2015 2020 LEV VEL Gode kvardagar Lev Vel

  • Slides: 22
Download presentation
2015 – 2020 LEV VEL – Gode kvardagar

2015 – 2020 LEV VEL – Gode kvardagar

Lev Vel- kultur og eldre Bakgrunn for prosjekt: For å møte morgondagens utfordringar innan

Lev Vel- kultur og eldre Bakgrunn for prosjekt: For å møte morgondagens utfordringar innan Pleie og omsorg, er førebyggande arbeid og heilskapstenking nøkkelen for å lukkast. Undersøkingar visar at dei som deltek i kulturaktivitetar opplever betre helse, livskvalitet og mindre førekomst av angst og depresjon. (HINT 2)

Lev Vel- kultur og eldre Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar: • Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lev Vel- kultur og eldre Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar: • Sogn og Fjordane fylkeskommune • Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane • Høgskulen i Sogn og Fjordane • Kystmuseet

Visjon LEV VEL gode kvardagar for eldre Kultur og eldre – heilskapstenking for betre

Visjon LEV VEL gode kvardagar for eldre Kultur og eldre – heilskapstenking for betre helse.

Målgruppe Alle seniorar ( alle over 67 år) • Heimebuande Utan tenester Med heimetenester

Målgruppe Alle seniorar ( alle over 67 år) • Heimebuande Utan tenester Med heimetenester • Institusjon

Prosjektmål • Organiserer møteplassar, fellesskap, deltaking for alle over 67 år i Flora kommune

Prosjektmål • Organiserer møteplassar, fellesskap, deltaking for alle over 67 år i Flora kommune • Verkeleggjere samhandling på tvers av sektorar i offentleg og privat. • Utvikling / forsking

Organisering /ansvar Prosjektleiing: Flora kommune Styringsgruppe: Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Utviklingssenteret for

Organisering /ansvar Prosjektleiing: Flora kommune Styringsgruppe: Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Arbeidsgruppe: institusjon, dagsenter, heimeteneste, kultur og fritid ( bibliotek, frivilligsentral og Den kulturelle spaserstokken), Kystmuseet, Fysio- og ergoterapiavd, Folkehelse, Eldreråd, Kulturskule og Fylkeskommunen.

Prosjektet skal bidra til å: • Etablere sosiale nettverk og hindre utanforskap • Legge

Prosjektet skal bidra til å: • Etablere sosiale nettverk og hindre utanforskap • Legge til rette for at seniorar kan bli aktive i frivillige organisasjonar • Førebygge sjukdom, einsemd og sosiale problem • Skape trivsel og tryggleik i kvardagen • Tilretteleggje for møteplassar på tvers av generasjonar og kulturar • Framsnakke og synleggjere eit rikt kulturtilbod som skal vere tilgjengeleg for alle • Legge til rette heilskapstenking og livskvalitet i pleie- og omsorgssektor

Risiko og kvalitetssikring • • Kritiske suksessfaktorar Å nå målgruppa; det vil seie alle

Risiko og kvalitetssikring • • Kritiske suksessfaktorar Å nå målgruppa; det vil seie alle Mobilisere tilsette og frivillige til eit felles løft i arbeidet for ein god kvardag for eldre i Flora God informasjonsflyt At kommuna er open for å sjå på struktur, endring og organisering for å kunne lukkast.

Kvalitetssikring • Få kunnskap om målgruppa gjennom kartlegging og intervju- gjennomført haust 2016 •

Kvalitetssikring • Få kunnskap om målgruppa gjennom kartlegging og intervju- gjennomført haust 2016 • Auke kompetansen og opplæring tilsette og frivillige som ynskjer å bidra- felles samlingar, td opplæring lesevertar • Forankra på alle nivå i kommunen, - Rådmann, leiarar, tilsette • Gjere det attraktivt å arbeide med eldre på frivillig basis og på heiltid, gjennom å vise til rekruttering og kompetansebygging.

Samarbeid internt…. • Bibliotek – leseombod, bokkafe • Kultur og fritid – den kulturelle

Samarbeid internt…. • Bibliotek – leseombod, bokkafe • Kultur og fritid – den kulturelle spaserstokken, konsertar, teater. . • Fysio- ergoterapi – styrke og balansegruppe, førebyggjande heimebesøk. . • Pleie- og omsorg – musikkterapi, organisering av arr. , formidlar info, kulturvertar. . • Frivilligsentral – besøkshund, besøksven, koordinere/melde behov til etablerte organisasjonar, pådrivar prosjekt « Gode kvardagar for eldre» • Eldreråd – eldredag, informasjon • Folkehelse – førebyggande heimebesøk saman med fysio/ergo

Samarbeid eksternt…. • Museum – Kystmuseet- Forteljarkafe • Frivillige lag og organisasjon – koordinert

Samarbeid eksternt…. • Museum – Kystmuseet- Forteljarkafe • Frivillige lag og organisasjon – koordinert av Frivilligsentralen i Florø, står for mest aktivitet • Privat sektor • Utdanning /praksis – elevar/studentar • Forsking/Utvikling

Musikkterapi i eldreomsorga • Musikkterapeut- sidan 2012 • Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling for tilsette

Musikkterapi i eldreomsorga • Musikkterapeut- sidan 2012 • Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling for tilsette • Musikkterapeut godt integrert i institusjonstenesta • Viktig for gode kvardagar i institusjonane, særleg mot menneske med demens, men og andre alvorleg sjuke

Døme på kulturprogram: KURS på Kystmuseet • «Nytt liv i knutane» • 9 /

Døme på kulturprogram: KURS på Kystmuseet • «Nytt liv i knutane» • 9 / 10. februar • 16. /17. februar Slektsgransking • Oppstart 23. 02. 17, 2. 03. 17, 09. 03. 17, 16. 03. 17, 23. 03. 17 • (kvar torsdag i 5 veker) Pilfletting • 7. og 8. april Seniornett i Florø • Seniornett er for alle som er interesserte i å få meir kunnskap om data og internett. For å vere medlem kostar det kr. 250, - pr. år. Dette er inkludert medlemskap i seniornett Norge. Alle er velkomne! • Fyrste seniornett 2017 er tysdag 10. januar. • Stad: Havglytt • Dag: kvar tysdag • Tid: Bærbar pc kl. 10 – 12 • Nettbrett kl. 12 – 14 • Kontaktperson: • Trygve Nybø: tlf: 48119577

 «Gode kvardagar for alle eldre i Flora» -kva var måla? Søkt og fått

«Gode kvardagar for alle eldre i Flora» -kva var måla? Søkt og fått prosjektmidlar frå Hdir og gjennomført prosjekt hausten 2016, 1. 2. 3. 4. 5. Samle kunnskap og kartlegge kvifor seniorar ikkje deltek på aktivitetar og kva som hindrar dei. Vidare vil vi komme med konkrete anbefalingar til korleis vi kan få fleire til å nytte seg av dei etablerte tilboda og anbefale oppstart av nye behovsretta tilbod i samarbeid med frivillige lag/organisasjonar. Minst 50 nye heimebuande som blir med som frivillig eller deltakar på organisert aktivitetar i kommunen. Dette gjeld seniorar som i dag ikkje er med på noko aktivitet i dag. Styrke eksisterande kulturtilbod ved å tilby gratis kulturaktivitet/fritidsaktivitet/møteplassar til alle ein gong i månaden. Til dømes kino, open symjehall, bowling, teater, museumsbesøk, bibliotekbesøk osb. Opprette valfaget "innsats for andre" på ungdomstrinnet som ein generasjonsaktivitet. Informere om og gjere tilboda tilgjengelege for alle seniorar over 67 år.

 «Gode kvardagar for alle eldre i Flora» kva blei utført? • • •

«Gode kvardagar for alle eldre i Flora» kva blei utført? • • • Det vart sendt ut spørjeskjema til alle over 70 år i Flora kommune – totalt 1350 brev. ( Telemarksforskning- eigen rapport) Starta opp seniornett med 80 nye medlemmar. Styrka eksisterande kulturtilbod ved å tilby gratis kulturaktivitet/fritidsaktivitet/møteplassar til alle ein gong i månaden. Til dømes kino, open symjehall, bowling, teater, museumsbesøk, bibliotekbesøk, open dag på omsorgssenteret, eldredagen osb. Gratis kino i samarbeid med Florø Filmklubb, Forteljarkafè i samarbeid med Kystmuseet, Leseombod i samarbeid biblioteket, Bokkafè i samarbeid med biblioteket, feiring av Eldredagen i samarbeid med Eldrerådet og oppstart av ny organisasjon Seniornett. Oppretta valfaget « innsats for andre» hausten 2016. 21 elevar på 10. trinn starta opp. Elevane har avdekka behov og satt i gong aktivitetar, til dømes gått på kino saman med seniorar. Dei hadde i tillegg ansvar for å planlegge og gjennomføre feiringa av den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember, der dei ønska å arrangere ein fest for dei eldre i Flora kommune. Vi har starta opp arbeidet med å koordinere informasjonen ut til heimebuande og dei som bur på omsorgssenter. Utfordringa ligger i å koordinere alle tilbod og all informasjon til dei som vil ha nytte og glede av tilbodet.

 «Gode kvardagar for alle eldre i Flora» anbefalingar: • • • Vi treng

«Gode kvardagar for alle eldre i Flora» anbefalingar: • • • Vi treng fleire yngre frivillige Lære opp fleire til å vere besøksvenn, gjerne saman Fast møtepunkt 1 -2 /år offentleg og frivillig sektor Kulturvertar i omsorgstenesta- opplæring Behov for kulturkoordinator- koordinere tilbod. Viktig med tydeleg og konkret tilrettelegging og organisering før og under arrangement

 «Gode kvardagar for alle eldre i Flora» anbefalingar: • Legge til rette for

«Gode kvardagar for alle eldre i Flora» anbefalingar: • Legge til rette for at det offentlege ser det frivillige arbeid som ein ressurs. • Forankring i alt arbeid ein gjer. Dette vil gjere det enklare å gjennomføre når ein møter utfordringar. • Arbeide systematisk for å motivere seniorar til å delta i aktivitet. • Styrke tverrsektoriellt samarbeid. • Auka dialog med fyrstelinjeteneste. • Arbeide kontinuerleg med kompetanse for å skape rom for kultur som ein del av miljøbehandling og heilskapstenking i pleie og omsorg.

 «Gode kvardagar for alle eldre i Flora» anbefalingar: • Styrke Havglytt alderssenter som

«Gode kvardagar for alle eldre i Flora» anbefalingar: • Styrke Havglytt alderssenter som eit seniorsenter, med brei aktivitet og ein attraktiv møteplass. Betre og vidareutvikle samarbeid mellom driftar av huset Origod AS og Flora kommune. • Betre samarbeid og informasjon om arrangement mellom kultur, pleie og omsorg, fysio- og ergo og rådmann. Betre koordinering og informasjonsflyt vil styrke heilskapen for eit stødigare tilbod til den eldre. • Betre informasjon om ulike skyssordningar i Flora kommune. Utifrå spørjeundersøkinga kan transport vere eit hinder for deltaking. Dette må ein legge betre til rette. • Opprette fleire uformelle møteplassar. Utifrå spørjeundersøkinga er dette eit behov. • Kulturarrangement, betre tilgang og informasjon. I undersøkinga kom det fram eit ønske om å delta på profesjonelle kunst og kultur tilbod. T. d. teater førestilling.

 «Gode kvardagar for alle eldre i Flora» Frå søknad om vidareføring av prosjektet

«Gode kvardagar for alle eldre i Flora» Frå søknad om vidareføring av prosjektet /mål for 2017: • Styrke eksisterande kulturtilbod ved å tilby gratis kulturaktivitet/fritidsaktivitet/møteplassar til alle minst to gongar i månaden. Til dømes kino, open symjehall, bowling, teater, museumsbesøk, bibliotekbesøk osb. • Arrangere eldredagen, generasjonsfest og relevante temakonferansar som er gratis for seniorar i samarbeid med eldrerådet og/eller andre lag og organisasjonar. • Arrangere open dag på våre tre institusjonar, med spesiell tilrettelegging for at pårørande kan vere med. • Følgje opp organisasjonen Seniornett, med spesiell fokus på satsing på veldferdsteknologi. • Informere om og gjere tilboda tilgjengelege for alle seniorar over 70 år ved å bruke ein kulturvert som koordinera og legg til rette for at alle får informasjon og blir fylgt opp etter behov. Kultur og fritid får ansvar for å lage kulturkalendar og samordne aktivitetane.

 «Gode kvardagar for alle eldre i Flora» Frå søknad om vidareføring av prosjektet

«Gode kvardagar for alle eldre i Flora» Frå søknad om vidareføring av prosjektet 2017: • Målet er å få minst 100 nye heimebuande som blir med som frivillig eller deltakar på jamleg organisert tilbod i kommunen. Dette gjeld seniorar som ikkje er med på noko aktivitet i dag. • Flora kommune skal bidra med sin kunnskap til helsedirektoratet, fylkeskommunar og andre kommunar om resultatet av kartlegginga. • Flora Frivilligsentral har overordna rolle som prosjektleiar og koordinator mellom tenestene og organisasjonane.

Kultur har ein unik eigenverdi. Den kan utfordre, reflektere og kommentere. Vi utvidar vår

Kultur har ein unik eigenverdi. Den kan utfordre, reflektere og kommentere. Vi utvidar vår forståing av oss sjølv og det samfunnet vi lever i. Kultur inkluderer alle sider av livet.