstået til handelsværdien”: • • Aktier m. v. . skal anses for afstået til handelsværdien ved selskabets opgørelse af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven. Selskabet kan således ikke efter aktieavancebeskatningsloven opnå fradrag for den del af tabet, der skyldes, at aktierne m. v. . afstås til en kurs under markedskursen. Side 171 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 10: ”I tilfælde,

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 10: ”I tilfælde, der er omfattet af stk. . 1 -9, finder §§ 16 eller 28, jf. statsskattelovens § 4, ikke anvendelse, jf. dog stk. . 11 og 12. ” Bemærk: Den ansatte kan i samme år modtager købe- og tegningsretter for 10 pct. af årslønnen efter ligningslovens § 7 P og herudover modtager købe- og tegningsretter efter ligningslovens § 28 Side 172 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 11: ” Udnyttes

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 11: ” Udnyttes en købe- eller tegningsret, der er omfattet af stk. . 1 -9, ved kontant udbetaling til den ansatte af købe eller tegningsrettens værdi, finder § 28 anvendelse. Er betingelsen i § 28 ikke opfyldt, finder § 16, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse. Bemærk: ”kontant udbetaling til den ansatte”: • • Hvor en købe- eller tegningsret udnyttes ved, kontant udbetaling (differenceafregning), vil betingelserne for at anvende den foreslåede ordning ikke være opfyldt. De pågældende købe- eller tegningsretter vil i stedet blive omfattet af ligningslovens § 28 ellers af ligningslovens § 16 Side 173 15. september 2021

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 12: ”Ophører den

Forårets love Betingelser for skattefrihed Ligningslovens § 7 P, stk. . 12: ”Ophører den ansattes skattepligt her til landet, finder §§ 16 og 28, jf. statsskattelovens § 4, anvendelse. « Bemærk: • • Den foreslåede regel i stk. . 12 finder dermed anvendelse ved ophør af fuld skattepligt eller ophør af begrænset skattepligt, eller hvis den skattepligtige efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland. Fraflytterbeskatning med mulighed for henstand Side 174 15. september 2021

Forårets love Andre afledte ændringer i ligningsloven Ligningslovens § 16 B - salg af

Forårets love Andre afledte ændringer i ligningsloven Ligningslovens § 16 B - salg af aktier til det udstedende selskab : Afstår en aktionær (…) aktier (…) til det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, medregnes afståelsessummen i den pågældendes skattepligtige indkomst. (…) Stk. 2. Gevinst og tab ved afståelse efter stk. . 1 behandles i følgende tilfælde efter reglerne om gevinst og tab ved afståelse af aktier m. v. . til andre end det udstedende selskab: 1) Ved afståelse af aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af § 28, og når » § 28, aktier omfattet af § 7 P, aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af § 7 P, og når det ved « erhvervelsen af aktierne er betinget, at aktierne ved afståelse eller ved medarbejderens død tilbagesælges til selskabet, der i så fald er forpligtet til at erhverve disse. Det er dog en betingelse, at medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær i selskabet efter aktieavancebeskatningslovens § 4. Side 175 15. september 2021

Forårets love Andre afledte ændringer i ligningsloven Bemærk: • • Der ikke skal ske

Forårets love Andre afledte ændringer i ligningsloven Bemærk: • • Der ikke skal ske udbyttebeskatning af afståelsessummen for aktier, der er tildelt den ansatte direkte efter ligningslovens § 7 P, ved afståelse til det udstedende selskab. Der skal ikke ske udbyttebeskatning af afståelsessummen af aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af ligningslovens § 7 P, ved afståelse til det udstedende selskab. Side 176 15. september 2021

Forårets love Andre afledte ændringer i ligningsloven Ligningslovens § 28: ” » Stk. 11.

Forårets love Andre afledte ændringer i ligningsloven Ligningslovens § 28: ” » Stk. 11. Stk. 1 -10 finder ikke anvendelse, hvis tildelingen af købe- eller tegningsretter er omfattet af § 7 P, jf. dog § 7 P, stk. 11 og 12, » Side 177 15. september 2021

Forårets love Indberetning, når der er indgået en aftale Der gennemføres en markeringsordning i

Forårets love Indberetning, når der er indgået en aftale Der gennemføres en markeringsordning i skattekontrollovens § 7 A, stk. . 2, nr. 15. § 7 A. Alle, der i en kalendermåned i deres virksomhed har foretaget udbetaling eller godskrivning af beløb m. v. . , der efter skatteministerens bestemmelse, jf. stk. . 2, er omfattet af indberetningspligten, skal, hvad enten der er tale om løbende beløb m. v. . eller om engangsbeløb m. v. . , hver måned uden opfordring foretage indberetning om beløb m. v. . til indkomstregisteret, jf. lov om et Stk. 2. Indberetningspligten omfatter efter skatteministerens bestemmelse, i det omfang beløbet ikke er A-indkomst (…) » 15) Markering for, at der er indgået aftale om tildeling af vederlag i form af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, der skal beskattes efter ligningslovens § 7 P. « Side 178 15. september 2021

Forårets love Praktiske forhold Gamle ordning i LL. § 7 H : 1. Revisor

Forårets love Praktiske forhold Gamle ordning i LL. § 7 H : 1. Revisor eller advokat skulle attestere ordningen 2. Aftaler og attester skulle indsendes til SKAT Ny ordning i LL. § 7 P – afløser LL. § 7 H: • Ovenstående krav 1 og 2 fra LL § 7 H genindføres ikke • Selskaberne skal indsende visse oplysninger, når 1. køberetter eller tegningsretter udnyttes til køb af aktier 2. Aktier købes direkte Side 179 15. september 2021

Forårets love Indberetning hvert år I skattekontrollovens § 10 indsættes som nye stykker: Stk.

Forårets love Indberetning hvert år I skattekontrollovens § 10 indsættes som nye stykker: Stk. 5. Det selskab, der yder vederlag i form af aktier, som er omfattet af ligningslovens § 7 P, skal foretage indberetning om den ansattes erhvervelse af de pågældende aktier. Tilsvarende gælder for det selskab, over for hvilket købe- eller tegningsretter, som er omfattet af ligningslovens § 7 P, gøres gældende. Indberetningen skal omfatte oplysninger om identiteten af aktien og om antallet af aktier samt anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for aktien. Stk. 6. Er vederlaget efter stk. . 5 ydet af et selskab i udlandet, mens erhververen er ansat i et selskab her i landet, påhviler indberetningspligten efter stk. . 5 det selskab, hvori erhververen er ansat. « Side 180 15. september 2021

Forårets love Kursgevinstlovens § 30: Køberetter til aktier beskattes som udgangspunkt efter et lagerprincip

Forårets love Kursgevinstlovens § 30: Køberetter til aktier beskattes som udgangspunkt efter et lagerprincip i kursgevinstlovens §§ 29 og 30. Køberetter, der er omfattet af ligningslovens § 7 P, omfattes ikke af kursgevinstlovens regler om beskatning af finansielle kontrakter – og dermed ikke af lagerprincippet Side 181 15. september 2021

Forårets love Aktieavancebeskatningsloven – salg til udstedende selskab Abl. § 2, stk. . 3,

Forårets love Aktieavancebeskatningsloven – salg til udstedende selskab Abl. § 2, stk. . 3, nr. 1 (nyt er understreget): Stk. 3. Gevinst og tab ved afståelse af aktier til det selskab m. v. . , der har udstedt aktierne, behandles efter reglerne i denne lov i følgende tilfælde: 1) Ved afståelse af aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af ligningslovens § 28 » aktier, der er erhvervet efter ligningslovens § 7 P, og aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret til aktier omfattet af ligningslovens § 7 P, «. , når det ved udstedelsen af aktierne er betinget, at aktierne ved afståelse eller ved medarbejderens død tilbagesælges til selskabet, der i så fald er forpligtet til at erhverve disse. Det er dog en betingelse, at medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær i selskabet efter § 4. Side 182 15. september 2021

Forårets love Aktieavancebeskatningsloven – fradrag for tab Abl. § 14: Fradrag for tab på

Forårets love Aktieavancebeskatningsloven – fradrag for tab Abl. § 14: Fradrag for tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, er betinget af, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne, jf. aktieavancebeskatningslovens § 14. Betingelsen også skal anses for opfyldt i de situationer, hvor et selskab har foretaget indberetning efter den foreslåede bestemmelse i skattekontrollovens § 10, stk. . 5, Side 183 15. september 2021

Forårets love Aktieavancebeskatningsloven – fraflytning Abl. § 38: Kursværdi under 100. 000 kr. :

Forårets love Aktieavancebeskatningsloven – fraflytning Abl. § 38: Kursværdi under 100. 000 kr. : Reglerne om fraflytterbeskatning for hele aktiebeholdningen gælder, selv om denne har en kursværdi under 100. 000 kr. . , hvis der i beholdningen indgår aktier omfattet af den foreslåede § 7 P i ligningsloven og aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af købe- og tegningsretter omfattet af den foreslåede § 7 P i ligningsloven. Skattepligt 7 år ud af seneste 10 år: Betingelsen om, at skattepligtsperioderne samlet skal udgøre mindst 7 år ud af de seneste 10 år, skal ikke finde anvendelse på aktier erhvervet efter den foreslåede § 7 P i ligningsloven, på aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af købe- og tegningsretter omfattet af den foreslåede § 7 P i ligningsloven og på eventuelle øvrige aktier, som personen måtte have i samme selskab, hvori der er erhvervet aktier efter den foreslåede § 7 P i ligningsloven. Side 184 15. september 2021

Forårets love Skattefrihed - asbestofre Nyt ligningslovens § 7, nr. 30: » Godtgørelse fra

Forårets love Skattefrihed - asbestofre Nyt ligningslovens § 7, nr. 30: » Godtgørelse fra den danske stat til andenhånds-eksponerede asbestofre, der er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), når diagnosen er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve, og til deres arveberettigede efterladte, hvis de andenhåndseksponerede asbestofre er afgået ved døden under Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af sagen. « Ikrafttræden: Fra og med indkomståret 2016 Side 185 15. september 2021

Forårets love Lettere at drive virksomhed i Danmark Lf. 150 af 30/3 2016 om

Forårets love Lettere at drive virksomhed i Danmark Lf. 150 af 30/3 2016 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m. v. . ) Der er nedennævnte 4 større ændringer med ikrafttræden 1. juli 2016. 1. Hjemmelsgrundlaget tilrettes for tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkørertøjer. • Det foreslås bl. a. , at en række nærmere afgrænsede ændringer af en leasingaftale kan aftales efter SKATs godkendelse af aftalen, uden at disse efterfølgende ændringer medfører, at tilladelsen bortfalder. Side 186 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag 2. Lovforslaget indeholder derudover: • • mindre justeringer af

Forårets love Love og lovforslag 2. Lovforslaget indeholder derudover: • • mindre justeringer af registreringsafgiftsloven vedrørende tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkørertøjer og reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse samt en nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader. 3. Desuden indeholder lovforslaget en ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven (”grøn ejerafgift”): • • det foreslås at indføre en teknisk beregning af brændstofforbruget for de særligt store personbiler, samt visse mindre tekniske justeringer. . Side 187 15. september 2021

Forårets love Love og lovforslag 4. Endelig indeholder lovforslaget en ændring i opbygningen i

Forårets love Love og lovforslag 4. Endelig indeholder lovforslaget en ændring i opbygningen i gebyrbestemmelsen i lov om spil: • så der er mulighed for en delvis ikrafttrædelse af bestemmelsen Side 188 15. september 2021

Forårets love Leasingkøretøjer – ændringer i aftalen Ad. 1. Hjemmelsgrundlaget tilrettes for tilladelsesordningen for

Forårets love Leasingkøretøjer – ændringer i aftalen Ad. 1. Hjemmelsgrundlaget tilrettes for tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkørertøjer. • Det foreslås bl. a. , at en række nærmere afgrænsede ændringer af en leasingaftale kan aftales efter SKATs godkendelse af aftalen, uden at disse efterfølgende ændringer medfører, at tilladelsen bortfalder. Hovedregel: • • Ejeren af et leasingkøretøj, der skal bruges tidsbegrænset i Danmark, kan ansøge SKAT om kun at betale registreringsafgift for leasingperioden. Det skal sikre, at registreringsafgiften står i et proportionalt forhold til den periode, hvor køretøjet benyttes i Danmark Side 189 15. september 2021

Forårets love Leasingkøretøjer – ændringer i aftalen § 3 b, stk. . 6 efterfølgende

Forårets love Leasingkøretøjer – ændringer i aftalen § 3 b, stk. . 6 efterfølgende ændringer i aftalen uden SKATs tilladelse: • • en ændring af et aftalt maksimum for det samlede kilometerantal, som leasingkøretøjet kan benyttes gennem leasingperioden, tilføjelse, ændring eller fravalg af en serviceydelse eller udstyr til eftermontering på leasingkøretøjet, en ændring af leasingaftalens vilkår, som på forhånd er nøjagtigt beskrevet i leasingaftalen, en ændring af leasingaftalens vilkår, der følger af anden ufravigelig lovgivning. Side 190 15. september 2021

Forårets love Leasingkøretøjer m. v. . Ad. 2. Lovforslaget indeholder derudover: • • mindre

Forårets love Leasingkøretøjer m. v. . Ad. 2. Lovforslaget indeholder derudover: • • mindre justeringer af registreringsafgiftsloven vedrørende tilladelsesordningen for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkørertøjer og reglerne for udbetaling af eksportgodtgørelse samt en nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader. Side 191 15. september 2021

Forårets love Leasingkøretøjer § 3 b, stk. 9 om leasingaftalens indhold: 1) Oplysninger, hvorved

Forårets love Leasingkøretøjer § 3 b, stk. 9 om leasingaftalens indhold: 1) Oplysninger, hvorved leasingvirksomheden kan identificeres. 2) Oplysninger, hvorved leasingtageren kan identificeres. 3) Oplysninger, hvorved køretøjet kan identificeres. 4) En specifikation af køretøjets beskaffenhed og udstyr. 5) Oplysning om størrelsen af leasingydelsen og eventuelle andre ydelser, der udveksles mellem leasingtager og leasingvirksomheden som følge af leasingaftalen. 6) Oplysning om leasingperiodens starttidspunkt og længde. Side 192 15. september 2021

Forårets love Leasingkøretøjer § 3 b, stk. 9 om leasingaftalens indhold - fortsat: 7)

Forårets love Leasingkøretøjer § 3 b, stk. 9 om leasingaftalens indhold - fortsat: 7) Oplysning om afgiftsperiodens starttidspunkt og længde, hvis afgiftsperioden skal være længere end leasingperioden, jf. § 3 b, stk. . 5. Afgiftsperiodens længde kan maksimalt overstige leasingperiodens længde med 30 dage. 8) Oplysninger om en aftalt køberet, købepligt, anvisningsret eller anvisningspligt, og betingelserne herfor, hvis en sådan ret eller pligt er aftalt. 9) Oplysning om vilkår for opsigelse af leasingaftalen, hvis leasingaftalen kan opsiges i løbet af leasingperioden. 10) Angivelse og beskrivelse af andre aftaler, som har betydning for den økonomiske afvikling af leasingaftalen. Side 193 15. september 2021

Forårets love Leasingkøretøjer, eksportgodtgørelse, ønskenummerplader § 15 om retten til selv at angive forholdsmæssig

Forårets love Leasingkøretøjer, eksportgodtgørelse, ønskenummerplader § 15 om retten til selv at angive forholdsmæssig registreringsafgift på leasingbiler: • Udvides til også at gælde virksomheder i EU og visse EØS lande § 7 c om at suspendere udbetalingsfristen på 3 uger på eksportgodtgørelse i tilfælde af : • Restance til det offentlige • Ejendomsforbehold • Tinglyst pant og udlæg Registreringslovens § 9 – prisen på ønskenummerplader: • Prisen nedsættes fra 11. 000 kr. . til 8. 000 kr. . Side 194 15. september 2021

Forårets love Grøn ejerafgift og spil Ad. 3. Desuden indeholder lovforslaget en ændring af

Forårets love Grøn ejerafgift og spil Ad. 3. Desuden indeholder lovforslaget en ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven (”grøn ejerafgift”): • • det foreslås at indføre en teknisk beregning af brændstofforbruget for de særligt store personbiler med en vægt over 2. 585 kg og hvor der ikke foreligger en EU-godkendt måling Gælder for biler, der anmeldes til registrering d. 1. juli 2016 eller senere Ad. 4. Endelig indeholder lovforslaget en ændring i opbygningen i gebyrbestemmelsen i lov om spil: • så der er mulighed for en delvis ikrafttrædelse af bestemmelsen • har været vurderet i EU for at sikre, at der ikke foreligger ulovlig statsstøtte • ”Managerspil”, almennyttige lotterier , tilladelse til gevinst-spilleautomater mv. Side 195 15. september 2021

Forårets love Skattepligt for kommanditselskaber Lf. 176 af 26/4 2016 om ændring af lov

Forårets love Skattepligt for kommanditselskaber Lf. 176 af 26/4 2016 om ændring af lov om kildeskatteloven og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m. v. . (SF) (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m. v. . ) Primært formål: • at skabe dansk skattepligt for deltagere i selskaber, der ikke driver egentlig erhvervsmæssig virksomhed i Danmark, men hvor der bruges et dansk kommanditselskab som et » mellemselskab « for at skjule investeringen eller for at udnytte skatteregler. Problem: Hvis kommanditselskabet ikke har et fast driftssted i Danmark, anses den udenlandske selskabsdeltager efter praksis ikke for at være omfattet af begrænset skattepligt til Danmark. Side 196 15. september 2021

Forårets love Retssikkerhedspakke 2 Side 197 15. september 2021

Forårets love Retssikkerhedspakke 2 Side 197 15. september 2021