2015 03 12 INFR BETYGSPROGNOS GY VT 2015

  • Slides: 11
Download presentation
2015 -03 -12 INFÖR BETYGSPROGNOS GY VT 2015

2015 -03 -12 INFÖR BETYGSPROGNOS GY VT 2015

”Ett överordnat mål är att få alla barn, elever och deltagare inom Acade. Medias

”Ett överordnat mål är att få alla barn, elever och deltagare inom Acade. Medias verksamheter att nå målen för respektive utbildning och därtill få möjligheter att utvecklas till sin fulla potential. ” Ur Acade. Medias kvalitetsrapport 2014

Gemensam kvalitetsdefinition ”Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för

Gemensam kvalitetsdefinition ”Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten, att göra det på ett sätt som vinner våra kunders förtroende och att göra våra barn/elever/deltagare väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet” § För oss handlar kvalitet om följande tre aspekter: ‒ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen? Betygsprognos är ett verktyg för att säkra ‒ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder? ‒ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever efter att de lämnat verksamheten? Blev de väl rustade att gå vidare i utbildningssystemet/yrkeslivet? Funktionell kvalitet

Varför betygsprognos - syfte § Betygsprognoserna syftar främst till att samtliga elever inom Acade.

Varför betygsprognos - syfte § Betygsprognoserna syftar främst till att samtliga elever inom Acade. Media ska nå lägst betyg E. § Att tidigt identifiera elever som är i behov av stödåtgärder är ett viktigt syfte, liksom att fånga upp vilka elever som behöver utvecklas ytterligare från sin nivå för att nå högre i sin kunskapsutveckling. § Betygsprognosen fungerar som ett underlag för skolornas organisation av resurser och stöd för att säkra en hög måluppfyllelse. § Likaså utgör prognoserna viktigt underlag för huvudmännen i deras resursfördelning och särskilda stödinsatser.

Vad är betygsprognos - definition § ”Prognos avser en lärares professionella helhetsbedömning av med

Vad är betygsprognos - definition § ”Prognos avser en lärares professionella helhetsbedömning av med vilken nivå som varje elev kommer att nå kunskapskraven vid läsårets slut – med utgångspunkt i vad läraren vid det givna tillfället vet om elevens kunskaper och kapacitet. ”

Betygsprognoser - vad förväntas ni göra? § Undervisande lärare i gymnasieskolans kurser ‒ antal

Betygsprognoser - vad förväntas ni göra? § Undervisande lärare i gymnasieskolans kurser ‒ antal elever som läser kursen ‒ antal elever som förväntas nå minst E i kursen ‒ och antal elever som förväntas nå F eller (-) i kursen § Rapporteringen kan med fördel göras för alla betygssteg: A, B, C, D, E, F, § Prognosen sammanställs i ”Rapportmall enhet” § Betygsprognosen ska vara en realistisk bedömning av hur resultatet kommer att bli i juni 2015 utifrån nuvarande undervisnings- och stödupplägg. Inrapportering till kvalitetsansvarig efter överenskommelse

Betygsprognoser - vad förväntas efter inrapportering? § Alla barn och elever ska ges den

Betygsprognoser - vad förväntas efter inrapportering? § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. […] Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014: 458). 3 kap 3§Skollagen § Efter gjord betygsprognos bör rektor och lärare samlas för att göra en bedömning av behov på grupp och individnivå. Underlaget är en viktig utgångspunkt för resursfördelning och eventuella insatser för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. § Betygsprognosen bör på samma sätt utgöra utgångspunkt för att stödja elevernas utveckling till ytterligare högre nivåer, även om eleven redan har godkända betyg.

Betygsprognos – i alla kurser Samtliga kurser fylls i – glöm inte antal elever

Betygsprognos – i alla kurser Samtliga kurser fylls i – glöm inte antal elever som läser kursen Välj mellan att fylla i betygssteg A-F eller totala antalet elever som förväntas nå F/resp. lägst betygen A-E i kursen. Den sammanfattande siffran för A-E fylls i under rubriken ”E”. Dessa tabeller fylls i automatiskt och är låsta.

Sammanställningen till höger i ”Rapport enhet” fylls i automatiskt

Sammanställningen till höger i ”Rapport enhet” fylls i automatiskt

Betygsprognos VT 15 § Frågor? § Anna Frosch Nordin och Karin Carlsson besvarar frågor

Betygsprognos VT 15 § Frågor? § Anna Frosch Nordin och Karin Carlsson besvarar frågor eller synpunkter! Anna. [email protected] se; karin. [email protected] se § Den ifyllda mallen skickas till kvalitetsansvarig hos din huvudman/verksamhet v 15 (datum meddelas av kvalitetsansvarig)

Frågor & Svar § Eleven Viktor har särskilt stöd och gör framsteg, ligger på

Frågor & Svar § Eleven Viktor har särskilt stöd och gör framsteg, ligger på gränsen mellan E och F men läraren tror att kursen kommer att klaras i juni. Svar: Viktor räknas in i antal elever som förväntas nå lägst betyget E. § Eleven Cornelia var på gränsen HT 14, nådde precis kraven till jul, sackar efter ytterligare nu. Svar: Utifrån planerade stödinsatser, gör en bedömning om förväntat resultat i juni -15. § Särskilt stöd ges till Felicia, hon gör framsteg men lärare är mycket osäker på hur långt det räcker. Svar: Felicia räknas in i antal elever som förväntas nå F på kursen. Utred det särskilda stödet och överväg andra insatser! § Eleven Lukas ligger i fas med planeringen i kursen men lärare ser att han kommer att få svårt när det framöver förväntas mer och blir svårare. Prognos att eleven kommer att nå kursens krav? Svar: Om bedömningen är ”Ja” i juni = Lukas räknas in i antal elever som förväntas nå lägst betyget E. § Carl ligger inte i fas och har inte gjort det tidigare heller men lärarens bedömning är att han skulle komma i fas om skolan sätter in extra anpassningar/särskilt stöd. Prognos att eleven kommer att nå målen? Svar: Gör en bedömning utifrån stödinsatserna och vad som är troligt hur eleven kan utvecklas.